Oferta

Google Ads Re-marketing

Na pocz?tku ka?dego procesu tworzenia reklamy ustalana jest grupa odbiorców, do której dana reklama ma trafia?. Jak si? jednak mo?e okaza? po pewnym okresie emitowania reklamy, dana grupa mo?e by? mniej lub bardziej zainteresowana produktami lub us?ugami reklamodawcy.
Zupe?nie inaczej jest jednak w przypadku remarketingu – co jest jego najwi?ksz? zalet? to to, ?e trafia do osób, które wyrazi?y wcze?niejsze zainteresowanie Twoim produktem lub us?ug?.

Sposób na dotarcie do osób, które odwiedzi?y ju? Twoj? stron? internetow?
Mo?liwo?? tworzenia wielu list remarketingowych
Mo?liwo?? precyzyjnego kierowania reklamy do grupy docelowej

Remarketing jest wi?c narz?dziem jakie mo?esz wykorzysta? w swojej strategii marketingowej, które sprawdza si? szczególnie w przypadku d?ugiego, skomplikowanego lub obarczonego potrzeb? wielokrotnego przemy?lenia przez potencjalnego klienta procesu sprzeda?owego.

Remarketing – jak to dzia?a?

Remarketing pozwala emitowa? reklamy osobom, które ju? odwiedzi?y Twoj? stron? internetow? lub wykaza?y zainteresowanie Twoimi produktami, us?ugami lub te? innymi przejawami Twojego marketingu (np. obejrza?y konkretny film na Youtubie, klikn??y w dany baner reklamowy na Facebooku lub LinkedInie).

Inwestuj?c w remarketing koncentrujesz swój wysi?ek na potencjalnych klientach, którzy s? ju? na nieco dalszym etapie lejka sprzeda?owego. S? to osoby, które wcze?niej wyrazi?y zainteresowanie produktami lub us?ugami, które oferujesz, szuka?y informacji na ich temat i trafi?y w?a?nie na Twoj? firm?, jednak nic nie zakupi?y. Wtedy z pomoc? mo?e przyj?? remarketing, który po pierwsze przypomni im o ofercie, któr? przegl?dali, a po drugie uchroni Ci? przed utrat? tych potencjalnych klientów na rzecz konkurencji.

Remarketing – Krok po kroku

Klient odwiedza stron? internetow?

W przegl?darce klienta zapisuje si? ?ciasteczko – cookie”

?Ciasteczko” przypisuje si? do wybranej przez nas grupy

np. u?ytkownik, który odwiedzi? zak?adk? np. cennik/oferta lub zapisa?y si? na newsletter, odwiedzi?y poszczególne kategorie, opu?ci?y koszyk lub np. sp?dzi?y wi?cej ni? 1 minut? na stronie lub blogu Twojej firmy.

Kierujesz do tego klienta dowolny przekaz reklamowy

“Ciasteczko” mo?e by? przypisane do danego u?ytkownika na wybranej podstronie Twojej witryny. Cz?stym rozwi?zaniem jest ?ledzenie koszyków zakupowych klientów, którzy je porzucili i wstrzymali si? od zakupu. Dzi?ki zastosowaniu remarketingu mo?emy im wy?wietla? produkty, które zosta?y ?prawie” zamówione i przypomnie? o wcze?niejszej ch?ci zrealizowania zamówienia.

Przyk?ad reklamy w remarketingu

Za?ó?my, ?e zajmujesz si? sprzeda?? markowego obuwia w swoim sklepie internetowym. Mo?esz wówczas np. stworzy? kampani? remarketingow?, która zostanie nakierowana na osoby zwi?zane ze s?owem kluczowym ?buty damskie adidas”. Reklama ta obejmie tych, którzy odwiedzili Twoj? podstron? z ofertami ró?nych butów marki adidas dla kobiet. W rezultacie reklamy Twoich produktów uka?? si? te? na innych stronach internetowych, które b?d? pó?niej odwiedzane przez osoby wcze?niej przegl?daj?ce Twoje produkty z wy?ej podanej kategorii. Grupa tych osób jest potencjalnie zainteresowana Twoim asortymentem. Mo?esz zatem kierowa? na ni? reklamy z konkretnym przekazem tak aby j? bardziej zach?ci? do zakupu, wspominaj?c np. o darmowej dostawie, wyd?u?onym terminie zwrotu lub o innych udogodnieniach, które mog?yby zdecydowa? o końcowej decyzji nie porzucenia strony lub koszyka zakupowego i zrealizowaniu zakupu. Co wi?cej, istnieje mo?liwo?? dodania tak? osob? do listy ?Kategoria buty”, a potem na przyk?ad podnie?? stawk?, kiedy nast?pnym razem ten u?ytkownik b?dzie szuka? w Google podobnych produktów.

