POLITYKA PRYWATNO?CI ORAZ REGULAMIN STRON NALE??CYCH DO VERSEO

I. NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTA? PRZYGOTOWANY W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA OBOWI?ZUJ?CE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I OKRE?LA ZASADY FUNKCJONOWANIA STRON NALE??CYCH DO VERSEO SP. Z O.O. SP.K., NAZWANYCH DALEJ WITRYNAMI.

Regulamin okre?la obowi?zki i zakres odpowiedzialno?ci witryn jako podmiotu zarz?dzaj?cego i prowadz?cego strony.

 1. Administratorem witryn jest Verseo spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa z siedzib? w Poznaniu przy ul. W?glowej 1/3, 60 – 122 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia? Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000596164, NIP: 7773257986, Regon: 36348873.
 2. Autorem tre?ci oraz utworów graficznych zawartych na witrynach jest: Verseo sp. z o.o. sp.k. i jej partnerzy biznesowi.
 3. Witryny wraz z wszystkimi jej sk?adowymi jest chroniona przepisami prawa,w szczególno?ci Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z pó?n. zm.) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z pó?n. zm.
 4. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz tre?ci nie wyra?aj? zgody na ich jak?kolwiek publikacj? lub modyfikacj? w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób uj?ty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody.
 5. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez wzgl?du na to, czy dzia?ania zwi?zane z wykorzystaniem grafik i tre?ci mia?y charakter komercyjny, czy te? niekomercyjny), zarówno W?a?ciciel strony jak i jej autorzy grafik b?d? wyst?powali na drog? prawn? w celu wyegzekwowania przys?uguj?cych im praw okre?lonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich
 6. U?ytkownik ma prawo do korzystania z ca?o?ci tre?ci opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. ?adna cz??? strony nie mo?e by? wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody w?a?ciciela strony.
 7. W?a?ciciel strony jak i jej autorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania tre?ci znajduj?cych si? na witrynach.
 8. Witryny internetowe wykorzystuj? ciasteczka ?Cookies”, które s?u?? identyfikacji przegl?darki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbieraj? ?adnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przegl?darki u?ytkownika, czas sp?dzony na stronie itd. s? wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
 9. Oferta handlowa przedstawiona na witrynach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych w?a?ciwych przepisów prawnych. Ka?da strona ma charakter wy??cznie informacyjny.
 10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatno?ci maj? zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe s? przetwarzane przez Verseo zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a tak?e na podstawie innych przepisów reguluj?cych ochron? danych osobowych osób fizycznych.
 2. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Verseo, obejmuj?ce m.in.: takie informacje takie jak: imi?
  i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail, adres www oraz nazw? firmy, s?u?? tylko do identyfikacji Klienta, nawi?zania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materia?ów przygotowanych przez Verseo, przekazania wyceny us?ug realizowanych przez Verseo, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem
  i ewentualnie podpisania i realizacji umowy. Je?eli Klient wyrazi na to zgod?, to przekazane przez niego dane osobowe, b?d? wykorzystywane przez Verseo w celach marketingowych w?asnych produktów i us?ug lub marketingu produktów i us?ug podmiotów trzecich oraz dla celów monitorowania ruchu na stronie internetowej Spó?ki (profilowanie).
 3. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Verseo, b?d? przetwarzane przez Verseo przez czas niezb?dny do przekazania Klientom darmowych materia?ów czy wyceny us?ug Verseo, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzaj?cych do podpisania umowy (nie d?u?ej jednak ni? przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej Verseo), a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji us?ugi, a tak?e przez czas, w którym Verseo sp. z o.o. sp. k. jest obowi?zana do przechowywania dokumentów sprzeda?y.
 4. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Verseo s? przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a tak?e na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania umowy, której stron? jest osoba, której dane dotycz?, lub do podj?cia dzia?ań na ??danie osoby, której dane dotycz?, przed zawarciem umowy.
 5. W ka?dym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych mo?e by? przez Klientów Verseo cofni?ta. Cofni?cie zgody na przetwarzanie danych nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Verseo na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.Cofni?cie zgody mo?e nast?pi? poprzez wys?anie przez Państwa na adres e -mail: ochronadanych@www.elkoranews.com, stosownego o?wiadczenia, którego przyk?ad przedstawiamy poni?ej:
  ?Dzia?aj?c w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzib? w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby sk?adaj?ce o?wiadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imi? i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgod? na przetwarzanie przez Verseo sp. z o.o. sp. k. z siedzib? w Poznaniu moich danych osobowych”.
 6. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Verseo mog? zosta? ujawnione przez Verseo s?: pracownicy, wspó?pracownicy Verseo, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry d?ugów. Wszystkie te osoby zosta?y przeszkolone przez Verseo w zakresie nale?ytego przetwarzania danych osobowych i zobowi?za?y si? do ich przetwarzania w sposób gwarantuj?cy najwy?szy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 7. Verseo sp. z o.o. sp.k. nie przekazuje i nie b?dzie przekazywa? Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji mi?dzynarodowych.
 8. Verseo przetwarza dane osobowe Klientów za pomoc? systemów komputerowych
  i oprogramowania zapewniaj?cego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwy?szym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesy?anych informacji, cykliczne zmiany hase? dost?pu do systemów). Verseo przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy u?yciu ?rodków technicznych i organizacyjnych zapewniaj?cych najwy?szy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 9. Osoba, której dane dotycz?, ma prawo dost?pu do tre?ci swoich danych i ich sprostowania, usuni?cia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni?cia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
 10. Osoba, której dane dotycz?, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Verseo. Sprzeciw powinien by? wniesiony na adres: ochronadanych@www.elkoranews.com.
 11. Gdy osoba, której dane dotycz? uzna, przetwarzanie przez Verseo jej danych osobowych narusza przepisy Rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnie?? skarg? do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wej?ciu w ?ycie Rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych zostanie zast?piony przez Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
 12. Verseo ustanowi?a Inspektora Ochrony Danych. Jest nim pani Anna Kope?,? dost?pna pod numerem telefonu: + 48 534 008 812 i adresem e -mail: ochronadanych@www.elkoranews.com.
 13. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Verseo bez zb?dnej zw?oki
  w miar? mo?liwo?ci, nie pó?niej ni? w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zg?asza je organowi nadzorczemu (Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesowi Urz?du Ochrony Danych Osobowych), chyba ?e jest ma?o prawdopodobne, by naruszenie to skutkowa?o ryzykiem naruszenia praw lub wolno?ci osób fizycznych. Do zg?oszenia przekazanego organowi nadzorczemu po up?ywie 72 godzin, Verseo do??cza wyja?nienie przyczyn opó?nienia. Je?eli naruszenie ochrony danych osobowych mo?e powodowa? wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci osób fizycznych, Verseo bez zb?dnej zw?oki zawiadamia osob?, której dane dotycz?, o takim naruszeniu.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (VERSEO)

