Oferta

Pozycjonowanie lokalne – dlaczego warto?

Pozycjonowanie lokalne, które mo?na te? okre?li? jako pozycjonowanie regionalne, jest to us?uga dedykowana firmom, które chc? mie? ca?o?ciow? widoczno?? w wynikach lokalnych na wszystkie miejscowo?ci w kraju lub/i promowa? ca?o?ciowo swoj? ofert?, korzystaj?c nawet z kilkuset fraz jednocze?nie

Dzi?ki pozycjonowaniu lokalnemu zyskasz klientów z bezpo?redniej okolicy!
Pozycjonowanie lokalne to d?ugofalowo najtańsza metoda pozyskiwania klientów.
Pozycjonowanie lokalne w wyszukiwarce to sposób by by? tam gdzie Twoi klienci!

Dzia?alno?? Twojej firmy skupia si? na lokalnym rynku? Twoi klienci pochodz? przede wszystkim z Twojej okolicy? ?wiadczysz us?ugi z dojazdem do klienta? Je?li na którekolwiek z powy?szych pytań udzielasz odpowiedzi ?TAK”, to pozycjonowanie lokalne od Verseo jest propozycj? dla Ciebie i dla Twojej firmy!

Pozycjonowanie lokalne, które mo?na te? okre?li? jako pozycjonowanie regionalne, jest to us?uga dedykowana firmom, które chc? mie? ca?o?ciow? widoczno?? w wynikach lokalnych na wszystkie miejscowo?ci w kraju lub/i promowa? ca?o?ciowo swoj? ofert?, korzystaj?c nawet z kilkuset fraz jednocze?nie.

Jako pierwsi w Polsce wdro?yli?my to rozwi?zanie korzystaj?c z naszego modelu rozliczeń i systemu stron pozyskuj?cych zamówienia/leady.

S? bran?e, w przypadku których szczególnie liczy si? blisko??. Hydraulik, fryzjer, wulkanizacja, kosmetyczka, indyjska restauracja, szko?a j?zyków obcych, biuro podró?y, agent ubezpieczeniowy – to tylko kilka przyk?adów dzia?alno?ci, w przypadku których odleg?o?? ma znaczenie. Z my?l? o przedsi?biorcach nastawionych na klientów ze swojej okolicy proponujemy us?ug? pozycjonowania lokalnego. Czym si? charakteryzuje pozycjonowanie lokalne? Jak to lokalne SEO dzia?a w praktyce?

Pozycjonowanie lokalne i jego specyfikacja

Pozycjonowanie stron internetowych to skomplikowany i wieloaspektowy proces. Na pozycjonowanie wp?ywa oko?o 200 czynników, które determinuj? obecno?? danej strony internetowej na pierwszej stronie wyników wyszukiwania dla konkretnych fraz. Przek?ada si? to wi?kszy ruch na witrynie oraz jej lepszy potencja? sprzeda?owy. Pozycjonowanie lokalne wyró?nia to, ?e modyfikacje w obr?bie witryny oraz linkowanie przeprowadzane s? z my?l? o jak najlepszej widoczno?ci w kontek?cie wyników wyszukiwania dla danej miejscowo?ci. Google wprowadzi?o w algorytmie zmiany, które pozwoli?y na jeszcze ?ci?lejsze powi?zanie lokalnie dzia?aj?cej firmy z wynikami wyszukiwania dla odpowiadaj?cej jej miejscowo?ci. W przypadku us?ugi lokalnego SEO wa?ny jest te? odpowiedni dobór fraz, akcentuj?cy lokalne dzia?anie – wtedy jest to najskuteczniejsze pozycjonowanie.

Statystyki Google jednoznacznie wskazuj?, ?e w przypadku lokalnych zapytań znaczn? rol? odgrywa ruch mobile i trend ten ulega z roku na rok nasileniu. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy pozyskuj? ruch z urz?dzeń mobilnych, proponujemy dodatkow? us?ug? monitorowania pozycji osi?ganych przez pozycjonowan? stron? internetow? w?a?nie w wynikach mobilnych.