Rodzaje remarketingu w Google Ads

Remarketing w Google Ads to zaawansowane narz?dzie, które dzi?ki specjalnym funkcjom pozwoli CI jeszcze lepiej i dok?adniej stworzy? grupy osób, a co za tym idzie spersonalizowa? format i opcje wy?wietlania Twoich reklam.
W Google Ads masz mo?liwo?? wyboru mi?dzy:

Remarketingiem standardowym

W którym to Twoje reklamy b?d? wy?wietlane osobom, które ju? odwiedzi?y Twoj? witryn?, w czasie gdy przegl?daj? strony www i korzystaj? z aplikacji w sieci reklamowej.

Remarketing dynamiczny

Na ten moment to najbardziej zaawansowana funkcja. Pozwala uwzgl?dni? w reklamach konkretne produkty lub us?ugi, które by?y ogl?dane przez u?ytkowników na Twojej stronie lub w aplikacji.

Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce

Dzi?ki czemu Twoje reklamy dociera? b?d? do osób, które odwiedzi?y Twoj? witryn?, a po jej opuszczeniu wyszukuj? dalsze informacje w wyszukiwarce Google.

Remarketing wideo

W którym Twoje reklamy kierowane b?d? do osób, które wesz?y w interakcj? z Twoimi filmami lub kana?em w YouTube, podczas korzystania z tego serwisu oraz przegl?dania filmów, stron www lub korzystania z aplikacji w sieci reklamowej.

Remarketing kierowanym na list? klientów

Czyli kierowania reklam do wcze?niej przes?anej listy z otrzymanymi od klientów danymi kontaktowymi. Twoje reklamy wy?wietla? si? w ró?nych us?ugach Google osobom zalogowanym w serwisie Google.

Remarketing – co potrzebujesz ?eby zacz???

Aby wdro?y? remarketing na swojej stronie internetowej potrzebne jest dodanie na okre?lonego kodu ?ledz?cego, zwanego równie? tagiem lub pikselem (w zale?no?ci od miejsca gdzie chcemy wy?wietla? remarketing: w kampaniach Google jest on tagiem, na Facebooku i Linkedin pikselem).

Po jego zainstalowaniu w odpowiednim miejscu na stronie przez specjalist? lub informatyka kod zacznie automatycznie zbiera? list? osób odwiedzaj?cych Twoj? witryn? poprzez pliki cookies.

Kod ten mo?e by? ró?nie dostosowywany w zale?no?ci od okre?lonych podstron czy kategorii/podkategorii. Dla wybranych podstron lub kategorii tworzona jest odpowiednia lista remarketingowa. Mo?na wi?c utworzy? wiele ró?nych list potencjalnych klientów w zale?no?ci od np. ich wieku lub zainteresowania innymi kategoriami produktów czy us?ug.

Remarketing – komu i gdzie b?d? wy?wietla? si? reklamy?

Reklamy skierowane do grup osób utworzonych z list remarketingowych b?d? wy?wietla? si? na stronach, które akceptuj? reklamy z Sieci Reklamowej Google lub sieci reklamowych Facebook czy Linkedin.

Kana?y reklamowe wykorzystywane w remarketingu

Sie? reklamowa Google

Jest to najpopularniejszy sposób na wykorzystanie remarketingu. Reklamy wy?wietla? si? b?d? w miejscach, które zosta?y udost?pnione przez w?a?cicieli innych serwisów internetowych. Zalet? ich jest zatem to, ?e dana reklama uka?e si? w danym serwisie w momencie kiedy dany u?ytkownik z listy remarketingowej b?dzie go odwiedza?, a s? to popularne i cz?sto odwiedzane serwisy, takie jak np. onet.pl czy gazeta.pl.

