Oferta

Pozycjonowanie sklepów internetowych

Pozycjonowanie sklepów internetowych to specyficzna us?uga wymagaj?ca cz?sto odmiennych technik i strategii ni? w przypadku standardowych stron us?ugowych.

Zdobyte przez nas do?wiadczenie na przestrzeni lat pozwoli?o Verseo opracowa? autorski system pozycjonowania sklepów internetowych. Skupiamy si? na maksymalnym wykorzystania potencja?u ka?dego sklepu internetowego i znalezieniu rozwi?zań pozwalaj?cych na maksymalizacj? zysków.

Dobór fraz o najwi?kszym potencjale sprzeda?owym
Opieka dedykowanego specjalisty SEO
Optymalizacja pod k?tem tzw. ?d?ugiego ogona”

Pozycjonowanie – “must” dla sklepu internetowego?

Przyjemny wygl?d, szybko??, intuicyjno??, dostosowanie do mobile oraz przejrzysta i szeroka oferta produktowa. To wszystko niezmiernie wa?ne czynniki wp?ywaj?ce na atrakcyjno?? Twojego sklepu internetowego. S? to jednak rzeczy istotne, dla kogo? kto ju? w Twoim sklepie jest. Jak jednak sprawi?, by ten kto? do sklepu w ogóle trafi?? Jednym z ciekawszych i skuteczniejszych rozwi?zań by pozyskiwa? stale wysoki jako?ciowo ruch jest pozycjonowanie sklepu internetowego.

Sklepy internetowe – z racji wielo?ci podstron – s? potencjalnym ?ród?em wielu ró?nych i unikalnych tre?ci oraz zdj?? i wewn?trznych linkowań. S? te? wspania?? inspiracj? dla blogowania wokó? produktów lub us?ug, które sprzedajesz. Jest to sytuacja o tyle korzystna, ?e s? to bardzo wa?ne czynniki w pozycjonowaniu stron internetowych i pozycjonowaniu sklepów internetowych. Ale jak zacz???

Mamy dla Ciebie kilka wskazówek je?eli chodzi o pozycjonowanie sklepu internetowego:

01

Adres podstron

Pami?taj, ?e adresy podstron powinny by? krótkie, tre?ciwe, skorelowane z tym, czego dana podstrona dotyczy. Krótko mówi?c – maj? by? przyjazne zarówno dla wyszukiwarki, robotów, jak i u?ytkownika.

02

Zadbaj o tre?ci

Unikalne teksty, które nawi?zuj? do tego co znajduje si? w Twoim sklepie internetowym. Tre?ci powinny by? przyjemne dla potencjalnego klienta, ale jednocze?nie nasycone s?owami kluczowymi, pod którymi reklamujesz dany produkt. To bardzo wa?ne, ?eby robot Google wiedzia?, o czym dana strona jest i mia? szans? wybi? j? na wy?sze pozycje. Unikaj duplikatów tre?ci – to szkodliwe dla pozycji sklepu internetowego.

03

Szybko?? i mobile, g?upcze!

Google coraz ?mielej nagradza strony i sklepy internetowe, które dostosowuj? si? do urz?dzeń przeno?nych co oznacza nie tylko skalowanie wzgl?dem ekranu, ale równie? szybko?? ?adowania. W pozycjonowaniu sklepów internetowych jest to szczególnie wa?ne. Z ka?d? kolejn? sekund? odpadaj? kolejni u?ytkownicy – powy?ej 5 sekund mo?e to by? nawet 50% ruchu! Google oferuje darmowe narz?dzia, która szacuj? czas ?adowania oraz poka?? Ci gdzie le?? ewentualne problemy – dowiesz si? o nich wi?cej z naszego poradnika o top narz?dzia Google dla biznesu dost?pnego pod?tym linkiem.

