Oferta

Pozycjonowanie stron

Ka?da strategia pracy musi by? d?ugoterminowa i dok?adnie przemy?lana, a witryna powinna zawiera? warto?ciowe i unikalne tre?ci. Pozycjonujemy strony internetowe zarówno firm us?ugowych na wybrane s?owa kluczowe, jak i sklepów internetowych na kilkadziesi?t a nawet kilka tysi?cy s?ów kluczowych.

Przeprowadzamy równie? optymalizacj? witryn pod tzw. ?d?ugi ogon”. W zakresie pozycjonowania stron, jeste?my jedn? z najwi?kszych agencji w kraju. O poprawne SEO i pozycjonowanie stron internetowych naszych klientów dba u nas 15 specjalistów.

Bezpieczne i skuteczne metody pozycjonowania
Opieka dedykowanego specjalisty SEO
Kilka wariantów umowy na pozycjonowanie do wyboru

Co to jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie stron internetowych to skomplikowany proces sk?adaj?cy si? z wielu ró?nych czynników. Jest ich oko?o 200 i to one wp?ywaj? na obecno?? danej strony internetowej na pierwszej stronie wyników wyszukiwania dla konkretnych fraz, co zwi?ksza ruch na witrynie oraz potencja? sprzeda?owy.

Posiadanie strony internetowej to jedno. Bez pozycjonowania strony nie b?dzie ona jednak widoczna w zasadzie dla nikogo. Dopiero tworzenie warto?ciowych tre?ci, unikalnych opisów produktów i odpowiednia praca z kodem strony czy inteligentnym linkowaniem sprawi?, ?e Twoja strona zacznie przeskakiwa? w wynikach wyszukiwania na wybrane frazy. To w?a?nie jest celem pozycjonowania strony internetowej. Konkurencja w przypadku pozycjonowania stron internetowych jest pot??na – w zasadzie trudno wyobrazi? sobie bardziej konkurencyjne ?rodowisko pracy. Twoim celem jest bowiem zawsze pierwsza strona wyników wyszukiwania – to na niej zatrzymuje si? ponad 90% u?ytkowników korzystaj?cych z wyszukiwarki Google.

Przyjmuje si?, ?e na pozycj? strony wp?ywa oko?o 200 czynników – ich waga oraz ilo?? ulegaj? okresowej zmianie – za ka?dym razem kiedy Google wprowadza nowo?ci w swoim algorytmie. Google bardzo niech?tnie dzieli si? dok?adnymi danymi dotycz?cymi tego co dzia?a bardziej, a co mniej. Wynika to bowiem z faktu, ?e Google nie popiera dzia?ań zwi?zanych z “celowym” przesuwaniem swojej strony w wynikach wyszukiwania poza organicznym dodawaniem tre?ci i optymalizacj? kodu strony by u?atwia? robotom jej indeksowanie. Dlatego wi?kszo?? wiedzy opiera si? na do?wiadczeniu pozycjonerów, nieustannym testowaniu i metodach prób i b??dów. Co wi?cej – przez okresowe zmiany algorytmów szczególnie wa?ne jest, by pozycjonerzy trzymali r?k? na pulsie i ca?y czas obserwowali i uczyli si?.

Atuty pozycjonowania

Pozycjonowanie stron internetowych – jak wszystko na tym ?wiecie – dzia?a w okre?lonych sytuacjach i dobrze, kiedy przed podj?ciem decyzji zdajemy sobie spraw? z kilku faktów. Po pierwsze pozycjonowanie strony doskonale sprawdzi si? w przypadku sklepów internetowych. Oferuj? one sporo podstron, które mo?na naturalnie wykorzysta? do tego zadania. Ponadto pozycjonowanie stron internetowych obliczone jest na dzia?anie d?ugofalowe i trwa?e zakotwiczenie si? na stronie wyszukiwania. Wymaga jednak pracy ze stosunkowo sta?ym zestawem fraz kluczowych + dodawanie nowych wedle potrzeb i nowych mo?liwo?ci rynkowych. Okresowe zmiany wybranych na pocz?tku s?ów kluczowych przeczy jednak idei pozycjonowania i na pewno nie powinno si? zdarzy?. Pozycjonowanie stron internetowych sprawdza si? w promocji us?ug i produktów wi?kszo?ci bran? obecnych w internecie. Nale?y jednak pami?ta? i idei budowania pozycjonowania chocia?by pod d?ugi ogon. Wiele obszarów jest bowiem na tyle silnie obsadzonych, ?e pozycjonowanie mo?e zaj?? niewspó?miernie du?o czasu do zak?adanych korzy?ci. Najlepiej skontaktowa? si? z firm? pozycjonuj?c? i poprosi? o wycen? dzia?ań dla swojej domeny. W naszym przypadku ka?dorazowo przygl?damy si? temu, jak najlepiej i pod jakim k?tem wypozycjonowa? dan? stron? internetow?.

