Oferta

Audyt SEO – sprawd? swoj? stron?!

Strona internetowa, która ma by? dobrze widoczna w wynikach wyszukiwania, musi charakteryzowa? si? w?a?ciw? budow?, optymalizacj?, pr?dko?ci? dzia?ania i atrakcyjnym profilem linków.

Odpowiedzi na pytanie o kondycj? strony internetowej i jej przystosowanie do pozycjonowania dostarcza kompleksowy audyt SEO. Specjali?ci z Verseo mog? przygotowa? go dla Twojej witryny!

Sprawd? jakich zmian wymaga twoja strona www.
Zdob?d? wiedz? niezb?dn? do optymalizacji.
?led? post?p prac nad swoj? stron? internetow?.

Dlaczego warto zdecydowa? si? na audyt SEO?

Pozycjonowanie stron internetowych to skomplikowany proces sk?adaj?cy si? z wielu ró?nych czynników. Audyt SEO pozwala oceni? jak dana strona internetowa odpowiada tym czynnikom – krótko mówi?c czy jest dobrze przygotowana do wy?cigu do top 10.
Audyt SEO wskazuje silne i s?abe strony witryny, mo?e te? podpowiada? jak naprawi? b??dy i jak dana strona wypada na tle konkurencji.

Celem proponowanych w audycie zmian jest:

 • zwi?kszenie widoczno?ci strony internetowej,
 • zwi?kszenie ruchu na stronie,
 • zwi?kszenie potencja?u sprzeda?owego.

Specjali?ci z Verseo mog? przeprowadzi? audyt SEO m.in. dla:

 • stron us?ugowych,
 • sklepów internetowych,
 • stron korporacyjnych,
 • portali,
 • serwisów informacyjnych,
 • witryn instytucji i organizacji,
 • blogów.

Mamy do?wiadczenie w audytowaniu stron internetowych ka?dej wielko?ci i z wielu bran?. Wykonujemy audyty stron nie tylko w j?zyku polskim. Na ?yczenie zlecaj?cego, audyt mo?emy przygotowa? w wybranym przez niego j?zyku.

Kiedy warto go wykona??

Audyt strony internetowej pod k?tem SEO daje mo?liwo?? przetestowania strony internetowej pod k?tem jej przygotowania do pozycjonowania. To rozwi?zanie przeznaczone zarówno dla stron internetowych, które by?y ju? pozycjonowane, jak i dla tych, które nie korzysta?y jeszcze z tej us?ugi. Najcz?stsze okoliczno?ci, w których nasi klienci decyduj? si? na audyt strony internetowej to:

 • moment przed rozpocz?ciem pozycjonowania – tzw. ?audyt otwarcia”,
 • zmiana firmy pozycjonuj?cej stron? internetow?,
 • gruntowna przebudowa strony internetowej,
 • wdro?enie nowej strony internetowej,
 • cykliczne badanie witryny.

Wiedz? i do?wiadczenie specjalistów SEO wykonuj?cych audyt wspieraj? profesjonalne narz?dzia – ich p?atne wersje PRO maj? zdecydowanie wi?kszy zakres mo?liwo?ci ni? ich darmowe odpowiedniki.

Co zawiera audyt?

Przygotowane przez specjalistów z Verseo audyty nastawione s? na dostarczenie kompleksowego zestawu informacji dotycz?cego mo?liwo?ci pozycjonowania badanej strony internetowej oraz wskazania niezb?dnych zmian. Wykonywane przez nas audyty dostarczaj? (w zale?no?ci od wybranego pakietu) informacji dotycz?cych:

 • samej strony internetowej, jej budowy i optymalizacji pod k?tem SEO,
 • mo?liwo?ci indeksowania strony internetowej przez roboty sieciowe Google,
 • pr?dko?ci dzia?ania strony internetowej,
 • profilu linków,
 • analizy s?ów kluczowych,
 • analizy s?ów kluczowych,
 • analizy widoczno?ci witryny,
 • analizy konkurencji,
 • wskazówek co warto zmieni? w obr?bie samej strony internetowej.

Z my?l? o naszych klientach przygotowali?my trzy warianty audytów. Ró?ni? si? one zakresem wykonywanych prac i cen?.

Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3
analiza meta tagów
analiza pod k?tem braku duplikatów strony
analiza tre?ci na stronie
analiza sekcji head
poprawno?? struktury podstron
poprawno?? kodu podstron
analiza mo?liwo?ci indeksowania strony
analiza mobilno?ci witryny
analiza szybko?ci wy?wietlania si?
analiza budowy strony
analiza search console
analiza standardowa profilu linków
analiza szczegó?owa profilu linków
analiza szczegó?owa potencja?u s?ów kluczowych
badanie zawarto?ci merytorycznej strony
Crawl Budget
analiza szczegó?owa konkurencji
analiza szczegó?owa widoczno?ci witryny
wskazania zmian
500 – 1000 z? 1100 – 2 000 z? od 2100 z?

Jaki pakiet wybra??

01

Pakiet 1

Standardowy audyt strony internetowej. Zawiera kompleksowy zestaw informacji na temat tego jak dana witryna przygotowana jest do procesu pozycjonowania, które s? uzupe?nione o wa?ne dane na temat profilu linków. Ten pakiet przygotowali?my m.in. z my?l? o przedsi?biorcach dzia?aj?cych lokalnie, stronach promuj?cych us?ugi oraz nowych witrynach, które dopiero zadebiutowa?y w wyszukiwarce i nie maj? jeszcze swojego profilu linków. Sprawdzi si? tak?e w przypadku stron organizacji pozarz?dowych oraz blogów.

02

Pakiet 2

Ten wariant ??czy analiz? witryny ze szczegó?owymi informacjami dotycz?cymi linków i ocen? potencja?u s?ów kluczowych. Ten pakiet dedykujemy m.in. stronom internetowym promuj?cym us?ugi oraz mniejszym sklepom internetowym. Sprawdzi si? tak?e w przypadku stron organizacji pozarz?dowych oraz blogów.

03

Pakiet 3

To bardzo rozbudowana wersja audytu uwzgl?dniaj?ca to, co jest w wersji bazowej, rozszerzona szczegó?owe analizy konkurencji, s?ów kluczowych, widoczno?ci, potencja?u s?ów kluczowych oraz o rekomendacje zmian na stronie. Wykonujemy j? dla ka?dego typu stron internetowych.

Co warto wiedzie? przed zleceniem audytu?

Zakres informacji, które dostarcza audyt, uzale?niony jest od wybranego pakietu lub indywidualnych ustaleń z osob? zlecaj?c? wykonanie audytu. Wp?yw na dane ma tak?e to, jaki dost?p do strony internetowej i narz?dzi analitycznych zosta? przekazany pozycjonerowi.

Do uzyskania cz??ci informacji zamieszczanych w audycie niezb?dny jest prawid?owy dost?p do serwera FTP, panelu zarz?dzania tre?ci? CMS (je?li strona takowy posiada), narz?dzi Google Search Console (dost?p lub zgoda na podpi?cie tego narz?dzia przez osob? wykonuj?c? audyt) oraz Google Analytics.

Nieprzekazanie dost?pów mimo ustaleń lub wyra?na odmowa ich przekazania oznacza, ?e klient akceptuje fakt, ?e cz??? czynno?ci wchodz?cych w sk?ad tego audytu nie zostanie w pe?ni wykonana. W audycie zamie?cimy informacje które punkty z listy nie mog?y zosta? z tego powodu wykonane.

Czas realizacji audytu od momentu zlecenia wynosi do 7 dni roboczych. Te ramy czasowe dotycz? audytów standardowych, opartych o nasze trzy pakiety. Audyty o indywidualnie okre?lonym zakresie maj? ka?dorazowo okre?lany termin realizacji. Informujemy o tym terminie naszych klientów z wyprzedzeniem, przed z?o?eniem zlecenia na wykonanie audytu.

Co obejmuje nasz audyt – krok po kroku

Przedstawiamy szczegó?owo elementy wchodz?ce w sk?ad naszych pakietowych audytów (lista wykonywanych prac mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od wybranego pakietu audytu).

01

Analiza meta tagów

Ze szczególnym uwzgl?dnieniem meta title i meta description. Poprawnie uzupe?nione meta tagi, z uwzgl?dnieniem parametrów takich jak ich zawarto?ci, unikalno?? czy rozmiar, s? jednym z wa?niejszych punktów w procesie optymalizacji witryny i pozycjonowania. W trakcie audytu analizujemy meta tagi przypisane do strony g?ównej i do podstron. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Po??dany jest tak?e w tym przypadku dost?p do Google Search Console.

