Oferta

Google Merchant Center tzw. Google Zakupy

Google Zakupy, to idealne rozwi?zanie reklamowe dla bran?y e-commerce, czyli dok?adniej, dla bran?y handlu elektronicznego, która to opiera si? na transakcjach handlowych zawieranych przy u?yciu urz?dzeń mobilnych i stacjonarnych.

Niski koszt pozyskania klienta
Doskona?a prezentacja oferty handlowej
Pe?ne wsparcie techniczne kampanii

Obecnie transakcje te w wi?kszo?ci odbywaj? si? za po?rednictwem Internetu, gdzie klient i sprzedawca wirtualnie si? spotykaj?, najcz??ciej na stronie internetowej sprzedawcy. Jednak aby klient na ni? w ogól? dotar? oraz co najwa?niejsze, dokona? zakupu, konieczne jest zaistnienie zarówno w jego g?owie jak i oczach! Na to pozwala w?a?nie Google Zakupy.

Posiadasz sklep internetowy, za po?rednictwem którego oferujesz wiele produktów, które dynamicznie si? zmieniaj?. Czy wiesz jak w prosty sposób reklamowa? je w wyszukiwarce google.pl?
Nowe zmienione wyniki Google.pl pozwalaj? na szybkie i proste dotarcie do u?ytkowników szukaj?cych Twoich produktów ju? na etapie pierwszych zapytań.
Kampania produktowa Google Merchant Center jest to jedno z najbardziej efektywnych narz?dzi roku, które charakteryzuje si? niezwykle niskimi kosztami pozyskania u?ytkowników.
Brak ograniczeń co do ilo?ci reklamowanych produktów – produkty s? zawsze wy?wietlane na górze wyników.
Klient otrzymuje pe?ne wsparcie i pomoc przy zak?adaniu konta Google Merchant Center oraz tworzeniu pliku z produktami.
Pomoc przy za?o?eniu konta jest w cenie obs?ugi kampanii!

Google Zakupy co to jest?

Google Zakupy to jedna z opcji reklamowych, jakie wyst?puj? w Google, która jest szczególnie zalecana sklepom internetowym, w których to sprzedawane s? dane produkty konsumenckie, np. ubrania, buty, akcesoria, elektronika, narz?dzia, meble itd. Dzi?ki Google Zakupy mamy mo?liwo?? reklamowania danych produktów i wy?wietlania ich u góry wyszukiwarki. Nasz produkt pojawi si? w wyszukiwarce Google po wpisaniu s?owa kluczowego, np. czarne buty na obcasie.
Reklama produktu w Google Zakupy prezentowana jest za pomoc?: zdj?cia, ceny, opisu i nazwy sklepu. Klient po wpisaniu s?owa kluczowego dostaje wi?c wszystkie interesuj?ce go informacje wraz z linkiem do sklepu internetowego, w którym mo?e dany produkt kupi?.

Google Zakupy dla kogo?

Nie wa?ne czy dopiero startujesz z w?asnym sklepem internetowym i ca?a Twoja uwaga skupia si? na wybieraniu jak najlepszej platformy, która odpowie na potrzeby zarówno Twoje – czyli sprzedawcy – ale równie? i klienta lub od jakiego? czasu sprzedajesz swoje produkty przez Internet – tak czy inaczej, warto w swoich dzia?aniach marketingowych uwzgl?dni? Google Zakupy. Przede wszystkim dlatego, ?e jednym z wa?niejszych aspektów, jakie klienci bior? pod brane pod uwag? przy zakupach, jest cena produktu.
Google Zakupy umo?liwia u?ytkownikom porównywanie ofert na podstawie ich ceny. Jest to wi?c ?wietne rozwi?zanie dla osób, które ju? wcze?niej podj??y decyzj? o zakupie i szukaj? odpowiedniego produktu oraz chc? dowiedzie? si? jakie ceny s? oferuj? ró?ni sprzedawcy. Czasami zdarza si?, ?e rozpi?to?? cenowa danego produktu bardzo du?a. Najbardziej konkurencyjne marki na bie??co obserwuj? ceny konkurencji tak aby w ka?dym momencie móc na nie reagowa?. Google Zakupy pozwala wi?c naszym produktom zaistnie? w?ród innych, oferowanych przez konkurencj? produktów. Je?eli ceny, które oferujemy s? konkurencyjne lub te? oferujemy dodatkowe udogodnienia dla klienta, jak np. tańsz? lub szybsz? dostaw?, warto wyró?ni? nasze produkty i doda? je do porównywarek cenowych.
Kampania produktowa mo?e by? prowadzona dla sklepu zarówno z 1 produktem jak i z 30 000. W zale?no?ci od wielko?ci sklepu oraz ilo?ci oferowanych produktów proces tworzenia oraz optymalizowania kampanii b?dzie si? ró?ni?. Ostatecznie jednak Google Zakupy umo?liwia reklamowanie si? i tym wi?kszym i tym mniejszym graczom.