Dobrze pozycjonowana strona internetowa wp?ywa na reputacj? firmy. Wielu u?ytkowników wci?? pomija widoczne w wyszukiwarce reklamy Google Ads (mimo ich dobrego spasowania z wyszukiwanym zapytaniem) i automatycznie przechodzi do wyników organicznych. Bycie na pierwszych miejscach jest zatem nie do przecenienia.
Poza tym pozycjonowanie jest stosunkowo tani? metod? na pozyskiwanie wysoko jako?ciowego ruchu na danej stronie. Problemem jest jedynie fakt, ?e pozycjonowanie strony internetowej zajmuje stosunkowo sporo czasu. Je?eli jest to rzecz do zaakceptowania przez Ciebie – nie zwlekaj d?u?ej i napisz do nas!

Wyniki wyszukiwania – jak to wygl?da kiedy pozycjonowanie strony internetowej dzia?a?

To co ma wp?yw na pozycjonowanie strony internetowej, a jednocze?nie jest widoczne dla standardowego u?ytkownika wyszukiwarki, to tytu?, adres url oraz krótki opis o czym traktuje dana strona. To tylko czubek góry lodowej, ale rzadko zdarza si? – w konkurencyjnym ?rodowisku wyszukiwarki Google – by strona bez optymalizacji tych trzech punktów wy?wietli?a si? jako pierwsza. Jak widzisz w poni?szym przyk?adzie.

Zarówno nag?ówek, adres url oraz opis meta zawieraj? fraz?, któr? u?ytkownik wpisa? w wyszukiwark?. S?u?? one jednocze?nie jako nawigacja dla wyszukuj?cego.
Opis – razem z nag?ówkiem – sugeruj? o czym jest strona. Im lepsze, zach?caj?ce do interakcji tre?ci, tym lepiej dla powodzenia Twojego pozycjonowania. Nie chodzi bowiem o to, by kto? wszed? i momentalnie wyszed? ze strony. Tam gdzie “wyl?duje” powinien otrzyma? to, po co wszed?. Je?eli pytamy czym jest Google Ads, to na stronie docelowej powinni?my znale?? odpowied? na to pytanie.
Tytu? strony zazwyczaj ma oko?o 80 znaków.
Dedykowany opis meta to – w zale?no?ci od chwili publikacji od 150 do 250 znaków (Google co jaki? czas zmienia zasady tym rz?dz?ce).
URL – Powinien by? jak najprostszy i zawiera? kilka s?ów, które definiuj? o czym strona jest.

SEO – optymalizacja strony pod k?tem wyszukiwarki Google

Mianem optymalizacji strony okre?la si? pul? prac przy witrynie, które maj? s?u?y? przygotowaniu jej do wspó?pracy z robotami sieciowymi Google. Optymalizacja przek?ada si? na ?atwo?? indeksowania strony, a w konsekwencji na wzrosty pozycji.

Co wykonujemy w ramach optymalizacji, co mo?emy wykona? we wspó?pracy z klientem, a czego nie robimy w trakcie wykonywania optymalizacji?

01

Co m.in. robimy w trakcie wykonywania optymalizacji?

Zakres dzia?ania uzale?niony jest od dost?pów, które otrzymali?my, budowy strony, technologii, w jakiej zosta?a wykonana, akceptacji klienta dla prowadzonych prac itp.