SEO lokalne – zakres wykonywanych prac

Szczegó?owe informacje na temat prac, które wykonujemy w ramach ka?dej umowy na pozycjonowanie stron znale?? mo?na na podstronie http://www.elkoranews.com/pozycjonowanie/ . Szczegó?owy zakres prac w przypadku danej umowy uzale?niony jest m.in. od dost?pów, które otrzymali?my, budowy strony, technologii, w jakiej zosta?a wykonana, akceptacji klienta dla prowadzonych prac.

Pakiety na pozycjonowanie lokalne

Z my?l? o naszych klientach, którzy dzia?aj? na swoim lokalnym rynku przygotowali?my pakiety, które s? dopasowane do potrzeb ich biznesów. Mamy propozycje dla firm dzia?aj?cych w wi?kszych i mniejszych miejscowo?ciach, o szerszej oraz bardziej niszowej ofercie. Je?li maj? Państwo w?tpliwo?ci który pakiet i oferta b?dzie najlepszym rozwi?zaniem, to zapraszamy do kontaktu z Verseo. Nasi specjali?ci szczegó?owo przedstawi? dost?pne u nas rozwi?zania i ch?tnie pomog? w wyborze tego optymalnego.

Pozycjonowanie lokalne – co warto wiedzie? przed wyborem pakietu?

Z wybranego pakietu mo?e skorzysta? ka?da dzia?aj?ca lokalnie firma, niezale?nie od wielko?ci przedsi?biorstwa, miejscowo?ci, w której dzia?a oraz bran?y (z wy??czeniem bran?, w przypadku których promocja prawnie podlega zakazowi lub ograniczeniom uniemo?liwiaj?cym skuteczne ?wiadczenie us?ugi pozycjonowania), dla której Google lokalnie okre?la wyniki. Ponad 6 lat do?wiadczenia na rynku marketingu internetowego i stale rozrastaj?cy si? zespó? specjalistów Verseo zapewniaj?, ?e mamy sposób na skuteczne pozycjonowanie dla ka?dej bran?y!

Dane adresowe na stronie internetowej

Ze wzgl?du na zmiany w algorytmie Google nastawione na zapewnienie osobom wyszukuj?cym lokalnie dzia?aj?cych przedsi?biorców jak najbardziej trafnych wyników, bardzo wa?nym elementem jest umieszczenie na stronie internetowej adresu firmy. Mo?e by? to siedziba centrali, oddzia?u, sklepu, showroomu, warsztatu, salonu itp. Je?li wskazany adres znajduje si? w ma?ej miejscowo?ci, to dobrym pomys?em mo?e by? dodanie w adresie wzmianki o wi?kszym mie?cie, które znajduje si? w bezpo?rednim s?siedztwie. Je?li firma ma oddzia?y w ró?nych miejscowo?ciach i podaje do nich adresy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by pozycjonowa? si? na kilka lokalizacji.

Wielko?? strony internetowej

Lokalne pozycjonowanie to oferta skierowana do sektora us?ugowego, co przek?ada si? na specyfik? witryn, z którymi w tym kontek?cie mo?na spotka? si? najcz??ciej. Strony internetowe s?u??ce do prezentacji us?ug nie s? zazwyczaj tak rozbudowane jak sklepy internetowe – bo nie musz?. Nie oznacza to jednak, ?e w przypadku witryn promuj?cych us?ugi mo?na pozwoli? sobie na stron? internetow? typu one page. Dlaczego taka witryna nie jest dobrym pomys?em w kontek?cie us?ugi pozycjonowania lokalnego?

Wynika to z ogólnych preferencji robotów sieciowych, które bazuj?c na zamieszczonych na stronie internetowych i dost?pnych dla nich tre?ciach, okre?laj? na u?ytek wyszukiwarki ?o czym jest ta strona internetowa”. Na wi?kszej ilo?ci podstron zmie?ci si? wi?cej tre?ci, przez co roboty sieciowe uznaj? tak? rozbudowan? witryn? za dostarczaj?c? wi?kszej ilo?ci informacji przydatnych dla potencjalnego klienta. Witryna typu one page jawi si? na tym tle jako uboga w dane o ofercie i samej firmie.

Jak zaprezentowa? najlepiej swoj? ofert? w kontek?cie lokalnego SEO?

