Oferta

Hubspot – partner Polska – platforma sales & marketing automation

Hubspot to platforma online, która pomaga firmom zarz?dza? ?cie?k? klienta na ka?dym jej etapie. Od zainteresowania i przyci?gania do siebie atrakcyjnym content marketingiem, po zamykanie sprzeda?y i dalsze prowadzenie relacji biznesowych.

HubSpot Partner

Automatyzuj procesy marketingowe i sprzeda?owe
Hubspot to efektywniejsza praca zespo?u!
Verseo – Hubspot partner Polska

Hubspot to jedna z pierwszych firm, które zda?y sobie spraw? z pot?gi content marketingu. Wiedz?c jednocze?nie, ?e dojdzie do bezprecedensowego skalowania tego typu dzia?ań, zaprojektowali platform?, która wspiera marketerów i handlowców w skutecznej obs?udze klientów i leadów. Hubspot jest notowany na nowojorskiej gie?dzie i jest wiod?c? platform? tego typu w Stanach Zjednoczonych.

W Verseo korzystamy z Hubspota od pó?tora roku. Ten czas pozwoli? nam rozwin?? kompetencje w ró?nych narz?dziach oraz pozwoli? doceni? potencja? drzemi?cy w tym systemie. Dlatego postanowili?my zosta? oficjalnym partnerem Hubspot w Polsce i wdra?a? firmy w ten ekosystem. Uwa?amy bowiem, ?e znacz?co wp?ywa na efektywno?ci procesów wewn?trz firmy. Sprzeda? i marketing, za pomoc? kilku klikni??, mog? zrobi? wiele, wiele wi?cej!

Hubspot – arka inbound marketingu

Hubspot wspomaga marketerów, sprzedawców i w?a?cicieli firm w inbound marketingu. Metodologia ta zak?ada, ?e potencjalny klient przychodzi do nas sam. Fajne? No pewnie, ale jest ma?y haczyk. Musimy si? sporo napracowa?, by do tego dosz?o i wyprodukowa? mnóstwo przyjemnych, a zarazem inteligentnych materia?ów. Co sprawia, ?e kto? przychodzi do naszej firmy sam? Atrakcyjne wideo, poradnik, który rozwi??e jaki? problem, przydatny artyku? na blogu, podcast i inne formy, które odpowiadaj? na zadawane pytania.

Korzystanie z metodologii Inbound w marketingu

Je?eli jeste? nowoczesnym marketerem, Twoim celem jest przyci?gni?cie do firmy nowych kontaktów, zaanga?owanie ich na tyle, by ch?tnie przechodzili do nast?pnych etapów a nast?pnie ich indywidualne zachwycanie i zaskakiwanie.

Attract Tools

 • Ads
 • Video
 • Blogging
 • Social media
 • Content strategy
Zach?caj

Nie chcesz, ?eby ktokolwiek przychodzi? na twoj? stron?. Chcesz ludzi, którzy najprawdopodobniej stan? si? perspektywicznym kontaktem i ostatecznie zadowolonym klientem. Jak ich pozyska?? Przyci?gasz wi?cej odpowiednich klientów za pomoc? odpowiednich tre?ci we w?a?ciwym czasie – wtedy kiedy ich szukaj?.
Skorzystaj z narz?dzia strategii tre?ci, aby zbudowa? autorytet w wyszukiwaniu i uszeregowa? tematy, które maj? najwi?ksze znaczenie dla potencjalnych klientów. Publikuj swój wpis na blogu lub tre?ci wideo w sieciach spo?eczno?ciowych za pomoc? narz?dzi mediów spo?eczno?ciowych. Twórz reklamy, aby zwi?kszy? ?wiadomo?? swojej marki w?ród odbiorców docelowych. Na ka?dym etapie b?dziesz raportowa? i analizowa? swojej wysi?ki, aby by? informowanym o tym, co dzia?a, a gdzie musisz jeszcze co? poprawi?.