Zalety Google Zakupy

Dla sklepu internetowego istniej? w?a?ciwie same zalety z reklamowania si? poprzez Google Zakupy. Poni?ej podajemy kilka, niezaprzeczalnie najwi?kszych:

01

Prezentacja produktu w formie wizualnej (zdj?cie)

Klienci kupuj? oczami, takie stwierdzenie nikogo nie zdziwi. Szukaj?c odpowiedniego produktu, mimo tego, ?e znajdziemy mnóstwo dodatkowych informacji oraz dok?adny opis jego wygl?du, wymiarów oraz funkcjonalno?ci czy w?a?ciwo?ci, nadal ostatecznie b?dziemy go ocenia? na podstawie zdj?cia. To czy dana szafka b?dzie pasowa? stylem do naszej kuchni, czy te? dany but do sukienki weselnej, zdecydujemy, nie po opisie, a po zdj?ciu. Dlatego te? produkty, które pojawiaj? si? u góry strony po wpisaniu przez u?ytkownika s?owa lub danej frazy, s? bardzo cz?sto przegl?dane w pierwszej fazie poszukiwania. I te? na ich podstawie konsument decyduje si? przej?? dalej, na stron? internetow? sprzedaj?cego.

02

Prezentacja ceny produktu

Maj?c do wyboru wiele ofert tego samego produktu, konsument najprawdopodobniej dokona ostatecznej decyzji na podstawie ceny. Porównywarka cen w Google Zakupy pozwala na szybkie i jasne porównanie zarówno ceny jak i zdj?cia produktu, które graj? kluczow? rol? w procesie decyzyjnym klienta.

03

?ród?o precyzyjnego i op?acalnego ruchu.

U?ytkownik klikaj?c w reklam? naszego produktu dok?adnie wie czego mo?e si? spodziewa? po przekierowaniu na nasz? stron?. Dla sprzedawcy jest to wi?c op?acalny ruch, gdy? z du?ym prawdopodobieństwem, osoba, która klikn??a w nasz produkt, jest nim zainteresowana. Ten typ reklamy dla sklepów internetowych w porównaniu z reklam? w sieci wyszukiwania jest wi?c du?o bardziej precyzyjny i op?acalny.

04

Produkty s? dopasowane do konkretnych zapytań klientów

Algorytm wy?wietlania reklam produktowych jest odmienny od algorytmu w reklamach tekstowych. Nie posiadamy bowiem tu s?ów kluczowych, a plik produktowy, na podstawie którego dopasowywane s? produkty do konkretnych zapytań u?ytkowników. Wy?wietlaj?c u?ytkownikowi reklam? mamy pewno??, ?e jest to produkt, którego szuka, lub przynajmniej produkt, którego nazw? lub zwi?zan? z nim fraz? wpisa? u?ytkownik.