04

S?owa kluczowe

Maj? kapitalne znaczenie. Ale wi?kszo?? tych krótkich jest zbyt okupowana lub po prostu zbyt ogólna, by przysporzy? ruch o dobrej jako?ci lub rozs?dnej stopie zwrotu. Dlatego w pozycjonowaniu sklepów internetowych istotne jest pozycjonowanie na d?ugi ogon. W istocie to pozycjonowanie na bardziej skonkretyzowane zapytania, które mog? i zazwyczaj cechuj? si? wy?szym wspó?czynnikiem konwersji. Co innego bowiem, kiedy kto? wpisuje w wyszukiwark? fraz? “zamek” (ale jaki – b?yskawiczny? z piasku? w dolinie Loary?), a co innego kiedy pyta wyszukiwark? o “Zamek Lego dla 6 latka”. Wi?cej o pozycjonowaniu sklepów internetowych na long?tail?(d?ugi ogon) znajdziesz w?naszym artykule.

05

Google Search Console

Pami?taj, by doda? docelowy adres swojej witryny i podlinkowa? plik sitemap.xml. GSC pozwoli na wy?apywanie b??dów strony, a Ty szybko zareagujesz na tego typu informacje. To równie? narz?dzie do podstawowego monitorowania ruchu na stronie i podstronach.

06

Linki i brand

Pami?taj o linkowaniu do Twojego sklepu internetowego z zaufanych witryn o wysokiej jako?ci. Po brandzie, lub s?owach kluczowych, które s? dla Ciebie biznesowo wa?ne.

Marketing dla e-commerce – co si? sprawdzi?

Spo?ród 27 milionów polskich internautów, ponad po?owa dokonuje zakupów przez internet. Nikt nie mo?e tego faktu zignorowa?, kto my?li lub ju? prowadzi handel w internecie. Jest kilka podstawowych sposób na rozbujanie ka?dego sklepu internetowego. Pozycjonowanie sklepu w internecie jest wa?ne, ale nim do niego przejdziemy omówimy krótko kilka ciekawych i innych przyk?adów.

Aukcje internetowe i ewolucja systemu Allegro

Obecnie, klasyczny system aukcyjny na najwi?kszej platformie sprzeda?owej jest wypierany przez klasyczny system zakupów internetowych. Mo?na powiedzie?, ?e s? to sklepy w sklepach korzystaj?ce z ogromnej ilo?ci u?ytkowników agregowanych przez ten portal. Je?eli prowadzisz handel detaliczny i celujesz w wi?ksz? ilo?? transakcji to pr?dzej czy pó?niej na pewno warto si? tym zainteresowa?.

Social Media

W bran?ach jak kosmetyki, odzie?, elektronika czy bi?uteria social media mog? okaza? si? niebywa?ym sojusznikiem. Mnóstwo marek zbudowa?o swoj? rozpoznawalno?? w?a?nie poprzez sociale i influencerów, którzy z nich korzystaj?. Umiej?tne wykorzystanie social mediów wygeneruje znaczny ruch i sprzeda? na docelowej stronie internetowej. Oprócz tego social media oferuj? stosunkowo dobre dopasowanie klientów do promocji. Dzi?ki nimi wchodzisz w interakcj? z u?ytkownikami i masz szans? zbudowa? prawdziw? spo?eczno?? wokó? marki – nawet ma?e ale pr??ne ?rodowisko ambasadorów mo?e rezonowa? na setki i tysi?ce innych klientów, którzy si? wci?? wahaj?.

Google Ads

Potrzebujesz szybkich efektów. Efektów, które ?atwo zmierzysz, porównasz i b?dziesz móg? nieustannie monitorowa?? Wybierz Google Ads. System reklamowy Google Ads oferuje przejrzysty i uczciwy model rozliczenia za klikni?cia. Oznacza to, ?e zap?acisz tylko wtedy, kiedy kto? kliknie w reklam? tekstow? czy graficzn? i tym samym przejdzie na Twoj? stron? docelow?. To ju? po?owa sukcesu prawda? Obok pozycjonowania stron i pozycjonowania sklepów internetowych, to g?ówna o? dzia?alno?ci agencji Verseo. Klienci ceni? sobie tego typu rozwi?zanie ze wzgl?du na dog??bn? analityk? i elastyczno??. Zale?nie od pogody, daty kalendarzowej, wydarzeń i innych czynników wp?ywaj?cych na Twój biznes mo?esz w??cza?, wy??cza?, podwy?sza? lub obni?a? bud?et, a tak?e dostosowywa? formy graficzne i tekstowe do konkretnych potrzeb.

