Oferta

Reklama YouTube

Serwis YouTube powsta? w 2005 roku i bardzo szybko zosta? drug? – zaraz po Google – najpopularniejsz? wyszukiwark? na ?wiecie. Obecnie YouTube odwiedza oko?o miliard u?ytkowników miesi?cznie, a ??czny czas po?wi?cany przez nich na ogl?danie materia?ów wideo zamieszczonych w serwisie, to grubo ponad 6 miliardów godzin w skali 30 dni. YouTube dost?pny jest ju? ponad 90 krajach, a nieco wi?cej ni? 70% u?ytkowników korzysta z niego na urz?dzeniach mobilnych.

Reklama na Youtube – najpopularniejszym serwisie wideo
Reklama Youtube to lepsza mierzalno?? i efektywno??
Reklama Youtube – druga najpopularniejsza wyszukiwarka ?wiata

Youtube to druga najpopularniejsza wyszukiwarka po Google – idealna dla reklamy wideo!

YouTube powsta? jako miejsce s?u??ce do bezp?atnego zamieszczania oraz odtwarzania filmów wideo, a w swojej bibliotece zawiera teledyski, video-blogi, tutoriale i przewodniki oraz wiele innych typów nagrań. Jest on serwisem, w którym nie tylko pos?uchamy muzyki, czy odpr??ymy si? ogl?daj?c wideo prezentuj?ce zabawne perypetie zwierz?t domowych, ale tak?e skarbnic? wiedzy, porad oraz filmów pokazuj?cych jak zrobi? idealn? kresk? na powiece, jak naprawi? akumulator, czy te? jak przyci?? drzewko owocowe.

YouTube ze wzgl?du na ogromn? oraz ci?gle rosn?c? popularno?? jest te? doskona?ym miejscem reklamowym. Wg danych Google, ponad 90% konsumentów twierdzi, ?e to w?a?nie dzi?ki filmom i reklamach na YouTube odkryli nowe produkty i marki, a w samym 2018 roku czas ogl?dania filmów z poradami zakupowymi zwi?kszy? si? dwukrotnie w porównaniu do wyników z roku 2017.

Dzi?ki mo?liwo?ciom, jakie daje prezentowanie produktów, czy us?ug w formie filmów, ju? ponad 52% internautów ogl?daj?cych wideo na YouTube podj??o konkretne dzia?ania, np. zdecydowa?o si? na dokonanie zakupu.

W zwi?zku z powy?szym, coraz wi?cej reklamodawców zaczyna wykorzystywa? reklamy na YouTube w swoich kampaniach promocyjnych. Wiedz? oni bowiem, ?e do potencjalnych klientów nale?y dociera? nie tylko z poziomu wyszukiwarki Google oraz, ?e krótkie reklamy tekstowe, czy te? niewielkiego rozmiaru banery graficzne to tylko kropla w morzu metod promocji.

W obliczu rosn?cych mo?liwo?ci oraz pojawiania si? coraz silniejszej konkurencji warto bowiem dociera? do internautów jak najszerzej. Wa?ne jest jednak nie tylko miejsce, ale i sposób prezentacji produktów, czy us?ug – reklama na YouTube pozwala przekaza? zdecydowanie wi?cej informacji, ni? pozosta?e typy reklam. Gdzie, jak nie na filmie pokaza? najlepsze zalety produktu lub sposób jego u?ytkowania?

Formaty reklam YouTube

YouTube w po??czeniu z Google Ads oferuje nam obecnie kilka ró?nych formatów reklam wideo, które najcz??ciej przyjmuj? posta? krótkich kreacji wideo prezentuj?cych dane produkty lub us?ugi i wy?wietlane s? internautom w trakcie ogl?dania wybranych przez nich filmów na stronie lub w aplikacji mobilnej YouTube.

TrueView in Stream

Reklama Youtube wy?wietlana przed, w trakcie lub po innych filmach w YouTube, witrynach, grach i aplikacjach wydawców wideo w sieci reklamowej. Reklamy mog? zosta? pomini?te po 5 sekundach wy?wietlania,

TrueView Discovery

Reklamy wy?wietlane powy?ej wyników wyszukiwania w YouTube lub na górze kolumny zawieraj?cej sugerowane inne filmy do obejrzenia (powi?zane z aktualnie wy?wietlanym wideo). Prezentowane s? w postaci banera – klatki z filmu, wraz z tytu?em i opisem, a klikni?cie w baner inicjuje odtworzenie filmu reklamowego,

Bumper Ads

Tzw. reklamy w przerywniku – krótkie, 6-cio sekundowe zajawki reklamowe, których nie mo?na pomin??. Wy?wietlane s? przed filmem, w jego trakcie lub po zakończeniu i najcz??ciej towarzysz? pozosta?ym typom reklam wideo, celem wzmocnienia przekazu reklamowego,

Sekwencje reklam wideo

Umo?liwiaj? opowiedzenie historii promowanego produktu lub marki, pokazuj?c internautom seri? filmów w okre?lonej kolejno?ci. Przej?cie u?ytkownika do ka?dego kolejnego kroku sekwencji jest uzale?nione od zarejestrowania wy?wietlenia filmu w poprzednim kroku,

Nak?adki produktowe

Interaktywne karty prezentuj?ce produkty ze sklepu online, które internauci ogl?dali wcze?niej lub które s? zwi?zane z ogl?danym filmem. Klikni?cie w kart? kieruje odbiorców bezpo?rednio do podstrony produktowej celem umo?liwienia zakupu. W tym przypadku wymagane jest po??czenie z kontem Google Merchant Center oraz posiadanie pliku produktowego.