05

Precyzyjna analiza wyników

Przyci?gaj?c na swoj? stron? odpowiednich u?ytkowników, dzi?ki dobrze dopasowanym reklamom mamy mo?liwo?? precyzyjnego mierzenia wyników jakie osi?gamy. Stosuj?c odpowiednie narz?dzia do pomiarów, takie jak np. Google Analytics, mo?emy w ?atwy sposób okre?li? jak wygl?da ?cie?ka zakupowa klienta, jakie formy promocji s? dla niego interesuj?ce oraz gdzie na stronie www spotyka si? z problemami lub te? napotyka trudno?ci w obs?udze przed i posprzeda?owej. W Verseo dodatkowo oferujemy cotygodniowe lub comiesi?czne raporty z dzia?ań i wyników, dzi?ki czemu nasi klienci mog? na bie??co monitorowa? swoje zyski i poprawia? do?wiadczenie klientów na ich stronie.

Jak rozpocz?? reklam? w Google Zakupy?

Aby rozpocz?? reklam? produktow? konieczne jest po??czenie konta Google z kontem Google Merchant Center oraz Google Ads (AdWords). Google Merchant Center to narz?dzie, które umo?liwia przes?anie informacji o sklepie i danych produktach udost?pnianych w Google i innych us?ugach Google.

Pierwszym krokiem jest zatem za?o?enie konta Gmail, lub wykorzystanie ju? posiadanego. Najlepiej je?li konto, które wykorzystujemy by?o tak?e po??czone ju? z Google Analytics.
Nast?pnie trzeba zarejestrowa? si? na stronie Google Merchant Center. Nale?y zwróci? uwag? z jakiego kraju jest sklep oraz w jakim j?zyku b?d? mia?y wy?wietla? si? reklamy. Nast?pnie zarezerwowa? i zweryfikowa? adres (URL) witryny sklepu.
Nie zawsze jednak jest to wystarczaj?ca metoda. Je?li wi?c wy?ej wymieniona nie wystarczy, nale?y spróbowa? z jedn? z podanych tutaj: przes?a? plik HTML, doda? metatagu do strony g?ównej, doda? kod kontenera Mened?era tagów Google. Integracja kont brzmi do?? skomplikowanie, dlatego je?li chcesz dowiedzie? si? jak zrobi? to krok po kroku zajrzyj tutaj.
Po za?o?eniu konta mo?na utworzy? i przes?a? dane produktów np. w formacie pliku danych lub za pomoc? Google Content API for Shopping.

Plik danych w Google Merchant Center

Plik danych to lista produktów, która wykorzystuje grupy atrybutów definiuj?cych w unikalny sposób ka?dy z produktów oferowanych na stronie sprzedawcy.

Atrybuty mog? mie? warto?ci standaryzowane lub te? zawiera? ju? wcze?niej za?o?one okre?lenia. Inaczej w przypadku atrybutów zwi?zanych z “identyfikatorem” lub te? “tytu?em” produktów, te bowiem mog? mie? wstawione w?asne warto?ci. Przesy?any wi?c plik produktowy zawiera szereg informacji o produkcie. S? to podstawowe informacje, takie jak np. tytu?, opis, rozmiar, kolor, cena, ale tak?e bardziej z?o?one konstrukcje np. [maksymalna_klasa_efektywno?ci_energetycznej] czy informacja o tym czy dany produkt znajduje si? w opakowaniu zbiorczym.

Wykorzystanie tych atrybutów przy tworzeniu dok?adnego opisu produktów pozwoli u?ytkownikom na ?atwiejsze wyszukiwanie produktów a reklamodawcom na lepsze dopasowywanie ich do wyszukiwania klientów.

Wymagane informacje dotycz?ce produktów, które chcemy reklamowa? to:

 • id [identyfikator]
 • title [tytu?]
 • description [opis]
 • link [link]
 • image_??link [link_?do_?zdj?cia]
 • availability [dost?pno??]

 • price [cena]
 • google_??product_??category [kategoria_?produktów_?Google]
 • brand [marka]
 • gtin [gtin]
 • mpn [mpn]
 • condition [stan]

Jako?? i ilo?? przesy?anych informacji o produktach s?u?y bowiem do dopasowania produktu do wyszukiwania u?ytkownika. Kampania b?dzie przynosi? zamierzone wyniki jedynie wtedy gdy ka?dy z produktów b?dzie opisany w odpowiedni sposób, w oparciu o prawid?owe i wyczerpuj?ce dane. Znaczenie maj? wi?c nie tylko podstawowe i najpowszechniejsze dane, takie jak tytu? czy opis, ale te? te, które pozwol? na lepsze odró?nienie danej oferty od innych reklamodawców i dok?adniejsze dopasowanie do wyszukiwań u?ytkownika, a co za tym idzie, do jego oczekiwań.