Verseo przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega nast?puj?cych zasad:

 1. Zasada zgodno?ci z prawem, rzetelno?ci i przejrzysto?ci przetwarzania danych, wedle której dane s? przetwarzane przez Verseo zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotycz?.
 2. Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane s? zbierane przez Verseo w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Verseo za niezgodne z pierwotnymi celami.
 3. Minimalizacja ilo?ci przetwarzania danych – Verseo przetwarza tak? ilo?? danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezb?dne do celów, w których s? przetwarzane.
 4. Prawid?owo?? przetwarzanych danych – Verseo przetwarza tylko dane prawid?owe i w razie potrzeby uaktualniane. Verseo podejmuje wszelkie rozs?dne dzia?ania, aby dane osobowe, które s? nieprawid?owe w ?wietle celów ich przetwarzania, zosta?y niezw?ocznie usuni?te lub sprostowane.
 5. Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mog? by? przechowywane – Verseo przechowuje dane w formie umo?liwiaj?cej identyfikacj? osoby, której dane dotycz?, przez okres nie d?u?szy, ni? jest to niezb?dne do celów, w których dane te s? przetwarzane. Verseo mo?e przechowywa? dane osobowe przez okres d?u?szy, o ile b?d? one przechowywane do celów statystycznych. Verseo wdro?y jednocze?nie odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolno?ci osób, których dane te dotycz?.
 6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – przetwarza dane w sposób zapewniaj?cy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochron? przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow? utrat?, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc? odpowiednich ?rodków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zasada rozliczalno?ci – Verseo jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykaza? ich przestrzeganie. Verseo wdra?a odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne, które zapewniaj? najwy?szy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powy?ej.

