I. Postanowienia wst?pne

 1. Ogólne Warunki ?wiadczenia Us?ug VERSEO (dalej zwane ?Ogólnymi Warunkami”) stanowi? tre?? umowy ramowej mi?dzy korzystaj?cym z us?ug VERSEO (dalej zwanym ?KLIENTEM”), a Verseo spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa z siedzib? w Poznaniu, przy ul. W?glowej 1/3 (60-122 Poznań), wpisan? do rejestru przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia? VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000596164, posiadaj?c? NIP: 7773257986 (dalej zwan? ?VERSEO”).
 2. Ogólne Warunki stanowi? ponadto regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? w zakresie, w jakim us?uga na rzecz KLIENTA wykonywana jest drog? elektroniczn?. Ogólne Warunki znajduj? zastosowanie tak?e do wszelkich innych us?ug znajduj?cych si? w ofercie VERSEO, chyba, ?e dla danej us?ugi przewidziane s? warunki szczególne, które nie zawieraj? odes?ań do niniejszych Ogólnych Warunków. Tre?? warunków szczególnych jest dost?pna w odpowiednich us?ugach i je?li KLIENT korzysta z tych us?ug, warunki szczególne stanowi? cz??? umowy mi?dzy KLIENTEM a VERSEO.
 3. Ogólne Warunki nie maj? zastosowania do KLIENTóW b?d?cych osobami fizycznymi, korzystaj?cych z us?ug VERSEO w celu niezwi?zanym z dzia?alno?ci? zawodow? lub gospodarcz?. Korzystanie z us?ug VERSEO przez KLIENTA wymaga posiadania przez KLIENTA statusu przedsi?biorcy.
 4. Korzystanie z us?ug VERSEO drog? elektroniczn? wymaga dysponowania przez KLIENTA systemem teleinformatycznym spe?niaj?cym co najmniej nast?puj?ce wymagania techniczne:
  • dost?p do Internetu,
  • mo?liwo?? korzystania ze standardowej przegl?darki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do serwisu VERSEO, powinny umo?liwia? obs?ug? po??czenia szyfrowanego,
  • posiadanie dost?pu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres zg?oszono do VERSEO.
 5. Do korzystania z niektórych Us?ug potrzebne jest za?o?enie Konta w Serwisie VERSEO lub jego cz??ciach (serwisach zale?nych) nale??cych do VERSEO. Us?ugi, których ?wiadczenie uzale?nione jest od za?o?enia Konta okre?lone zosta?y w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 6. U?ytkownik korzystaj?c z Serwisu VERSEO oraz serwisów zale?nych VERSEO (w tym panelu administracyjnego) zobowi?zany jest do powstrzymania si? od jakichkolwiek dzia?ań o charakterze bezprawnym, a w szczególno?ci od:
  • korzystania z Serwisu VERSEO bezpo?rednio lub po?rednio w celu sprzecznym z prawem b?d? w celu naruszenia przepisów prawa,
  • korzystania z Serwisu VERSEO w sposób sprzeczny z Ogólnymi Warunkami, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyj?tymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  • korzystania z Serwisu VERSEO w sposób nienaruszaj?cy prawa VERSEO, innych klientów lub osób trzecich, w szczególno?ci poprzez podawanie nieprawdziwych b?d? cudzych danych, podszywanie si? pod inne podmioty lub nadu?ycie posiadanych uprawnień,
  • dostarczania przez lub do danych powoduj?cych zachwianie pracy, przeci??enie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie VERSEO i jego cz??ciach,
  • w przypadku logowania do Serwisu VERSEO pos?ugiwania si? danymi, do których wy??czne prawo dost?pu ma KLIENT.
 7. Nast?puj?ce sformu?owania u?yte w Ogólnych Warunkach maj? nast?puj?ce znaczenie:
  • Wyszukiwarka internetowa – program lub strona internetowa, której podstawowym zadaniem jest umo?liwienie znalezienia poszukiwanej informacji w sieci internet.
  • Domena internetowa – unikalny adres internetowy, pod którym znajduje si? strona internetowa KLIENTA.
  • Strona internetowa KLIENTA – tre?? oraz wszelkie materia?y umieszczone pod domen? internetow? KLIENTA, wskazan? w Umowie/Formularzu Zamówienia.
  • Umowa – umowa o ?wiadczenie Us?ug wraz z ewentualnymi za??cznikami, zawarta pomi?dzy VERSEO a KLIENTEM, niezale?nie od jej nazwy; przez Umow? rozumie si? równie? dokument nazwany przez strony jako ?Formularz Zamówienia”, a tym samym ilekro? w niniejszych Ogólnych Warunkach mowa jest o Umowie nale?y rozumie? przez to równie? Zamówienie.
  • Us?ugi – ?wiadczone dla KLIENTA przez VERSEO w ramach Serwisu VERSEO us?ugi okre?lone w punkcie II Ogólnych Warunków.
  • Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane s? rozliczenia zobowi?zań KLIENTA wobec VERSEO z tytu?u wykonywania Us?ug.
  • Serwis VERSEO/Serwis – platforma internetowa prowadzona przez VERSEO, w ramach której KLIENT mo?e z?o?y? Zamówienie na ?wiadczenie Us?ug okre?lonych w punkcie II Ogólnych Warunków.
  • Platforma VCM – cz??? Serwisu VERSEO (serwis zale?ny VERSEO) w ramach której mo?liwe jest ?wiadczenie Us?ug okre?lonych w punkcie II lit. d – f Ogólnych Warunków (platforma do optymalizacji kampanii) do której kieruje Serwis VERSEO.
  • Konto Verseo Campaign Menager / Konto VCM w pe?ni aktywowane, prowadzone dla KLIENTA przez VERSEO b?d?ce cz??ci? platformy internetowej VCM konto b?d?ce zbiorem zasobów, w którym gromadzone s? dane KLIENTA oraz informacje o jego dzia?aniach w ramach Serwisu, umo?liwiaj?ce ?wiadczenie na rzecz KLIENTA Us?ug okre?lonych w punkcie II lit. d – f Ogólnych Warunków, w zale?no?ci od wybranego przez KLIENTA typu Konta.
  • Serwis Akademia Wiedzy VERSEO / Akademia Wiedzy – cz??? serwisu VERSEO (serwis zale?ny VERSEO), w ramach której KLIENT mo?e skorzysta? z bezp?atnych oraz p?atnych materia?ów edukacyjnych oferowanych przez VERSEO.
  • Konto Akademii Wiedzy VERSEO / Konto Wiedza – w pe?ni aktywowane, prowadzone dla KLIENTA przez VERSEO b?d?ce cz??ci? serwisu Akademia Wiedzy VERSEO konto b?d?ce zbiorem zasobów, w którym gromadzone s? dane KLIENTA oraz informacje o jego dzia?aniach w ramach Akademii Wiedzy, umo?liwiaj?ce ?wiadczenie na rzecz KLIENTA Us?ug okre?lonych w punkcie II lit. g Ogólnych Warunków.
  • Porównywarka – platforma internetowa (serwis zale?ny VERSEO) w domenie Verseocss.com prowadzona przez VERSEO, s?u??ca do prezentacji, promocji, reklamy towarów oferowanych przez KLIENTA prowadz?cego Sklep internetowy. Us?ugi w ramach porównywarki okre?lone zosta?y w odr?bnym Regulaminie.
  • Cennik – lista oferowanych Us?ug wraz z ich opisem oraz cenami umieszczona odpowiednio do ?wiadczonych Us?ug w serwisach VERSEO oraz serwisach zale?nych VERSEO.
 8. O ile nie postanowiono inaczej w tre?ci Umowy sformu?owania wskazane w punkcie I.7 powy?ej u?yte w Umowie maj? znaczenie wskazane powy?ej.
 9. Szczegó?owe warunki ?wiadczenia poszczególnych Us?ug mo?e okre?la? Umowa zawarta z KLIENTEM.