Odpowiedni format pliku produktowego

Obs?ugiwane formaty pliku produktowego to tekst (.txt) i XML (.xml). W zale?no?ci od ilo?ci produktów zalecana s? odpowiednie formaty. Ma?ym sprzedawcom zaleca si? zazwyczaj korzystanie z formatu .txt, poniewa? nie wymaga on du?ej wiedzy technicznej wi?c jest ?atwiejszy w pozyskaniu. Taki plik w formacie .txt mo?na ?atwo utworzy? za pomoc? edytora arkuszy kalkulacyjnych lub wygenerowa? arkusz kalkulacyjny z wype?nionego wcze?niej przez sprzedawc? szablonu czy te? przes?a? istniej?cy ju? arkusz kalkulacyjny.

W przypadku sklepów internetowych oferuj?cych ogromna ilo?? produktów i posiadaj?cych zaawansowan? platform? sprzeda?ow? oraz odpowiedzialnych za jej utrzymanie specjalistów, mo?na uzyska? plik danych w formacie XML.

Plik z naszymi produktami mo?na te? kategoryzowa? i wyklucza? te artyku?y, których np. aktualnie nie chcemy sprzedawa? lub z innych wzgl?dów chcemy wykluczy? w kampanii produktowej. Mamy te? mo?liwo?? zarz?dzania stawkami poszczególnych produktów np. w zale?no?ci sezonu, przychodów generowanych przez dany produkt lub te? dzia?ań konkurencji.

Wybór najwa?niejszych produktów do reklamy w Google Zakupy

Z powodu ró?nic w jako?ci opisów, tytu?ów i informacji przesy?anych do Google Merchant Center, a tak?e ró?nic w celach biznesowych reklamuj?cego si? biznesu, czasami nie sposób zadba? o ka?dy produkt.

Sklepy internetowe, które w swojej ofercie maj? kilka, lub kilkana?cie produktów najcz??ciej maj? jasno i konkretnie okre?lon? grup? docelow?, a ich produkty wy?wietlaj? si? na konkretne wyszukiwania klientów. Ka?dy z oferowanych produktów mo?e wi?c by? tak samo wa?ny w kontek?cie biznesu i przynosi? podobne zyski. Natomiast w przypadku wi?kszych sklepów, w których dost?pnych jest tysi?ce produktów, o bardzo ró?nych cenach i w?a?ciwo?ciach, sugeruje si? by wyodr?bni? te, na których najbardziej nam zale?y i upewni? si?, ?e otrzymuj? one najwi?ksz? liczb? wy?wietleń, klikni?? i konwersji.

Optymalizacja kampanii produktowej opiera si? wi?c tak?e na monitorowaniu najlepiej performuj?cych produktów oraz innych czynników, które maj? wp?yw na wyniki sprzeda?owe, jak np. zwrot z inwestycji. Mo?e bowiem okaza? si?, ?e wcze?niej poczynione za?o?enia co do danego typu produktu lub te? kategorii by?y b??dne a wcze?niej wykluczone rozwi?zania okazuj? si? najbardziej zyskowne.

Reklama produktowa bowiem ukazuje si? klientom na ró?nych stopniach ?cie?ki zakupowej, niektórzy znaj? ju? mark? reklamodawcy, dla innych, dzi?ki reklamie, b?dzie to pierwszy raz kiedy pojawi? si? na jego stronie sklepu internetowego. Ka?dy z tych klientów, mo?e wi?c podj?? inn? decyzj?, czasami zupe?nie inn? ni? spodziewa?by si? tego sprzedawca. Np. dzi?ki reklamie w Google Zakupy, u?ytkownik, który nigdy nie s?ysza? o danej firmie mo?e zdecydowa? si? kupi? produkty, które nie s? tak cz?sto kupowane przez sta?ych klientów, którzy bezpo?rednio zagl?daj? na stron? reklamodawcy w poszukiwaniu konkretnych produktów, omijaj?c te im nieznane.