 • Podpinamy stron? pod Google Search Console, by kontrolowa? jej dzia?anie i indeksowanie przez roboty sieciowe
 • Wprowadzamy przyjazne adresy podstron – je?li strona na to pozwala.
 • Dodajemy podstrony – je?li jest to potrzebne.
 • Przerabiamy strony typu one page na bardziej rozbudowane witryny.
 • Dostarczamy stronie warto?ciowych linków – zgodnie z obran? strategi? pozycjonowania.
 • Codziennie monitorujemy pozycje na wybrane do pozycjonowania frazy – klienci maj? dost?p do panelu, w którym wida? osi?gni?te pozycje.
 • Zajmujemy si? usuni?ciem ewentualnych filtrów i kar, które ci??? na stronie. Decyzja o amnestii nale?y finalnie do Google

 • Wykonujemy audyt witryny i linków – przegl?d na start umowy.
 • Optymalizujemy meta tagi, zw?aszcza na stronie g?ównej, na podstronach z menu, zwi?zanych z kategoriami czy pozycjonowanymi has?ami. W przypadku sklepów internetowych nie trzeba optymalizowa? podstrony ka?dego produktu.
 • Dbamy, by strona by?a dost?pna pod jednym adresem – wykonujemy przekierowania, je?li jest taka potrzeba.
 • Dostarczamy nowe tre?ci na stron? i usuwamy duplikaty tre?ci – je?li taki problem wyst?puje. Dzia?ania zwi?zane z tre?ciami wymagaj? akceptacji ze strony klienta, wprowadzamy je dopiero po uzyskaniu aprobaty dla takich dzia?ań.
 • Sprawdzamy czy strona jest indeksowana przez Google (plik robots.txt, canonical, index, follow). Je?li strona jest wy??czona z indeksowania – zg?aszamy j?. Dbamy, by roboty sieciowe mia?y do niej dost?p.
02

Co mo?emy zrobi? we wspó?pracy z klientem?

 • Wprowadzamy dzia? Blog lub Aktualno?ci na stron? internetow?.
 • Przesy?amy wytyczne jak tworzy? warto?ciowe tre?ci na stron?.
 • Przygotowujemy przyk?adowe wpisy na bloga firmowego.
 • Mo?emy zaproponowa? rozwi?zania z zakresu content marketingu – jest to dodatkowo p?atne.
 • Przygotowujemy dedykowane zaplecze dla danego klienta – jest to dodatkowo p?atne.

 • Przesy?amy wytyczne zwi?zane z przebudow? strony lub now? wersj? witryny – radzimy co zrobi?, by strona od pocz?tku by?a przygotowana pod k?tem SEO
 • Mo?emy poprowadzi? szkolenie z zakresu SEO – jest to dodatkowo p?atne.
03

Czego nie wykonujemy w ramach umowy na SEO?

 • Nie zajmujemy si? gruntown? przebudow? strony pod k?tem pr?dko?ci dzia?ania, ?adowania, optymalizacji grafik itp., które s? wskazywane przez narz?dzia typu PageSpeed Tools Insight.
 • Nie dostarczamy tre?ci na ca?? stron?, opisów ka?dego produktu itp. – istnieje jednak mo?liwo?? dodatkowego zlecenia tego copywriterom wspó?pracuj?cym z Verseo.
 • Nie aktualizujemy CMS-ów (dotyczy to tak?e sklepów internetowych).
 • Nie wykonujemy prac z zakresu obowi?zków administratora strony internetowej.

 • Nie wykonujemy kopii serwisów klientów i nie przechowujemy ich na wypadek awarii.
 • Nie zajmujemy si? serwerami, na których s? umieszczone strony – mo?emy poinformowa?, ?e zaistnia? problem z nimi zwi?zany.
 • Nie czy?cimy stron z wirusów.
 • Nie usuwamy ?ladów w?amania na stron?.

Dlaczego pozycjonowanie stron internetowych tyle trwa?

Czas oraz ilo?? pracy, jak? trzeba w?o?y? w pozycjonowanie, s? uzale?nione od wielu czynników – stan strony przed rozpocz?ciem optymalizacji, mo?liwo?ci jakie daje CMS, ilo?? oraz trudno?? s?ów kluczowych, a tak?e poziom otrzymanych przez pozycjonera dost?pów.

