Oferta

Reklamy Facebook Ads

Reklama na Facebooku to obecnie jedna z najpopularniejszych i jedna z najszybciej rozwijaj?cych si? ga??zi reklamy online. Coraz wi?cej reklamodawców przekonuje si? do tej formy reklamowania swoich produktów i us?ug, ze wzgl?du na ?wietne mo?liwo?ci dopasowania oferty do konkretnej grupy odbiorców.

Jest to te? niebywale elastyczna forma reklamowa – mo?esz wydawa? 5z? dziennie, lub 5 tysi?cy. A wszystko to mo?esz mierzy?, analizowa? i poprawia?.

Reklama w najpopularniejszym kanale social media
Kampanie nastawione na pozyskiwanie klientów lub budow? wizerunku
Przejrzyste i wygodne raporty z dzia?ań

W Verseo, oprócz prowadzenia kampanii reklamowych Facebook Ads, mo?emy równie? poprowadzi? Twój firmowy profil od A do Z. Nie zarz?dzamy wieloma profilami, poniewa? postanowili?my postawi? na jako??, a nie ilo?? prowadzonych kont. Z nasz? us?ug? zyskasz pewno??, ?e Twoja strona na Facebooku b?dzie prowadzona tak, jakby zajmowa? si? ni? kto? “in house”.

Reklama na Facebooku – mnóstwo zalet!

Reklamuj?c si? na Facebooku jeste? tam, gdzie Twoi klienci. Mo?esz korzysta? z szerokiego wachlarza form reklamowych – pocz?wszy od filmów, a skończywszy na zwyk?ych grafikach czy postach 360. Reklama na facebooku swoj? tre?ci? lub form? mo?e anga?owa?, szokowa? b?d? uruchamia? inne emocje i uczucia, które b?d? pozytywnie oddzia?ywa? na linii marka – klient. Mo?esz dotrze? do dowolnej grupy odbiorców – s?uchaczy konkretnej stacji radiowej, czy fanów impresjonistycznego malarstwa lub osób, które lubi? s?odycze pozbawione oleju palmowego.

Niezrównanym plusem jest równie? elastyczno?? bud?etowa, jak równie? czas reakcji. Reklam? na Facebooku mo?esz w??czy? lub wy??czy? o dowolnej porze. Mo?na j? równie? zaplanowa? do wy?wietlania w konkretnych godzinach. Mo?na zatem szybko reagowa? na wszelkie zmienne zwi?zane z naszym biznesem – pogod?, dzień kalendarzowy, nieoczekiwanie zdarzenia, które mog? by? istotne z punktu widzenia marketingu.

Reklama Facebook – rodzaje grup odbiorców

Pierwszym powodem, dla którego reklama na facebooku jest tak skuteczna, jest precyzyjne targetowanie do osób, które mog? by? potencjalnie zainteresowane naszymi produktami lub us?ugami. Do wyboru mamy setki zmiennych w ramach 3 g?ównych opcji.

Standardowi odbiorcy
Grupa odbiorców zbudowana w oparciu o dane demograficzne, zachowania oraz zainteresowania. Ta metoda oferuje najszersze mo?liwo?ci targetowania. Mo?esz trafi? do osób b?d?cych obecnie w narzeczeństwie, do osób z danej grupy wiekowej, osób zainteresowanych konkretnym radiem czy tytu?em prasowym. Opcje dopasowania w zasadzie zawieraj? ca?o?ciowe zasoby Facebooka. Oznacza to, ?e niezale?nie od gustów i zainteresowań, dotrzesz do osób, na których Ci zale?y.

Niestandardowi odbiorcy
To odbiorcy, którzy mieli ju? styczno?? z Twoj? mark?. Opcji jest wiele, i to w?a?nie Niestandardowi Odbiorcy s? grup? w?ród której warto szuka? swoich potencjalnych klientów – w końcu dzi?ki tej opcji dotrzemy do osób które wykaza?y ju? zainteresowanie nasz? mark?. W przesz?o?ci takie osoby podj??y w kontek?cie naszej firmy jakie? dzia?ania np. wesz?y na stron? WWW, polubi?y post na fanpage, pobra?y aplikacj?.