Ile kosztuje kampania reklamowa w Google Zakupy?

Wysoko?? potrzebnego bud?etu zale?y od konkurencyjno?ci bran?y oraz produktów. Oczywi?cie na samym pocz?tku to reklamodawca, po wst?pnej analizie specjalisty Google Ads, okre?la bud?et ca?kowity oraz dzienny. Sugeruje si? aby bud?et dzienny by? wybierany na podstawie celów reklamowych oraz ?redniej kwoty jak? reklamodawca chce przeznaczy? na ka?dy dzień i dan? reklam?. Zbyt ma?y bud?et dzienny mo?e wyczerpa? si? w po?owie dnia, czego efektem b?dzie zaprzestanie wy?wietlania reklam i nie osi?gni?cie zamierzonych efektów.

Okre?laj?c na samym pocz?tku bud?et miesi?czny ?atwo nast?pnie okre?li? bud?et dzienny, wystarczy aby podzieli? warto?? wcze?niej za?o?onego bud?etu miesi?cznego przez 30,4 (czyli ?redni? liczb? dni w miesi?cu).

Model rozliczeń w kampanii produktowej

Wybór modelu rozliczeń najcz??ciej przypada specjali?cie Google Ads, który to najlepiej dostosuje odpowiednie modele i ich stawki, w zale?no?ci od celów jakie okre?li? reklamodawca. W Google Zakupy mamy mo?liwo?? wyboru trzech celów, z którymi to wi??? si? odpowiednie modele rozliczeń, tj:

01

Model rozliczeń CPC

Maksymalizacja klikni?? w ramach bud?etu
Ten cel wybierzemy je?li zale?y nam na tym, aby maksymalizowa? klikni?cia w reklam? oraz osi?ga? jak najwi?ksz? liczb? wizyt w witrynie, co cz?sto prowadzi te? do wi?kszej ilo?ci klikni?? w reklamy produktów z ma?? liczb? odwiedzin, tak aby zachowa? okre?lony poziom wydatków.

02

Model rozliczeń eCPC

Maksymalizacja konwersji przy zachowaniu kontroli nad stawkami
Je?eli natomiast naszym celem jest maksymalizacja konwersji, zaleca si? ulepszony CPC, czyli model, w którym to ustalane samodzielnie stawki s? automatycznie dostosowywane w gór? lub w dó?, tak aby uzyska? jak najwi?ksz? ilo?? konwersji dla ka?dego klikni?cia.

03

Model rozliczeń ROAS

Maksymalizacja liczby lub warto?ci konwersji przy utrzymaniu wcze?niej okre?lonego zwrotu z nak?adów na reklam?
W przypadku kiedy naszym celem jest maksymalizacja liczby lub warto?ci konwersji przy za?o?eniu oczekiwanego zwrotu z przeznaczonej na reklam? sumy. W rozliczeniu ROAS stawki s? ustalane automatycznie, tak aby pozwoli? reklamodawcy na zmaksymalizowanie warto?ci konwersji w ramach ?redniego zwrotu z wydatków na reklam?.

W zale?no?ci od tego czy reklamodawcy zale?y na przyci?gni?ciu u?ytkowników na swoj? witryn? czy te? na zwi?kszeniu przychodów poprzez maksymalizacj? warto?ci konwersji, wybierany jest odpowiedni cel. Przed podj?ciem decyzji specjalista Google Ads analizuje wiele ró?nych zmiennych oraz przeprowadza rozmow? z reklamodawc? w celu jak najlepszego zrozumienia specyfiki jego biznesu oraz celów, zarówno biznesowych jak i stricte marketingowych.

Jak okre?li? cel kampanii reklamowej w Google Zakupy?

To jaki cel kampanii wybierzemy b?dzie mia?o ogromy wp?yw na pó?niejsz? analiz? oraz interpretacj? wyników, jakie uzyska? reklamodawca. Wa?ne jest, aby na samym pocz?tku wzi?? pod uwag? tak?e g?ówne cele firmy, w tym przypadku, sklepu internetowego, oraz to czy dana marka jest ju? powszechnie znana czy te? dopiero pojawi?a si? na rynku.