Optymalizacja czyli przygotowanie strony do wy?cigu o top10 to pierwszy etap, który musi przej?? ka?da witryna. Czas, jaki trzeba po?wi?ci? na jej przeprowadzenie, ?ci?le powi?zany jest z ilo?ci? fraz kluczowych oraz wielko?ci? strony, o przygotowaniu jej nie wspominaj?c. Na tym etapie istotny jest kontakt z w?a?cicielem – negocjacje dotycz?ce zawarto?ci nag?ówków h1 (oraz obj?to?ci i umiejscowienie tekstów, zgod? na dodanie nowych stron, a tak?e ewentualny kontakt z programist?, w celu przebudowania niektórych elementów strony.

Ci??ko jest okre?li? dok?adne ramy czasowe rz?dz?ce optymalizacj?, trudno równie? jednoznacznie okre?li? jej zakończenie, zw?aszcza w przypadku stron, które nieustannie uzupe?niane s? o nowy content.
Ka?de usuni?cie wykonanej ju? optymalizacji, cofa ca?y proces do samego startu. Podobnie jest w przypadku zmian na stronie, a zw?aszcza jej ca?kowitego przebudowania.

Rezultaty pozycjonowania stron internetowych z Verseo

Umiej?tne pozycjonowanie stron internetowych pozwala na znaczny wzrost zapytań i wej?? organicznych. Im wy?ej w wynikach wyszukiwania znajdzie si? strona, tym z oczywistych wzgl?dów lepiej dla Twojego biznesu. Na grafice poni?ej znajduje si? przyk?ad rezultatów, jakie osi?gn?li klienci korzystaj?cy przy pozycjonowaniu stron internetowych z us?ug agencji Verseo.

typ ?redni bud?et ?rednia ilo?c fraz % wzrostu ruchu % wzrostu zamówień/kontaktów
bran?a us?ugowa 500 z? 12 +140% z 10 000 na 24 000 +1 120% z 10 na 122 kontaktów
sklep internetowy 1 000 z? 30 +487% z 25 794 na 151 621
+3 190% z 20 na 658
+328% z 569 000 z? do 2 434 537 z?

bran?a us?ugowa 1 500 z? 50 +465% z 935 na 5 287 +960% z 5 na 53 kontaktów
sklep internetowy 3 500 z? 250 +4 619% z 1 511 na 71 314
+679% z 449 na 3500
+725% z 119 000 z? do 982 000 z?

sklep internetowy 5 000 z? 500 +1 093% z 42 993 na 512931
+420% z 2 405 do 12 500
+327% 56 920 z? do 2 434 537 z?

4 spraw, na które warto zwróci? uwag? wybieraj?c agencj? pozycjonowania strony internetowej.

01

Po pierwsze kadry

Upewnij si?, ?e firma, której zlecasz pozycjonowanie i optymalizacj? strony internetowej, ma ku temu odpowiednie osoby. Freelancer? To mo?e by? dobry pomys?, ale nigdy nie wiesz czy to osoba, która ma czas, by si? dokszta?ca? i testowa?. Mo?e te? prowadzi? agresywne dzia?ania, które Google uzna za niedopuszczalne z pozycjonerskiego punktu widzenia.

Agencja pozycjonuj?ca strony internetowe korzysta zazwyczaj przynajmniej z kilku osób, które posiadaj? ró?ne do?wiadczenia, umiej?tno?ci i sukcesy. To wszystko – po??czone ze sob? – tworzy sensowny miks, które mo?e odpowiednio zadzia?a? dla wielu – a nie tylko wybranych bran?. Wi?ksze agencje nie mog? sobie te? pozwoli? na spektakularne klapy pokroju zablokowania stron ze wzgl?dów na zbyt agresywne dzia?ania. Np. Verseo w ca?ej swojej historii nie zanotowa?o ani jednego takiego przypadku.

Oczywi?cie istnieje obawa, ?e agencja z wi?ksz? ilo?ci? klientów mo?e nie przejmowa? si? “kolejnym” z nich i traktowa? zadania po macoszemu. Ten sam zarzut mo?e dotyczy? freelancerów i niestety wysondowanie jak wygl?da rzeczywisto?? przenosi nas p?ynnie do drugiego – i jak si? wydaje – najwa?niejszego punktu: opinii klientów.

02

Umowa, skuteczno??, uczciwo??