IV. OBOWI?ZKI INFORMACYJNE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W zale?no?ci czy Verseo zbiera dane od osoby, której dane dotycz?, czy w sposób inny ni? od osoby, której dane dotycz?, Rozporz?dzenie unijne o ochronie danych osobowych nak?ada na Verseo osobne wymogi informacyjne.

Obowi?zki informacyjne Administratora danych osobowych wspólne zarówno dla sytuacji, gdy dane zosta?y zebrane od osoby, której dane dotycz?, jak i w sposób po?redni:

 1. Obowi?zek podania to?samo?ci administratora, danych kontaktowych oraz to?samo?ci i danych kontaktowych przedstawiciela administratora.
 2. Obowi?zek podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych (je?eli takowy zosta? ustanowiony).
 3. Obowi?zek wskazania celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 4. Obowi?zek podania informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, którym dane b?d? przekazywane.
 5. Obowi?zek informowania o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej, gdy takowa sytuacja zachodzi.
 6. Obowi?zek wskazania okresu, przez który dane osobowe b?d? przechowywane, a gdy nie jest to mo?liwe, wskazanie kryteriów ustalania tego okresu.
 7. Obowi?zek podania informacji o uprawnieniach osób, których dane dotycz?
 8. Obowi?zek podania informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podaje si? pe?n? nazw? tego organu oraz jego adres).
 9. Obowi?zek informowania osoby, której dane dotycz?, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotycz?, jest zobowi?zana do ich podania i jakie s? ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 10. Obowi?zek poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu
 11. Obowi?zek informowania o nowym celu przetwarzania danych, ni? ten, który zosta? wskazany w pierwotnej informacji:

  Obowi?zki informacyjne administratora, gdy dane nie zosta?y zebrane od osoby, której dotycz? (tj. w sposób po?redni)

  Verseo w takim przypadku musi dodatkowo poinformowa? osob?, której dane dotycz?, o:

  1. kategoriach odno?nych danych osobowych, które s? przetwarzane – a wi?c rodzaju przetwarzanych danych, np. imi?, nazwisko, adres, data urodzenia itp.
  2. ?ródle pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodz? one ze ?róde? publicznie dost?pnych.

  Zwolnienie administratora, który pozyska? dane w sposób po?redni, z obowi?zku informacyjnego

  Administrator, który pozyska? dane w sposób po?redni, nie jest obowi?zany do wype?nienia obowi?zku informacyjnego, gdy – i w zakresie, w jakim:

  1. osoba, której dane dotycz?, dysponuje ju? tymi informacjami;
  2. udzielenie takich informacji okazuje si? niemo?liwe lub wymaga?oby niewspó?miernie du?ego wysi?ku; w szczególno?ci w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
  3. pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyra?nie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa cz?onkowskiego, któremu podlega administrator, przewiduj?cym odpowiednie ?rodki chroni?ce prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotycz?; lub
  4. dane osobowe musz? pozosta? poufne zgodnie z obowi?zkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa cz?onkowskiego, w tym ustawowym obowi?zkiem zachowania tajemnicy.

V. OBOWI?ZEK PRZEJRZYSTEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRATORA Z OSOB?, KTóREJ DANE DOTYCZ? (ART. 12 RODO):

 1. Verseo w zwi?z?ej, przejrzystej, zrozumia?ej i ?atwo dost?pnej formie, jasnym i prostym j?zykiem – w szczególno?ci gdy informacje s? kierowane do dziecka – udziela osobie, której dane dotycz?, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z ni? wszelk? komunikacj? na mocy art. 15–22 i 34 RODO. Informacji udziela si? na pi?mie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Je?eli osoba, której dane dotycz?, tego za??da, informacji mo?na udzieli? ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi si? to?samo?? osoby, której dane dotycz?.
 2. Je?eli Verseo ma uzasadnione w?tpliwo?ci co do to?samo?ci osoby fizycznej sk?adaj?cej ??danie, o którym mowa w art. 15–21 RODO, mo?e za??da? dodatkowych informacji niezb?dnych do potwierdzenia to?samo?ci osoby, której dane dotycz?.

Terminy spe?nienia obowi?zków informacyjnych przez Administratora

 1. W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotycz?, wszelkie wskazane wy?ej informacje powinny by? tej osobie przekazane podczas pozyskiwania danych.
 2. W przypadku, gdy administrator pozyskuje dane w sposób po?redni, spe?nia swój obowi?zek informacyjny w nast?puj?cych terminach:
  1. w rozs?dnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpó?niej w ci?gu miesi?ca – maj?c na uwadze konkretne okoliczno?ci przetwarzania danych osobowych;
  2. je?eli dane osobowe maj? by? stosowane do komunikacji z osob?, której dane dotycz? – najpó?niej przy pierwszej takiej komunikacji z osob?, której dane dotycz?; lub
  3. je?eli planuje si? ujawni? dane osobowe innemu odbiorcy – najpó?niej przy ich pierwszym ujawnieniu.

VI. OBOWI?ZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uwzgl?dniaj?c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci osób fizycznych o ró?nym prawdopodobieństwie i wadze zagro?enia, Verseo wdro?y?o odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa?o si? zgodnie z RODO i aby móc to wykaza?. ?rodki te s? raz na pó? roku poddawane przegl?dom i uaktualniane. Obowi?zkami Verseo, jako administratora danych osobowych wynikaj?cymi wprost z RODO s? w szczególno?ci:

 1. Uwzgl?dnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domy?lna ochrona danych – Verseo, w celu realizacji tego obowi?zku, wdro?y?o odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezb?dnych zabezpieczeń, tak by w jak najwy?szy sposób chroni? prawa osób, których dane dotycz?.
 2. Powierzenie danych do przetwarzania na podstawie pisemnej umowy – Verseo korzysta wy??cznie z us?ug takich podmiotów przetwarzaj?cych, które zapewniaj? wystarczaj?ce gwarancje wdro?enia odpowiednich ?rodków technicznych i organizacyjnych, by chroni?o prawa osób, których dane dotycz?. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzaj?cy odbywa si? na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegaj? prawu Unii lub prawu państwa cz?onkowskiego i wi??? podmiot przetwarzaj?cy i Verseo, okre?laj? przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotycz?, obowi?zki i prawa administratora.
 3. Rejestrowanie czynno?ci przetwarzania. Administrator obowi?zany jest do prowadzenie Rejestru czynno?ci przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynno?ci przetwarzania prowadzony jest przez Verseo w formie elektronicznej i jest na bie??co aktualizowany. Verseo udost?pnia rejestr na ??danie organu nadzorczego.
 4. Bezpieczeństwo przetwarzania. Verseo wdro?y?o i stosuje nast?puj?ce ?rodki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizowa? ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:
  1. pseudonimizacj? i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolno?? do ci?g?ego zapewnienia poufno?ci, integralno?ci, dost?pno?ci i odporno?ci systemów i us?ug przetwarzania;
  3. zdolno?? do szybkiego przywrócenia dost?pno?ci danych osobowych i dost?pu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno?ci ?rodków technicznych i organizacyjnych maj?cych zapewni? bezpieczeństwo przetwarzania.

  Oceniaj?c, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Verseo uwzgl?dnia w szczególno?ci ryzyko wi???ce si? z przetwarzaniem, w szczególno?ci wynikaj?ce z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dost?pu do danych osobowych przesy?anych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 5. Zg?aszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Verseo bez zb?dnej zw?oki w miar? mo?liwo?ci, nie pó?niej ni? w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zg?asza je organowi nadzorczemu, chyba ?e jest ma?o prawdopodobne, by naruszenie to skutkowa?o ryzykiem naruszenia praw lub wolno?ci osób fizycznych. Do zg?oszenia przekazanego organowi nadzorczemu po up?ywie 72 godzin, Verseo do??cza wyja?nienie przyczyn opó?nienia.Je?eli naruszenie ochrony danych osobowych mo?e powodowa? wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci osób fizycznych, administrator bez zb?dnej zw?oki zawiadamia osob?, której dane dotycz?, o takim naruszeniu.
 6. Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych. Je?eli dany rodzaj przetwarzania – w szczególno?ci z u?yciem nowych technologii – ze wzgl?du na swój charakter, zakres, kontekst i cele z du?ym prawdopodobieństwem mo?e powodowa? wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci osób fizycznych, Verseo przed rozpocz?ciem przetwarzania obowi?zany jest dokona? oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
 7. Przeprowadzanie uprzednich konsultacji. Je?eli ocena skutków dla ochrony danych, wska?e, ?e przetwarzanie powodowa?oby wysokie ryzyko, gdyby Verseo nie zastosowa?o ?rodków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpocz?ciem przetwarzania Verseo b?dzie konsultowa?o si? w sprawie mo?liwo?ci i sposobów przetwarzania z organem nadzorczym.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSóB NIEPE?NOLETNICH

Z za?o?enia wszelkie dzia?ania Verseo kierowane s? do osób pe?noletnich, mog?cych podejmowa? decyzje, b?d? wp?ywa? na ich podejmowanie. Je?li opiekunowie prawni osoby niepe?noletniej posi?d? informacj? o tym, ?e wype?ni?a ona formularz dost?pny na stronach serwisów nale??cych do Verseo prosimy o skontaktowanie si? z Verseo w celu usuni?cia tych danych z bazy, b?d? wycofanie zgody poprzez wys?anie stosownego e -maila na adres: ochronadanych@www.elkoranews.com.

VIII. PRAWA U?YTKOWNIKóW STRON INTERNETOWYCH NALE??CYCH DO VERSEO

Osoba, której dane dotycz?:

 1. jest uprawniona do uzyskania od Verseo potwierdzenia, czy przetwarzane s? dane osobowe jej dotycz?ce, a je?eli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dost?pu do nich oraz szeregu informacji (Artyku? 15 RODO),
 2. ma prawo ??dania od Verseo niezw?ocznego sprostowania dotycz?cych jej danych osobowych, które s? nieprawid?owe (Artyku? 16 RODO),
 3. ma prawo ??dania od Verseo niezw?ocznego usuni?cia dotycz?cych jej danych osobowych w wyszczególnionych okoliczno?ciach (Artyku? 17 RODO),
 4. ma prawo ??dania od Verseo ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artyku? 18 RODO),
 5. ma prawo otrzyma? w ustrukturyzowanym, powszechnie u?ywanym formacie nadaj?cym si? do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotycz?ce, które dostarczy?a Verseo, oraz
 6. ma prawo, w wymienionych przypadkach, przes?a? te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artyku? 20 RODO),
 7. ma prawo wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych (Artyku? 21 RODO ),
 8. ma prawo nie podlega? decyzji, która opiera si? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artyku? 22 RODO).

Administrator danych osobowych umo?liwia osobie, której dane dotycz? wymienionych wy?ej uprawnień na zasadach okre?lonych w przepisach Rozporz?dzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

IX. ZMIANA POLITYKI PRYWATNO?CI

Verseo zastrzega sobie prawo zmiany powy?szej polityki prywatno?ci i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno?ci na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotycz?cych polityki prywatno?ci i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Verseo pod adresem e -mail: ochronadanych@www.elkoranews.com lub pod numerem telefonu: + 48 534 008 812.