Engage Tools

 • Lead flows
 • Email marketing
 • Lead managment
 • Conversational bots
 • Marketing automation
Anga?uj

Korzystaj z rozmów, aby tworzy? trwa?e relacje z potencjalnymi klientami na preferowanych kana?ach – za po?rednictwem poczty e-mail, botów, telefonu, czatu na ?ywo lub aplikacji do obs?ugi wiadomo?ci. U?yj narz?dzi do konwersji – CTA, formularzy i przep?ywów potencjalnych klientów – aby przechwyci? informacje o potencjalnych klientach odwiedzaj?cych Twoj? witryn?. Wykorzystaj wszystkie informacje o potencjalnych klientach i klientach w CRM, aby spersonalizowa? korzystanie ze strony za pomoc? inteligentnych tre?ci i ca?ej podró?y kupuj?cego za pomoc? poczty elektronicznej i przep?ywów pracy. Twórz lojalno?? wobec marki, kieruj?c reklamy do okre?lonych grup odbiorców za pomoc? tre?ci spo?eczno?ciowych lub reklam. Wybierz spo?ród setek integracji, aby doda? dodatkowe narz?dzia i funkcje do unikalnych potrzeb Twojej firmy.

Delight Tools

 • Smart content
 • Email marketing
 • Conversations inbox
 • Attribution reporting bots
 • Marketing automation
Dopieszczaj

Korzystaj z poczty elektronicznej i automatyzacji marketingu, a tak?e rozmów, aby dostarczy? w?a?ciwe informacje w?a?ciwej osobie we w?a?ciwym czasie i za ka?dym razem. Skorzystaj ze skrzynki odbiorczej konwersacji, aby dopasowa? si? do cz?onków zespo?u sprzeda?y i serwisu, aby utworzy? kontekstowe rozmowy z osobami, z którymi prowadzisz interesy. Twórz niezapomniane tre?ci, które potencjalni u?ytkownicy mog? udost?pnia? znajomym.

Jakie narz?dzia oferuje Hubspot?

Hubspot w ramach swojej platformy udost?pnia mnóstwo narz?dzi wspomagaj?cych prac? zespo?ów marketingu i sprzeda?y.?Cz??? z podstawowymi narz?dziami dla handlowców jest darmowa i mo?na z niej korzysta? bez op?at.

Narz?dzia marketingowe s? natomiast p?atne, ale je?eli nasz biznes posiada odpowiedni? skal? – po prostu si? to op?aca. Hubspot oferuje bowiem mnóstwo us?ug, które i tak zazwyczaj si? wykorzystuje w marketingu i si? za nie p?aci. Ró?nica polega na tym, ?e mamy wszystko pod jednym dachem i integracj? z mierzeniem wyników dostajemy niejako w prezencie. Co dok?adnie znajdziesz?

Co dok?adnie znajdziesz?

01

Blogowanie

Publikuj odpowiednie, wci?gaj?ce tre?ci zoptymalizowane pod k?tem konwersji za pomoc? narz?dzi, które przyspieszaj? tworzenie, utrzymuj? spójno?? formatowania i u?atwiaj? optymalizacj? wyszukiwania.

02

Strony docelowe

Uruchom strony docelowe, które wygl?daj? idealnie na wszystkich urz?dzeniach, dodawaj formularze zoptymalizowane do ukończenia za pomoc? jednego klikni?cia i automatycznie zmieniaj tre?? na podstawie tego, kto przegl?da Twoj? stron?.

03

E-mail

Twórz wspania?e szablony wiadomo?ci e-mail, automatycznie personalizuj wiersze tematyczne i tre?ci dla ka?dego odbiorcy, a tak?e uruchamiaj testy A / B, aby poprawi? wska?niki otwarcia i klikni?cia.

04

Automatyzacja marketingu

Pozwól swoim potencjalnym klientom znale?? w?asn? ?cie?k? zakupu, aby zamkn?? wi?cej ofert. Dzi?ki automatyzacji marketingu mo?esz wykorzysta? zachowanie ka?dego potencjalnego klienta do dostosowania wiadomo?ci e-mail, tre?ci, ofert i zasi?gu w skali.

