Oferta

SEO copywriting i webwriting

Tre?ci to obok formy najwa?niejszy komponent strony internetowej. Maj? znaczenie nie tylko w kontek?cie pozycjonowania strony w wynikach organicznych wyszukiwarki. Wp?ywaj? równie? na reputacj? przedsi?biorstwa.

Tre?ci zoptymalizowane pod k?tem s?ów kluczowych i danego biznesu odbijaj? si? korzystnie na efektywno?ci dzia?ania strony internetowej – przyci?gaj? uwag? u?ytkowników, jak równie? przekonuj? do kupna danego produktu lub us?ugi.

Seo copywriting – najwi?kszy sojusznik pozycjonowania stron
Webwriting – stworzymy dla Ciebie maksymalnie konwertuj?ce tre?ci
Buduj potencja? sprzeda?owy w oparciu o wysoki jako?ciowo content

Verseo, pozycjonuj?ce ju? blisko tysi?c stron internetowych i dysponuj?ce zapleczem kilkunastu pozycjonerów i 100 copywriterów, mo?e dostarczy? dowoln? ilo?? tre?ci.

Nasze d?ugoletnie do?wiadczenie to gwarancja bieg?o?ci w tworzeniu tre?ci, a pozytywne rekomendacje klientów ?wiadcz? o ich wysokiej jako?ci. Nasz webwriting sprzedaje, nasz seo copywriting pozycjonuje! Miesi?cznie tworzymy 5 mln znaków!

Dlaczego warto zainwestowa? w SEO copywriting i webwriting?

Mog?oby si? wydawa?, ?e czytanie wysz?o z mody. Ludzie s? zabiegani i coraz cz??ciej stawiaj? na informacje przedstawione w postaci grafiki, przekazu video b?d? komunikatu g?osowego. Nie oznacza to jednak, ?e s?owo pisane straci?o swoj? warto??. Statystyki nie pozostawiaj? w?tpliwo?ci – badania wskazuj?, ?e dodanie wysokiej jako?ci tre?ci na stron? internetow? zwi?ksza ruch nawet do 50%.

Co to oznacza dla strony
Implementacja warto?ciowego i dedykowanego bran?y contetntu tekstowego na witryn? znacznie zwi?ksza grono potencjalnych klientów. Co wi?cej, namacalne efekty s? dostrzegalne ju? na przestrzeni miesi?ca, w którym wprowadzono nowe teksty.

Nie mo?esz pozwoli? na ignorowanie takiej perspektywy. Je?eli opisy na Twojej stronie internetowej wymagaj? od?wie?enia, koniecznie skontaktuj si? z nami. Przygotujemy dowolny rodzaj tre?ci, pocz?wszy od tekstów zapleczowych, poprzez opisy produktów i kategorii, a kończ?c na artyku?ach nasyconych specjalistyczn? wiedz?. Nie boimy si? ?adnego tematu. Pisali?my ju? o armaturze ?azienkowej, odzie?y roboczej, medycynie estetycznej, a tak?e o ca?ej masie innych zagadnień. W efekcie nasze portfolio p?ka w szwach od ró?norodnych realizacji.

Wszechstronno?? zawdzi?czamy zespo?owi 100 copywriterów, z którymi wspó?pracujemy w zakresie tworzenia tre?ci. Nasi autorzy maj? zró?nicowane predyspozycje oraz rozleg?e zainteresowania, które u?atwiaj? im przekszta?canie my?li w s?owo. Ka?dy z nich ma unikatowy styl, jednak wszystkich ??czy zami?owanie i talent do pisania. ?ród?em ich umiej?tno?ci jest wykszta?cenie humanistyczne, a tak?e do?wiadczenie zawodowe w SEO copywritingu, webwritingu czy dziennikarstwie.

Wszystkie teksty przechodz? przez r?ce korektorów, którzy dbaj? o utrzymanie walorów j?zykowych na najwy?szym poziomie. Z kolei zgodno?? z aspektami technicznymi jest weryfikowana przez zespó? najlepszych specjalistów SEO w Polsce. Efekty naszej pracy zostaj? poddane Twojej ocenie. Dzi?ki temu masz pe?n? kontrol? nad przebiegiem ca?ego procesu.