02

Analiza duplikatów strony

Analiza unikalno?ci witryny, uwzgl?dniaj?ca unikalno?? ca?ego serwisu i brak duplikatów w jego obr?bie, pozwala na wykrycie jednej z cz?stszych przyczyn problemów z pozycjonowaniem. Nieunikalno?? serwisu stanowi du?y problem w kontek?cie skutecznych dzia?ań SEO, który musi zosta? jak najszybciej skutecznie rozwi?zany. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Po??dany jest tak?e w tym przypadku dost?p do Google Search Console.

03

Analiza tre?ci na stronie

Ze wzgl?du na tekstowy charakter wyszukiwarki Google, content odpowiedniej jako?ci stanowi bardzo wa?ny element procesu pozycjonowania. Audyt, który jest wykonywany przez specjalistów SEO z Verseo, obejmuje analiz? tre?ci pod k?tem ilo?ciowym, jako?ciowym, bada ich unikalno??, a tak?e rozmieszczenie – czy jest optymalnie wspieraj?ce pozycjonowanie. W przypadku znajomo?ci listy s?ów kluczowych, na które ma by? pozycjonowana dana witryna, mo?liwa jest tak?e ocena czy aktualnie umieszczony na stronie content wspiera wystarczaj?co proces pozycjonowania. Je?li strona internetowa zawiera sekcj? BLOG, to mo?liwa jest tak?e ocena czy zamieszczone tam wpisy s? odpowiednim wsparciem dla procesu pozycjonowania. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

04

Analiza sekcji head

Nie b?dzie przesad? je?li stwierdzimy, ?e zawarto?? sekcji jest dla robotów sieciowych Google równie wa?na, co sekcja dla osób odwiedzaj?cych stron? internetow?. Ze wzgl?du na to ta cz??? kodu strony wymaga szczegó?owego dopracowania pod k?tem preferencji robotów sieciowych. Niew?a?ciwa zawarto?? sekcji mo?e bardzo skutecznie uniemo?liwi? proces pozycjonowania, broni?c dost?pu do strony internetowej robotom sieciowym. Z tego powodu analiza sekcji, wykonywana pod k?tem potrzeb SEO, zajmuje wa?ne miejsce w przygotowywanych przez naszych specjalistów audytach. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

05

Poprawno?? struktury podstron

Prawid?owa budowa serwisu i wewn?trznego linkowania s? bardzo wa?ne z dwóch wzgl?dów. Pierwszy z nich zwi?zany jest z SEO – roboty sieciowe Google zdecydowanie preferuj? serwisy o przejrzystej i logicznej budowie, która jest przyjazna dla osób odwiedzaj?cych dan? witryn? i pozwala z ?atwo?ci? odnale?? interesuj?ce ich informacje, aktualno?ci czy produkty. Drugi to prosprzeda?owy charakter takiej wygodnej w obs?udze strony internetowej. Uwzgl?dnienie tego zagadnienia w naszym audycie to po prostu ?dwie pieczenie na jednym ogniu”! Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

06

Poprawno?? kodu podstron

Cho? poj?cie ?jako?ci strony internetowej” funkcjonuje w kontek?cie us?ugi Google Ads, to nie nale?y zapomina? o tym, ?e poprawnie dzia?aj?ce strony internetowe s? zdecydowanie lepiej postrzegane przez roboty sieciowe Google, co nie pozostaje bez znaczenia na skuteczno?? procesu pozycjonowania. Test poprawno?ci kodu pozwala na wychwycenie b??dów, których wyeliminowanie mo?e skutecznie wspomóc proces pozycjonowania strony internetowej. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

07

Analiza mo?liwo?ci indeksowania strony

Nawet najlepsza optymalizacja nie pomo?e w sytuacji, w której roboty sieciowe nie maj? mo?liwo?ci indeksowania witryny. Brak mo?liwo?ci indeksowania lub zbyt rygorystyczne ograniczenia w tym zakresie mog? totalnie zablokowa? stron? internetow? i uniemo?liwi? jej wy?wietlanie w?ród wyników. Audyt przygotowywany przez naszych specjalistów sprawdza czy roboty sieciowe maj? najlepszy mo?liwy dost?p do strony internetowej. W uzasadnionych okoliczno?ciach nale?y odpowiednio wy??czy? cz??ci witryny przed mo?liwo?ci? indeksowania. W trakcie audytu pozycjoner analizuje stron? internetow? pod k?tem obu spo?ród tych zagadnień. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Po??dany jest tak?e w tym przypadku dost?p do Google Search Console.

