Oferta

Reklama na Linkedin

Linkedin kana? reklamowy, który idealnie nadaje si? dla wszystkich tych przedsi?biorców, których grup? docelow? stanowi rynek B2B, w tym w?a?ciciele biznesów i eksperci w bran?y. Obecnie na Linkedinie jest du?o pro?ciej pozyska? takich klientów ni? poprzez jakiekolwiek inne medium spo?eczno?ciowe.

Dlaczego?

Skuteczne narz?dzie reklamowe B2B
Doskona?e targetowanie i mo?liwo?? remarketingu
Docieraj do konkretnych stanowisk, bran? lub osób!

Linkedin – najpopularniejszy serwis dla profesjonalistów!

Linkedin to medium spo?eczno?ciowe zrzeszaj?ce ludzi szukaj?cych kontaktów zawodowo-biznesowych. Dawniej, uwa?any za serwis tylko do publikowania CV online i wykorzystywany przez rekruterów w firmach mi?dzynarodowych. Obecnie tworzy prawdziw? spo?eczno?? biznesowców! Na przestrzeni lat mo?na zauwa?y? rozwój jego popularno?ci w Polsce. Dzisiaj jest to jedyny taki serwis, na którym mo?emy bezpo?rednio napisa? do managera czy specjalisty a tak?e wyszuka? dan? osob?, czy to na potrzeby przysz?ej rozmowy kwalifikacyjnej, czy nawi?zania wspó?pracy.

Obecnie Linkedin w?ród swoich u?ytkowników liczy sobie ponad 570 milionów profesjonalistów. W Polsce 2,6 mln osób posiada na nim konto. W tym a? 97 % polskich mened?erów u?ywa tego serwisu i prawie ka?dy polski lider ma na nim swój profil. Jest to idealne miejsce dla reklamodawców B2B ze wzgl?du na precyzyjne mo?liwo?ci targetowania i dotarcia do w?skiej grupy specjalistów. Dodatkowo, mo?liwo?? kierowania reklam do ró?nych bran? oraz mo?liwo?? automatycznej optymalizacji stawki tak aby otrzyma? konwersj? w mo?liwie jak najlepszej cenie to kolejne benefity przemawiaj?ce za tym, ?e warto uwzgl?dni? ten kana? w swoich planach marketingowych.

W porównaniu do innych mediów spo?eczno?ciowych Linkedin stanowi zaufane ?ród?o informacji, a u?ytkownicy maj? du?e zaufanie do publikowanych tre?ci.

Spo?eczno?? Linkedin – otwarta na nawi?zywanie relacji biznesowych!

Dlatego publikowane na nim tre?ci s? odbierane pozytywnie lub neutralnie. Dzia?ania na tym serwisie mog? by? prowadzone z konta prywatnego lub konta firmowego. Jest to zatem idealne narz?dzie do prowadzenia dzia?ań zwi?zanych z employer brandingiem, CSR lub szerzenia kultury pracy. Linkedin jest uwa?any za najbardziej efektywn? platform? w kontek?cie pozyskiwania leadów oraz nawi?zywania kontaktów biznesowych i partnerskich. U?ytkownicy “surfuj?” po nim w konkretnym celu, m. in.: w poszukiwaniu:

 • wiadomo?ci bran?owych,
 • porady ekspertów,
 • szkoleń zawodowych,
 • opinii i rekomendacji na dany temat,
 • interesuj?cych ich tre?ci publikowanych przez influencerów.

Co wi?cej, w porównaniu do innych mediów spo?eczno?ciowych i naszej liczby kontaktów, na LinkedInie mamy statystycznie wi?ksz? szans? na dotarcie do swojej grupy docelowej – nawet 50%. Udost?pniaj?c informacje lub wpisy na Linkedinie mamy du?o wi?ksz? szans? na to, ?e znany nam u?ytkownik w nie kliknie i przeczyta.