Pozycjonowanie sklepu internetowego

Bycie wysoko w wynikach organicznych wyszukiwarki jest wi?cej ni? uzasadnione! Po pierwsze – firmy i sklepy obecne na pierwszej stronie wyszukiwania budz? zaufanie u?ytkowników wyszukiwarki. Wedle badań w 95% przypadków wyszukuj?cy nie przechodz? do drugiej strony wyszukiwań, wi?c bycie w top10, a szczególnie w top3, zapewnia – w zale?no?ci od pozycjonowanych fraz – niekiedy gigantyczny ruch. Ogólne lub wysoko konkurencyjne frazy mog? – i zazwyczaj s? – bardzo trudne do osi?gni?cia. Nie oznacza to jednak, ?e musz? by? najlepszym i jedynym rozwi?zaniem. Z pomoc? przychodzi pozycjonowanie sklepu internetowego na d?ugi ogon – czyli ?ci?lejsze zapytania, które potencjalnie lepiej konwertuj?.

Pozycjonowanie sklepu internetowego jest d?ugofalowym procesem, w którym nie zaleca si? zmian fraz, na które si? pozycjonujemy (oczywi?cie mo?na dodawa? nowe), jak równie? nie zaleca si? zmian firm odpowiedzialnych za SEO czy szerzej – pozycjonowanie.

Wynika to ze specyfiki pracy pozycjonera, charakteru strategii linkowania i przede wszystkim czasu, po jakim mo?na dostrzec pierwsze efekty. Gra jest jednak warta ?wieczki. Dobrze wypozycjonowany sklep potrafi przynie?? ?wietne zyski tylko z tytu?u uzyskania przyzwoitych pozycji w wyszukiwarce na wcze?niej wyselekcjonowane frazy. Pozycjonowanie sklepu internetowego mo?na zatem ?mia?o nazwa? inwestycj?, która z czasem mo?e i zapewne przyniesie okre?lone korzy?ci. Poni?ej znajd? Państwo grafik? z case`ami sklepów i stron zwi?zanych umow? z nasz? agencj?.

typ ?redni bud?et ?rednia ilo?c fraz % wzrostu ruchu % wzrostu zamówień/kontaktów
bran?a us?ugowa 500 z? 12 +140% z 10 000 na 24 000 +1 120% z 10 na 122 kontaktów
sklep internetowy 1 000 z? 30 +487% z 25 794 na 151 621
+3 190% z 20 na 658
+328% z 569 000 z? do 2 434 537 z?

bran?a us?ugowa 1 500 z? 50 +465% z 935 na 5 287 +960% z 5 na 53 kontaktów
sklep internetowy 3 500 z? 250 +4 619% z 1 511 na 71 314
+679% z 449 na 3500
+725% z 119 000 z? do 982 000 z?

sklep internetowy 5 000 z? 500 +1 093% z 42 993 na 512931
+420% z 2 405 do 12 500
+327% 56 920 z? do 2 434 537 z?

Dlaczego warto prowadzi? sklep internetowy?

Wej?cie w e-commerce przedstawia sob? wiele zalet – zarówno dla kupuj?cych, jak i Ciebie – czyli sprzedaj?cych. Mo?esz znacznie obni?y? koszty prowadzenia swojej dzia?alno?ci funkcjonuj?c w wirtualnym ?rodowisku. Nie musisz magazynowa? towaru, nie musimy zatrudnia? dodatkowych sprzedawców, a zasi?g sprzeda?y w zasadzie nie ma ograniczeń terytorialnych. Masz te? znacznie wi?ksze i bardziej mierzalne formy reklamowe. A co z kupuj?cymi? Niezale?nie od miejsca, czasu, dost?pno?ci gotówki mo?e dokona? zakupu za po?rednictwem kilku klików. To g?ównie nieograniczona dost?pno?? sprawia, ?e e-handel detronizuje kolejne ga??zie sprzeda?y detalicznej.