Podobni odbiorcy (Lookalike)
Odbiorcy stworzeni na podstawie wcze?niej stworzonych grup niestandardowych odbiorców. Facebook na podstawie danych osób z grupy niestandardowej szuka osób podobnych w ca?ym kraju lub regionie – od 1% do 10% osób z tych lokalizacji. Przyk?ad powinien to wyja?ni?:

Posiadamy grup? niestandardowych odbiorców – Osoby które odwiedzi?y nasz? stron? internetow? w ci?gu 60 dni – w tej grupie znajduje si? 5600 osób. Ka?da z tych osób to dziesi?tki danych o wieku, p?ci, zainteresowaniach, lokalizacji, dzia?ań itp. Teraz na podstawie tej grupy chcemy stworzy? podobnych odbiorców. Tworz?c tak? grup? wybieramy ?ród?o, z której nowa grupa ma zaci?gn?? dane (na czym grupa ma by? wzorowana). Wybieramy wcze?niej wspomnian? grup? osób które odwiedzi?y nasz? stron? w ci?gu 60 dni.

Facebook na podstawie tych 5600 osób tworzy grup? osób podobnych do: od 1% do 10% (w zale?no?ci od wyboru) osób z danego regionu, w tym przypadku z Polski. ustawiaj?c 1% uzyskamy grup? odbiorców w wielko?ci ok. 170 000 osób. (analogicznie – 10% stanowi?oby 1 700 000 osób z Polski). 100% osób – czyli 17 000 000 osób, to liczba osób w Polsce posiadaj?cych konto na Facebook’u.

W ten sposób, na podstawie grupy 5600 osób, uzyskano grup? podobnych odbiorców o wielko?ci 170 000 osób.

Uwaga! staraj si?, by grupa odbiorców nie by?a zbyt du?a. Zazwyczaj nie tworzymy zbiorów powy?ej 300 000 osób, takie grupy mog? okaza? si? bowiem “rozwodnione”, czyli po prostu zbyt ogólne. Przetestuj jaka wielko?? grupy odbiorców sprawdza si? najlepiej przy Twoich reklamach. Generalnie reklamuj?c si? na Facebooku warto testowa? wszystko – czas, bud?et, odbiorców i content. ?

Reklama na Facebooku
poznaj swoich odbiorców!

Facebook udost?pnia te? ?wietne narz?dzie do analizy grup odbiorców. Audience Insights – bo o tym mowa – poka?e Ci czym dana grupa jest zainteresowana. Je?eli np. chcesz sprawdzi? czym interesuj? si? nastolatki w du?ych polskich miastach i np. z jakimi stronami s? najcz??ciej powi?zane, to najszybciej sprawdzisz to w?a?nie dzi?ki Audience Insights. Dzi?ki temu dowiesz si? jak? blogerk? modow? najbardziej lubi?, jaki program kulinarny jest w tej grupie najch?tniej wybierany, jaki rodzaj muzyki s?uchany. Tego typu analizy mo?esz dokona? niezale?nie od miejsca zamieszkania, p?ci czy wieku.

To naprawd? pot??ne narz?dzie, które w wielu przypadkach okazuje si? nieocenione – szczególnie w przypadku reklamy na facebooku, jak równie? content marketingu czy influencer marketingu.

Reklama Facebook – banalnie proste

Kolejnym czynnikiem wp?ywaj?cym na popularno?? reklamy na Facebooku jest jej stosunkowa prostota. Oczywi?cie, im prostszych mechanizmów u?ywamy, tym prawdopodobniej gorzej wydajemy nasze pieni?dze. Tak jest cz?sto i to nie tylko w przypadku Facebooka. Niemniej jednak, nawet kto? wydaj?cy 100 z?otych miesi?cznie na reklam? na Facebooku, znaj?c narz?dzia nawet pobie?nie, zapewne odniesie ju? korzy?ci biznesowe z tej formy reklamy – szczególnie pokazuj?c si? lokalnie.