Sama specyfika Linkedina jest zupe?nie inna ni? charakterystyka jednych z najbardziej popularnych mediów spo?eczno?ciowych w Polsce, tj. Facebooka lub Instagrama. Porównuj?c te serwisy pod wzgl?dem liczby u?ytkowników Linkedin mo?e wyj?? mniej korzystnie, jednak, skupiaj?c si? na konkretnej grupie docelowej, jak? s? osoby w wieku produkcyjnym, specjali?ci w danej dziedzinie, Linkedin zyskuje znaczn? przewag?. Pozosta?e media spo?eczno?ciowe s? najcz??ciej odwiedzane poza godzinami pracy, w których to najcz??ciej u?ytkownicy szukaj? tre?ci ?atwo przyst?pnych, rozrywkowych i kulturalnych. Natomiast, u?ytkownicy Linkedina sp?dzaj? czas w serwisie najcz??ciej w godzinach pracy. Obecnie nie s? to tylko osoby z dzia?u HR, ale tak?e sami w?a?ciciele firm, pracownicy dzia?ów marketingowych czy IT. Linkedin jest wi?c doskona?ym narz?dziem do prowadzenia dzia?ań social-sellingowych, o których coraz cz??ciej mo?emy us?ysze? w sieci.

Profil firmowy czyli Linkedin Pages

Profile firmowe maj? wysok? pozycj? w wynikach wyszukiwania, a wiele osób szuka ich bezpo?rednio na platformie. To dobra wiadomo?? dla firm, poniewa? istnieje wiele funkcji i narz?dzi, które pozwalaj? wyró?ni? Twoj? ofert?.
Poprzez profil firmowy na Linkedinie mo?emy zrealizowa? kilka celów:

 • budowa? ?wiadomo?ci marki,
 • zdobywa? potencjalnych klientów (dla B2B),
 • zdobywa? partnerów biznesowych,
 • employer branding / Company Culture,
 • pozyskiwa? nowych pracowników.

W zale?no?ci od naszego celu powinni?my stworzy? strategi? komunikacji, a tym samym wybra? odpowiednie funkcje Linkedin.

Dodatkowo Linkedin daje inne mo?liwo?ci promowania biznesu, mi?dzy innymi poprzez zamieszczanie w?asnych publikacji, tak zwanego “?ledzenia” innych osób z bran?y, nawi?zywania kontaktów biznesowych, a co wi?cej prowadzenia profilu firmowego, w celach rekrutacyjnych, szerzenia firmowego “Culture Code” lub po prostu, aby zwi?kszy? ?wiadomo?? naszej marki.

Na pocz?tek bezp?atne dzia?ania powinny wystarczy? aby zebra? pewn? grup? followersów, rozezna? si? jakie dzia?ania prowadzi konkurencja oraz kogo g?os liczy si? na Linkedinie. Istniej? bowiem influencerzy w danej bran?y, którzy wcze?niej zauwa?yli ju? potencja? Linkedina i zacz?li na nim prowadzi? swoje dzia?ania. Maj?c gotowy profil warto zainteresowa? si? dodatkowymi opcjami, np. kontami premium lub p?atnymi reklamami w serwisie Linkedin.

Konto Linkedin Premium

Je?li zamierzasz wykorzystywa? Linkedin do celów biznesowych, na pewno zastanawia?e? si? nad opcjami Premium, które s? w tym serwisie oferowane za op?at?. Linkedin oferuje a? 4 plany Premium, w zale?no?ci od celu w jakim chcemy u?ywa? platformy, mamy do wyboru:

01

Kariera

jest to opcja dla osób, które poszukuj? wymarzonej pracy i chc? by? cz??ciej wyszukiwane przez rekruterów oraz otrzymywa? spersonalizowane oferty pracy na maila i bezpo?rednio przez LinkedIn

02

Biznes

sprawdzi si? je?li naszym celem jest budowanie wizerunku oraz lepszej sieci kontaktów.