Najbardziej po??dan? przez reklamodawców interakcj? z reklam? wideo jest klikni?cie w reklam?, baner towarzysz?cy, czy nak?adk? z wezwaniem do dzia?ania oraz przej?cie na kana? lub stron? www reklamodawcy. Reklamy wideo rozliczane s? w systemie CPV (p?atno?? za obejrzenie) lub CPM (p?atno?? za 1000 wy?wietleń).

Zalety reklam Youtube

Reklamy wideo Youtube s? doskona?ym sposobem na dotarcie z przekazem do internautów b?d?cych na ró?nych etapach tzw. lejka sprzeda?owego. Dzi?ki bardzo precyzyjnym mo?liwo?ciom kierowania mog? by? one prezentowane u?ytkownikom aktywnie poszukuj?cym wybranych produktów lub us?ug, ale te? tym, którzy znajduj? si? na samym pocz?tku ?cie?ki zakupowej. Reklama na Youtube mo?e by? kierowana zarówno w oparciu o wybrane grupy odbiorców (np. osoby zainteresowane zdrowym trybem ?ycia, czy planuj?ce zakup mieszkania), jak i kontekstowo – np. wy?wietla? si? na kana?ach o tematyce motoryzacyjnej, czy te? biznesowej.

Reklamy na YouTube oraz panel administracyjny Google Ads daj? zaawansowane mo?liwo?ci mierzenia danych. W odró?nieniu od reklamy telewizyjnej, umo?liwiaj? dok?adne sprawdzenie liczby klikni??, obejrzeń, wy?wietleń, konwersji, itd., w oparciu o wybrane dni, godziny, urz?dzenia, czy grupy odbiorców. Na podstawie tych danych kampanie wideo mog? by? skutecznie optymalizowane – ogromna ilo?? danych pozwala bowiem stwierdzi?, w które grupy odbiorców inwestowa? wi?cej bud?ety, czy te? w których dniach tygodnia warto zwi?kszy? wydatki.

Reklamy wideo na YouTube charakteryzuj? si? bardzo niskimi kosztami jednostkowymi. ?redni koszt za obejrzenie filmu reklamowego, w zale?no?ci od bran?y, grupy docelowej oraz optymalizacji kampanii mo?e waha? si? w granicach kilku do kilkunastu groszy. Zdarzaj? si? kampanie, gdzie klient za pojedyncze obejrzenie reklamy p?aci nawet 0,01 z?.

Reklamy online s? zdecydowanie skuteczniejsze ni? ich wersje TV równie? w kontek?cie zaanga?owania i si?y oddzia?ywania. Dzi?ki mo?liwo?ci dokonania szybkiej i bezpo?redniej interakcji (np. klikni?cia i przej?cia na stron? www) reklamy generuj? wi?cej konwersji ni? ich siostry ze szklanego ekranu.
Charakteryzuj? si? te? prostot? konfiguracji – kampanie wideo tworzone s? w bardzo prosty i intuicyjny sposób, a w przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci rozbudowany support Google s?u?y pomoc? 24/7.

Reklamy wideo daj? mo?liwo?? zaprezentowania efektów, zalet, czy sposobów u?ytkowania promowanych produktów lub us?ug. W przeciwieństwie do spotów telewizyjnych, reklamy w YouTube mog? trwa? nawet kilkana?cie minut, a to odbiorcy decyduj?, czy obejrz? ca?y przekaz, pomin? go lub dokonaj? innej interakcji. W przypadku reklamy online, filmem reklamowym mo?e by? ka?de wideo umieszczone na kanale YouTube reklamodawcy.

W zwi?zku ze stale rosn?cym dost?pem do internetu, zasi?g kampanii reklamowych wideo zwi?ksza si? z roku na rok. Ju? oko?o 75% polskich internautów korzysta z YouTube, sp?dzaj?c tam coraz wi?cej czasu.