Przyk?adowe dobre praktyki skutecznie wspieraj?ce pozycjonowanie fraz i wp?ywaj?ce korzystnie na konwersje to:

01

Dedykowana zak?adka OFERTA

Dobrze te? je?li ka?dy punkt z oferty ma tak?e swoj? indywidualn? podstron? . Bardzo trafionym pomys?em z punktu widzenia SEO jest utworzenie zbiorczej zak?adki OFERTA opisuj?cej ogólnie profil dzia?alno?ci danej firmy i podstron dedykowanych poszczególnym punktom z oferty. W przypadku restauracji mog? by? to osobne podstrony przedstawiaj?ce mo?liwo?? organizacji np. wesel, przyj?? okoliczno?ciowych, komunii, studniówek, cateringu dla firm itp.

02

Unikalny tekst znajduj?cy si? na ka?dej podstronie

Duplikaty nie s? dobrze postrzegane przez roboty sieciowe Google, ich obecno?? mocno spowalnia i utrudnia proces jaki jest pozycjonowanie stron internetowych. Metod? na unikni?cie problemów z duplikatami jest przygotowanie unikalnych, autorskich tre?ci na ka?d? podstron? ?z tekstem” oraz na stron? g?ówn?.

03

Przyjazne adresy podstron

Tworz?c nowe podstrony prezentuj?ce w bardziej szczegó?owy sposób ofert? firmy warto zadba? o przyjazne i zwi?z?e adresy podstron z, je?li jest to mo?liwe, zawieraj?ce s?owo kluczowe charakterystyczne dla danej bran?y i dobrze oddaj?ce ofert?. Je?li firma ma w swojej ofercie rolety rzymskie i chce si? promowa? na lokalnym rynku w mie?cie Poznań, to dobrym pomys?em b?dzie adres URL typu www.nazwa-firmy.pl/rolety-rzymskie-poznan dla podstrony dedykowanej temu punktowi z oferty i odpowiedniej dla tego zapytania lokalnego.

04

Tekst odpowiedniej d?ugo?ci

Na podstronach i na stronie g?ównej – znaczenie tre?ci umieszczonej na stronie internetowej trudno jest przeceni?. Warto zadba? o to, by by? to tekst rozbudowany, podzielony na akapity i widoczny w ca?o?ci. Rozwi?zanie typu ?czytaj wi?cej” nie jest optymaln? praktyk? z punktu widzenia skutecznego pozycjonowania, cho? jest to lepsze rozwi?zanie ni? rezygnacja z zamieszczenia tre?ci. Content marketing dobrze wi??e si? z lokalnym SEO.

05

U?ywanie nazwy miejscowo?ci

U?ywanie w tre?ciach opublikowanych na stronie internetowej nazwy miejscowo?ci, w której chcemy si? promowa? i w kontek?cie której chcemy opanowa? wyniki wyszukiwania.

06

U?ywanie adresu firmy

Umieszczenie adresu firmy po?o?onego w miejscowo?ci, w kontek?cie której chcemy si? promowa?. Bardzo niekorzystn? praktyk? jest umieszczenie w zak?adce KONTAKT tylko informacji o adresie mailowym i numerze telefonu, czasem wspartymi zach?t? do skorzystania z formularza kontaktowego. Zdajemy sobie spraw? z tego, ?e s? lokalne firmy, które ?wiadcz? us?ugi z dojazdem do klienta. W ich przypadku adres siedziby nie jest najbardziej potrzebn? informacj? w oczach potencjalnego klienta. Bior?c pod uwag? jednak zmiany w algorytmie i preferencje Google w tym zakresie, warto t? informacj? zamie?ci? na swojej stronie internetowej, je?li zale?y nam na skutecznym lokalnym pozycjonowaniu i wysokiej pozycji w?ród wyników wyszukiwania.

07

Profil Google Moja Firma

Warto mie? swój profil w Google Moja Firma. To narz?dzie, które szczególnie sprawdza si? w kontek?cie dzia?aj?cych lokalnie przedsi?biorstw. Warto zauwa?y?, ?e samo konto i obecno?? w Google Moja Firma nie ma wp?ywu na pozycjonowanie, a widoczno?? tam nie jest brana pod uwag? przy zbieraniu informacji o pozycjach w wyszukiwarce. Celem tego dzia?ania jest zadbanie o dobr? widoczno?? danej firmy w Internecie, a wizytówka w Google Moja Firma zdecydowanie to zapewnia. Dostarcza te? wielu przydatnych dla potencjalnego klienta informacji o dzia?alno?ci firmy.