03

Sprzeda?

jedna z opcji premium, która oferuje najwi?cej dodatkowych funkcji, jak np. tworzenie list grup docelowych oraz zaawansowanego wyszukiwania potencjalnych klientów.

04

Zatrudnienie

dla firm prowadz?cych rekrutacje na wi?ksz? skal?. Pozwala nie tylko publikowa? oferty ale tak?e wyszukiwa? za pomoc? zaawansowanego narz?dzia potencjalnie zainteresowanych kandydatów.

Linkedin Premium to jedno z najdro?szych narz?dzi z katalogu mediów spo?eczno?ciowych na rynku. Dlatego aby nie zmarnowa? zainwestowanych pieni?dzy, przed wykupem planu Premium wa?ne jest zadbanie o swój wizerunek i stworzenie “silnego” profilu w wersji podstawowej. Tylko dobrze przygotowany profil do funkcji jakie maj? plany premium przyniesie korzy?ci. W końcu, nie wa?ne jakie dzia?ania b?dziemy podejmowa? – końcowym krokiem zainteresowanej osoby b?dzie wizyta na naszym profilu.
Wykupuj?c konto Premium musimy liczy? si? z tym, ?e dodatkowe funkcje mog? nie by? proste w obs?udze, dlatego warto przygotowa? plan na wykorzystanie pierwszego darmowego miesi?ca, podczas którego sprawdzimy czy dane funkcje s? dla nas wystarczaj?ce oraz czy przynosz? nam zamierzone korzy?ci.
Zaawansowane funkcje pozwalaj? lepiej targetowa? reklamy w serwisie Linkedin, dlatego warto po??czy? te dwa rozwi?zania aby w mo?liwie jak najlepszy sposób dotrze? do swojej grupy docelowej.

Sales Navigator na Linkedin

Linkedin oferuje dodatkowe narz?dzia, które s?u?? pomoc? w prowadzeniu dzia?ań sprzeda?owych na tej platformie. Jednym z nich jest Sales Navigator.
Sales Navigator to dodatkowa platforma, która jest traktowana niezale?nie od Twojego podstawowego konta. Znajdziesz w niej funkcje takie jak:

 • zaawansowane wyszukanie, które pozwala dok?adnie opisa? grup? docelow?, z któr? chcesz si? skontaktowa?. Oprócz danych demograficznych, informacji o bran?y i firmie, mo?esz wyszukiwa? dane osoby po keywordach, tagach oraz tre?ciach, z jakimi jest zwi?zana.
 • rekomendacje innych leadów, pasuj?cych do Twojego wyszukiwania.
 • zapisywanie i uzupe?nienie o dodatkowe informacje listy leadów, które sobie stworzyli?my. Istnieje tak?e mo?liwo?? jej przeniesienia do pliku CSV lub w?asnego systemu CRM.
 • oraz inne funkcje jak np. mo?liwo?? sprawdzenia kto odwiedzi? nasz profil w ci?gu ostatnich 90 dni, monitorowanie aktywno?ci naszych prospektów oraz zmian zwi?zanych z ich prac? oraz 20 darmowych InMaili w pakiecie.

Du?y wp?yw szczególnie na budowanie wizerunku Twojej osoby lub firmy b?dzie mia?a funkcja umo?liwiaj?ca monitorowanie aktywno?ci Twoich prospektów na Linkedinie. Dzi?ki niej b?dziemy mogli w ?atwy sposób zobaczy? kiedy i na jaki temat dana osoba si? wypowiada (lajkuje, komentuje, pisze artyku?) i odpowiednio zareagowa?, np. odpisuj?c na komentarz lub wystawiaj?c swoj? opini? na napisany tekst.

