Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Pozycjonowanie stron – 10 rzeczy, które musisz wiedzie?.

Pozycjonowanie stron – 10 podstawowych kwestii

Pozycjonowanie stron – rozpoczynaj?c korzystanie z takiej us?ugi warto pozna? j? cho?by w podstawowym wymiarze. Pozwoli to unikn?? wszelkich nieporozumień, które mog? pojawi? si? w trakcie jej trwania. Przedstawiamy 10 wa?nych informacji odno?nie pozycjonowania stron, które przybli?? jego specyfik?.
?
1. Co to jest pozycjonowanie stron? Najpro?ciej rzecz ujmuj?c pozycjonowanie to zespó? zaplanowanych dzia?ań podejmowanych w celu zapewnienia stronie internetowej widoczno?ci w wyszukiwarce. Zamiennie do terminu „pozycjonowanie” u?ywa si? skrótu SEO (od angielskiego Search Engine Optimization).
?
?
2. Co mo?na pozycjonowa?? Pozycjonuje si? przede wszystkim strony internetowe i sklepy internetowe (mo?na tak?e mówi? o pozycjonowaniu blogów). us?uga pozycjonowania nie odnosi si? do wizytówek firm widocznych np. na mapkach Google czy reklam z rodziny Google Adwords.
?
?
3. Czym si? ró?ni SEO od SEM? Mianem SEM (Search Engine Marketing) okre?la si? marketing w wynikach wyszukiwania. Jest to zagadnienie zdecydowanie obszerniejsze ni? tylko pozycjonowanie i obejmuje np. us?ugi Google AdWords. SEO jest jednym z elementów wchodz?cych w sk?ad SEM.
?
?
4. Czy pozycjonowanie dotyczy tylko Google? Pozycjonowanie dotyczy zwi?kszania widoczno?ci witryny w wybranej wyszukiwarce i niekoniecznie musi by? to Google (w wybranej wersji j?zykowej i narodowej). Mo?na pozycjonowa? stron? internetow? w wyszukiwarkach takich jak Bing autorstwa Microsoftu, rosyjskoj?zyczny Yandex, chińskie Baidu czy czeski Seznam. W przesz?o?ci swoje w?asne wyszukiwarki mia?y Wirtualna Polska i Onet.
?
?
5. Od czego zale?y pozycja strony w wyszukiwarce Google? Kolejno??, w jakiej widoczne s? wyniki w wyszukiwarce, nie jest przypadkowa – jest uzale?niona od algorytmu wyszukiwarki Google. Dok?adny sposób dzia?ania tego algorytmu nie jest upubliczniony. Ocenia si?, ?e ok. 200 czynników jest branych pod uwag? w trakcie ustalania pozycji w wyszukiwarce. Algorytm jest stale rozwijany przez Google, a jego du?e aktualizacje nosz? „odzwierz?ce” nazwy takie jak Panda, Pingwin czy Koliber. Pozycjoner poprzez swoje dzia?ania mo?e sprawi?, ?e dana strona internetowa b?dzie lepiej oceniana przez Google i w efekcie b?dzie lepiej widoczna w wyszukiwarce.
?
?
6. Czy pozycjoner mo?e gwarantowa? osi?gni?cie pozycji w wyszukiwarce? Nie, poniewa? nie jest on w?a?cicielem wyszukiwarki i nie tworzy jej algorytmu. Pozycjoner, bazuj?c na swojej wiedzy i do?wiadczeniu, ocenia mo?liwo?? osi?gni?cia rezultatu i dobiera adekwatne do niego rozwi?zania.
?
?
7. Co wchodzi w sk?ad us?ugi pozycjonowania? Dzia?ania specjalisty SEO podzieli? mo?na na te zwi?zane z optymalizacj? strony lub sklepu internetowego (np. wprowadzenie odpowiednich meta tagów, zmiany w tre?ci, przebudowa kodu strony, umo?liwienie robotom sieciowym indeksowania witryny) i dostarczeniem warto?ciowych linków. Zakres prac pozycjonerskich jest ustalany indywidualnie dla ka?dej strony. Odpowied? na pytanie ile kosztuje pozycjonowanie strony znajdziesz pod tym linkiem.?
?
?
8. Dlaczego nie proponujemy 1-miesi?cznych „testowych” umów na pozycjonowanie? Zwi?zane jest to ze specyfik? us?ugi pozycjonowania. Plan pozycjonowania uwzgl?dnia kilka etapów, które s? roz?o?one w czasie. Przyjmuje si?, ?e 6 miesi?cy to minimalny okres potrzebny na przekonanie si? czy pozycjonowanie dzia?a i w jakim kierunku nale?y prowadzi? prace.
?
?
9. Czy osi?gni?te pozycje s? zdobyte „na zawsze”? Niestety nie. Utrzymanie wysokich pozycji wymaga sta?ej pracy pozycjonera zwi?zanej z dodawaniem linków, wprowadzaniem nowych tre?ci, dopasowaniem optymalizacji do aktualnego algorytmu wyszukiwarki.
?
?
10. Czy ka?da strona internetowa w równym stopniu nadaje si? do pozycjonowania? Nie. S? strony, których budowa stanowi dobry punkt wyj?cia do prac pozycjonerskich i s? te? takie, które wymagaj? przebudowy i wprowadzania zmian (w mniejszym lub w wi?kszym zakresie). Je?li strona wymaga takich zmian, to pozycjoner informuje o tym klienta.
?
?
W ramach pozycjonowania stron, mo?esz sporo pracy wykona? we w?asnym zakresie. W tym wpisie dowiesz si?, jak to zrobi?.

Feedback

 1. S?owo Daj? Bia?ystok

  ?wietny poradnik dla pocz?tkuj?cych i tych, którzy chcieliby zleci? pozycjonowanie i dzia?ania SEO firmie zewn?trznej i od razu nastawiaj? si? na sukces. Niestety osi?gniecie pozycji w wyszukiwarce wymaga czasu i nie jest ?atw? sztuk?. Ten tekst powinien czyta? ka?dy klient zanim rozpocznie wspó?prac? z firm? pozycjonuj?c?.

 2. Grupa TENSE

  Asiu,
  bardzo fajny, krótki FAQ na temat pozycjonowania i przebiegu realizacji us?ugi SEO. W dobie dzisiejszych, przera?aj?co d?ugich artyku?ów na ten temat (sami nap?dzamy t? machin?), jest to mi?a odskocznia. ??

  Z mojej perspektywy, w powy?szym listingu zabrak?o jednego – dla wielu nieznanego jeszcze – argumentu przemawiaj?cego za SEO. Mam na my?li fakt, ?e pozycjonowanie jest bardzo atrakcyjn? form? reklamy pod k?tem finansowym. Tym kana?em docieramy przecie? do konkretnego grona odbiorców, potencjalnie zainteresowanego skorzystaniem z naszej oferty, co zwi?ksza skuteczno?? reklamy. Co wi?cej, je?li przeliczymy koszt pozyskania klienta z tradycyjnych form i zestawimy go z kosztem pozyskania klienta w wyniku dzia?ań SEO, najcz??ciej oka?e si?, ?e dzia?ania SEO s? tańsze. Warto mie? tego ?wiadomo??.

  Z pozdrowieniami,
  Adam Skrzypek
  Grupa Tense