E-mail

Istnieje mo?liwo?? kierowania reklam do osób, które znajduj? si? wcze?niej stworzonej przez Ciebie listy zapisanych maili, a wi?c do osób, które wyrazi?y zainteresowanie Twoj? mark? (produktami lub us?ugami jakie oferujesz) i zapisa?y si? do newslettera lub te? pobra?y darmowe materia?y oferowane po zapisaniu si? na list? mailingow?. Reklamy w postaci wiadomo?ci e-mail, które b?d? wy?wietla? si? w górnych kartach skrzynek odbiorczych u?ytkowników.

Wyszukiwania internetowe

Twoja reklama b?dzie kierowana do osób, które wpisuj? dane has?o, powi?zane z Twoj? ofert? w wyszukiwark? internetow?. Na przyk?ad, kiedy wpisywa? b?d? nazw? sprzedawanych przez Ciebie produktów. Zalet? b?dzie tutaj te? to, ?e Twoja reklama od razu b?dzie kierowana do osób, które s? zainteresowane ofert? konkurencji.

Video

Remarketing mo?e by? stosowany równie? na popularnej platformie YouTube. Twoje reklamy video b?d? wy?wietla?y si? podczas ogl?dania innych materia?ów przez u?ytkowników serwisu.

Remarketing na Facebooku

Mo?liwo?ci remarketingu s? wr?cz nieograniczone, mo?esz bowiem dociera? ze swoimi reklamami równie? w sieci reklamowej Facebook (czyli Twoje reklamy b?d? wy?wietla? si? zarówno na Facebooku jak na Instagramie)

Remarketing na Linkedinie

Profesjonalny serwis spo?eczno?ciowy czyli Linkedin to kolejny kana?, który mo?esz wykorzysta? do swoich dzia?ań remarketingowych. Linkedin daje mo?liwo?? ?ledzenia osób, które odwiedzi?y Twoj? stron? (lub konkretn? podstron?), wykona?y dan? akcj? na Twojej stronie (np. klikn??y przycisk “zapisz si?”) lub te? wgrania przygotowanej przez Ciebie listy osób.

Remarketing w podej?ciu Cross-channel

Poprzez po??czenie kilku kana?ów reklamowych wykorzystuj?cych dan? list? osób zebranych na potrzeby remarketingu masz mo?liwo?? cz?stszego wy?wietlania swojej reklamy i przypominania si? klientowi. Na przyk?ad kieruj?c t? dan? reklam? w sieci reklamowej Google, na Facebooku oraz na Youtubie – jeste? praktycznie wsz?dzie tam gdzie Twój potencjalny klient! Dodatkowo wiesz, kto dok?adnie odbiera Twoja reklamy: s? to osoby, które wcze?niej ju? wesz?y w interakcj? z Twoj? mark? i wst?pnie wyrazi?y ni? zainteresowanie.

Jakie s? inne zalety Remarketingu?

Istnieje wiele zalet remarketingu, w zale?no?ci od bran?y oraz typu biznesu mo?e on przynie?? lepsze lub jeszcze lepsze efekty z kampanii reklamowych. Korzy?ci jakie daje remarketing to przede wszystkim:

01

Szybki czas docierania do potencjalnych klientów

Reklama wy?wietla? si? b?dzie osobie zapisanej na li?cie remarketingowej gdy tylko ta opu?ci Twoj? stron? i b?dzie wyszukiwa? informacji w innych miejscach. Masz wi?c mo?liwo?? natychmiastowego reagowania wtedy kiedy potencjalny klient jeszcze pami?ta o Twoim produkcie lub us?udze, któr? by? zainteresowany.

02

Zwi?kszenie rozpoznawalno?ci Twojej marki

Pojawiaj?ce si? reklamy nie tylko przypomina? b?d? o produktach/ us?ugach Twojej firmy ale tak?e o ca?ej marce, która w oczach u?ytkowników b?dzie cz?sto si? pojawia? co mo?e wzmocni? jej wizerunek jako eksperta w danej dziedzinie.

03

Dok?adno?? i precyzja reklam

Listy remarketingowe mog? by? tworzone pod k?tem konkretnych sytuacji, np. dla osób, które opu?ci?y koszyk, zapisa?y si? na webinar itp. Banery reklamowe mog? zosta? wcze?niej dostosowywane do danej grupy odbiorców tak aby otrzymywali oni najbardziej adekwatne komunikaty marketingowe do czynno?ci jak? wykonali na naszej stronie (np. w przypadku pozostawienia w koszyku pary butów u?ytkownik b?dzie otrzymywa? banery ze zdj?ciem danych butów lub te? innego obuwia, które potencjalnie mo?e go zainteresowa?)