Tre?? jako fundament pozycjonowania

SEO stanowi proces opieraj?cy si? na dzia?aniach prowadzonych w wyszukiwarce internetowej. O ile Google Ads koncentruje si? na wynikach sponsorowanych, o tyle pozycjonowanie umo?liwia wyniesienie strony na czo?owe pozycje w wynikach organicznych. Czy wysoka lokata faktycznie odgrywa a? tak znacz?c? rol?? Statystyki mówi? same za siebie. A? 90% odbiorców nie zagl?da dalej ni? na pierwsz? stron? wyników wyszukiwania. Tym samym mniejsza widoczno?? przek?ada si? na znacznie mniejszy ruch, a co za tym idzie – ograniczone przychody ze sprzeda?y oferowanych produktów b?d? us?ug.

Pozycjonowanie sk?ada si? z oko?o 200 czynników powi?zanych z mechanizmem wyszukiwarki Google. Im trafniej odpowiadasz na zasady dzia?ania algorytmu, tym lepszych rezultatów mo?esz oczekiwa?.

Ca?y proces opiera si? na trzech g?ównych filarach:

Optymalizacja on-site

To pierwszy krok na drodze do skutecznie wypozycjonowanej strony. Dzia?ania opieraj? si? na zwi?kszeniu przejrzysto?ci zgromadzonych tre?ci oraz usprawnieniu wszystkich mechanizmów odpowiadaj?cych za ?adowanie witryny.

Optymalizacja off-site

Sprowadza si? do rozmieszczenia linków oraz publikowania komentarzy na stronach zewn?trznych. Wszystkie wzmianki dotycz?ce Twojej marki umo?liwiaj? zwi?kszenie widoczno?ci.

SEO copywriting

Stanowi najwa?niejszy element procesu pozycjonowania. Stworzenie atrakcyjnych tre?ci spe?niaj?cych wymagania techniczne to najtrafniejsza odpowied? na potrzeby algorytmu wyszukiwarki.

Niebagatelna rola tre?ci wynika z zasad dzia?ania algorytmu Google.

Ludzie s? zró?nicowani ze wzgl?du na swój typ osobowo?ci. Jedni pos?uguj? si? ogólnymi ideami i nie zag??biaj? si? w szczegó?y. Inni natomiast ?yj? w ?wiecie liczb i rozumiej? wy??cznie twarde dane.

W tej sytuacji musisz zrozumie? tok my?lenia odbiorcy, aby doj?? do w?a?ciwych wniosków. Roboty wyszukiwarki dzia?aj? w podobny sposób. Badaj? one wirtualn? rzeczywisto?? przy pomocy fraz kluczowych. Skoro Google wyznacza standardy na tym podwórku, musisz dopasowa? si? do panuj?cych regu?, aby uzyska? upragnione rezultaty. Formu?owanie tekstów w my?l zasad copywritingu SEO pozwala nam na znalezienie wspólnego j?zyka z algorytmem.

Wyobra? sobie, ?e bot internetowy przyjmuje pozycj? krytyka literackiego. Bez przerwy przeczesuje sie? i ch?onie olbrzymi? ilo?? tre?ci. Na koniec dnia wystawia recenzj? wszystkim stronom, które znalaz?y si? w jego polu widzenia. Wysoka ocena zale?y mi?dzy innymi od d?ugo?ci tekstu. Zdecydowanie bardziej cenione s? obszerne artyku?y wyczerpuj?ce poszczególne zagadnienia. Kolejny wa?ny czynnik to struktura tre?ci. Publikacje powinny zawiera? tytu?, ?ródtytu?y, a tak?e podzia? na akapity. Na kolejnym poziomie nale?y zadba? o nasycenie tekstu s?owami kluczowymi. W tym przypadku konieczne jest zachowanie umiaru. Wymogi techniczne to jedno, ale zbyt du?e zag?szczenie fraz mo?e okaza? si? szkodliwe. Wybrane s?owa musz? wyst?powa? w sposób naturalny i nienachalny.

Na tym etapie praca maszyny dobiega końca. Wówczas do lektury zabieraj? si? ludzie, którzy maj? zupe?nie inne wymagania. Podczas czytania oczekuj? warto?ciowych wniosków, porywaj?cej narracji oraz lekko?ci w pos?ugiwaniu si? s?owem. Skuteczny copywriting wymaga po??czenia tych dwóch skrajnie odmiennych ?wiatów.

W zwi?zku z tym stworzenie warto?ciowego tekstu stanowi twardy orzech do zgryzienia.

Czym jest webwriting?