Wytyczne SEO dla pozycjonowania sklepu internetowego

Kluczem do sukcesu sklepu internetowego, jest jego widoczno?? w sieci, czyli obecno?? m.in. w wyszukiwarce Google. By zaistnie? na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania na szeroki wachlarz s?ów, nale?y zadba? przede wszystkim o prawid?ow? optymalizacj? sklepu, któr? warto zaplanowa? jeszcze przed startem witryny, na etapie projektowania.

Wytyczne SEO dla pozycjonowania sklepu internetowego

Budowa sklepu internetowego rozpoczyna si? od wyboru silnika, który pozwala na pe?n? obs?ug?, zgodnie z naszymi potrzebami. Ale kontrola magazynu i ?atwe p?atno?ci to nie wszystko, je?li planujemy prowadzi? interes popularny w wyszukiwarce. Je?li chodzi o mo?liwo?? optymalizacji, nie ka?da platforma pozwala na pe?n? elastyczno?? i mo?liwo?? dowolnej zmiany ustawień lub kodu w szablonie. Na co wi?c zwróci? uwag??

01

Przyjazne adresy

Cz??? z popularnych silników sklepów internetowych wci?? nie pozwala na pe?n? dowolno?? w kwestii wyboru adresu podstron. Warto wi?c wybra? platform?, która b?dzie umo?liwia?a nadanie adresom URL jak najbardziej przyjaznej formy, np. nazwa-sklepu.pl/niebieski-kocyk-dzieciecy.html zamiast nazwa-sklepu.pl/kategoria/podkategoria/123-niebieski_kocyk_121342thbkguad7y.html

02

Mo?liwo?? modyfikacji title oraz meta description

Oba te elementy reprezentuj? sklep w wyszukiwarce internetowej. Mo?liwo?? indywidualnej modyfikacji pod wybrane s?owa kluczowe znacznie u?atwia optymalizacj? i zwi?ksza szanse na sukces w wynikach wyszukiwania.

03

Content

Miejsce na tekst oraz mo?liwo?? dowolnego modyfikowania go, tj. dodawania nag?ówków, tabel i grafik, itp.

04

Wersja mobilna

Ka?dy silnik i ka?dy szablon sklepu musi by? dostosowany do urz?dzeń mobilnych.

05

Dynamiczna sitemapa w formacie XML

Ka?dy wi?kszy sklep powinien zawiera? modu? z sitemap.xml, generowany dynamiczne i uwzgl?dniaj?cy wszelkie zmiany w dost?pno?ci produktów. Sitemapa u?atwia robotom Google’a poruszanie si? po witrynie i indeksowanie jej zawarto?ci.

06

Dost?p do plików

Wybieraj?c platform? internetow? bez dost?pu do ftp, jeste?my skazani na to, na co pozwala nam wykupiony abonament oraz na ?yczliwo?? pomocy technicznej dostawcy. W niektórych przypadkach takie rozwi?zanie si? sprawdza i np. w przypadku konieczno?ci wykonania wi?kszej liczby przekierowań adresów, wspó?praca odbywa si? bez zastrze?eń. Tak? opcje z pewno?ci? mog? rozwa?a? ma?e firmy, nie wspó?pracuj?ce ze sztabem informatyków. W przypadku wi?kszych sklepów, lepszym rozwi?zaniem b?dzie silnik, do którego plików b?dzie mo?na uzyska? dost?p w ka?dej chwili, nie b?d? uzale?nionym od godzin pracy helpdesku.

07

Bezpieczeństwo i stabilno??

Stabilne platformy, odporne na próby w?amania to bezpieczeństwo danych klientów oraz naszych pieni?dzy.