08

Google Maps

Drug? przestrzeni?, której warto si? pojawia?, jest Google Maps. Cho? pozycjonowanie w Google Maps nie jest mo?liwe – Google samo decyduje kogo umie?ci w wynikach w Google Maps (piszemy o tym dlatego, ?e nie brak osób wprowadzonych w b??d i przekonanych, ?e istnieje us?uga pozycjonowanie Google Maps) – to warto zadba? o to, by wizytówka naszej firmy by?a kompletna i by pojawia?y si? opinie o naszej firmie (np. zach?cajmy klientów do ich wystawienia). Mo?e to zach?ci? Google do prezentacji naszej firmy na mapie.

09

Szybki kontakt na urz?dzeniach mobilnych

Mo?liwo?? szybkiego nawi?zania kontaktu przy wykorzystaniu urz?dzeń mobilnych. Warto zadba? o mo?liwo?? wykonania szybkiego telefonu, bez konieczno?ci osobnego wpisywania numeru telefonu. To wygodne rozwi?zanie, które ma korzystny wp?yw na ilo?? konwersji.

10

Wskazówki dotarcia

Wskazówki odno?nie mo?liwo?ci dotarcia do siedziby firmy s? tak?e bardzo po??dane w kontek?cie lokalnie dzia?aj?cych firm. Wszelkie u?atwienia zwi?zane z nawigacj?, informacje o komunikacji publicznej i mo?liwo?ci dotarcia przy jej wykorzystaniu, wskazówki odno?nie miejsc parkingowych s? du?ym u?atwieniem dla potencjalnych klientów i mog? zach?ca? do skorzystania z us?ug danej firmy.

11

Opinie opublikowane na stronie

Specjalista SEO patrzy na nie jako na dodatkowe ?ród?o tre?ci na stronie internetowej, które dodatkowo mo?e by? cz?sto aktualizowane (systematyczne dodawanie nowych opinii i referencji to dla robotów sieciowych sygna?, ?e co? si? zmieni?o w obr?bie witryny i warto j? ponownie odwiedzi? w celu zaindeksowania zmian; mo?e mie? to korzystny wp?yw na proces pozycjonowania), a dla potencjalnego klienta dobre opinie mog? by? dodatkow? zach?t? do skorzystania z oferty danej firmy. Dlatego zdecydowanie zach?camy do publikowania ich na swojej stronie i wydzielenia dla tych g?osów od klientów osobnej przestrzeni w obr?bie samej witryny (zak?adka OPINIE lub REFERENCJE b?dzie bardzo dobrym rozwi?zaniem w tym przypadku).

Ile trwa umowa na pozycjonowanie lokalne?

Niezale?nie od wybranego pakietu na pozycjonowanie lokalne zawsze proponujemy umow? na 12 miesi?cy. Z do?wiadczenia wiemy, ?e dopiero taki okres czasu pozwala na odczucie korzy?ci z procesu pozycjonowania o czym mo?na przeczyta? wi?cej pod tym linkiem. Oczywi?cie nie oznacza to ?e pozycje zawsze pojawi? si? po 12 miesi?cach. Nieraz zdarza si?, ?e rezultaty pozycjonowania s? widoczne zdecydowanie wcze?niej. Pr?dko?? pojawienia si? fraz kluczowych w czo?ówce wyników zale?y od wielu czynników zwi?zanych ze stron? internetow?, wybranymi do pozycjonowania frazami, wyszukiwark?, linkami, wspó?prac? mi?dzy agencj? a klientem itp. Nie na wszystkie czynniki mamy taki sam wp?yw.

Jak dobiera? frazy, by by? dobrze widocznym na lokalnym rynku?

Proponujemy mieszanie fraz bardziej ogólnych, szczegó?owych oraz tych z tzw. d?ugim ogonem (long tail). Takie po??czenie zapewnia mo?liwo?? dotarcia do zró?nicowanych grup klientów oraz wspiera proces pozycjonowania. Z do?wiadczenia wiemy, ?e bardziej rozbudowane frazy szybciej si? pozycjonuj? i w efekcie zapewniaj? widoczno?? strony internetowej nawet na wcze?niejszych etapach procesu pozycjonowania. Warto pami?ta? te? o dodaniu do s?ów kluczowych nazwy miejscowo?ci. Inaczej ni? w przypadku us?ugi Google Ads (dawniej znanej jako Google AdWords) pozycjoner nie ma mo?liwo?ci ustawienia dla jakiej lokalizacji ma by? widoczna reklama. Kwestie lokalizacyjne osi?ga sie za pomoc? odpowiednich danych na samej stronie internetowej (np. zak?adka KONTAKT) oraz u?ycia nazwy miejscowo?ci w s?owach kluczowych.