Dzia?aj?c na Linkedin Sales Navigator nale?y wzi?? pod uwag? czas, który potrzebny jest aby, po pierwsze dobrze wykorzysta? platform?, po drugie ?eby stworzy? baz? danych do pó?niejszej analizy, oraz po trzecie aby zamienia? pozyskane leady w klientów. Zrozumienie jak dzia?aj? zaawansowane funkcje jest kluczowe je?li chcemy dobrze je wykorzysta?. Linkedin stanowi narz?dzie o ogromnych mo?liwo?ciach, które zwi?kszaj? si? wraz z lepszym zrozumieniem serwisu i wykorzystaniem p?atnych funkcji. W kwestii sprzeda?owej, mo?e okaza? si?, ?e prowadzenie tych dzia?ań na Linkedin poch?ania du?o czasu i by? mo?e b?dzie trzeba stworzy? dodatkowe stanowisko.

Listy grup docelowych na Linkedin

Jedn? z mocnych stron managera reklam Linkedin jest mo?liwo?? tworzenia bardzo konkretnych grup docelowych. Mo?na sprecyzowa? j?zyk profilu osób, do których kierujemy reklamy, ich lokalizacj?, bran?? oraz firm?, w której pracuj?. Mamy mo?liwo?? tak?e okre?lenia grupy docelowej na podstawie danych demograficznych, wykszta?cenie, do?wiadczenia w pracy, stanowiska oraz zainteresowania, na podstawie grup, do których nale?y dany u?ytkownik. Istnieje równie? mo?liwo?? przes?ania swojej w?asnej grupy odbiorców, np. listy e-mailingowej lub innych list odbiorców wcze?niej przez nas stworzonych. Mo?liwe jest jej za??czenie w postaci pliku csv. Na stronie supportu opisane s? tak?e kroki jakie nale?y podj?? aby wyeksportowa? listy odbiorców z ró?nych ?róde?, np. gmail lub yahoo.

Reklama na Linkedin – cele, formaty reklam i mo?liwo?ci dotarcia do grup docelowych

Reklama na Linkedin mo?e realizowa? ró?ne cele, mi?dzy innymi:

 • zwi?kszenie ?wiadomo?ci marki,
 • wzrost liczby wizyt w witrynie,
 • wzrost reakcji czy wy?wietleń wideo
 • wzrost liczby konwersji i potencjalnych klientów

Wyboru celu mo?na dokona? na samym pocz?tku tworzenia kampanii, mog? to by? wi?c cele po?rednie, które wszystkie b?d? realizowa?y g?ówny, wcze?niej okre?lony cel kampanii.
Konto managera kampanii musi by? po??czone z Twoim kontem prywatnym lub firmowym – mo?esz to ?atwo zrobi? poprzez swój profil, je?li jeste? administratorem danego konta.
Chwilowo istnieje konto Beta, które mo?esz nadal zamieni? na stary wygl?d konta.
Za reklam? trzeba zap?aci? w innej walucie ni? z?otówki, dlatego ju? na samym pocz?tku wybra? tak? walut?, w której b?dziemy mogli zap?aci? za reklam?.
Linkedin, mimo, ?e mniej rozpoznawalny ni? inne serwisy reklamowe, jak np. Google Ads lub Facebook Ads, te? oferuje ró?nego rodzaju formaty reklam, które mog? by? dostosowane do danej grupy docelowej oraz celu jaki chcemy osi?gn??.

Istniej? trzy typy reklam:

01

Reklamy tekstowe

Pojawiaj?ce si? u góry lub po prawej stronie podczas przegl?dania portalu. Mo?na w nich doda? jedynie logo firmy (idealny rozmiar to 100×100 pikseli), krótki nag?ówek na 25 znaków oraz tre?? na 75 znaków. Dost?pne s? cztery rodzaje reklamy, ró?ni?ce si? wielko?ci? i kszta?tem grafiki: kwadratowa, wysoka, pozioma i d?uga.