Tworzenie tekstów do internetu nie zawsze jest ?ci?le zwi?zane z zasadami copywritingu SEO. Znacznie szerszym poj?ciem jest mniej wymagaj?cy pod wzgl?dem technicznym webwriting. Artyku?y publikowane na ?amach serwisów informacyjnych nie musz? by? pisane z my?l? o pozycjonowaniu. Liczy si? g?ównie szybka reakcja na bie??ce wydarzenia oraz zdolno?? do precyzyjnego przekazywania informacji. Autor musi zadba? wy??cznie o przyci?gni?cie uwagi ludzi. W tym celu uk?ada intryguj?cy tytu? oraz lead. Dodatkowo stosuje zasad? odwróconej piramidy, która polega na umieszczeniu najciekawszych informacji w pierwszych akapitach. W efekcie znudzony czytelnik nie ucieknie po kilku sekundach, ale zostanie na stronie nieco d?u?ej. Ka?da sekunda sp?dzona na witrynie przek?ada si? na dodatkowe wp?ywy z reklam.

Webwriting mo?e zosta? poszerzony o regu?y zwi?zane z SEO copywritingiem. W takiej sytuacji tworzenie tekstów na strony internetowe wi??e si? z konieczno?ci? wprowadzenia zabiegów cenionych przez roboty wyszukiwarki.

Jak skutecznie zarz?dza? s?owami kluczowymi?

Frazy kluczowe stanowi? jeden z najwa?niejszych elementów copywritingu. Mog?oby si? wydawa?, ?e dobór odpowiednich sformu?owań nie stanowi ?adnego wyzwania – w końcu prowadzisz lokalny sklep z artyku?ami biurowymi i b?dziesz po prostu pozycjonowa? swój biznes na: “segregatory poznań”, “zeszyty poznań”, “markery poznań” itd. Wyobra? sobie jednak, ?e ka?dy przedsi?biorca z Twojej bran?y pos?u?y si? takim tokiem my?lenia. Wówczas czeka Ci? ?mudny i niekoniecznie potrzebny proces przebijania si? przez za?art? konkurencj?. Na domiar z?ego fraza “markery poznań” mo?e odnosi? si? równie? do zabiegu zwi?zanego z leczeniem nowotworów. W konsekwencji trafiasz do jednego “kot?a” z organizacjami, z którymi wcale nie musisz rywalizowa?. Na domiar z?ego mo?e okaza? si?, ?e w tym miejscu wcale nie znajdziesz u?ytkowników nale??cych do Twojej grupy docelowej.

Ka?da marka jest inna, wi?c ka?da b?dzie potrzebowa? te? zupe?nie innego podej?cia do pozycjonowania. W zwi?zku z tym wyró?niamy kilka rodzajów fraz, które umo?liwiaj? dostosowanie strategii do potrzeb firmy:

frazy brandowe

S? wykorzystywane, kiedy nazwa marki jest warto?ci? sam? w sobie. Wówczas nie informujemy klientów, czym si? zajmujemy, bo dok?adnie o tym wiedz?. Nasze dzia?ania s? bardziej ukierunkowane na ugruntowanie pozycji firmy na rynku i utrwalenie jej wizerunku w ?wiadomo?ci odbiorców.

frazy ogólne

Polegaj? na wyszczególnieniu kluczowych produktów lub us?ug, np. “copywriting poznań”, “seo copywriting poznań”, “copywriting online”, “copywriting cennik” itp. W tym segmencie zawsze wyst?puje najwi?ksza rywalizacja, wi?c przedarcie si? na pierwsz? stron? stanowi najwi?ksze wyzwanie oraz wymaga sporej cierpliwo?ci i konsekwencji.

frazy „long tail”

Oznacza wykorzystywanie fraz kluczowych z?o?onych z wi?kszej liczby s?ów. Ta metoda umo?liwia precyzyjne odpowiadanie na zapytania u?ytkowników wyszukiwarki. W ten sposób mo?na wypozycjonowa? d?u?sze sformu?owania, a tak?e pos?u?y? si? gotowymi pytaniami, np. “tworzenie tekstów na blogi parentingowe” albo “jak zrobi? ciasto marchewkowe”.

Nasz specjalista analizuje dost?pne mo?liwo?ci oraz poczynania konkurencji. Na tej podstawie uk?ada pakiet, który gwarantuje sukcesywny wzrost pozycji w wyszukiwarce.

Jakie teksty tworzymy?

Niektórzy bagatelizuj? rol? tre?ci, twierdz?c, ?e opisy s? tylko mniej istotnym dodatkiem do ?wietnych produktów i profesjonalnego wizerunku marki. Warto jednak odwo?a? si? do statystyk. Tak jak wcze?niej wspominali?my, wprawny copywriting mo?e zwi?kszy? zainteresowanie Twoj? ofert? nawet o 50%!