II. Wykaz Us?ug VERSEO

VERSEO ?wiadczy nast?puj?ce Us?ugi:

 1. Pozycjonowania stron internetowych – polegaj?ce na podejmowaniu czynno?ci maj?cych na celu zapewnienie Stronie internetowej KLIENTA jak najwy?szej pozycji (miejsca) w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki dla okre?lonych wyra?eń kluczowych
 2. Audytu pozycjonowania stron internetowych – analizy w zakresie pozycjonowania Strony internetowej celem której jest mi?dzy innymi analiza stopnia dostosowania Strony Internetowej KLIENTA do wymagań wyszukiwarek www, przekazanie zaleceń, wniosków oraz proponowanych rozwi?zań.
 3. Audytu kampanii internetowej – analizy konta Google Ads, Facebook oraz innych kana?ów social media pod k?tem ustawień koniecznych do poprawnego dzia?ania konta reklamowego KLIENTA, jak równie? przekazanie zaleceń, wniosków oraz proponowanych rozwi?zań.
 4. Kampanii internetowej – polegaj?ce na uruchomieniu i obs?udze cyklicznej kampanii reklamowej, opartej na linkach sponsorowanych w wybranych przez KLIENTA mediach (kana?ach) internetowych;
 5. Kampanii social media – polegaj?ce na uruchomieniu i obs?udze cyklicznej kampanii reklamowej w wybranym przez KLIENTA kanale social media;
 6. Anti Click Fraud – polegaj?ce na instalacji oraz konfiguracji narz?dzia Anti Click Fraud na wybranym koncie Google Ads wed?ug wybranego modelu klików miesi?cznie;
 7. Akademii Wiedzy – polegaj?ce na dost?pie do bazy wiedzy VERSEO, w ramach której VERSEO udost?pnia materia?y informacyjne o ró?norodnej tematyce oraz tre?ci o charakterze promocyjnym i reklamowym w ramach wybranych modu?ów zgodnie z punktem VI.7 Ogólnych Warunków);
 8. Porównywarki Verseocss.com – udost?pniania miejsca w serwisie zale?nym VERSEO celem porównania towarów zamieszczanych przez KLIENA, s?u??c? do prezentacji, promocji, reklamy towarów oferowanych przez KLIENTA prowadz?cego Sklep internetowy.
 9. Copywritingu tre?ci – prowadzenia dzia?ań w zakresie public relations, tworzenia tre?ci na rzecz i w imieniu KLIENTA w przestrzeni internetowej.
 10. Us?ugi dodatkowe – us?ugi ?wiadczone na rzecz KLIENTA ustalane indywidualnie z KLIENTEM w drodze elektronicznej i zatwierdzone przez VERSEO.

III. Zasady dost?pu do Us?ug VERSEO

 1. KLIENT zamawia Us?ug? i okre?la jej parametry w udost?pnionym mu formularzu elektronicznym b?d? sk?adanym w formie pisemnej lub dokumentowej, b?d? po zarejestrowaniu Konta w Serwisie (?Zamówienie Us?ugi”). VERSEO potwierdza przyj?cie Us?ugi do wykonania w drodze podpisania formularza w formie pisemnej lub dokumentowej b?d? elektronicznego potwierdzenia zamówionej Us?ugi i umo?liwienia KLIENTOWI dokonania zap?aty (?Potwierdzenie Zamówienia”). Do zawarcia umowy pomi?dzy KLIENTEM i VERSEO dochodzi wskutek:
  • podpisania lub zawarcia w formie dokumentowej Umowy na ?wiadczenie okre?lonej Us?ugi;
  • wy?wietlenia KLIENTOWI Potwierdzenia Zamówienia w procesie nabywania Us?ugi online i dokonania przez KLIENTA wskazanej op?aty. Brak otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez KLIENTA oznacza, ?e zawarcie Umowy nie dosz?o do skutku.
  • za?o?enia konta w procesie nabywania Us?ugi online i wyboru przez KLIENTA okre?lonej Us?ugi w ramach konta, dokonania przez KLIENTA wskazanej op?aty, chyba, ?e ?wiadczenie us?ugi jest darmowe oraz wy?wietlenia KLIENTOWI Potwierdzenia Zamówienia. Brak otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez KLIENTA oznacza, ?e zawarcie Umowy nie dosz?o do skutku.
 2. VERSEO rozpocznie ?wiadczenie wybranej przez KLIENTA Us?ugi zgodnie z Umow?, nie wcze?niej ni? z chwil? wniesienia przez KLIENTA wszystkich nale?nych op?at wymaganych dla prawid?owego ?wiadczenia Us?ugi.
 3. Przy Zamówieniu Us?ugi, KLIENT o?wiadcza, ?e zapozna? si? z Ogólnymi Warunkami i wyra?a zgod? na ich brzmienie, Cennikiem Us?ug, dobrowolnie przyst?puje do korzystania z Serwisu VERSEO oraz serwisów zale?nych a dane zawarte w Formularzu Zamówienia s? pe?ne i prawdziwe.
 4. Ceny okre?lone w Cenniku Us?ug podane s? w kwocie netto. Do wskazanych kwot nale?y doliczy? kwot? podatku zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