Wybieraj?c s?owa kluczowe warto te? bra? pod uwag? to, ?e s?owa kluczowe musz? odpowiada? ofercie umieszczonej na stronie internetowej. Nie ma mo?liwo?ci skutecznego pozycjonowania na has?a, które nie pojawiaj? si? w tre?ciach opublikowanych w obr?bie witryny. Wi??e si? to z konstrukcj? wyszukiwarki i naciskiem, który jest po?o?ony na tre?ci.

Dlaczego proponujemy monitoring minimum 15 fraz?

Skuteczne pozycjonowanie zapewnia widoczno?? na praktycznie nieograniczon? ilo?? wyra?eń zwi?zanych z bran?? i ofert? zamieszczon? na stronie kluczowej. Znajduje to odzwierciedlenie w naszym monitorowaniu ilo?ci fraz, na które dana strona internetowa wy?wietla si? w top 10 i w top 50 wyników Google.pl. Wychodz?c jednak naprzeciw oczekiwaniom i przyzwyczajeniom naszych klientów wykonujemy codzienny, szczegó?owy monitoring najwa?niejszych dla klienta fraz, które s? zapisane w umowie na pozycjonowanie. W tym przypadku codziennie sprawdzamy pozycje i umieszczamy ich wyniki w dedykowanym panelu, do którego nasz klient ma nieograniczony dost?p przez ca?y czas trwania umowy na pozycjonowanie.
Pod k?tem tych najwa?niejszych dla danej strony internetowej s?ów kluczowych wykonujemy te? prace optymalizacyjne. Dla procesu pozycjonowania szczególnie wa?na jest pewna pula podstron.
Dlatego na nich skupiamy nasze wysi?ki zwi?zane z optymalizacj? oraz linkowaniem. W szczególny sposób monitorujemy te? ich prawid?owe dzia?anie. W razie wyst?pienia problemów z ich wy?wietlaniem, dost?pno?ci? dla robotów sieciowych, przekierowaniami itp. informujemy o tym naszych klientów. Problemy z prawid?owym dzia?aniem podstron lub ca?ego serwisu mog? mie? zdecydowanie niekorzystny wp?yw na pozycjonowanie i osi?gane w jego trakcie wyniki.

Chcesz wiedzie? wi?cej o tym, co mo?emy zrobi? dla Twojego biznesu w ramach us?ugi pozycjonowania lokalnego? Skontaktuj si? ju? teraz ze specjalistami Verseo i zamów darmow? wycen? dla Twojej strony internetowej!
Wybierz pakiet pozycjonowania lokalnego dopasowany do potrzeb Twojej firmy i przewidzianego bud?etu na promocj? w Internecie.
Je?li Twoje oczekiwania wzgl?dem promocji na rynku lokalnym ró?ni? si? od naszych propozycji pakietowych, to te? zapraszamy do kontaktu. Opowiedz nam o tym, czego potrzebuje Twoja firma, a my poszukamy najlepszego rozwi?zania dla niej.

Krzysztof Borzymowski
Sales Director

Ka?demu klientowi zapewniamy indywidualne opracowanie strategii pozycjonowania w oparciu o jego cele i charakter dzia?alno?ci.

Proponowane przez nas rozwi?zania nastawione s? na zapewnienie optymalnej relacji kosztów promocji do przychodów.

Darmowa wycena

Co mówi? o nas Klienci

„Naszym celem by? wzrost znaczenia naszej firmy na rynku lokalnym i pozyskiwanie na nim nowych zleceń. Us?uga pozycjonowania lokalnego ?wiadczona przez Verseo to dla nas strza? w dziesiatk?! Dzi?ki specjalistom z Verseo uda?o si? zrealizowa? nasz cel. Zdecydowanie polecamy wspó?prac? z Verseo.”

Micha? Orpel

W?a?ciciel

FCD Constractors