Oferta

Verseo CSS – reklama produktowa bez prowizji Google

CSS to nic innego jak us?uga porównywania cen. Takie miano mo?na przypisa? ka?dej witrynie, która gromadzi produkty rozmaitych marek. W porównywarce nie nast?puje jednak sprzeda?. Pe?ni ona jedynie funkcj? po?rednika kieruj?cego ruch do oferty producenta.

20% tańsze klikni?cia w Google Shopping
Szybka i ?atwa implementacja
Zasi?g na ca?a Unie Europejsk?

W przesz?o?ci Google mia?o wy??czno?? na t? us?ug? i jej jednoczesne wy?wietlanie jako reklamy produktowej. Decyzja Komisji Europejskiej sprawi?a, ?e inne podmioty mog? czerpa? korzy?ci z mo?liwo?ci oferowanych przez Zakupy Google.

Jak dzia?a CSS?

Na pocz?tek klient jest zobowi?zany do przes?ania listy produktów, które posiada w swoim sklepie internetowym. W tym celu wykorzystuje panel umieszczony na stronie internetowej Verseo CSS. Wybrane artyku?y wy?wietlaj? si? w Zakupach Google na ogólnych stronach wyników wyszukiwania. Warto zaznaczy?, ?e nasz Verseo CSS w niczym nie ust?puje us?ugom ?wiadczonym przez Google. Jest jednak pozbawiony prowizji, któr? nale?y ui?ci? korzystaj?c z rozwi?zania google`owskiego. Dzi?ki temu nasz CSS oferuje wy?wietlanie si? reklamy produktowej o 20% taniej, a jest jednocze?nie ca?kowicie darmowy.

Verseo CSS vs Google Shopping

(udzia? w aukcji)

Verseo CSS
max CPC = 0,2

pe?na kwota CPC = 0,2
bierze udzia? w aukcji

Google Shopping
max CPC = 0,2

Google pobiera oko?o 20% mar?y
CPC = 0,16 wchodzi do aukcji

Zasady ekspozycji poszczególnych reklam opieraj? si? na systemie aukcyjnym. Opiekun kampanii mo?e ustala? stawki samodzielnie albo wybra? ustawienia automatyczne. W ten sposób reklamodawcy wystawiaj? swoje produkty do rywalizacji o przestrzeń reklamow?. Wspó?praca z Verseo CSS zapewni Tobie przewag? na tym etapie. Dzi?ki obni?eniu stawki o 20% przechylisz szal? zwyci?stwa na swoj? stron?, nawet je?li konkurenci uzyskali identyczny wynik jako?ci. W efekcie Twoje reklamy b?d? wy?wietla? si? cz??ciej przy takim samym koszcie.

W ramach us?ugi porównywania cen na koncie Google Merchant Center otwierane jest oddzielne konto dla ka?dego sprzedawcy, który jest reprezentowany w Zakupach Google przez Verseo. Takie rozwi?zanie otwiera mo?liwo?? przes?ania produktów, a nast?pnie utworzenia kampanii produktowej.

Verseo bierze udzia? w programie partnerskim Comparison Shopping Partner, który zosta? zainicjowany przez Google. Inicjatywa umo?liwia zachowanie konkurencyjnego ?rodowiska reklamowego, a ponadto gwarantuje korzy?ci zarówno us?ugodawcom, jak i sprzedawom.

Jakie korzy?ci zapewnia CSS?

 • Proces konfiguracji zosta? znacznie uproszczony. Dzi?ki temu mo?emy bardzo sprawnie przygotowa? us?ug? do dzia?ania. Jednocze?nie – je?eli dany sklep nie jest w gronie naszych klientów – nie b?dziemy mieli dost?pu do danych zwi?zanych z przebiegiem kampanii. Mo?emy podejrze? jedynie oferowane produkty, ich ceny oraz status, czyli wszystkie informacje, które s? niezb?dne do sprawnego zarz?dzania reklam? produktow?.
 • Wspó?praca z Verseo zapewnia tobie udzia? w aukcji przy pomini?ciu mar?y narzucanej przez Google. Takie rozwi?zanie umo?liwia zaoszcz?dzenie nawet do 20% nak?adów finansowych na kampani?. Us?uga jest dost?pna na wszystkich rynkach znajduj?cych si? w obr?bie Unii Europejskiej. W efekcie mo?esz prowadzi? skuteczne dzia?ania na arenie mi?dzynarodowej. Wszystkie elementy ekosystemu Google funkcjonuj? we wzajemnej harmonii. Us?uga porównywania cen zostanie ?ci?le zintegrowana z Google Ads oraz Google Merchant Center. Posiadanie produktów w porównywarce Verseo CSS nie obni?a wyniku jako?ci kampanii.
 • Korzystanie z powy?szych w Verseo CSS jest darmowe.
 • Otrzymujesz mo?liwo?? segregowania wszystkich produktów wed?ug rozmaitych atrybutów. Takie podej?cie znacz?co u?atwia proces optymalizacji kampanii.*
 • Mo?esz liczy? na cykliczne od?wie?enie ekspozycji produktów. W ten sposób pobudzisz zainteresowanie potencjalnych klientów i unikniesz stagnacji.*

*Wariant wymaga dodatkowej op?aty.

Jak przebiega wdra?anie CSS?

Proces implementacji us?ugi przeprowadzamy w czterech prostych krokach. Plan dzia?ania prezentuje si? nast?puj?co:

 1. ??czymy twoje konto Merchant Center z CSS Verseo.
 2. Pobieramy twoje produkty z pliku produktowego. Nast?pnie publikujemy ca?y asortyment w Porównywarce Verseo Shop.
 3. Testujemy sprawno?? us?ugi.
 4. Przeprowadzamy integracj? pozosta?ych kampanii. Dzi?ki temu twoje reklamy b?d? ukazywa? si? w wyszukiwarce Google z dopiskiem ?przez CSS Verseo”.

Jakub Perkowski
Senior Google Ads Strategist

Dlaczego warto przystapi? do Verseo CSS?

 • 20% tańsze klikni?cia w Google Shopping.
 • Verseo nie potrzebuje dost?pu danych Twoich kont.
 • Darmowy ruch z porównywarki Verseo CSS.
 • Brak innych kosztów.
 • Szybka i ?atwa implementacja.
 • Zasi?g na ca?? Uni? Europejsk?.
 • Brak negatywnego wp?ywu na wynik jako?ci.

Darmowa wycena