IV. Zasady wspó?pracy

 1. VERSEO mo?e powierzy? wykonanie Us?ug osobom trzecim. Za dzia?ania lub zaniechania osób, którym VERSEO powierza wykonanie Us?ug, odpowiada jak za dzia?ania i zaniechania w?asne.
 2. VERSEO wykonuje Us?ugi zgodnie z Ogólnymi Warunkami, Zamówieniem, za?o?onym przez KLIENTA Kontem, obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz nale?yt? staranno?ci? przy uwzgl?dnieniu zawodowego charakteru prowadzonej dzia?alno?ci.
 3. VERSEO ma prawo zaprzesta?, czasowo wstrzyma? ?wiadczenia Us?ug, w przypadku, gdy prawid?owa ich realizacja zale?y od prawid?owego wype?niania obowi?zków le??cych po stronie poszczególnych dostawców zewn?trznych – niezale?nych operatorów (zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w regulaminach ?wiadczenia przez tych operatorów us?ug) niezb?dnych do realizacji Us?ug okre?lonych w Ogólnych Warunkach, bez prawa do odszkodowania KLIENTA za zakończenie b?d? wstrzymanie Us?ug (np. Google).
 4. W przypadku naruszenia przez KLIENTA Ogólnych Warunków, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym tak?e prowadzenia post?powania zwi?zanego z niew?a?ciwym post?powaniem KLIENTA VERSEO mo?e rozwi?za? Umow? z KLIENTEM b?d? zawiesi? jej wykonywanie bez prawa do odszkodowania KLIENTA za zakończenie b?d? wstrzymanie Us?ug.
 5. Korzystanie z Us?ug nie daje KLIENTOWI ?adnych praw w?asno?ci intelektualnej do Us?ug ani do dost?pnych tre?ci. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dost?pnych w Serwisie VERSEO i jego serwisach zale?nych w celu ich dalszego udost?pniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem. Zabronione jest równie? wykorzystywanie oznaczeń VERSEO, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody VERSEO b?d? innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody. Zabrania si?: dystrybucji, powielania, kopiowania, strumieniowania oraz w innej formie udost?pniania materia?ów bez zgody VERSEO zarówno osobom trzecim, jak i innym podmiotom.
 6. KLIENT z chwil? wydania materia?ów niezb?dnych do prawid?owego wykonania Us?ugi przez VERSEO, udziela VERSEO nieodp?atnej licencji na wykorzystanie ich w celu wykonania Us?ugi. Udzielenie licencji jest nieograniczone w czasie oraz terytorialnie. VERSEO ma prawo wykorzystania materia?ów w celu wykonania Umowy, przez u?ycie w materia?ach reklamowych, przez utrwalanie i zwielokrotnianie w ka?dym rozmiarze, z modyfikacjami tre?ci i obrazu technik? zapisu cyfrowego, w pami?ci trwa?ej komputera, serwera i innego rodzaju no?nikach, a tak?e technik? drukarsk?. VERSEO ma prawo do rozpowszechniania materia?ów w sieci internet w celu wykonania Us?ugi.
 7. Je?li do prawid?owego ?wiadczenia okre?lonej Us?ugi przez VERSEO konieczne jest skorzystanie z oprogramowania nale??cego do VERSEO, VERSEO udziela KLIENTOWI bezp?atnej, nieprzenoszalnej i niewy??cznej licencji na u?ywanie oprogramowania udost?pnionego przez VERSEO w ramach Us?ug. Licencja ta ma na celu wy??cznie umo?liwienie KLIENTOWI korzystanie ze ?wiadczonych przez VERSEO Us?ug w sposób dozwolony na mocy niniejszych Ogólnych Warunków. KLIENTOWI nie wolno kopiowa?, modyfikowa?, rozpowszechnia?, sprzedawa? ani dzier?awi? ?adnej cz??ci Us?ug ani do??czonego oprogramowania, ani podejmowa? prób wyodr?bnienia jego kodu ?ród?owego, chyba, ?e KLIENT uzyska? pisemn? zgod? VERSEO .
 8. Je?eli Umowa przewiduje przeniesienie maj?tkowych praw autorskich lub udzielenie licencji do utworów powsta?ych w wyniku ?wiadczenia Us?ug, na rzecz KLIENTA, przeniesienie maj?tkowych praw autorskich lub udzielenie licencji nast?puje z momentem zap?aty przez KLIENTA na rzecz VERSEO ca?ego nale?nego wynagrodzenia wynikaj?cego z Umowy.
 9. W przypadku zbycia Strony Internetowej przez KLIENTA lub oddania go do u?ywania osobie trzeciej, osoba ta mo?e wst?pi? w miejsce KLIENTA i sta? si? stron? niniejszej Umowy za zgod? VERSEO udzielon? w formie pisemnej lub dokumentowej.
 10. KLIENT zobowi?zuje si? do niekorzystania z us?ug innych firm zajmuj?cych si? ?wiadczeniem us?ug konkurencyjnych do Us?ugi ?wiadczonej na rzecz KLIENTA przez VERSEO przez okres trwania Umowy je?eli wykonywanie takich us?ug mog?oby wp?yn?? na prawid?ow? realizacj? Us?ug przez VERSEO.
 11. KLIENT zobowi?zuje si? konsultowa? z VERSEO wszelkie zamiary wykonywania we w?asnym zakresie dzia?ań, które mog? wp?ywa? na wykonywanie zamówionej Us?ugi.
 12. KLIENT i/lub podmioty z KLIENTEM po?rednio lub bezpo?rednio powi?zane kapita?owo i/lub osobowo, maj? prawo do nawi?zania indywidualnej wspó?pracy ze Zleceniobiorc? VERSEO, wy??cznie w terminie dwóch lat po zakończeniu wspó?pracy pomi?dzy VERSEO, a Zleceniobiorc? VERSEO lub za pisemn? zgod? VERSEO.
 13. O ile Umowa nie stanowi inaczej KLIENT ponosi wszelkie koszty zwi?zane z zapewnieniem warunków technicznych, potrzebnych do ?wiadczenia na jego rzecz Us?ugi okre?lonej w Ogólnych Warunkach w odniesieniu do wybranej przez KLIENTA Us?ugi.
 14. Strony zobowi?zuj? si? do wzajemnego utrzymywania kontaktu, niezw?ocznej wymiany informacji oraz udzielania sobie rzetelnych wyja?nień w sprawach obj?tych niniejsz? Umow?, w razie w?tpliwo?ci kontakt powinien nast?pi? w stosunku do osób, których dane zosta?y podane przez KLIENTA.
 15. VERSEO od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach od 9:00 do 16:00 – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 61 307 13 28. oraz poczt? elektroniczn? na adres: kontakt@www.elkoranews.com udziela informacji KLIENTOWI w zakresie realizowanych us?ug.

V. Obowi?zki KLIENTA

 1. KLIENT zobowi?zany jest:
  • posiada? nale?yte prawa do pos?ugiwania si? oznaczeniami handlowymi (znakami towarowymi, domenami) i materia?ami marketingowymi (kreacjami, has?ami, uk?adami graficznymi), niezale?nie od formy ich utrwalenia, które zostan? wykorzystane przez VERSEO w zwi?zku ze ?wiadczeniem Us?ug;
  • zapewni? by prowadzona przez KLIENTA dzia?alno??, jego produkty oraz ich oferowanie i promocja nie narusza?y obowi?zuj?cych w trakcie ?wiadczenia Us?ug przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich;
 2. KLIENT, je?li uzasadnione jest to rodzajem ?wiadczonej Us?ugi, udost?pni VERSEO aktualne dane dotycz?ce prowadzonej Strony internetowej niezb?dne do prawid?owego ?wiadczenia Us?ug. KLIENT zobowi?zuje si? zapewni? VERSEO dost?p do wy?ej wskazanych narz?dzi przez ca?y okres trwania Umowy.
 3. KLIENT b?dzie utrzymywa? ci?g?o?? funkcjonowania Strony internetowej w ca?ym okresie obowi?zywania Umowy co wi??e si? mi?dzy innymi z konieczno?ci? utrzymania i op?acenia wskazanej przez KLIENTA domeny Strony internetowej oraz utrzymania i op?acenia hostingu dla tej domeny, je?eli zachowanie ci?g?o?ci funkcjonowania Strony internetowej KLIENTA jest konieczne dla prawid?owego wykonania Us?ugi przez VERSEO.