Przedstawione powy?ej cele oraz modele rozliczeń mog? by? stosowane zarówno na poziomie grup reklam jak i kampanii, dzi?ki czemu nie musimy decydowa? si? na jeden jedyny cel i model rozliczeń dla ca?ej akcji reklamowej, tj. dla wszystkich produktów.
Odpowiednie modele rozliczeń mog? by? dostosowywane w zale?no?ci od grupy produktów, które chcemy reklamowa?.

Jak okre?li? bud?et kampanii zakupowej?

Bud?et kampanii zakupowej zazwyczaj okre?la na wst?pie reklamodawca. Bywa jednak, ?e po zapoznaniu si? z przygotowan? wst?pn? ofert? oraz po pierwszych rozmowach ze specjalist? Google Ads, reklamodawcy decyduj? si? na jego dostosowanie.

Wst?pna konsultacja daje mo?liwo?? obu stronom lepiej zaplanowa? struktur? kampanii i sam? jej realizacj?. Dzi?ki wst?pnej rozmowie specjalista Google Ads ma mo?liwo?? lepiej pozna? bran?? reklamodawcy, jego klientów oraz inne specyficzne aspekty biznesu.

Reklamodawca natomiast dostaje ogromn? ilo?? danych i informacji o dzia?aniu reklam Google Zakupy, najlepszych taktykach oraz sugerowanych zmianach czy dostosowaniach strony internetowej, tak aby osi?gn?? jak najlepsze wyniki. Wtedy te? po dok?adnej analizie dost?pnych informacji nale?y okre?li? bud?et, zarówno ca?kowity (miesi?czny) jak i dzienny.

Oczywi?cie okre?lenie bud?etu nie musi oznacza?, ?e nigdy nie mo?e on by? zmieniony. Specjalista Google Ads na bie??co konsultuje si? z reklamodawc?, tak aby móc reagowa? na np. tak zwane high i low season, czy te? inne zmienne maj?ce wp?yw na biznes reklamodawcy.

Najlepsze sposoby na reklam? sklepu internetowego

Google Zakupy jest jedn? z najlepszych opcji reklamowych dla sklepu internetowego. Oczywi?cie wszystko zale?y te? od danej bran?y czy oferowanych w sklepie produktów.

Decyduj?c si? na reklam? w Internecie warto rozwa?y? ró?ne dost?pne kana?y, tak aby dociera? do swoich klientów nie tylko w wyszukiwarce ale te? w innych dost?pnych miejscach, tj. np. w mediach spo?eczno?ciowych, Youtube czy te? w sieci reklamowej Google. Dla sklepu internetowego oferuj?cego dobra konsumenckie takie jak odzie?, buty, meble, artyku?y sportowe czy akcesoria kuchenne itp. reklama na Facebooku lub Instagramie stanowi obecnie jedn? z najpowszechniejszych form reklamowania si?, nawet w?ród mniejszych graczy.

Po??czenie kilku kana?ów daje mo?liwo?? nie tylko zmaksymalizowania wyników ale tak?e szybszego rozpromowania marki, zdobycia wiernych fanów oraz pokazania ?ycia firmy “od kuchni”.

Podsumowanie informacji dotycz?cych Google Zakupy:

Z mo?liwo?ci reklamowania si? w Google Zakupy mo?e skorzysta? zarówno ma?y, posiadaj?cy w swoim portfolio kilka lub kilkana?cie produktów jak i du?y, z ogromn? ilo?ci? produktów, sklep internetowy. Aby odpowiednio przygotowa? si? do tego modelu promocji nale?y pami?ta? o kilku krokach, które przedstawiamy poni?ej:

01

Po??czenie kont

Konto Google Merchant Center musi zosta? po??czone z kontem Google AdWords. Je?li nie po??czymy tych kont, Google uniemo?liwi nam przygotowanie kampanii produktowej.