Silnik to nie wszystko

Jednym z najwa?niejszych i równocze?nie najbardziej czasoch?onnych elementów budowania sklepu jest przygotowanie contentu. W?ród najcz?stszych b??dów w?a?cicieli jest korzystanie z gotowych opisów, dostarczonych przez producenta. Powsta?e w ten sposób duplikaty tre?ci mog? negatywnie wp?ywa? na pozycjonowanie – Google nie b?dzie promowa? stron, które nie powtarzaj? informacje z witryn ju? obecnych w indeksie. Najlepszym rozwi?zaniem jest przygotowanie tekstów pisanych pod przysz?ych klientów sklepu, bazuj?cych na ich potrzebach. Rozbudowane tre?ci to tak?e szansa na wi?ksz? ilo?? fraz kluczowych, na jakie rankowa? b?dzie nasza strona. Warto równie? pami?ta?, ?e content to nie tylko teksty, ale tak?e pliki graficzne i video.

Buduj?c sklep internetowy warto zadba? o wygod? jego u?ytkowników. Intuicyjny layout, ciekawe teksty oraz asortyment to, obok aktywno?ci w social media, najlepszy sposób na przyci?gni?cie u?ytkowników i zach?cenie ich do dzielenia si? linkami do naszej strony oraz zakupów!

Opisywanie produktów w sklepach

Prawid?owo przygotowany opis produktów w sklepie przynosi wiele korzy?ci, nie tylko od strony SEO, ale tak?e mo?e pomóc u?ytkownikom w podejmowaniu decyzji podczas zakupów.
Klient, przeszukuj?c asortyment w tradycyjnym sklepie, posi?kuje si? informacjami na etykietach i metkach, a tak?e niejednokrotnie zawarto?? swojego koszyka opiera na rozmowie ze sprzedawc?. W wirtualnym ?wiecie, wszystkie informacje czerpie z tekstu na stronie produktu.

Brak wyczerpuj?cego opisu cz?sto zniech?ca do zakupu. Aby temu zapobiec, wystarczy przygotowa? content, który odpowie na pytania klienta i pomo?e mu podj?? decyzj?.

Jakie cechy posiada dobry tekst, przygotowany z my?l? o kliencie?

 1. Dok?adnie opisuje wygl?d oraz funkcjonalno?ci produktu.
 2. Zawiera odpowiedzi na najcz?stsze pytania i rozwiera najpopularniejsze w?tpliwo?ci wobec tego produktu.
 3. Jest czytelny – zawiera nag?ówki, listy, a dane techniczne przedstawione s? w tabelce. Taka forma prezentacji informacji jest przejrzysta i wp?ywa na pozytywny odbiór tekstu.

Rozwa?aj?c te same podpunkty pod k?tem SEO, ?atwo dostrzec ?e tekst pisany dla klienta i dla robotów wyszukiwarki, to w zasadzie jedno i to samo:

 1. Dok?adny opis to wi?cej miejsca na s?owa kluczowe i ich synonimy. Wi?ksza obj?to?? tekstu pozwala równie? na rozwini?cie puli fraz pozycjonowanych o frazy z tzw. “d?ugiego ogona”.
 2. Z “d?ugim ogonem” wi??e si? równie? kolejny podpunkt. U?ytkownicy wyszukiwarki cz?sto zadaj? pytanie bezpo?rednio w polu wyszukiwania. Aby lepiej dostosowa? SERPy do ich potrzeb Google wprowadzi? Featured Snippets, czyli wyró?nione (nad top10!) fragmenty z odpowiedzi?. “Wy?apanie” i umieszczenie na stronie odpowiednio sformu?owanego pytania i odpowiedzi to szansa na znalezienie si? ponad konkurencj?.
 3. Roboty Google ?wietnie sobie radz? sobie z czytaniem kodu html i selekcj? zawartych w nich danych. I tak u?ycie fraz kluczowych w nag?ówkach h1, h2, h3, wskazuje, ?e to w?a?nie te frazy najwa?niejsze w stronie. W paragrafach, które b?d? zawiera? g?ówn? tre??, s?owa kluczowe warto wyró?ni? za pomoc? pogrubienia strong. Listy i tabele to kolejne elementy ubogacaj?ce opis i wp?ywaj?ce na jego odbiór przez wyszukiwark?.