VI. Warunki realizacji poszczególnych Us?ug

1. Us?uga pozycjonowania

 1. Us?uga pozycjonowania ?wiadczona jest zgodnie z pakietem wybranym przez KLIENTA.
 2. W celu rozpocz?cia wykonywania us?ugi pozycjonowania na rzecz KLIENTA, VERSEO wykonuje mi?dzy innymi nast?puj?ce czynno?ci: opracowuje indywidualny proces pozycjonowania dla Strony internetowej KLIENTA; weryfikuje i ewentualnie opracowuje optymalizacj? kodu ?ród?owego Strony internetowej KLIENTA; weryfikuje i wykonuje zmiany optymalizacyjne w zakresie tre?ci Strony internetowej KLIENTA; analizuje Stron? internetow? KLIENTA pod k?tem obecno?ci wybranych, szkodliwych wirusów; dodaje KLIENTA do systemu automatycznego generowania faktur oraz raportów wchodz?cych w sk?ad wybranego przez KLIENTA pakietu; oddelegowuje indywidualnego opiekuna do obs?ugi Strony internetowej KLIENTA.
 3. VERSEO jest uprawnione do prowadzenia analizy Strony internetowej KLIENTA w celu oceny pod k?tem optymalizacji jej wyszukiwania przez Wyszukiwark? b?d? inny kana? internetowy. Je?li zajdzie taka potrzeba VERSEO zmodyfikuje kod Strony internetowej i dokona jej optymalizacji w celu lepszego jej przyjmowania przez oprogramowanie Wyszukiwarki.
 4. W przypadku odmowy lub braku mo?liwo?ci dost?pu do Strony internetowej, VERSEO uprawnione jest do przekazania KLIENTOWI wytycznych do zmian optymalizacyjnych w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail). KLIENT zobowi?zany jest do wprowadzenia wytycznych do zmian optymalizacyjnych w zakresie tre?ci Strony internetowej w terminie 5 dni od ich przes?ania do KLIENTA.
 5. KLIENT udost?pni VERSEO dost?py do serwera FTP lub SFTP, a tak?e, o ile istnieje – do systemu CMS Strony internetowej, a w przypadku zmiany dost?pów, zaktualizowane dane dost?powe je?li od udost?pnienia tych danych uzale?nione jest prawid?owe wykonanie Us?ugi przez VERSEO.
 6. W przypadku zamówienia Us?ugi w zakresie pozycjonowania stron internetowych, KLIENT o?wiadcza, ?e w czasie trwania Umowy, nie b?dzie stosowa? na swojej Stronie internetowej automatycznego przekierowania do strony internetowej w innej domenie. KLIENT zobowi?zany jest uprzedza? VERSEO o zamiarze wprowadzenia zmian na Stronie internetowej.
 7. KLIENT o?wiadcza, ?e w czasie trwania Umowy b?dzie informowa? o wszelkich zmianach Strony internetowej maj?cych wp?yw na prawid?owe wykonywanie us?ugi przez VERSEO na co najmniej siedem dni przed planowan? zmian?. W przeciwnym razie VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za prawid?owe wykonanie us?ugi.
 8. KLIENT przyjmuje do wiadomo?ci, ?e wynik badania pozycji frazy kluczowej jest aktualny tylko na chwil? badania i nie jest aktualny d?u?ej ni? 24 godziny.

2. Us?uga audytu pozycjonowania

 1. VERSEO dokona oceny Strony internetowej KLIENTA pod k?tem optymalizacji jej wyszukiwania przez wyszukiwark? internetow?.
 2. KLIENT o?wiadcza, ?e na czas przeprowadzenia audytu udost?pni VERSEO aktualny dost?p do serwera FTP lub SFTP, a tak?e, o ile istnieje – do systemu CMS Strony internetowej. W przypadku zmiany dost?pów, o których mowa – KLIENT udost?pni VERSEO zaktualizowane dane dost?powe. W przeciwnym razie VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za prawid?owe wykonanie us?ugi.
 3. KLIENT zobowi?zany jest przez czas prowadzenia audytu nie wprowadza? ?adnych zmian na Stronie internetowej, w szczególno?ci nie wykonywa? dzia?ań dotycz?cych pozycjonowania we w?asnym zakresie, a w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian, w tym dotycz?cych pozycjonowania i mog?cych mie? wp?yw na prawid?owe wykonanie us?ugi przez VERSEO, poinformowa? o tym VERSEO z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem.

3. Us?uga audytu kampanii internetowej

 1. VERSEO dokona analizy konta reklamowego KLIENTA pod k?tem ustawień koniecznych do poprawnego dzia?ania.
 2. KLIENT udost?pni VERSEO dost?py do serwera FTP lub SFTP, a tak?e, o ile istnieje – do systemu CMS Strony internetowej, a w przypadku zmiany dost?pów, zaktualizowane dane dost?powe je?li od udost?pnienia tych danych uzale?nione jest prawid?owe wykonanie Us?ugi przez VERSEO. KLIENT zobowi?zuje si? zapewni? VERSEO dost?p do wy?ej wskazanych narz?dzi na czas wykonania audytu.
 3. KLIENT zobowi?zany jest przez czas prowadzenia audytu nie wprowadza? ?adnych zmian na Stronie Internetowej, a w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian mog?cych mie? wp?yw na prawid?owe wykonanie Us?ugi przez VERSEO, poinformowa? o tym VERSEO z co najmnie1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem.

4. Us?uga kampanii internetowej

 1. Celem us?ugi jest zapewnienie KLIENTOWI odwiedzin jego Strony internetowej wskazanej w Umowie.
 2. KLIENT o?wiadcza, ?e zapozna? si? z zasadami reklamy w wybranym kanale komunikacji oraz ze standardami us?ug ?wiadczonych przez poszczególnych operatorów Wyszukiwarek – dostawców zewn?trznych (np. Google). Klient o?wiadcza, ?e zapozna? si? z regulaminami ?wiadczenia us?ug poszczególnych operatorów Wyszukiwarek oraz ?e akceptuje regulaminy wybranych przez niego operatorów.
 3. KLIENT o?wiadcza, ?e jest ?wiadomy, ?e reklama nie musi si? wy?wietla? przy ka?dym wyszukiwaniu danego s?owa kluczowego. Fakt ten jest spowodowany warunkami technicznymi okre?lanymi przez operatorów Wyszukiwarek, mo?e by? spowodowany tak?e ograniczeniami ze Strony internetowej KLIENTA.
 4. KLIENT ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez VERSEO, jednak o?wiadcza, i? jest ?wiadomy, ?e z tego powodu mo?e nie uda? si? osi?gn?? VERSEO celu w postaci ilo?ci klikni??. Powy?sze nie mo?e by? podstaw? do odmowy zap?aty wynagrodzenia nale?nego VERSEO i tym samym KLIENT zgadza si? na wystawienie faktury zgodnie z Umow?, bez potr?cania jakichkolwiek kwot.
 5. Kampania mo?e by? wstrzymana przez VERSEO w przypadku wykorzystania bud?etu w danym okresie rozliczeniowym do czasu rozpocz?cia kolejnego okresu rozliczeniowego, co pozostanie bez wp?ywu na wysoko?? nale?nego VERSEO wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie za us?ug? sk?ada si? z okre?lonej op?aty za przewidywany pakiet klikni?? w danym okresie czasu na frazy wymienione w Umowie oraz koszty obs?ugi kampanii przez VERSEO.
 7. KLIENT zobowi?zany jest przekaza? VERSEO niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 3 (trzech) dni licz?c od dnia zawarcia Umowy, a tak?e przekazywa? na bie??co w ca?ym okresie obowi?zywania Umowy informacje oraz dokumenty umo?liwiaj?ce VERSEO prawid?owe wykonanie us?ugi. W szczególno?ci KLIENT powinien przekaza? VERSEO informacje oraz sugestie w zakresie: tekstów reklamowych, reklam graficznych oraz video, s?ów kluczowych, parametrów emisji reklam.
 8. VERSEO ma prawo zmienia? tekst reklamowy, celem zwi?kszenia efektywno?ci reklamy, zgodnie z produktami i us?ugami KLIENTA.