08

Analiza mobilno?ci witryny

Bior?c pod uwag? jak du?e znaczenie przywi?zuje aktualnie Google do dostosowania stron internetowych do mo?liwo?ci ich bezproblemowego wy?wietlania i obs?ugi na urz?dzeniach mobilnych, ten punkt musia? znale?? si? w przygotowywanym przez nas audycie. Niedostosowanie strony internetowej do wymogów urz?dzeń mobilnych wp?ywa negatywnie nie tylko na wyniki wy?wietlane na tych urz?dzeniach; obni?a znacz?co ca?o?ciowy potencja? danej witryny w kontek?cie pozycjonowania. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

09

Analiza szybko?ci wy?wietlania si?

Szybko?? dzia?ania strony internetowej jest elementem, który Google bierze pod uwag? przy ocenie. Wolno dzia?aj?ce strony musz? liczy? si? z nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci obni?enia ich pozycji w rankingu Google lub znacznego ograniczenia mo?liwo?ci wzrostu pozycji. Jest to czynnik wp?ywaj?cy na proces pozycjonowania w du?ym stopniu, dlatego te? jest uwzgl?dniany w zawarto?ci audytu. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

10

Analiza budowy strony

Tylko prawid?owo zbudowana strona internetowa mo?e liczy? si? w wy?cigu do czo?ówki wyników wyszukiwarki. Roboty sieciowe Google zdecydowanie preferuj? serwisy o przejrzystej, pozbawionej b??dów i logicznej budowie, która jest przyjazna dla osób odwiedzaj?cych dan? witryn? i pozwala z ?atwo?ci? odnale?? interesuj?ce ich informacje, aktualno?ci czy produkty. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tylko w sytuacji, w której dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

11

Analiza przy u?yciu Google Search Console (GSC)

To narz?dzie, znane wcze?niej pod nazw? Google Webmaster Tools, dostarcza kompleksowych informacji m.in. na temat mo?liwo?ci indeksowania danej strony internetowej przez roboty sieciowe, problemów z meta tagami, danych o ewentualnych karach od Google, ruchu na stronie, profilu linków, b??dach serwera czy problemach z niedzia?aj?cymi podstronami. By dokona? takiej analizy, niezb?dny jest dost?p do narz?dzia Google Search Console (udost?pnienie konta przez osob? zlecaj?c? audyt) lub akceptacja dla podpi?cia go przez naszego specjalist?. Ten drugi przypadek wymaga posiadania odpowiednich dost?pów do strony internetowej.

12

Analiza standardowa profilu linków

Ta analiza zawiera podstawowe dane dotycz?ce profilu linków danej strony internetowej (indeks ?wie?y oraz historyczny) wraz z ich interpretacj?. Jest przedstawiana w raporcie tylko w sytuacji, w której strona internetowa dysponuje ju? linkami – zd??y?a ich naby?. Z tego powodu dane o profilu linków nie znajd? si? w audycie dopiero powstaj?cej strony internetowej, który to audyt nastawiony jest dostarczenie wskazówek dla osoby buduj?cej witryn? pod k?tem jak najlepszego przygotowania jej do pozycjonowania. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Przydatny przy analizowaniu profilu linków jest dost?p do Google Search Console (lub mo?liwo?? podpi?cia tego narz?dzia).

