Oferta

Programmatic Marketing

Programmatic umo?liwia zwi?kszenie precyzji targetowania reklam digital. Aukcja w programmaticu opiera si? o model RTB, w którym nast?puje automatyczny zakup powierzchni pod wy?wietlanie kreacji reklamowych w czasie rzeczywistym. Aukcja nast?puje w chwili wej?cia u?ytkownika na witryn?. Dzi?ki emisji reklam w systemie programmatic jeste?my w stanie dotrze? do konkretnego cz?owieka.

System automatycznie oceni czy dany u?ytkownik b?dzie potencjalnie zainteresowany komunikatem marketingowym Twojej firmy!

Identyfikowanie potrzeb konkretnych u?ytkowników
Zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym
Zró?nicowane formaty reklamowe, grupy dotarcia i umiejscowienia

Cross-device – jeden u?ytkownik, ró?ne urz?dzenia

Programmatic Ads z Verseo umo?liwia identyfikacj? jednego u?ytkownika na ró?nych urz?dzeniach. B?dziemy dociera? z przekazem reklamowym do konkretnego cz?owieka bez wzgl?du na to czy korzysta z komputera stacjonarnego, laptopa, komórki czy tabletu.

Reklama graficzna

Reklama produktowa

Reklama natywna

Reklama video

(wymaga indywidualnej konsultacji, reklamy Video nie b?d? dost?pne dla ka?dej kampanii)

Display & Video 360 – narz?dzie do emisji reklam w systemie Programmatic Ads

Display & Video 360 to narz?dzie, które ??czy w sobie funkcje rozrzucone wcze?niej po innych produktach Google’a – przede wszystkim DoubleClick Bid Manager oraz DoubleClick Campaign Manager i Studio, a tak?e Audience Center.

W jednym miejscu mo?emy tworzy? kreacje reklamowe i zarz?dza? nimi, ustala? targetowanie reklamy, wybiera? kana?y promocji, a tak?e zarz?dza? danymi o odbiorcach, kupowa? interesuj?ce nas powierzchnie reklamowe, szczegó?owo zarz?dza? kampani? i optymalizowa? j? z wykorzystaniem algorytmów samoucz?cych si?.

Display & Video 360 wchodz?cy w sk?ad Google Marketing Platform to platforma DSP, która umo?liwia emisj? reklam w modelu RTB lub z wykorzystaniem prywatnych aukcji i tzw. private deal, prefered deal itp.

RTB – jak dzia?a?

Real Time Bidding polega na zautomatyzowanym zakupie powierzchni reklamowej po wcze?niejszej aukcji.

Schemat dzialania:

U?ytkownik wchodzi na stron?

Nast?puje og?oszenie ods?ony

Wyliczenie warto?ci ods?ony

Aukcja

Emisja reklamy

Private Deale umo?liwiaj? emisj? reklamy po ustalonej wcze?niej stawce z góry. Przewa?nie s? przestrzenie reklamowe niedost?pne standardowo w modelu aukcyjnym otwartym dla wszystkich reklamodawców. Aukcja wówczas odbywa si? w ograniczonym gronie, s? to bardziej atrakcyjne miejsca na stronach lub w platformach VOD, typu Player.pl.

Olga Badeusz
Google Ads Strategist

Korzystanie z Programmatic Ads z Verseo wspomaga kampanie prowadzone bezpo?rednio w innych kana?ach, takich jak Google Ads czy Facebook Ads

Darmowa wycena