5. Us?uga kampanii w social media

 1. KLIENT o?wiadcza, ?e zapozna? si? z zasadami reklamy w danym kanale social media, a tak?e z regulaminem obowi?zuj?cym w wybranym kanale oraz ?e akceptuje ten regulamin.
 2. Celem us?ugi jest prowadzenie kampanii i dzia?ań reklamowych w oparciu o wybrany przez KLIENTA kana? w social media.
 3. KLIENT o?wiadcza, ?e jest ?wiadomy tego, ?e reklama nie musi si? wy?wietla? przy ka?dym wy?wietleniu profilu (strony internetowej KLIENTA). Fakt ten jest spowodowany warunkami technicznymi systemu zgodnie z regulaminami operatorów Wyszukiwarek, mo?e by? spowodowany tak?e ograniczeniami ze Strony Internetowej KLIENTA.
 4. Strony ustalaj?, ?e w przypadku, gdy okres rozpocz?cia albo zakończenia kampanii przypada w ci?gu okresu rozliczeniowego, zarówno bud?et jak i cel kampanii liczone s? za ka?dy dzień miesi?ca, proporcjonalnie w stosunku miesi?cznym.
 5. KLIENT ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez VERSEO, jednak o?wiadcza, i? jest ?wiadomy, ?e z tego powodu mo?e nie uda? si? osi?gn?? VERSEO celu w postaci ilo?ci klikni??. Powy?sze nie mo?e by? podstaw? do odmowy zap?aty wynagrodzenia nale?nego VERSEO i tym samym KLIENT zgadza si? na wystawienie faktury zgodnie z Umow?, bez potr?cania jakichkolwiek kwot.
 6. W przypadku stwierdzenia przez VERSEO niezadowalaj?cego poziomu skuteczno?ci dzia?ań reklamowych ma on prawo zmieni? tekst i zdj?cie reklamowe, celem zwi?kszenia efektywno?ci reklamy, zgodnie z produktami i us?ugami KLIENTA.
 7. VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieprawid?owe wy?wietlanie tekstu reklamowego na przestrzeniach reklamowych, niezale?nie od VERSEO, ani za wszelkie awarie techniczne od niego niezale?ne, ani za niewy?wietlanie si? reklamy przy ka?dym wyszukiwaniu, b?d? na ka?dym komputerze, czy te? pozycj? reklamy.
 8. W przypadku, gdy us?uga jest targetowana, rodzaj targetowania jest zgodny z regulaminem wybranego Operatora (dostawcy zewn?trznego) i VERSEO nie ma na niego wp?ywu.

6. Us?uga Anti Click Fraud

 1. Us?uga mo?e by? ?wiadczona w zwi?zku z zawarciem Umowy prowadzenia kampanii internetowej b?d? niezale?nie jako odr?bna us?uga.
 2. KLIENT mo?e najpó?niej na 7 (siedmiu) dni przed nast?pnym okresem rozliczeniowym zrezygnowa? ze ?wiadczenia us?ugi, informuj?c o tym VERSEO przy u?yciu poczty elektronicznej lub pisemnie.

7. Akademia Wiedzy VERSEO

 1. Us?uga mo?e by? ?wiadczona na rzecz KLIENTóW w zwi?zku z zawarciem Umowy na ?wiadczenie Us?ug, o których mowa w punkcie II Ogólnych Warunków, jak i niezale?nie od nich.
 2. Akademia Wiedzy VERSEO udost?pnia materia?y z takich modu?ów jak: kursy, poradniki, szkolenia, egzaminy, Q&A, narz?dzia oraz blog.
 3. Korzystanie z Akademii Wiedzy VERSEO wymaga uprzednio za?o?enia przez KLIENTA Konta Wiedza w Serwisie Akademia Wiedzy VERSEO i zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków oraz Cennika.
 4. Korzystaj?c z Akademii wiedzy KLIENT wyra?a zgod? na otrzymywanie informacji handlowych na podane podczas rejestracji dane.
 5. Rejestracj? w Serwisie rozpoczyna si? poprzez wype?nienie formularza zg?oszeniowego umieszczonego w Serwisie Akademia Wiedzy VERSEO, za po?rednictwem którego podaje si? dane rejestruj?cego, w szczególno?ci adresu poczty elektronicznej.
 6. Po wys?aniu formularza zg?aszaj?cy otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomo?? informuj?ca o rejestracji. VERSEO mo?e wymaga? podania dodatkowych danych lub wykonania niezb?dnych czynno?ci do rejestracji.
 7. W wyniku prawid?owo dokonanej rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy mi?dzy VERSEO a KLIENTEM, której przedmiotem s? Us?ugi ?wiadczone na warunkach okre?lonych Ogólnymi Warunkami, o ile nic innego nie wynika z odr?bnie zawartej Umowy.
 8. Materia?y, w ramach Konta Wiedza mog? by? udost?pniane bezp?atnie oraz za odp?atno?ci? (materia?y premium) okre?lon? w Cenniku.
 9. KLIENT mo?e w ka?dym czasie zrezygnowa? z posiadania Konta, poprzez przes?anie drog? elektroniczn? informacji o rezygnacji. Usuni?cie konta nast?pi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania informacji o rezygnacji. Umowa ulegnie rozwi?zaniu w momencie usuni?cia konta, jednak?e nie wcze?niej ni? po definitywnym rozliczeniu si? KLIENTA z VERSEO, chyba, ?e co innego wynika z Umowy zawartej z KLIENTEM.
 10. Dokonanie op?aty w ramach Us?ugi nie podlega zwrotowi.

8. Copywriting tre?ci

 1. Us?uga polega na prowadzeniu dzia?ań w zakresie public relations, tworzenia tre?ci na rzecz i w imieniu KLIENTA w przestrzeni internetowej.
 2. Wszelkie dzia?ania podejmowane przez VERSEO prowadzone w ramach Umowy s? uwarunkowane od regulaminów i wewn?trznych regulacji poszczególnych systemów portalowych i informacyjnych.
 3. VERSEO jest odpowiedzialne za przygotowanie tre?ci zgodnie z Umow?, a ka?dy tekst mo?e na pisemne ?yczenie KLIENTA podlega? akceptacji i zatwierdzeniu.

9. Porównywarka Verseocss.com

 1. Us?uga polega na udost?pnieniu miejsca w serwisie zale?nym VERSEO celem porównania towarów zamieszczanych przez KLIENTóW.
 2. KLIENT za po?rednictwem Porównywarki mo?e prezentowa?, promowa? i reklamowa? towary oferowane w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
 3. Us?uga ?wiadczona jest na podstawie odr?bnego Regulaminu dost?pnego w Serwisie VERSEO.

VII. Warunki korzystania z Platformy VCM

 1. W ramach za?o?enia Konta na Platformie VCM, VERSEO mo?e ?wiadczy? Us?ugi okre?lone w punkcie II.4-6 Ogólnych Warunków.
 2. Korzystane z Platformy VCM wymaga uprzednio za?o?enia przez KLIENTA Konta VCM w i zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków oraz Cennika.
 3. VERSEO za po?rednictwem Platformy VCM dostarcza dwa typy kont: SELF SERVICE oraz FULL SERVICE w ramach których KLIENT mo?e wybra? poziom Konta (Lokalny, Standard, Rozszerzony, Pro, Enterprise), od którego uzale?niony jest zakres ?wiadczonych us?ug.
 4. Rejestracj? rozpoczyna si? poprzez wype?nienie formularza zg?oszeniowego umieszczonego w Platformie VCM, za po?rednictwem którego podaje si? dane rejestruj?cego, w szczególno?ci adresu poczty elektronicznej.
 5. Po wys?aniu formularza zg?aszaj?cy otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomo?? informuj?ca o rejestracji. VERSEO mo?e wymaga? podania dodatkowych danych lub wykonania niezb?dnych czynno?ci do rejestracji.
 6. W wyniku prawid?owo dokonanej rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy mi?dzy VERSEO a KLIENTEM, której przedmiotem s? Us?ugi ?wiadczone na warunkach okre?lonych Ogólnymi Warunkami, o ile nic innego nie wynika z odr?bnie zawartej Umowy.
 7. KLIENT mo?e w ka?dym czasie zrezygnowa? z posiadania Konta, poprzez przes?anie drog? elektroniczn? informacji o rezygnacji. Usuni?cie konta nast?pi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania informacji o rezygnacji. Umowa ulegnie rozwi?zaniu w momencie usuni?cia konta, jednak?e nie wcze?niej ni? po definitywnym rozliczeniu si? KLIENTA z VERSEO, chyba, ?e co innego wynika z Umowy zawartej z KLIENTEM.