Recept? na stworzenie skutecznych tre?ci jest przede wszystkim po??czenie walorów technicznych z atrakcyjn? warstw? j?zykow? i merytoryczn?. Charakter tekstu musi by? te? uzale?niony od przysz?ego zastosowania. Artyku? przeznaczony na specjalistycznego bloga przybierze zupe?nie inn? posta? ni? opis kategorii umieszczony w sklepie internetowym. Ka?dy format wymaga innego podej?cia. Verseo ?wiadczy kompleksowe us?ugi z zakresu copywritingu. Tym samym tworzymy:

01

Teksty zapleczowe

umieszczane na stronach charakteryzuj?cych si? minimalnym ruchem realnych u?ytkowników. Odpowiadaj? za realizacj? kryteriów technicznych zwi?zanych z SEO, czyli wype?niaj? przestrzeń internetow? odpowiednimi frazami, przyci?gaj?c uwag? botów internetowych.

02

Opisy produktowe i kategorie na stron?

nasycone frazami kluczowymi nap?dzaj? proces pozycjonowania strony. Ponadto zawieraj? najwa?niejsze informacje dotycz?ce asortymentu. Dzi?ki temu odbiorcy mog? szybko pozna? cechy oferowanych produktów.

03

Artyku?y blogowe

Poza s?owami kluczowymi zawieraj? tre?? o charakterze poradnikowym. U?ytkownik zagl?daj?cy na bloga szuka informacji podanych w przyst?pny sposób. Tworzymy te teksty z pasj?, dbamy o warto?? merytoryczn? i zwracamy si? do ludzi, a nie robotów.

04

Artyku?y eksperckie

S? nienaganne od strony j?zykowej, posiadaj? przyst?pn? form? i oferuj? olbrzymi? warto?? merytoryczn?. W zwi?zku z tym realizacj? powierzamy osobom pasjonuj?cym si? danym zagadnieniem, aby mog?y podzieli? si? swoj? wiedz?. Ponadto ka?de takie zadanie zostaje podparte wiarygodnymi ?ród?ami informacji. Gotowy tekst trafia do Twojej weryfikacji, aby? bez obaw móg? podpisa? si? pod naszym dzie?em.

05

Wpisy sponsorowane

?wietny sposób na wypromowanie marki. Poprzez osadzenie artyku?u na stronie generuj?cej du?y ruch mo?esz zapewni? sobie du?? doz? zaufania ze strony algorytmu Google. Oferujemy specjalistyczn? pomoc w przygotowaniu tekstu zawieraj?cego link do Twojej strony i pakiet s?ów kluczowych.

06

Tre?ci na stron? g?ówn? i podstrony

Odpowiadaj? za pierwsze wra?enie, jakie zrobisz na nowym u?ytkowniku. Drugiej szansy mo?esz ju? nie dosta?, wi?c warto zadba? o najwy?sz? jako?? opisów. Zapewniamy teksty, które przyci?gaj? uwag?, a tak?e s? rzetelnie zoptymalizowane od strony technicznej. Dzi?ki temu odbiorcy nie przejd? oboj?tnie obok Twojej oferty.

07

E-booki i poradniki

Maj? za zadanie pomóc w budowaniu i umacnianiu autorytetu i pozyskaniu nowych klientów. W końcu dzielenie si? wiedz? to cecha wyró?niaj?ca specjalistów najwy?szej klasy. Przygotujemy wyczerpuj?ce kompendium wiedzy, które b?dzie ch?tnie czytane przez Twoich odbiorców. Przy okazji zyskasz obszern? list? kontaktów, do których mo?esz zwróci? si? z prezentacj? oferty.

Ponadto w zakresie naszych kompetencji znajduje si? tez:

01

Analiza strony w kontek?cie wybranych fraz

Zagwarantuje pewno??, ?e selekcja zosta?a wykonana z nale?yt? staranno?ci?. Pomy?ka przy doborze fraz spowoduje, ?e b?dziesz mówi? do swojej grupy docelowej niew?a?ciwym j?zykiem, a przecie? p?ynny przep?yw informacji stanowi klucz do wzajemnego zrozumienia. W zwi?zku z tym upewnimy si?, czy wybrane s?owa spe?niaj? swoje zadanie w 100 procentach.

02

Wdro?enie tekstów na witryn?

Pozwoli na zaoszcz?dzenie czasu, który mo?esz przeznaczy? na inne dzia?ania zwi?zane z rozwojem swojego biznesu. Warto równie? doda?, ?e na etapie publikacji nale?y mie? na uwadze szereg czynników mog?cych zawa?y? o sukcesie b?d? pora?ce. Powierzaj?c nam osadzenie tekstów na stronie, zyskujesz pewno??, ?e na ka?dym etapie wykorzystujesz ca?y potencja? swoich wpisów.