13

Analiza szczegó?owa profilu linków

ta analiza zawiera rozszerzone dane dotycz?ce profilu linków danej strony internetowej (indeks ?wie?y oraz historyczny) wraz z ich interpretacj?. Znajduje si? tu np. szczegó?owe omówienie ?róde? linków wraz z ich znaczeniem dla procesu pozycjonowania i ocen? ich jako?ci. Audyt jest uzupe?niony o obszerne zestawienia linków zwi?zanych z badan? stron? internetow?. Analiza szczegó?owa profilu linków jest przedstawiana w raporcie tylko w sytuacji, w której strona internetowa dysponuje ju? linkami – zd??y?a je naby?. Z tego powodu dane o profilu linków nie znajd? si? w audycie dopiero powstaj?cej strony internetowej, który to audyt nastawiony jest dostarczenie wskazówek dla osoby buduj?cej witryn? pod k?tem jak najlepszego przygotowania jej do pozycjonowania.
Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Przydatny przy analizowaniu profilu linków jest dost?p do Google Search Console (lub mo?liwo?? podpi?cia tego narz?dzia).

14

Analiza Crawl Budget

Jest to bud?et indeksowania witryny czyli maksymalna liczba stron, które Google mo?e zaindeksowa? w zwi?zku z dan? domen?. Jest to parametr istotny dla bardzo rozbudowanych serwisów np. sklepów internetowych o bogatym asortymencie. Dlatego informacje o nim znajduj? si? w pakiecie dedykowanym najbardziej obszernym witrynom.

15

Analiza szczegó?owa konkurencji

To ocena jak badana strona internetowa wypada na tle wybranych konkurentów pod wzgl?dem m.in. widoczno?ci na s?owa kluczowe czy generowania ruchu na stronie internetowej. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

16

Analiza szczegó?owa potencja?u s?ów kluczowych

S?u?y wskazaniu które s?owa kluczowe s? dobrym wyborem w kontek?cie pozycjonowania. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Zalecane jest w tym przypadku posiadanie dost?pów do Google Search Console (lub mo?liwo?? podpi?cia tego narz?dzia), a tak?e do Google Analytics (lub mo?liwo?? podpi?cia tego narz?dzia).

17

Badanie zawarto?ci merytorycznej strony

S?u?y ocenie czy strona posiada wszystkie niezb?dne elementy, odpowiedni? ilo?? tre?ci umieszczon? we w?a?ciwych miejscach itp. Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej.

18

Analiza szczegó?owa widoczno?ci witryny

Ten punkt audytu udziela odpowiedzi na pytanie jak bardzo widoczna jest dana strona internetowa w momencie przeprowadzania badania. Uwzgl?dnia m.in. kwestie zwi?zane z indeksowaniem czy ze s?owami kluczowymi.
Jest to parametr, który mo?e zosta? przeanalizowany tak?e w sytuacji, w której nie dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Zalecany jest w tym przypadku dost?p do narz?dzia Google Search Console (udost?pnienie konta przez osob? zlecaj?c? audyt) lub akceptacja dla podpi?cia go przez naszego specjalist?. Ten drugi przypadek wymaga posiadania odpowiednich dost?pów do strony internetowej.

19

Wskazania zmian

S? zalecenia dotycz?ce zmian na stronie czyli nasze rekomendacje dotycz?ce przebudowy strony, zmian w profilu linków, tre?ci zamieszczanych w obr?bie witryny itp. S? to wskazówki pozwalaj?ce na wyeliminowanie lub redukcj? problemów utrudniaj?cych lub uniemo?liwiaj?cych proces pozycjonowania.
Jest to punkt audytu, który mo?e zosta? wykonany tylko w sytuacji, w której dysponujemy dost?pami do strony internetowej. Brak dost?pów do strony sprawia, ?e rekomendacje i wskazówki odno?nie zmian b?d? mie? znacz?co ograniczony zakres i wi?kszy stopień ogólno?ci, np. bez posuni?cia bardziej konkretnych rozwi?zań.
Zalecany jest w tym przypadku dost?p do narz?dzia Google Search Console (udost?pnienie konta przez osob? zlecaj?c? audyt) lub akceptacja dla podpi?cia go przez naszego specjalist?. Ten drugi przypadek wymaga posiadania odpowiednich dost?pów do strony internetowej.

Patrycja Krawczyk-J?cz
Senior Ads Specialist

Je?li zastanawiaj? si? Państwo, który pakiet b?dzie najlepszy, to zach?camy do konsultacji.

Po poznaniu Państwa specyficznych oczekiwań mo?emy przygotowa? propozycj? i wycen? takiego indywidualnie skrojonego audytu.

Darmowa wycena