Jeden parametr mo?e Ci z grubsza pokaza? czy wszystko to gra. Ten parametr to opinie innych klientów. Rekomendacje s? przydatn? rzecz?, ale nale?y pami?ta? te? o skali. Jeden czy dwa pozytywne komentarze na temat pozycjonowania stron internetowych to dobry pocz?tek, ale trzeba wej?? g??biej. Racjonalna metoda to wnikliwe przeanalizowanie opinii danej firmy w mapkach Google czy recenzji na Facebook`u. W ten sposób zweryfikujesz wi?ksze agencje. Gorzej z freelancerami – Ci bowiem rzadko prowadz? swoje strony na FB lub dbaj? o za?o?enie mapek i dodawanie opinii. Ich weryfikacja jest zatem trudniejsza. A szkoda bowiem je?eli w przypadku danego podmiotu zdecydowanie przewa?aj? opinie pozytywne, wtedy mo?emy zyska? wzgl?dn? pewno??, ?e dalsze rozmowy na temat pozycjonowania stron b?dziemy prowadzi? z odpowiednimi lud?mi – fachowcami w swojej dziedzinie.

03

Oferta to trzecia wa?na rzecz

Z punktu widzenia pozycjonowania stron internetowych. Powinna by? dopasowana do typu biznesu, które prowadzisz, a poprzedzi? j? powinien wywiad, w którym Twój opiekun powinien zrozumie? czym si? zajmujesz, na czym Ci zale?y, w któr? stron? b?dzie pod??a? Twój biznes. Im wi?cej czasu po?wi?cicie na zbudowanie odpowiedniej oferty, tym bardziej b?dziesz pó?niej pewien, ?e dostajesz to co chcesz. Pami?taj te?, ?e SEO to dzia?ania d?ugofalowe dlatego nie nale?y my?le? o nich w kategoriach tu i teraz, lecz wybiega? my?lami w przysz?o??. Mo?e np. za trzy miesi?ce masz zamiar wprowadzi? now? gam? produktów? Super! Pomy?lmy o tym ju? dzisiaj, by za 3 miesi?ce mie? przyszykowany pod to grunt. Oferta na pozycjonowanie strony internetowej czy SEO powinna by? zatem maksymalnie dopasowana do Twojego biznesu. Je?eli otrzymasz ofert? pozycjonowania strony w formie standardowej, to jeszcze nie musisz si? martwi? – pami?taj jedynie, ?e przed odpaleniem dzia?ań musicie wymieni? si? z opiekunem wszystkimi wa?nymi informacjami zwi?zanymi z Twoim biznesem.

04

Last but not least – umowa!

Przejrzysta, sprawiedliwa, racjonalnie ustawiona i chroni?ca obie strony. Taka powinna by? umowa na SEO / pozycjonowanie strony internetowej, poniewa? tego typu umowy trwaj? d?u?ej ni? krócej (w przypadku Verseo jest to 12 miesi?cy). Jej brzmienie powinno by? zatem satysfakcjonuj?ce dla obu stron, by czu? si? z ni? przez ten czas komfortowo.

Dlaczego umowy na pozycjonowanie stron internetowych s? podpisywane na tak d?ugi okres?

01

Zmiany agencji

Cz?ste zmiany agencji pozycjonuj?cych nie wp?ywaj? korzystnie na miejsce strony w wyszukiwarce. Niejednokrotnie bowiem oznacza to zmian? linkowań prowadz?cych do strony lub ich profilu. Zmianie mo?e równie? ulec “styl” linkowania. Tak czy owak – ka?da zmiana na szersz? skal? mo?e zaszkodzi? pozycjonowaniu Twojej strony internetowej.

02

Pozycjonowanie fraz

W zale?no?ci od konkurencyjno?ci – trwa stosunkowo d?ugo. Mo?e si? okaza?, ?e przez pierwszy miesi?c optymalizacji nie pojawi? si? ?adne istotne zmiany w pozycjach, a na pierwsze istotne zmiany b?dzie trzeba poczeka? nawet kwarta? lub – w przypadku trudniejszych fraz – pó? roku. Ale spokojnie! Perspektywa wydaje si? odleg?a, ale biznesowo si? op?aca. Im bardziej konkurencyjna fraza, tym bardziej op?acalne jej pozycjonowanie – nawet je?eli trzeba b?dzie po?wi?ci? na ni? du?o czasu to mo?e si? op?aci?!