Im jednak wy?szy bud?et, tym zasadniej jest pozna? narz?dzia stworzone do edycji reklam. Im mocniej je wykorzystamy, tym efektywniej b?dziemy wykorzystywa? nasze bud?ety reklamowe. Dlatego te? wielu klientów decyduje si? na zatrudnienie profesjonalnej agencji – zarówno do prowadzenia reklam na Facebooku, jak równie? profili.

Zasi?gi reklamy na Facebooku

Dzi?ki systemowi reklam na Facebooku, ka?dorazowo przed publikacj? reklamy, otrzymasz estymowany zasi?g danej kampanii. Na niektórych poziomach tworzenia reklam, mo?esz okre?li? ile razy ?rednio odbiorca powinien spotka? si? z Twoj? reklam?. Mo?e to by? zarówno raz, jak i np. 3x.
Mo?esz zatem tworzy? reklamy pod k?tem zasi?gu, ale równie? pod inne konkretne cele – np. klikni?cia na link czy wizyty na stronie.

Formy reklamy na Facebooku

Je?li chcesz utworzy? reklam? (post) od zera, w zale?no?ci od celu mo?esz stworzy?:

Film
Zaprezentuj swoj? mark? przy u?yciu filmu. Video mo?e mie? max. 240 minut i mog? by? pionowe lub poziome (16:9 lub 9:16) . Wykorzysta? mo?na tu równie? filmy 360 stopni.

Pokaz slajdów
Film sk?adaj?cy si? od 3 do 10 obrazów. Brzmi mo?e staro?wiecko, nadal jednak mo?na wykorzysta? ten format w bardzo kreatywny sposób. Plusem pokazu slajdów jest fakt, i? jest ona ?atwiejszy w produkcji ni? film.

Obraz
Najcz??ciej u?ywany format. Pojedyncza grafika. Co wa?ne, na obrazie nie mo?e znajdowa? si? wi?cej ni? 20% tekstu (narz?dzie które u?atwi Ci sprawdzenie, czy Twoja grafika nie posiada wi?cej ni? 20% tekstu: Link) Podobnie jak w przypadku video, obrazy mog? by? pionowe lub poziome (16:9 lub 9:16). Je?eli grafika w jakiej? mierze przypomina tekst, mo?esz poprosi? o r?czne sprawdzenie contentu przez administracj? portalu – nie powinno to zaj?? d?u?ej ni? kilka godzin.

Materia? b?yskawiczny
Jest to dodatkowa opcja wy?wietlana tylko na urz?dzeniach mobilnych, któr? mo?esz doda? do ka?dego formatu reklam (cho? przy formacie typu Kolekcja, ju? z góry zak?adane jest u?ycie materia?u b?yskawicznego). Materia? b?yskawiczny otworzy si? po klikni?ciu w reklam?, np. w obraz lub pokaz slajdów. Tak jak w przypadku formatu Kolekcja, odbiorcy otworzy si? panel zwany ?rodowiskiem, w którym mo?emy stworzy? panel podobny do mini strony internetowej z filmami, animacjami oraz zdj?ciami i tekstami. Facebook umo?liwia nam stworzenie Materia?u B?yskawicznego od zera lub skorzystanie z gotowego szablonu.

Kolekcja
Umo?liwia przedstawienie wielu zdj?? i filmów, g?ównie wykorzystywana w celu prezentacji produktów (?wietna opcja dla ecommerce). Po klikni?ciu w reklam?, otwiera si? przewijany panel (tzw. ?rodowisko), podobny do strony internetowej (cho? odbiorca ca?y czas znajduje si? w aplikacji), w którym znajduj? si? filmy, zdj?cia i opisy. Kolekcja mo?e wy?wietla? produkty w sposób dynamiczny, podobnie jak karuzela. Doskona?y format który ??czy prezentacj? marki ze sprzeda?? produktów.