02

Sponsorowane tre?ci na Linkedinie

reklama z pojedynczym zdj?ciem, karuzela reklam graficznych, reklama wideo, reklama ofert pracy. Reklamy mog? przybiera? tak?e posta? postów, które udost?pniamy na stronie firmowej lub prywatnej. Wtedy b?d? one ukazywa?y si? nie tylko osobom, które s? obserwatorami naszej strony lub naszym znajomym, ale tak?e grupie osób, do której skierujemy dan? reklam?. Mo?emy ni? zatem zach?ca? u?ytkowników do zaobserwowania naszej Linkedin Pages, dzi?ki czemu obni?ymy koszty dotarcia do danej grupy docelowej. W?ród sponsorowanych tre?ci mamy do wyboru ró?ne formaty reklam, dzi?ki czemu mo?emy, po pierwsze dobra? odpowiedni format do grupy docelowej, a po drugie stworzy? kilka wersji danej reklamy, dzi?ki czemu b?dziemy w stanie bada?, które z danych formatów sprawdzaj? si? najlepiej. Formy graficzne, takie jak reklamy ze zdj?ciem lub grafik? s? uwa?ane za jedne z najlepszych form, zaraz za krótkimi filmikami video. Przy wyborze tego typu formatu nale?y wzi?? pod uwag? specyfik? Linkedin, jego u?ytkowników oraz grup? docelow?, do której mamy zamiar kierowa? swoje reklamy.

03

Sponsorowane wiadomo?ci Inmail

Reklamy te trafiaj? do skrzynek odbiorczych LinkedIn. Wiadomo?ci wysy?ane s? do danej grupy odbiorców. Dzi?ki zaawansowanym funkcjom mo?emy je dok?adniej spersonalizowa? i wys?a? tylko do ?ci?le okre?lonej grupy osób. Wiadomo?ci te polecane s? szczególnie tym, którym zale?y na bezpo?rednim kontakcie z potencjalnym klientem. S? one wysy?ane z konta prywatnego, dlatego wa?ne jest aby przed ich wysy?k? profil osoby, z której konta b?d? wysy?ane by? uzupe?niony, wygl?da? wiarygodnie oraz umo?liwia ?atwy kontakt i znalezienie wi?kszej ilo?ci informacji na temat oferowanych us?ug lub produktu, który reklamowany jest w wiadomo?ci “Inmail”.

Innymi rozszerzonymi formami s? tak zwane Linkedin Dynamic Ads, które pozwalaj? na automatyczne spersonalizowanie kampanii w zale?no?ci od osoby, do której dana reklama jest kierowana.

Typy reklam dynamicznych na Linkedin

01

Follower Ads

Czyli reklamy maj?ce na celu zwi?kszenie liczby obserwuj?cych nasz profil. Wa?ne dla tych, którzy zabiegaj? o obserwatorów na swojej Linkedin Page i prowadz? tam te? swoj? komunikacj? z odbiorcami. Ten typ reklamy nadaj? si? w szczególno?ci dla firm chc?cych zwi?kszy? ?wiadomo?? swojej marki w?ród innych firm i u?ytkowników Linkedin.

02

Spotlight Ads

Reklamy kieruj?ce ruch do witryny lub strony docelowej, poprzez prezentowanie swojego produktu, us?ugi, wydarzenia, biuletynu lub innych, dzi?ki wyra?nemu wezwaniu do dzia?ania docelowych odbiorców. Reklamy te mog? by? dok?adnie kierowane do danej listy odbiorców, np. do osób, które wcze?niej mia?y styczno?? z nasz? ofert?, tak aby zach?ci? je do obserwowania profilu firmy i bycia na bie??co z nowinkami.