Kierowanie reklam wideo w YouTube

Google Ads oferuje wiele mo?liwo?ci kierowania reklam wideo. Reklamodawcy mog? dociera? do odbiorców korzystaj?c z nast?puj?cych metod kierowania:

01

Demografii

tj. wg wieku, p?ci, statusu rodzicielskiego oraz dochodu gospodarstwa domowego (dost?pnego w wybranych krajach),

02

Grup odbiorców

którzy wed?ug szacunków Google maj? sprecyzowane zainteresowania, kieruj? si? okre?lonymi intencjami i nale?? do konkretnych grup demograficznych,

03

S?ów kluczowych

zwi?zanych z reklamowanymi produktami lub us?ugami, co umo?liwi wy?wietlanie reklam wideo przy tre?ciach, którymi interesuj? si? odbiorcy,

04

Tematów

co pozwoli ?atwo umie?ci? reklamy na kana?ach, w aplikacjach lub filmach po?wi?conych okre?lonej tematyce,

05

Miejsc docelowych

tj. okre?lonych filmów lub kana?ów, na których reklamodawca chcia?by pojawi? si? ze swoj? reklam?,

06

Remarketingu

czyli tzw. reklam przypominaj?cych, które maj? za zadanie zach?ci? internautów do ponownego obejrzenia filmu, odwiedzenia kana?u lub strony reklamodawcy.

Dlaczego warto inwestowa? w reklamy wideo?

YouTube, jako miejsce, w którym internauci sp?dzaj? coraz wi?cej swojego czasu, dzia?a niczym gigantycznych rozmiarów galeria handlowa. Codziennie przewijaj? si? tam tabuny ludzi – jedni p?dz? w okre?lonym kierunku, inni przystaj? na chwil? z zaciekawieniem, aby obejrze? to, co przyku?o ich wzrok. Jedni interesuj? si? tylko wybran? destynacj?, inni ch?tnie rozgl?daj? si? na boki, ch?on? widoki, smaki i zapachy z mijanych sklepików, a cz?sto daj? si? im skusi?. Warto zatem postara? si? o swój w?asny kawa?ek YouTube i serwowa? na nim to, co mamy najlepsze. Prezentuj?c swoj? ofert? nie na prawo i lewo, ale odpowiednio dobranym odbiorcom, mamy mo?liwo?? osi?gni?cia dobrych efektów. Dodatkowo, przy wspó?pracy z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy podpowiedz? w którym miejscu si? ustawi?, jak przyci?gn?? uwag? i komu si? pokaza?, efekty te mog? by? wr?cz spektakularne.

YouTube jest ?wietnym miejscem do promowania Twoich produktów lub us?ug!

Je?eli chcesz wiedzie? w jaki sposób zdoby? wi?cej klientów, napisz do nas. Jako certyfikowani specjali?ci Google Ads, przygotujemy dla Ciebie kampani? szyt? na miar?. Pomo?emy w doborze odpowiednich filmów reklamowych, wybierzemy najlepsze grupy odbiorców, skonfigurujemy i zoptymalizujemy kampani? w oparciu o najwy?sze standardy, a nasza autorska platforma b?dzie kontrolowa? Twoj? kampani? 24/7 celem wygenerowania jak najwi?kszych zysków.

W Verseo korzystamy wielu typów kampanii, wspó?pracujemy z klientami z wielu ró?norodnych bran?, na bie??co ?ledzimy wszelkie nowinki z zakresu mo?liwo?ci reklamowych, szkolimy si?, dzielimy wiedz? i do?wiadczeniem i zawsze staramy si? znale?? najlepsze rozwi?zania.
My?lisz, ?e w Twojej bran?y YouTube si? nie sprawdzi? Mo?e czas si? przekona?, ?e jest inaczej? Wielu spo?ród naszych klientów przenios?o swoje bud?ety telewizyjne na Youtube!

Us?ugi które zapewniamy naszym klientom w ramach reklamy Video na YouTube:

  • Za?o?enie i skonfigurowanie firmowego kana?u na serwisie
  • Przygotowanie i uruchomienie filmów/animacji na kanale
  • Prowadzenie kampanii reklamowych w ramach ustalonego bud?etu na portalu YouTube
  • Prowadzenie kampanii re-marketingowych w sieci YouTube
  • Integracja konta YouTube z innymi ?ród?ami: strona www, Facebook, Google+
  • Zaawansowana analiza efektywno?ci kampanii – YouTube Analytics, Google Analytics

Karol Marciniak
Ads Specialist

Dlaczego Verseo?

  • Niskie koszty przygotowania profesjonalnych animacji/filmów video!
  • Pierwsza agencja w Polsce, która prowadzi kampanie video na YouTube wg najnowszych trendów
  • Nieograniczona ilo?? strategii prowadzenia kampanii
  • Mo?liwo?? kompleksowej obs?ugi firmy w pozosta?ych kana?ach reklamy jak SEO, Google Ads, Social Media

Darmowa wycena

Co mówi? o nas Klienci

„Verseo zaproponowa?o wykorzystanie w ramach prowadzonej kampanii m.in. reklamy na YouTube, remarketingu, reklamy na Gmailu, reklamy w aplikacjach mobilnych. Końcowy efekt kampanii przekroczy? nasze oczekiwania.”

Sebastian Sitkowski

Kierownik Dzia?u Promocji i Reklamy

?Ma?pka” Spó?ka Akcyjna