02

Zweryfikowanie i rezerwacja witryny

Google musi zosta? powiadomione kto jest autoryzowanym w?a?cicielem strony oraz jaka witryna ma zosta? powi?zana z kontem Google Merchant.

03

Plik produktowy

Odpowiednie przygotowanie i wgranie pliku produktowego oraz regularna kontrola stanu zatwierdzenia produktów.

04

Ustawienia oraz monitorowanie konta

Wybranie odpowiednich ustawień dotycz?cych przesy?ania oraz aktualizacji stanu/ilo?ci produktów w kampanii oraz na bie??co monitorowanie konta w celu wykrycia problemów z poszczególnymi produktami.

05

Ustawienia kampanii

Przy budowie kampanii dobranie odpowiednich ustawień dla danej kampanii: wyznaczenia celu oraz priorytetu kampanii, dostosowanie bud?etu do ilo?ci produktów oraz okre?lenie metody wy?wietlania reklam.

06

Ustawienia bud?etu

Ustawienie dziennego bud?etu kampanii produktowej w oparciu o typ oraz liczb? reklamowanych produktów.

07

Ustawienia priorytetu kampanii

Wykorzystanie ustawień priorytetu kampanii, w przypadku gdy reklamujemy te same produkty za pomoc? kilku ró?nych kampanii produktowych. Pozwala to okre?li?, które kampanie maj? wi?ksze znaczenie a które mniejsze, dzi?ki czemu system b?dzie wiedzia?, które z produktów maj? si? wy?wietla? cz??ciej a które rzadziej.

08

Rozbicie pliku produktowego

Prawid?owe rozbicie pliku produktowego, które pozwoli na skuteczn? optymalizacj? kampanii oraz dostosowanie stawek pod konkretne produkty. Sugerowane jest aby plik produktowy by? mo?liwie jak najbardziej rozbity (wg. typów produktów, marek czy kategorii)

09

Dostosowanie stawek produktów

Dostosowane stawek za klikni?cie do konkretnych produktów, ich potencja?u, warto?ci sprzeda?owej.

10

Ustalenie stawek

Ustalenie stawek na podstawie szacowanego kosztu za klikni?cie (dost?pnego np. w planerze s?ów kluczowych). Je?li stawki zostan? ustalone na zbyt niskie, reklamy pojawianie si? mog? na ma?o widocznych pozycjach lub nie b?d? si? wy?wietla?y.

11

Wykluczenia s?ów

Regularne i dok?adne dodawanie wykluczeń s?ów przy wykorzystaniu zarówno starszych, jak i w??szych typów dopasowań.

12

Lista remarketingowa

Ustawienie listy remarketingowej, która pozwala na modyfikacj? stawek dla odbiorców, którzy przynajmniej raz odwiedzili stron? sklepu internetowego i po raz kolejny szukaj? tych samych produktów. (lista remarketingowa zadzia?a po zebraniu min. 1000 ciasteczek)

Aby uruchomi? reklam? produktow? nale?y wzi?? pod uwag? bardzo wiele zmiennych, szczególnie w przypadku wi?kszych sklepów, maj?cych w swoim portfolio wiele typów, marek i kategorii produktów.

Niedok?adne zaplanowanie, ustawienie oraz realizacja kampanii mo?e spowodowa? niewykorzystanie pe?nego potencja?u reklamy, a co za tym idzie przepalenia bud?etu i osi?gni?cia gorszych wyników ni? zak?adano. Dlatego warto, jeszcze przed podj?ciem decyzji skonsultowa? si? ze specjalist?.

Joachim Leonarski
Ads Specialist

Klient otrzymuje pe?ne wsparcie i pomoc przy zak?adaniu konta Google Merchant Center oraz tworzeniu pliku z produktami.

Darmowa wycena

Co mówi? o nas Klienci

„Dzi?ki po??czeniu us?ugi Google Zakupy z platform? Verseo Campaign Manager znacz?co wzros?y obroty w naszym sklepie internetowym. Zdecydowanie polecamy powierzenie swojej kampanii Google AdWords specjalistom z Verseo.”

Pawe? Radziszewski

Store Manager

NStyle.pl