03

Content Ads

To takie reklamy, dzi?ki którym mo?emy zach?ci? swoj? grup? docelow? do pobrania poradnika, wideo, broszury, case study, whitepapers lub przej?cia do postów na blogu. Je?eli chcesz promowa? stworzony przez siebie poradnik, prezentacj? lub inn? tre??, któr? nale?y pobra? i poda? swoje dane, np. imi?, nazwisko i e-mail wtedy przyda si? w?a?nie content ads. Je?li dobrze zaplanujesz t? kampani? u?ytkownik pobieraj?cy materia? b?dzie móg? równie? zapisa? si? do Twojej listy e-mailingowej i zostawi? dane do kolejnych dzia?ań, np. dla remarketingu. Jednostki mog? by? wyposa?one w czytniki RSS, co oznacza, ?e reklamy b?d? aktualizowane automatycznie, gdy u?ytkownicy od?wie?? stron?.

04

Reklamy ofert pracy

To te, które na podstawie do?wiadczenia i zainteresowań u?ytkowników pojawiaj? si? jako propozycje na ich profilach zach?caj?c do przejrzenia ofert pracy w danej firmie.

Rozliczanie reklam na Linkedin

Reklamy na Linkedin mog? by? rozliczane w trzech systemach, tj. CPC, CPM lub CPV. W zale?no?ci od formatu reklamy oraz jej celu nasi specjali?ci dobieraj? odpowiedni system rozliczeń.
(CPC) koszt za klikni?cie – mo?emy okre?li? maksymaln? kwot?, jak? chcemy zap?aci? za ka?de klikni?cie (np. 3,00 EUR za klikni?cie). Mo?liwe jest ustawienie dziennego bud?etu, aby okre?li? maksymaln? kwot?, jak? chcemy wyda? w ka?dym dniu. (minimalna kwota to 10 EUR dziennie)
(CPM) koszt za 1000 wy?wietleń – mo?emy okre?li? sta?y koszt za ka?de 1000 wy?wietleń reklamy, bez wzgl?du na liczb? klikni?? w t? reklam?. Ta opcja jest dobra dla u?ytkowników, którym bardziej zale?y na liczbie wy?wietleń danego materia?u ni? na liczbie klikni?? link lub odno?nik do innej strony.
(CPV) koszt za wy?wietlenie wideo – mo?liwo?? okre?lenia maksymalnej kwoty, jak? chcemy zap?aci? za wy?wietlenie wideo.

Dodatkowe wymogi dotycz?ce kosztu za reklam? na Linkedin:

 • Minimalny dzienny bud?et kampanii to 10 EUR
 • Ca?kowity bud?et kampanii: 10 EUR (opcjonalny dla sponsorowanych tre?ci);
 • Minimalna stawka dla kampanii CPC, CPM lub kampanii reklam tekstowych: 2 EUR.
 • Minimalna stawka w kampaniach sponsorowanych tre?ci (dynamic ads) ró?ni si? w zale?no?ci od grupy odbiorców.

Sugerowan? liczb? odbiorców, koszt za reklam?, liczb? wy?wietleń oraz sugerowany koszt za klikni?cie jest zawsze widoczny podczas kreowania kampanii, dzi?ki czemu jeszcze przed jej rozpocz?ciem mo?emy sprawdzi? ?rednie przewidywane wyniki naszych ustawień.

Linkedin analytics – ?ledzenie wyników kampanii na Linkedin

Ka?dy m?dry reklamodawca b?dzie chcia? ?ledzi? wyniki swojej kampanii. Dlatego wa?ne jest zainstalowanie LinkedIn Insight Tag’u czyli kodu JavaScript, który mo?na doda? do swojej witryny, aby umo?liwi? raportowanie kampanii i uzyskiwa? cenne informacje na temat odwiedzaj?cych witryny. Tagu LinkedIn Insight mo?na tak?e u?ywa? do ?ledzenia konwersji, retargetowania u?ytkowników witryny i uzyskiwania dodatkowych informacji na temat cz?onków wchodz?cych w interakcje z reklamami.
Reklamy na LinkedIn wymagaj? wi?kszego bud?etu, poniewa? maj? znacznie wy?sze stawki minimalne, które s? rozliczane w euro lub dolarach, które dodatkowo s? zawy?one przewalutowaniem. Warto zatem ju? od samego pocz?tku zainstalowa? potrzebne insight tagi, zaplanowa? ?ledzenie wyników oraz optymalizacj? kampanii. Analiza wyników kampanii Linkedin jest bardzo wa?na, szczególnie, ?e wydawany bud?et jest znacznie wi?kszy ni? na innych platformach a jego optymalizacja wymaga wcze?niejszego poznania mened?era reklam Linkedin.