VIII. Wynagrodzenie i p?atno?ci

 1. KLIENT ma mo?liwo?? wyboru form p?atno?ci udost?pnionych w danym momencie przez VERSEO. Dost?pn? form? p?atno?ci mo?e by?:
  • p?atno?? przelewem
  • p?atno?? on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów p?atno?ci udost?pnionych przez wyspecjalizowan? instytucj? p?atnicz?, z któr? VERSEO zawar?o umow?.
 2. W przypadku wyboru p?atno?ci za po?rednictwem kart p?atniczych z funkcj? p?atno?ci internetowych lub przelewów bankowych KLIENT zostaje przekierowany do strony internetowej umo?liwiaj?cej dokonanie elektronicznej p?atno?ci np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 3. KLIENT zostanie poinformowany o wysoko?ci op?aty przed jej poniesieniem w formie komunikatu wymagaj?cego akceptacji KLIENTA b?d? w formie Cennika za??czonego do Ogólnych Warunków.
 4. KLIENT zobowi?zany jest do zap?aty na rzecz VERSEO wynagrodzenia, w wysoko?ciach i terminach wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia, Umowie zawartej w innym trybie. Brak p?atno?ci w terminie uprawnia VERSEO do rozwi?zania Umowy na ?wiadczenie Us?ug lub do zawieszenia ?wiadczenia Us?ug na rzecz KLIENTA do czasu otrzymania ca?ej kwoty wynagrodzenia nale?nego mu w danym okresie rozliczeniowym. Wstrzymanie wykonania Us?ugi nie ma wp?ywu na wysoko?? wynagrodzenia przys?uguj?cego VERSEO.
 5. Je?eli jest to uzasadnione rodzajem ?wiadczonej Us?ugi, VERSEO jest uprawniona do pobierania op?aty aktywacyjnej z tytu?u przygotowania projektu ?wiadczonej Us?ugi.
 6. W przypadku za?o?enia Konta na Platformie VCM i wybrania okre?lonego poziomu Konta w zale?no?ci od modelu fakturowania, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie jest p?atne w nast?puj?cy sposób:
  • w przypadku modelu fakturowania jednorazowego wynagrodzenie jest p?atne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest p?atne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia przez VERSEO faktury VAT.
  • w przypadku modelu fakturowania miesi?cznego wynagrodzenie jest p?atne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest p?atne w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia potwierdzenia Zamówienia. Wynagrodzenie p?atne jest miesi?cznie. Pierwsza faktura wystawiona b?dzie po z?o?eniu Zamówienia, nie wcze?niej jednak ni? w miesi?cu poprzedzaj?cym dat? startu Us?ugi wskazan? w Zamówieniu.
  • w przypadku modelu fakturowania za okres 6 miesi?cy wynagrodzenie jest p?atne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest p?atne w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia potwierdzenia Zamówienia.
  • w przypadku modelu fakturowania za okres 12 (dwunastu) miesi?cy wynagrodzenie jest p?atne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest p?atne w terminie 7 siedmiu dni od dnia potwierdzenia Zamówienia.
 7. Dokonanie zap?aty za us?ugi w ramach Konta VCM nie podlega zwrotowi.
 8. Tytu?em nale?nych op?at VERSEO wystawi i dor?czy KLIENTOWI faktur? VAT. Faktury VAT, b?d? dor?czane KLIENTOWI poczt? elektroniczn? na wskazany adres e-mail b?d? dost?pne w panelu administracyjnym na stronie https://klient.www.elkoranews.com/, do którego dost?p otrzyma KLIENT.
 9. W przypadku Us?ug, dla których nie jest wymagane za?o?enie Konta, o ile nic innego nie wynika z odr?bnych ustaleń KLIENTA z VERSEO wskazanych w Umowie, wynagrodzenie jest p?atne z góry co miesi?c, w terminach wskazanych w Zamówieniu. Faktury powinny by? zap?acone najpó?niej w terminie 7 (siedmiu) dni od ich wys?ania na podany adres e-mail b?d? od dnia ich udost?pnienia w panelu administracyjnym udost?pnionym KLIENTOWI.
 10. W przypadku Us?ug, których cena uzale?niona jest od rodzaju wybranego przez KLIENTA pakietu, KLIENT zobowi?zany jest do zap?aty na rzecz VERSEO wynagrodzenia zgodnie z wybranym pakietem.
 11. KLIENT, o ile nic innego nie wynika z Umowy, jest czynnym podatnikiem VAT i upowa?nia VERSEO do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. KLIENT, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wyra?a zgod? na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie.
 13. Za dat? p?atno?ci uwa?a si? dat? wp?ywu ?rodków na rachunek bankowy VERSEO.

IX. Czas trwania Umowy i jej rozwi?zanie

 1. Umowa zawarta jest na czas wskazany w Formularzu Zamówienia. Je?eli nic innego nie wynika z odr?bnych ustaleń KLIENTA z VERSEO, w przypadku, gdy Umowa zawarta jest na czas okre?lony, ostatnim dniem Umowy jest ostatni dzień miesi?ca kalendarzowego, w którym up?ywa czas trwania Umowy. Je?eli Umowa zosta?a zawarta na czas okre?lony, a najpó?niej na 30 (trzydzie?ci) dni przed up?ywem czasu trwania Umowy ?adna ze Stron nic innego nie o?wiadczy na pi?mie lub w formie elektronicznej, Umowa ulega automatycznemu przekszta?ceniu w umow? zawart? na czas nieokre?lony z mo?liwo?ci? jej rozwi?zania przez ka?d? ze Stron z zachowaniem 3 (trzy) miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi?ca kalendarzowego.
 2. O ile nic innego nie wynika z odr?bnych ustaleń KLIENTA z VERSEO je?eli umowa zosta?a zawarta na czas nieokre?lony, ka?da ze Stron mo?e j? wypowiedzie? z zachowaniem 3 (trzy) miesi?cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi?ca kalendarzowego.  Wypowiedzenie powinno by? dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
 3. VERSEO zastrzega sobie prawo rozwi?zania Umowy (bez wzgl?du na okres jaki zosta?a zawarta) w trybie natychmiastowym, w przypadku:
  • naruszenia przez KLIENTA postanowień punktu V. lub IV. 5 , IV.7 , IV.9, IV. 10, IV. 11 Ogólnych Warunków,
  • braku nale?ytej wspó?pracy KLIENTA, uniemo?liwiaj?cej b?d? powa?nie utrudniaj?cej VERSEO prawid?ow? realizacj? przedmiotu umowy,
  • zalegania w p?atno?ciach wobec VERSEO za co najmniej jeden okres rozliczeniowy,
  • naruszenia przez KLIENTA zasad korzystania z Serwisu VERSEO oraz serwisów zale?nych (Platformy VCM oraz Akademii Wiedzy VERSEO) okre?lonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 4. W przypadku rozwi?zania Umowy w trybie wskazanym w powy?szym punkcie, tj. z winy KLIENTA lub je?eli KLIENT wypowie Umow?, odst?pi od niej lub w inny sposób j? rozwi??e niezgodnie z postanowieniami Umowy (w tym przed up?ywem okresu, na jaki Umowa zosta?a zawarta), KLIENT b?dzie zobowi?zany do zap?aty na rzecz VERSEO wynagrodzenia za przygotowanie projektu ?wiadczenia Us?ugi stosownie do wybranej Us?ugi (op?ata aktywacyjna). Powy?sze dotyczy równie? sytuacji, je?eli Umowa jest zawarta na czas nieokre?lony.
 5. W przypadku za?o?enia przez KLIENTA Konta, VERSEO udziela KLIENTOWI niewy??cznej, nieprzenoszalnej i obowi?zuj?cej na terytorium ca?ego ?wiata, przez okres wskazany w Zamówieniu licencji na korzystanie ze ?wiadczonych w ramach wybranego Konta Us?ug. Licencja udzielona jest na czas korzystania przez KLIENTA z Konta.
 6. Wraz z rozwi?zaniem Umowy VERSEO zaprzestaje swoich dzia?ań okre?lonych w Umowie.