Dobrze przygotowany opis wymaga du?ego nak?adu pracy, jednak jest s?uszn? drog? do sukcesu w wynikach wyszukiwania. Wybieraj?c “drog? na skróty”, czyli np. wykorzystuj?c opisy produktów dostarczone przez ich producenta, dzia?amy na swoj? szkod?. Im bardziej popularny produkt, tym wi?ksze prawdopodobieństwo ?e jego opis b?dzie zduplikowany u konkurencji. Google nie patrzy zbyt przychylnie na kopie tre?ci i istnieje szansa, ?e kolejne duplikaty b?d? karane usuni?ciem z indeksu wyszukiwarki. Aby unikn?? kar, zach?camy aby wypracowa? w?asny styl tworzenia opisów i stosowa? go przy tworzeniu tre?ci na strony ka?dego produktu dost?pnego w sklepie.

Dane strukturalne w sklepach internetowych

Rich Snippets, to kolejny sposób na wyró?nienie swojej witryny w wynikach wyszukiwania, przydatny zw?aszcza dla sklepów internetowych. Korzystanie z tej opcji pozwala na umieszcze wi?kszej ilo?ci danych w SERPach, a co za tym idzie, zwi?kszenie klikalno?ci i przychodów ze sprzeda?y.

Wy?wietlanie rozbudowanego opisu uzale?nione jest od obecno?ci danych strukturalnych na naszej stronie. Znaczniki, znane pod nazw? “schema”, mo?na umie?ci? w kodzie na kilka sposobów:

 • RDF
 • mikrodata
 • replace bullets
 • json-ld

Ka?dy z nich pozwala na opisanie poszczególnych elementów w obr?bie witryny, zw?aszcza na stronach produktów. Dzi?ki schema.org, do wyszukiwarki mo?na doda? informacje o cenie, opiniach wyra?onych w formie gwiazdek, a tak?e o dost?pno?ci produktu.

Za pomoc? znaczników, Google mo?e pozna? równie? bardziej szczegó?owe cechy ka?dej pozycji z asortymentu naszego sklepu internetowego – strona schema.org/Product dostarcza znaczniki pozwalaj?ce zaznaczy? informacje takie jak – wag? produktu, jego d?ugo??, opis stanu (przydatne zw?aszcza przy u?ywanych rzeczach), a tak?e nagrody, które dany produkt otrzyma?.

Prawid?owo zaimplementowane znaczniki pozwalaj? te? na wy?wietlenie breadcrumbs zamiast linku w opisie naszego sklepu w wynikach wyszukiwania – np. domena.pl ? J?zyk polski ? Liceum zamiast http://domena.pl/tekst/-henryk_sienkiewicz_bibliografia_zyciorys. Breadcrumbs to rodzaj nawigacji, pozwalaj?cy u?ytkownikom i robotom sieciowym na orientowanie si? w jakiej cz??ci naszej witryny znajduje si? poszukiwana przez nich informacja.

Zastosowanie znaczników schema.org niestety nie jest jednoznaczne z uwzgl?dnieniem ich przez Google za ka?dym razem, kiedy pojawi? si? one w wyszukiwarce, mo?e mie? jednak po?redni wp?yw na ogóln? ocen? strony. Korzystanie z Rich Snippets nie jest skomplikowane, zw?aszcza ?e najnowsze aktualizacje najpopularniejszych silników i platform sklepowych pozwalaj? na dodanie do kodu najwa?niejszych elementów na stronie.

Aby wypróbowa? dzia?anie danych strukturalnych na swojej witrynie, warto skorzysta? z narz?dzi dostarczanych przez Google –?asystenta do oznaczania danych. Poprawno?? wprowadzonych danych mo?na sprawdzi??tutaj.