Warto zatem rozwa?y? która forma reklamy b?dzie najlepsza i czy istnieje mo?liwo?? dotarcia do naszej grupy docelowej innym kana?em. Je?li nie, wtedy warto stworzy? konkretne listy grup docelowych lub skorzysta? z remarketingu.

Zalety i wady kampanii reklamowej Linkedin

Ka?da platforma reklamowa posiada swoje mocne i s?abe strony. W zale?no?ci od Twojego celu oraz grupy osób, do której chcesz kierowa? swoje reklamy nale?y podj?? decyzj? czy dany kana? reklamowy jest przede wszystkim odpowiedni oraz czy prowadzone w nim kampanie b?d? przek?ada? si? na zamierzone efekty i zysk.

Jakie s? zalety dzia?ania na Linkedin?

 • systematycznie ro?nie ilo?? aktywnych u?ytkowników LinkedIn w Polsce
 • mo?liwo?? dotarcia do bardzo konkretnego u?ytkownika, do którego trudno znale?? kontakt poprzez inne kana?y reklamowe
 • Istnienie du?ej szansy na to, ?e reklama Twojej konkurencji nie wy?wietla si? na tej platformie (nadal jest to stosunkowo ma?o popularny kana? reklamowy w Polsce)
 • reklama na LinkedIn jest wy?wietlana w taki sposób aby nie zak?óci? u?ytkownikom przegl?dania wpisów na stronie

Jakie s? s?abe strony reklam na Linkedin?

 • koszty reklamy s? dosy? wysokie a kampanie wymagaj? ci?g?ego monitorowania i systematycznej analizy wyników
 • Linkedin w porównaniu z innymi platformami ma d?ugi czas oczekiwania na zatwierdzenie reklamy (czasem nawet wi?cej ni? 72 h)
 • ma?a ilo?? u?ytkowników czasami utrudnia skuteczne targetowanie reklam (minimalna ilo?? u?ytkowników w grupie docelowej do rozpocz?cia kampanii reklamowej to 300 cz?onków)

Linkedin w przypadku sponsorowanych tre?ci zaleca minimum 300 000 u?ytkowników w grupie docelowej, a w przypadku reklam tekstowych najwy?sz? skuteczno?? wed?ug supportu Linkedin osi?gniemy przy ukierunkowaniu na grup? 60 000–400 000 osób. Bior?c pod uwag? wiadomo?ci InMail ta liczba wynosi 100 000 lub mniej. Oczywi?cie wielko?? grupy odbiorców ??czy si? tak?e z kosztami na reklam? a tak?e wymaga systematycznej optymalizacji aby osi?gn?? zamierzone efekty.

Dominika M?czka
Content Marketing & Linkedin Manager

Kampanie Linkedin w Verseo

W Verseo oferujemy pe?n? obs?ug?, w tym wdro?enie, prowadzenie, optymalizacj? oraz raportowanie wyników prowadzonych reklam na Linkedin. Nasi specjali?ci zajm? si? kompleksow? obs?ug? reklam, które wymagaj? cz?stego monitorowania. Dodatkowo, ka?da kampanie s? poddawane systematycznej analizie wyników oraz optymalizacji na ich podstawie tak aby jak najlepiej wydatkowa? bud?et osi?gaj?c jak najlepsze zyski.

Darmowa wycena