Karuzela
Najcz??ciej wykorzystywana przy celu: sprzeda? z katalogu, cho? jej potencja? zdecydowanie mo?esz wykorzysta? równie? przy innych celach. Karuzela, to kilka (max. 10) kart z osobnymi, kwadratowymi grafikami b?d? filmami (zalecana proporcja to 1×1). Ka?da z kart mo?e posiada? inny opis, nag?ówek, oraz oczywi?cie film/grafik?.

Gdy wybierzesz ju?, jaki format ma mie? Twoja reklama, dalej ustawisz co dok?adnie ma si? w niej znajdowa? (teksty, linki, nag?ówki itp)

Mo?esz te? i?? na skróty i wybra? promocj? istniej?cego posta z Twojego Fanpage.

Pój?cie na skróty jednak wi??e si? zwykle z konsekwencjami. Je?li wybierzesz u?ycie istniej?cego posta, nie b?dziesz móg? niczego w nim zmieni?, b?dzie reklamowany w takiej postaci, w jakiej zosta? stworzony na fanpage. Rozwa? zatem stworzenie posta od zera, dzi?ki czemu b?dziesz mie? kontrol? m.in nad tekstami, nag?ówkami, opisami linków, tekstami w przycisku.

Piksel Facebooka, jego zdarzenia
i kwestia remarketingu

Tworzenie grup odbiorców opartych o zainteresowania, lokalizacje, stanowiska pracy, wiek i wiele innych czynników to po prostu co? ?wietnego. Dzi?ki temu mo?emy dotrze? do osób które jeszcze nas nie znaj?, ale potencjalnie mog? zainteresowa? si? naszym brandem.

Je?li masz styczno?? z marketingiem, wiesz jednak ?e wi?ksz? warto?? ma odbiorca który ju? zna mark? lub z niej korzysta (np. korzystaj?c z us?ug/produktów). Dlatego tak istotnym aspektem w tej bran?y jest remarketing, czyli docieranie do osób, które ju? mia?y styczno?? z Twoj? mark? przez np. odwiedzenie Twojej strony internetowej.

By wiedzie? jednak czy dana osoba odwiedzi?a Twoj? witryn?, strona musi by? odpowiednio po??czona z systemem reklamowym Facebook’a. takie w?a?nie “po??czenie” umo?liwia nam piksel Facebooka.

Czym jest Piksel Facebooka?

Piksel to drobny skrypt, kilka linijek kodu które umieszcza si? w kodzie strony www, w końcu jej sekcji “head”. Piksel jest tzw. kodem ?ledz?cym, który sprawdza czy osoba, która wesz?a na stron?, posiada konto na Facebooku z którym mo?na t? osob? powi?za?. Je?li posiada, dodaje tak? osob? do bazy osób, do których b?dziesz móg? potem dotrze? podczas emisji reklam.

Uwaga!: Piksel zbiera dane od momentu zainstalowania, je?li wi?c chcesz utworzy? prawid?owo dzia?aj?c? grup? odbiorców którzy odwiedzili Twoj? witryn? w ci?gu ostatnich np. 14 dni, piksel musi dzia?a? na stronie minimum 14 dni (piksel zbiera dane z maksymalnie 180 dni).

Nie musisz by? programist? by z Piksela korzysta? i go rozumie?. Wystarczy ?e raz zainstalujesz go na swojej stronie i przetestujesz czy wszystko dzia?a prawid?owo.

Piksel to nie wszystko
– czym s? zdarzenia?

Zanim sprawdzimy czy piksel dzia?a na Twojej stronie prawid?owo, wyja?nijmy sobie czym s? zdarzenia.

Je?li masz ju? zainstalowany podstawowy kod piksela na swojej stronie, mo?esz budowa? grupy remarketingowe trafiaj?c do osób, które odwiedzi?y stron?. Co jednak, je?li chcia?by? dociera? do osób, które podj??y na niej konkretne dzia?ania, np doda?y produkt do koszyka lub wys?a?y zapytanie na stronie kontaktowej? Do tego w?a?nie s?u?? zdarzenia.

Dzi?ki podstawowemu kodowi piksela mo?esz trafia? do osób które odwiedzi?y Twoj? stron?, a dzi?ki zdarzeniom mo?esz dotrze? do osób, które wykona?y na niej konkretne dzia?ania.