05

Zarz?dzanie leadami

Uzyskaj dost?p do informacji o ka?dym kontakcie i zobacz ka?d? interakcj?, któr? ju? mia?e?. Wykorzystaj te dane do tworzenia kampanii kierowanych na hiper??cza, które zamykaj? wi?cej ofert.

06

Analityka

Zyskaj wgl?d w ca?? ?cie?k?, aby zobaczy?, które aktywa marketingowe s? najtrudniejsze i pokaza?, jak marketing wp?ywa na wynik finansowy.

07

CMS

Przyjazna dla SEO i w pe?ni zintegrowana strona internetowa. Zapisz swoje najlepsze projekty jako szablony, aby szybciej uruchamia? strony.

08

Media spo?eczno?ciowe

Monitoruj wzmianki o markach i odpowiednie rozmowy, ?led? zadania automatycznie i planuj publikowanie swoich postów spo?eczno?ciowych, gdy zobacz? je odpowiednie osoby.

09

SEO

Zaplanuj strategi? tre?ci wokó? tematów, które podnios? Twój autorytet w wyszukiwarkach, uzyskaj porady optymalizacyjne podczas tworzenia tre?ci i zmierz rzeczywisty ROI dzi?ki zintegrowanej analizie.

10

Call to action

Hubspot oferuje umieszczenie przycisków Call to Action w wybranym przez Ciebie miejscu. Pozwala to testowa? i optymalizowa? strony pod k?tem preferencji odwiedzaj?cych, maksymalizuj?c efekty Twoich marketingowych starań.

11

Reklamy

?led? precyzyjnie ROI swoich reklam na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i Google. Wiedz? co i jak, b?dziesz mia? twarde dane na poparcie skuteczno?ci swoich marketingowych kampanii.

12

Integracja Salesforce

Dwukierunkowa synchronizacja z Salesforce oznacza zapis ka?dej otwartej wiadomo?ci e-mail, klikni?cia CTA i przes?anie formularza na wyci?gni?cie r?ki. Wykorzystaj te dane do oceny potencjalnych klientów i tworzenia podzielonych list.

Narz?dzia Hubspot wspieraj?ce sprzeda?

Narz?dzia sprzeda?y HubSpot oszcz?dzaj? czas na ka?dym etapie lejka sprzeda?owego. Oto, jak Hubspot dodaje czas do Twojego dnia…

01

Automatyzuj zasi?g

Ustaw kolejk? spersonalizowanych wiadomo?ci e-mail i przypomnień, które zostan? dostarczone automatycznie we w?a?ciwym czasie.

02

Twórz i udost?pniaj szablony wiadomo?ci e-mail

Zamień powtarzalne wiadomo?ci e-mail w szablony, mierz ich wydajno?? i dziel si? najlepszymi z ca?ym zespo?em. Sekwencje e-mailowe to pot??ne narz?dzie sprzeda?owe.

03

Kontynuuj bezb??dnie

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o potencjalnych klientach, którzy otworzyli wiadomo?ci e-mail, klikn?li ??cza lub otworzyli za??cznik, w celu szybkiego i trafnego ?ledzenia okazji sprzeda?owych.

04

Szybsze umawianie spotkań

Po??cz si? z potencjalnymi klientami za po?rednictwem czatu na ?ywo w swojej witrynie i wyeliminuj wiadomo?ci e-mail i nieodebrane po??czenia wychodz?ce, wysy?aj?c link, który pozwala potencjalnym klientom wybra? czas spotkania, który dzia?a dla obu stron.

05

Twórz oferty, nie wprowadzaj danych

Wyeliminuj r?czne wprowadzanie! Informacje kontaktowe ka?dego potencjalnego klienta s? automatycznie rejestrowane. Zautomatyzuj czasoch?onne zadania, takie jak podgrzewanie leadów, tworzenie zadań i inne.