04

Ró?norodno?? reklam

Dzi?ki galerii reklam, mo?liwe jest darmowe tworzenie róznego rodzaju reklam: m.in tekstowych, graficznych i wideo. Zastosowanie ró?nego rodzaju reklam pozwala dociera? do jak najwi?kszej liczby u?ytkowników z danej listy, odpowiadaj?c na wymagania co do formatu reklam odpowiednich serwisów reklamowych.

05

Du?a skala zasi?gu

Mo?esz dociera? do osób z Twoich list remarketingowych, które korzystaj? z ró?nych urz?dzeń oraz przeszukuj? ró?ne serwisy (zarówno szukaj? informacji w wyszukiwarce Google, jej sieci partnerskiej reklamodawców oraz w mediach spo?eczno?ciowych)

06

Op?acalno??

Kampanie remarketingowe s? tworzone przy wykorzystaniu automatycznego okre?lania stawek. Stawki s? zatem okre?lane w czasie rzeczywistym przez system, który oblicza optymaln? stawk? dla danej osoby, której wy?wietlana jest Twoja reklama. Dzi?ki czemu wygrywasz aukcj? przy najlepszej mo?liwej cenie. Udzia? w danej aukcji Google nie poci?ga za sob? dodatkowych kosztów.

07

Dok?adne statystyki wyników kampanii

We wcze?niej okre?lonym przez Ciebie terminie b?dziesz otrzymywa? raporty o wynikach swoich kampanii, miejscach wy?wietlania si? reklam i cenach, jakie za nie p?acisz.

Podsumowuj?c:
remarketing ma szereg zalet, dlatego warto go uwzgl?dni? w swoich dzia?aniach reklamowych. To co zdecydowanie wyró?nia reklamy remarketingowe to cz?sto wy?szy CTR (click through rate), czyli wspó?czynnik klikalno?ci, jako, ?e s? one dok?adnie dopasowane do osób, którym s? wy?wietlane oraz stosunkowo wysok? liczb? konwersji (w porównaniu np. do innych typów reklam) gdy? osoby, którym s? one wy?wietlane wcze?niej wyrazi?y ju? ch?? zakupu Twojego produktu lub us?ugi.

W Verseo dok?adnie dopasowujemy rodzaj remarketingu do Twoich potrzeb oraz mamy nieograniczone mo?liwo?ci kierowania reklam dla u?ytkowników odwiedzaj?cych Twój serwis. Co wi?cej stosujemy najnowocze?niejsze metody kierowania reklam.

Re-marketing w sieci wyszukiwania
Stosuj ró?ne reklamy tekstowe w wyszukiwarce w zale?no?ci od etapu zakupu/podejmowania decyzji przez klientów.

Re-marketing w sieci reklamowej
Wykorzystaj reklamy graficzne by jeszcze skuteczniej dociera? do Twoich klientów. W zale?no?ci od potrzeb zach?caj do zakupu lub informuj o nowo?ciach. Sprawdzaj, które strony generuj? najlepsze powroty do strony, a które wy?wietlenia maj? najwi?kszy wp?yw na sprzeda?.

Re-marketing dynamiczny
Je?li posiadasz konto Google Merchant Center (GMC) mo?esz dynamicznie wy?wietla? produkty klientom. Przygotujemy animowane szablony reklam, które b?d? automatycznie pobiera? informacje o produktach z cenami i opisami z konta GMC. Mamy dla Ciebie gotowe strategie na wykorzystanie tej formy reklamy.

Re-marketing YouTube
Zrób krok do przodu! Po reklamach tekstowych i graficznych wykorzystaj swoje filmy reklamowe do ponownego powrotu do klientów. P?acisz tylko wtedy, gdy klienci obejrz? min. 30s filmu.

Katarzyna Nowakowska
Senior Ads Specialist

Przegl?d konta i wycena niezb?dnych prac do wykonania jest zawsze bezp?atna.

Darmowa wycena

Co mówi? o nas Klienci

„Dzi?ki skutecznie prowadzonemu remarketingowi docieramy do osób zainteresowanych nasz? ofert?, które jednak nie sfinalizowa?y zakupów i zach?camy je do ich zakończenia.”

Krzysztof Muszyński

CEO

unodesign.pl