03

Optymalizacja strony

To oczywi?cie proces ci?g?y i zale?ny od zmian w rekomendacjach Google dla webmasterów, algorytmów, czy zmieniaj?cych si? uwarunkowań rynkowych. Niemniej jednak podstawowe prace – w dosy? sporym zakresie – trzeba przeprowadzi? na pocz?tku wspó?pracy. Ju? sam audyt zajmuje ca?kiem du?o czasu. Dlatego dla przeci?tnej firmy, podpisywanie umów na okres krótszy ni? pó? roku, nie ma wi?kszego uzasadnienia. Je?eli firma pozycjonuj?ca strony internetowe ma dobre opinie w internecie to ryzykujesz niewiele. Prawdopodobnie i tak podchodz? fair do ka?dego zleconego pozycjonowania strony internetowej, dowiesz si? np. czy cz??? fraz jest poza zasi?giem przy danym bud?ecie.

W ?wietle powy?szych trzech punktów staje si? jasne dlaczego umowy na pozycjonowanie stron internetowych zawierane s? na przynajmniej pó? roku. Krótszy okres czasu nie s?u?y bowiem ani klientowi ani firmie pozycjonuj?cej strony. Klient mo?e odpowiednio wcze?nie nie dostrzec efektów pracy, mo?e te efekty równie? straci? podejmuj?c pochopn? decyzj?.

Samo dzia?anie optymalizacji i prac zwi?zanych z pozycjonowaniem zale?y te? od tego, kiedy robot Google odwiedzi nasz? stron? – oczywi?cie s? sposoby, by takie odwiedziny przyspiesza?, ale i tak – pozostaje to w szczegó?owym zakresie niewiadom?.

Pozycjonowanie stron internetowych – dobre praktyki

A co jest kluczowe w pozycjonowaniu stron internetowych? Kluczowe s? dzia?ania skuteczne – to one umo?liwiaj? umieszczenie Twojej strony na szczycie wyników wyszukiwania co w prostej linii przek?ada si? na ruch i liczb? osób, które klikaj? w Twój link. A o to w tym chodzi prawda? Które dzia?ania w pozycjonowaniu stron s? zatem szczególnie po??dane bo skuteczne?

Ka?da dobra historia zaczyna si? od s?owa

To proste – teksty na Twojej stronie musz? odpowiada? na pytania zadawane przez u?ytkowników wyszukiwarki. I to w ca?kiem dok?adny sposób. Je?eli szukasz przepisu na zup? pomidorow? to prawdopodobnie wpiszesz w wyszukiwark? “przepis na zup? pomidorow?”. Je?eli chcesz, ?eby wyszukiwarka poda?a Twoj? stron? internetow? na pierwszej stronie wyników, musisz na niej zawrze? tego typu fraz? i to pewnie u?yt? niejeden raz. Oczywi?cie, istnieje mnóstwo innych czynników, które wp?ywaj? na Twoj? pozycj? dla danej frazy – w zasadzie jest ich oko?o 200 i nie wszystkie s? uchwytne. Tak czy inaczej, pami?taj, ?e tekst musi zadowoli? zarówno robota google`a, jak równie? czytelnika. Najlepiej zatem pisa? dla tego drugiego, a temu pierwszemu podrzuca? co? w gratisie, ju? na etapie poprawek w tek?cie. Kluczowa jednak jest atrakcyjno?? i przydatno?? tekstu – to czytelnicy mog? wirusowo rozprzestrzenia? informacj? o tym, ?e dana tre?? jest warto?ciowa. Pisanie tekstów ku zadowoleniu robota Google`a, nie musi oznacza? tekstów w?tpliwych stylistycznie czy fabularnie. Unikalne tre?ci to to, co pozycjonowanie stron internetowych lubi najbardziej!

Szybko?? i zwinno??

Prosta, ale nadal niedoceniona prawda – im d?u?ej kto? b?dzie czeka? na ?adowanie strony w wersji desktop lub mobile, tym ch?tniej j? opu?ci przed za?adowaniem i tym ch?tniej. Google zdaje sobie z tego spraw? i sukcesywnie ucina zasi?gi stron, które charakteryzuj? si? d?ugim czasem ?adowania. Pami?taj o tym, by optymalizowa? swoj? stron? równie? pod tym k?tem – np. poprzez odpowiedni? kompresj? plików graficznych.

Blogowanie?

Nie ka?d? stron? da si? regularnie okrasza? kwiecistymi tekstami. Dlatego warto za?o?y? bran?owego bloga. Po pierwsze wp?ynie on na nasz wizerunek – buduj?c w percepcji ekspercki obraz (o ile b?dzie dobry). Blog b?dzie przede wszystkim korzystny ze wzgl?du na SEO – pozycjonowanie si? pod “d?ugi ogon”, czyli frazy, których nie chcemy atakowa? w pierwszej kolejno?ci, ale jako wsparcie s? ca?kiem dobre. Generalnie bowiem topowe frazy s? cz?sto zaj?te na tyle mocno, ?e pozycjonowanie si? na nie mo?e by? zwyczajn? strat? czasu. Blog to stosunkowo prosta metoda by pozycjonowa? stron? internetow? w?ród osób, które szukaj? niszowych zagadnień. Odwo?uj?c si? do wcze?niejszego przyk?adu zupy pomidorowej – by? mo?e nie znajdziesz si? w top10 wyszukiwaniach z frazy “przepis na zup? pomidorow?”, ale je?eli napiszesz tekst z przepisem na zup? pomidorow? z rozmarynem i oliwkami i okrasisz go odpowiednimi nag?ówkami i innymi sk?adowymi dobrego opisu strony, wtenczas mo?esz zgarn?? kilka wej?? miesi?cznie od osób, które szukaj? w?a?nie czego? takiego!

Bezpieczeństwo

Pami?taj o certyfikatach bezpieczeństwa – szczególnie w przypadku sklepów internetowych. Certyfikaty s? bowiem czynnikiem rankingowym, a ponadto buduj? wiarygodno?? w?ród klientów, którzy wol? dokonywa? i korzysta? z zabezpieczonych witryn.

Pozycjonowanie stron internetowych – zrób to z nami!

Z ch?ci? zajmiemy si? pozycjonowaniem strony dla Ciebie – napisz do nas z pro?b? o darmow? wycen?. Odpowiemy szybko i zaprojektujemy dzia?ania dedykowane Tobie i Twojemu biznesowi!

Czy firma z Poznania mo?e pozycjonowa? strony firm z drugiego końca Polski?

Tak. Nie ma ?adnych przeciwwskazań by firma z Poznania pozycjonowa?a strony firm z innego miejsca na ?wiecie. W zasadzie wszystkie formalno?ci mi?dzy opiekunem/pozycjonerem a klientem i tak za?atwia si? mailowo lub telefonicznie. Czasami klienci chc? spotka? si? i porozmawia?, bo oczywi?cie ?atwiej komu? zaufa? widz?c go na w?asne oczy. ?

I my si? spotykamy z klientami, je?eli istnieje tego typu potrzeba. Warto jednak zda? sobie spraw?, ?e to du?e o?rodki miejskie jak Poznań skupuj? najlepsze agencje SEO i SEM w kraju, zatem cz?sto – by osi?gn?? mo?liwie najlepsze wyniki – b?dziemy musieli si?ga? w?a?nie po tego agencje zlokalizowane daleko od miejsca prowadzenia przez nas dzia?alno?ci. Internet pozwala nam nie tylko na szerokie pozyskiwanie klientów. Dzi?ki niemu, mo?emy równie? pozyskiwa? najlepszych partnerów biznesowych! Zach?camy zatem do wybierania agencji pozycjonuj?cych strony, które maj? du?o dobrych opinii, wzbudzaj? zaufanie oraz… s? zlokalizowane w Poznaniu. Poznań ma bowiem silne zaplecze firm i uczelni technologicznych, co sprawia, ?e ogniskuje mnóstwo dobrych ludzi zajmuj?cych si? zarówno pozycjonowaniem stron, jak równie? marketingiem online ogólnie.

Witold Ch?ciński
Executive Ads Specialist

W ramach wspó?pracy zapewniamy:

 • Kompleksowy audyt seo strony internetowej
 • Wybór najbardziej efektywnych s?ów kluczowych do pozycjonowania
 • Optymalizacj? strony pod k?tem wyszukiwarek
 • Sta?y monitoring pozycji oraz linków przychodz?cych
 • Wyprowadzanie strony z filtra/kary na?o?onej przez wyszukiwarki
 • Opracowanie tre?ci SEO (SEO Copywriting)
 • Dedykowanego specjalist? SEO i opiekuna handlowego

Darmowa wycena