Zdarzenia instaluje si? na konkretnych stronach (zdarzenie odpala si? po za?adowaniu strony) lub elementach np. przyciskach (zdarzenie odpala si? po wci?ni?ciu przycisku).

Przyk?adowe zdarzenia:

ViewContent
(wy?wietl zawarto??)

zdarzenie znajduj?ce si? najcz??ciej na kartach produktów

AddToCart
(dodaj do koszyka)

zdarzenie które nale?y zainstalowa? w koszyku lub przyciskach “dodaj do koszyka”. Dzi?ki temu zdarzeniu b?dziemy wiedzie? ile osób odwiedzi?o koszyk

Purchase
(zakup)

zdarzenie które powinno znale?? si? na tzw. “thank you page” po dokonaniu zakupu, dzi?ki temu zdarzeniu b?dziemy wiedzie? ile osób dokona?o zakupu.

Na podstawie zdarzeń mo?emy budowa? grupy odbiorców. Dobrym przyk?adem wykorzystania zdarzeń jest np. trafianie z reklam? do osób, które opu?ci?y koszyk (wszystkie osoby ze zdarzenia AddToCart z wykluczeniem osób ze zdarzenia Purchase)

Pixel Helper

Je?li jeste? u?ytkownikiem google chrome, mo?esz zainstalowa? wtyczk? “pixel helper”, która b?dzie pokazywa? Ci aktywne pixele (oraz zdarzenia) na danych stronach.

Reklamy Dynamiczne Facebook

Reklama dynamiczna to taka, która na podstawie danych o odbiorcy pochodz?cych z piksela, pokazuje mu odpowiednie tre?ci.

Zdarzenia piksela, posiadaj?ce odpowiednie parametry, mog? s?u?y? jako ?ród?a danych dla reklam dynamicznych wykorzystuj?cych katalogi (piksel musi by? wtedy po??czony z katalogiem).

Dynamiczno?? tych reklam polega na dostosowaniu reklamy nie tylko do grupy odbiorców (jak w przypadku zwyk?ego remarketingu), ale do konkretnego u?ytkownika – oczywi?cie automatycznie.

Zatem dzi?ki reklamom dynamicznym mo?esz dotrze? ze swoimi produktami do grupy remarketingowej która liczy np. 5000 osób, a ka?dej osobie wy?wietli si? produkt który ta ogl?da?a wcze?niej na stronie. Co? pi?knego – cho? ciut skomplikowanego.

By jednak zdarzenia na stronie przekazywa?y dane o tym, jaki produkt wy?wietli?a konkretna osoba, zdarzenia musz? zawiera? parametry. Raz to piksel, dwa to zdarzenia, a trzy to parametry zdarzeń.

Zatem do dzia?ania reklam dynamicznych na Facebooku potrzebujesz:

  • Zainstalowanego piksela na stronie
  • Zainstalowanych zdarzeń na odpowiednich stronach (np. ViewContent, AddToCart, Purchase)
  • Zdarzenia powinny posiada? tzw. zaawansowane parametry takie jak: value, currency, content_ids, content_type, oraz ich warto?ci
  • Katalog produktów musi by? po??czony z pikselem (piksel musi stanowi? dla katalogu ?ród?a danych zdarzeń)

Nie ukrywajmy, temat wymaga g??bszej analizy, jednak ci??ka praca wynagrodzi nas genialn? mo?liwo?ci? jak? daje nam Facebook, czyli w?a?nie skorzystania z reklam dynamicznych.

Maciej Popio?ek
Head of Content Marketing

Je?eli wszystko powy?ej przekona?o Ci?, ?e warto zainwestowa? lub polepszy? efektywno?? reklamowania si? na Facebooku,

zapraszamy do kontaktu z nami. Wspólnie dobierzemy odpowiednie narz?dzia, które rozwin? Twój biznes i dostarcz? Ci nowych klientów. Napisz teraz! Darmowa wycena czeka!

Darmowa wycena