06

?led? ca?? ?cie?k? klienta

Synchronizuj z HubSpot CRM, aby ?ledzi? wygrane, przegrane i trwaj?ce oferty oraz sprawdzi?, którzy przedstawiciele s? twoimi najlepszymi (i dlaczego).

Mo?esz zobaczy?, kto odwiedza Twoj? witryn? w czasie rzeczywistym, jak cz?sto odwiedzaj? i które strony najbardziej ich interesuj?. Je?eli przegl?daj? dokumenty, b?dziesz wiedzie?, która strona zaciekawi?a ich najbardziej.

Aby zapobiec prze?lizgiwaniu si? tych potencjalnych klientów przez p?kni?cia, przygotuj sekwencj? spersonalizowanych wiadomo?ci e-mail i przypomnień, ustaw harmonogram dostaw, a nast?pnie ka?de uzupe?nienie automatycznie trafi do skrzynki odbiorczej.

Po otwarciu wiadomo?ci e-mail, klikni?ciu ??cza lub pobraniu za??cznika jest on rejestrowany w celu szybkiego uzyskania informacji i natychmiast otrzymasz powiadomienie.

Hubspot Partner Polska

Integracja wielu narz?dzi dla marketera ma mnóstwo plusów. Je?eli zatem jeste? gotowy do skalowania biznesu i konsolidacji narz?dzi sprzeda?owych lub marketingowych, Hubspot b?dzie na pewno wart rozwa?enia. Jest to równie? doskona?a platforma do oceny pracy dzia?ów handlowych i marketingu oraz ich efektywno?ci. Hubspot oferuje bowiem rozbudowane mo?liwo?ci analityczne – zarówno wyników kampanii marketingowych, jak równie? statystyk telefonów, maili, wysy?anych sekwencji wiadomo?ci i innych – w zasadzie dowolnych przejawów aktywno?ci pracownika.

Pozwala to lepiej zarz?dza? zespo?em jako ca?o?ci? oraz szybciej identyfikowa? “w?skie gard?a” i problemy napotykane w trakcie skalowania biznesów.

Je?eli to wszystko wygl?da interesuj?co, zerknij co w ramach poszczególnych pakietów oferujemy:

Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III

Pakiet obejmuje uruchomienie systemu HubSpot i konfiguracj? podstawowych funkcji Pakiet gwarantuje wsparcie przy konfiguracji zaawansowanych funkcji systemu HubSpot Pakiet pozwala na pe?ne wykorzystanie HubSpot, zapewnia najlepsze praktyki w konfiguracji ustawień i wsparcie specjalistów Verseo
Onboarding
Wprowadzenie do metodologii Inbound
Wdro?enie systemu CRM
Wsparcie e-mail
Zdefiniowanie podstawowych raportów
Wdro?enie Systemu Zadaniowego (Tasks)
Integracja z Gmail lub Office365
Konfiguracja po??czeń telefonicznych w HubSpot
Pomoc w zdefiniowaniu g?ównych odbiorców
Konfiguracja zarz?dzania Dealami
Pomoc w przygotowaniu sekwencji sprzeda?owych
Call-to-actions
Formularze
E-mail marketing
Pop-upy
Chat Bot
Integracja z Google Ads
Integracja z Facebook
Integracja z YouTube
Customer feedback
Baza wiedzy – narz?dzie do tworzenia FAQ
Konfiguracja dedykowanych raportów
Tracking URL BuilderBETA
Tworzenie grup odbiorców do kampanii PPC
Landing pages
Lead Scoring
Ticket System
Definicja i ?ledzenie KPI’s
Cykliczne Webinary – Wiedza Hub Spot
Konfiguracja automatycznych Workflows
Wsparcie SEO
Integracja z Shopify

Jakub Perkowski
Senior Google Ads Strategist

Odkryj wi?cej nowych potencjalnych klientów w krótszym czasie!

Dzi?ki HubSpot b?dziesz wiedzie?, kto interesuje si? twoimi produktami i us?ugami, nawet nie pytaj?c.

Darmowa wycena