X. Odpowiedzialno?? Stron

 1. KLIENT ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za niew?a?ciwe wykonywanie swoich obowi?zków umownych, w tym brak wspó?pracy przy wykonywaniu Umowy z VERSEO.
 2. KLIENT ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za oferowane przez niego produkty/us?ugi, ich bezpieczeństwo oraz zgodno?? z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
 3. KLIENT ponosi pe?n? odpowiedzialno?? wobec VERSEO jak i zewn?trznych dostawców za po?rednictwem których ?wiadczone s? Us?ugi za naruszenie punktu V.1 Ogólnych Warunków, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pe?ni zrekompensuje VERSEO wszelkie powsta?e wskutek powy?szego szkody.
 4. KLIENT ponosi pe?n? odpowiedzialno?? wobec VERSEO jak i zewn?trznych dostawców za po?rednictwem których ?wiadczone s? Us?ugi za wady fizyczne i prawne przekazanych materia?ów marketingowych i reklamowych, które s? podstaw? prawid?owego wykonania Us?ug przez VERSEO a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pe?ni zrekompensuje VERSEO wszelkie powsta?e wskutek powy?szego szkody.
 5. KLIENT ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za niew?a?ciwe wykonywanie swoich obowi?zków umownych, w tym brak wspó?pracy przy wykonywaniu Umowy z VERSEO.
 6. VERSEO ponosi odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie Us?ug podlegaj?cych op?acie, na zasadach okre?lonych przepisami prawa i niniejszych Ogólnych Warunków z wy??czeniem odpowiedzialno?ci za ewentualne utracone przez KLIENTA korzy?ci. Odpowiedzialno?? VERSEO ograniczona jest do wysoko?ci jednokrotno?ci op?aty wniesionej przez KLIENTA za Us?ug?.
 7. VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za opó?nienia w wykonaniu Us?ug lub niewykonanie Us?ug spowodowane z przyczyn pozostaj?cych po stronie operatorów mediów internetowych.
 8. VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za zmiany w algorytmie, wytycznych i regulaminach mediów (kana?ów) internetowych, w ramach których wykonywane s? Us?ugi. VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za dzia?ania wykonywane na rzecz KLIENTA, zgodnie ze zleceniem KLIENTA (Zamówieniem Us?ugi) lub zgodnie ze specyfik? Us?ugi, w tym za na?o?one na KLIENTA sankcje ze strony operatorów mediów internetowych.
 9. ?adna ze Stron nie b?dzie odpowiedzialna za opó?nienia w wykonaniu Umowy lub przerwania ?wiadczenia w wyniku takiego zdarzenia Us?ugi powsta?e wskutek zdarzenia zewn?trznego, niemo?liwego do przewidzenia oraz niemo?liwego do zapobie?enia, w szczególno?ci w skutek: nieszcz??liwego wypadku, po?aru, zalania, powodzi, strajku, stanu wojny, stanu wyj?tkowego, aktu prawa powszechnie obowi?zuj?cego, orzeczenia s?dowego, decyzji administracyjnej. Je?li wskutek takiego zdarzenia nie jest mo?liwe dalsze ?wiadczenie Us?ugi przez VERSEO, VERSEO zwraca niewykorzystan? cz??? op?aty proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
 10. VERSEO ma prawo do dokonywania przerw w dost?pie do Us?ug w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych Serwisu i serwisów zale?nych, przerw koniecznych do rozbudowy, usuwania ewentualnych awarii, innych zdarzeń losowych. VERSEO zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 11. VERSEO zobowi?zuje si? do do?o?enia wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i serwisów zale?nych by?y przeprowadzane w czasie najmniej uci??liwym dla KLIENTA. O planowanych przerwach Verseo b?dzie informowa? KLIENTA z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za po?rednictwem poczty elektronicznej.
 12. VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wynikaj?ce z zak?óceń w pracy ??czy internetowych, przerw technicznych, o którym mowa w punkcie X.8 i X.9, oraz innych od niego niezale?nych, które mog? wp?yn?? na ?wiadczenie Us?ug.
 13. KLIENT o?wiadcza, ?e jest mu wiadome, ?e dzia?ania prowadzone w ramach ?wiadczonych Us?ug przez VERSEO nie gwarantuj? mu osi?gni?cia okre?lonych korzy?ci gospodarczych, a VERSEO nie ponosi odpowiedzialno?ci za tego rodzaju okoliczno?ci.
 14. KLIENT ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za wady i b??dy przekazanych materia?ów marketingowych i reklamowych, które zostan? wykorzystane przez VERSEO, w zwi?zku ze ?wiadczeniem Us?ug, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich w pe?ni zrekompensuje VERSEO wszelkie powsta?e wskutek powy?szego szkody.
 15. W przypadku podj?cia przez KLIENTA i/lub podmioty z KLIENTEM po?rednio lub bezpo?rednio powi?zane kapita?owo i/lub osobowo, dzia?ań zmierzaj?cych do nawi?zania indywidualnej wspó?pracy ze Zleceniobiorc? VERSEO (sprzecznej z interesami VERSEO) bez pisemnej zgody VERSEO i/lub przed up?ywem dwóch lat po zakończeniu wspó?pracy pomi?dzy VERSEO, a Zleceniobiorc? VERSEO, VERSEO na?o?y na KLIENTA kar? umown? w wysoko?ci 50.000 z? (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) za ka?dy przypadek naruszenia. Kara umowna p?atna b?dzie na pierwsze wezwanie VERSEO w terminie 7 dni od wezwania KLIENTA przez VERSEO.
 16. Jako dzia?alno?? konkurencyjn? (zmierzaj?c? do nawi?zania indywidualnej wspó?pracy ze Zleceniobiorc? VERSEO) nale?y rozumie? przede wszystkim:
  • dzia?anie KLIENTA i/lub podmiotów z KLIENTEM po?rednio lub bezpo?rednio powi?zanych kapita?owo i/lub osobowo, polegaj?ce na namawianiu Zleceniobiorcy VERSEO do rozwi?zania umowy z VERSEO w szczególno?ci w celu zaszkodzenia VERSEO i/lub osi?gni?cia korzy?ci przez KLIENTA i /lub inny podmiot,
  • dzia?anie KLIENTA i/lub podmiotów z KLIENTEM po?rednio lub bezpo?rednio powi?zanych kapita?owo i/lub osobowo zmierzaj?ce do nawi?zania jakiejkolwiek indywidualnej wspó?pracy ze Zleceniobiorc? VERSEO z pomi?ciem VERSEO, w tym równie? jako wspólnik KLIENTA, cz?onek organów KLIENTA lub pe?nomocnik KLIENTA, a w tym prokurent KLIENTA.