User generated content a pozycjonowanie sklepów internetowych

Sklepy internetowe, a szczególnie karty produktów i wpisy aktualno?ciowe czy blogowe na tych?e, to ?wietny sposób by anga?owa? swoich klientów do wymiany spostrze?eń i recenzowania sprzedawanych produktów. Dlaczego to wa?ne? Poniewa? cz??ciowo wype?ni? Oni Twoj? witryn? unikaln? tre?ci? wype?nion? s?owami kluczowymi, na których Ci zale?y. Je?eli klientka recenzuje czy po prostu poleca w komentarzach “podk?ad” to prawdopodobnie u?yje s?owa “podk?ad” podobnie jak scharakteryzuje go w sposób, który mo?e by? cenny dla niszowych zapytań. Ju? na etapie budowania sklepu warto zatem pami?ta? o rozwi?zaniu, które umo?liwi Twoim klientom dodawanie w?asnych tre?ci. Pozytywnie odbije si? to na pozycjonowaniu sklepu internetowego oraz budowaniu spo?eczno?ci i zaufania wokó? oferowanych produktów lub us?ug.

Czy mog? pozycjonowa? sklep internetowy dla u?ytkowników poza Polsk??

Oczywi?cie! Pozycjonowanie ma sens na rynkach, na których chcesz zaistnie? aktualnie lub w przysz?o?ci. Je?eli zatem mo?esz wysy?a? towar do danego kraju bez ?adnych ograniczeń – np. do wszystkich w granicach Unii Europejskiej – wtedy warto przemy?le? spraw?. Oczywi?cie – zarówno Google Ads (Google AdWords)m jak równie? pozycjonowanie stron i sklepów internetowych za granic? s? dro?sze przez wy?sze stawki tak pracy, jak równie? samych aukcji czy linkowania, ale z drugiej strony niektóre z tych krajów oferuj? pot??ny potencja? nabywczy, który mo?e pomóc Ci w kolejnym etapie skalowania sprzeda?y w swoim sklepie internetowym.

Czy pozycjonowanie sklepu internetowego mo?na zostawi? po osi?gni?ciu celu?

By?by to scenariusz idealny, prawda? Niestety – o pozycjonowanie sklepu internetowego trzeba dba? w?a?ciwie nieustannie. Po pierwsze dlatego, ?e konkurencja nie ?pi i równie? jest zainteresowana frazami, na które mo?esz si? wy?wietla?. Na ?wiecie w zasadzie nie istnieje firma, która nie mia?aby konkurentów. Ponadto rynek równie? ulega przeobra?eniom, Twoja oferta produktowa mo?e si? rozszerzy? czy z czasem ulec zmianom. B?dzie to wymaga?o aktualizacji pracy nad pozycjonowaniem sklepu internetowego pod istotne dla Ciebie frazy. Poza tym Google premiuje strony, na których co? si? “dzieje” – sukcesywne dodawanie tre?ci, optymalizowanie podstron, zbieranie linków – je?eli tego typu dzia?ania ustan?, wtedy mo?esz spodziewa? si? spadków na rzecz konkurentów, którzy b?d? kontynuowa? swoje akcje w zakresie pozycjonowania.

Chcesz wiedzie? wi?cej, by zrozumie? dlaczego pozycjonowanie sklepów internetowych jest tak wa?ne dla osi?gni?cia sukcesu? Sprawd? naszego bloga, w którym poruszamy wiele kwestii zwi?zanych zarówno z tym, jak i innymi metodami skutecznego reklamowania Twojego sklepu internetowego i strony z us?ugami.?Sprawd? teraz?– pozycjonowanie stron internetowych z Verseo.

Agnieszka Talarska
Executive Ads Specialist

W ramach wspó?pracy zapewniamy:

 • kompleksowy audyt sklepu internetowego,
 • optymalizacj? sklepu internetowego,
 • mo?liwo?? pozycjonowania nawet ponad 100 fraz,
 • codzienny monitoring pozycji,
 • przygotowanie unikalnych tre?ci na stron? (SEO copywriting),
 • opiek? indywidualnych specjalistów: SEO i opiekuna klienta.

Darmowa wycena