03

Obs?uga blogów specjalistycznych

To nieodzowny element wspó?pracy przy bardziej z?o?onych zleceniach. Szerokie i ?wiadome audytorium jest ogromn? zalet?, ale wi??e si? równie? z wi?kszymi wymaganiami. Dzi?ki naszej opiece zyskasz pewno??, ?e czytelnicy dostaj? dok?adnie takie artyku?y, jakich od Ciebie oczekuj?.

04

Praca koncepcyjna

Oznacza wnikliwe badania oczekiwań Twojej grupy docelowej. Szkoda by?oby b??dzi? po omacku i zmarnowa? potencja?. Im lepiej poznamy Twoj? grup? docelow?, tym skuteczniej b?dziemy w stanie zaspokoi? jej zapotrzebowania. Dzi?ki temu dostarczymy Twoim odbiorcom opracowanie najbardziej nurtuj?cych zagadnień.

Warto równie? nadmieni?, ?e jeste?my elastyczni w zakresie copywritingu.
Mo?esz wybra? gotowy pakiet z naszej oferty, ale istnieje równie? opcja stworzenia spersonalizowanej propozycji. W końcu ka?da marka jest inna, wi?c mo?esz wybra? tylko te us?ugi, które najbardziej pasuj? do Twojej strategii.

Co nas wyró?nia?

Nasz? najwi?ksz? chlub? jest w?asna baza copywriterów, którzy zajmuj? si? tworzeniem tre?ci na wybran? stron? internetow?. Takie rozwi?zanie wi??e si? z nast?puj?cymi zaletami:

Regularnie wspó?pracujemy z 100 copywriterami.

W ka?dym miesi?cu tworzymy teksty o ??cznej d?ugo?ci dochodz?cej nawet do 5 milionów znaków. Pami?tasz “Lalk?” ze szko?y ?redniej? Widok tej przepastnej ksi?gi móg? budzi? niepokój. Efekty naszej miesi?cznej pracy osi?gaj? dwukrotnie wi?ksze rozmiary.

Nie ograniczamy si? do tekstów w j?zyku polskim. Wspó?pracujemy z bieg?ymi t?umaczami j?zyka angielskiego, niemieckiego, czeskiego i rosyjskiego. Tym samym zagraniczne rynki staj? przed Tob? otworem.

Prowadzimy wnikliw? analiz? kandydatów na copywriterów. W gronie naszych autorów znajduj? si? absolwenci kierunków humanistycznych takich jak filologia polska i dziennikarstwo. Ponadto zatrudniamy twórców z powo?ania, dla których pisanie sta?o si? sposobem na ?ycie. Dzi?ki temu zyskujesz pewno??, ?e tre?ci zostan? stworzone przez osoby biegle w?adaj?ce j?zykiem.

Podczas przydzielania zadań bierzemy pod uwag? zainteresowania naszych copywriterów. Dzi?ki temu unikamy sytuacji, w których autor nie ma zielonego poj?cia o podejmowanym temacie. Mo?esz mie? pewno??, ?e Twój tekst zostanie napisany przez kompetentn? osob?.

Gotowe teksty przechodz? przez r?ce specjalistów ds. pozycjonowania, którzy dbaj? o zgodno?? ze wszystkimi wymogami technicznymi.

Przed publikacj? otrzymujesz kompletny zestaw tre?ci do weryfikacji.

Tworzymy tre?ci z dusz?, które nie s? przeznaczone tylko dla robotów sieciowych. Ludzie ch?tnie zagl?daj? do naszych tekstów, poniewa? znajduj? w nich warto?ciowe informacje przedstawione w przyst?pnej formie.

Piszemy j?zykiem korzy?ci. Prezentujemy cechy Twojego produktu, a nast?pnie wyprowadzamy z nich konkretne profity, które mo?na uzyska? dokonuj?c zakupu.

Nie musisz dzieli? swojej uwagi na pojedynczych twórców dzia?aj?cych na w?asn? r?k?. Taki uk?ad mo?e w ka?dej chwili wymkn?? si? spod kontroli. My bierzemy odpowiedzialno?? za sprawny przebieg ca?ego procesu.

Maciej Popio?ek
Head of Content Marketing

Tre?ci s? absolutnie niezb?dne dla poprawnego funkcjonowania twojej strony internetowej.

Mo?esz zacz?? od webwritingu, a nast?pnie modyfikowa? teksty i dodawa? do nich aspekty odpowiedzialne za pozycjonowanie witryny w wyszukiwarce.

Darmowa wycena