XI. Komunikacja Stron

 1. Strony o?wiadczaj?, ?e wszelkie o?wiadczenia i korespondencj? mog? sk?ada? na adresy korespondencyjne b?d? drog? poczty elektronicznej.
 2. Korespondencja wys?ana na powy?sze adresy b?dzie uwa?ana za skutecznie dor?czon? z chwil? pierwszego awizowania, chyba ?e jedna Strona zakomunikuje drugiej Stronie na pi?mie lub w drodze poczty elektronicznej o zmianie miejsca swojej siedziby w terminie 7 (siedmiu) dni od tej zmiany.
 3. Strony o?wiadczaj?, ?e ich uzgodnienia zawarte w drodze komunikacji elektronicznej, o ile nie zmierzaj? do zmiany tre?ci niniejszej Umowy, s? wi???ce, je?eli Umowa lub ustawa nie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci. O?wiadczenia kierowane t? drog? uwa?ane s? za dor?czone w chwili, w której mo?liwy by? jej odczyt przez adresata, o ile odczyt ten by? mo?liwy przed godzin? 16.00 dnia roboczego. W przeciwnym wypadku o?wiadczenie takie b?dzie uwa?ane za dor?czone o godz. 8.00 nast?pnego dnia roboczego. Za dzień roboczy uwa?a si? wszystkie dni poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 4. Strony wyra?aj? zgod? na wzajemne wykorzystanie ich logotypów poprzez zamieszczenie ich w materia?ach o charakterze promocyjnym, oraz stronach internetowych informuj?cych o podj?tej wspó?pracy.
 5. Strony zobowi?zane s? do zachowania w poufno?ci wszelkich okoliczno?ci i informacji, o których dowiedzia?y si? w zwi?zku z wykonywaniem Umowy, a w szczególno?ci te, których ujawnienie mog?oby narazi? drug? Stron? na szkod?. KLIENT o?wiadcza ponadto, i? zachowa w tajemnicy metodyk? VERSEO s?u??c? do wykonywania us?ug obj?tych Umow? oraz ?e jest ?wiadomy faktu, i? metodyka ta stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego wszelkie prawa maj?tkowe przys?uguj? VERSEO i podlegaj? ochronie prawnej.

XII. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych KLIENTóW jest VERSEO z siedzib? w Poznaniu, przy ul. W?glowej 1/3 (60-122 Poznań), z którym mo?na kontaktowa? si? mo?na pod adresem wskazanym powy?ej lub za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: Szczegó?owe warunki przetwarzania danych osobowych okre?la Polityka Prywatno?ci VERSEO zamieszczona pod adresem http://www.elkoranews.com/polityka-prywatnosci-oraz-regulamin-stron-nalezacych-verseo/

XIII. Post?powanie reklamacyjne

 1. Klient mo?e z?o?y? reklamacj? wobec VERSEO, w szczególno?ci w przypadku je?eli dzia?ania VERSEO przewidziane w niniejszych Ogólnych warunkach s? realizowane niew?a?ciwie lub niezgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków.
 2. Reklamacj? mo?na z?o?y? w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajduj?cy si? w Serwisie VERSEO w zak?adce Kontakt, w formie elektronicznej na adres kontakt@www.elkoranews.com lub w formie listu poleconego na adres VERSEO.
 3. Reklamacja powinna zawiera?: imi? i nazwisko lub nazw? firmy, adres e-mail KLIENTA, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczno?ci uzasadniaj?cych reklamacj?, a tak?e konkretne ??danie KLIENTA zwi?zane ze sk?adan? reklamacj?.
 4. Je?eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj? uzupe?nienia przed rozpatrzeniem reklamacji, VERSEO zwraca si? do KLIENTA na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupe?nienie we wskazanym zakresie.
 5. VERSEO rozpoznaje spraw? w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prawid?owo sporz?dzonej reklamacji. KLIENT otrzyma informacj? o sposobie rozpatrzenia reklamacji drog? korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji VERSEO powiadomi o tym KLIENTA podaj?c powody tej decyzji.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami zastosowanie znajd?: Potwierdzenie Zamówienia, odr?bne umowy zawarte mi?dzy Stronami oraz przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.
 2. W przypadku rozbie?no?ci pomi?dzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami a postanowieniami Zamówienia, pierwszeństwo maj? postanowienia Zamówienia, o ile co innego nie wynika wyra?nie z tre?ci niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. W przypadku bezskuteczno?ci lub niewa?no?ci jakichkolwiek postanowień niniejszych Ogólnych Warunków pozosta?e zapisy zachowuj? moc obowi?zuj?c?. W takim wypadku miejsce postanowienia bezskutecznego lub niewa?nego zajmuje postanowienie skuteczne i wa?ne, które pod wzgl?dem prawnym i ekonomicznym najbli?sze jest temu, co strony zamierza?y uzgodni? lub co Strony by uzgodni?y zgodnie z za?o?eniami umowy na ?wiadczenie us?ugi, gdyby Strony rozwa?a?y t? kwesti? w chwili zawierania Umowy.
 4. Wprowadzenie przez VERSEO nowych lub zmienionych Ogólnych Warunków pozostaje bez wp?ywu na tre?? stosunków umownych powsta?ych przed t? zmian?.
 5. VERSEO zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków w ka?dym czasie. W przypadku podj?cia decyzji o zmianie Warunków, VERSEO umie?ci ich ujednolicon? wersj? na stronie internetowej VERSEO.
 6. VERSEO dostarczy KLIENTOWI posiadaj?cemu Konto zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez niego przy pierwszym logowaniu adres e-mail. KLIENT przy logowaniu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o mo?liwo?ci jego akceptacji, przy czym za akceptacj? zmian przez KLIENTA uwa?a si? korzystanie przez niego z Konta, a przede wszystkim z?o?enie Zamówienia. Odmowa akceptacji zmiany Ogólnych Warunków jest równoznaczna z rozwi?zaniem umowy z VERSEO. KLIENT, który nie akceptuje zmian Ogólnych Warunków mo?e wypowiedzie? umow? z VERSEO poprzez z?o?enie o?wiadczenia za pomoc? formularza kontaktowego znajduj?cego si? w Serwisie VERSEO w zak?adce Kontakt, drog? elektroniczn? na adres e-mail kontakt@www.elkoranews.com b?d? pisemn? na adres VERSEO. Umowa ulega rozwi?zaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednak?e nie wcze?niej ni? do czasu definitywnego rozliczenia (w tym dokonania zap?aty na rzecz VERSEO w zwi?zku ze z?o?onymi Zamówieniami).
 7. Prawem w?a?ciwym dla umów pomi?dzy KLIENTEM a VERSEO na warunkach okre?lonych w Ogólnych Warunkach, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikn? na tle stosowania niniejszych Ogólnych Warunków b?d? rozstrzygane przez s?d w?a?ciwy dla dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu.