Oferta

Audyt Google Ads

Znasz ju? ?rodowisko reklamowe Google Ads i zdajesz sobie spraw? z tego, jak skuteczne i mierzalne potrafi by?? Czujesz jednak, ?e mo?e by? lepiej, lub chocia? chcesz sprawdzi?, ?e wszystko co robisz jest zasadne i jednocze?nie, ?e nic Ci nie umyka? Skorzystaj z audytu Google Ads od Verseo.

Nasz audyt Google Ads to rzetelne ?ród?o informacji i Twoich kampaniach i tego, jak skuteczne s?, a jak skuteczne mog?yby by?. Poni?ej przedstawiamy zalety naszego rozwi?zania oraz korzy?ci z tego p?yn?ce.

Zyskaj pewno??, ?e Twoja kampania jest optymalnie ustawiona.
Dowiedz si?, co mo?esz poprawi? i jak wykorzysta? bud?et lepiej.
Pozyskuj wi?cej klientów w tym samym bud?ecie!

Audyt Google Ads – czemu s?u?y?

Audyt Google Ads jest przeznaczony dla wszystkich reklamodawców, którzy znaj? ju? zalety systemu reklamowego Google Ads i chc? przyspieszy? lub polepszy? swoje dzia?ania tam?e. Dzieje si? tak z uwagi na ci?g?y wzrost skomplikowania tej platformy i mno?enia si? mo?liwo?ci szczegó?owego targetowania na wybranych odbiorców. Google nieustannie rozwija to ?rodowisko równie? o nowe formaty reklamowe.

Nale?y tak?e pami?ta?, ?e Google Ads to nie tylko reklamy tekstowe w wyszukiwarce, ale równie? reklamy banerowe – typu display – jak równie? reklamy na Youtube. Jest tego doprawdy mnóstwo i dlatego. ?atwo “gubi?” gdzie? po drodze pieni?dze. Mo?e okaza? si?, ?e dana grupa odbiorców konwertuje gorzej ni? przeci?tna. Mo?e si? okaza?, ?e stawka za klikni?cie jest wy?sza ni? mog?aby by?, aby osi?ga? te same wyniki.

Audyty s? coraz popularniejsz? form? na sprawdzenie swoich dzia?ań, z uwagi na coraz wi?ksz? z?o?ono?? dzia?ań reklamowych. Zerknij na grafice poni?ej, jak wiele kana?ów reklamowych powsta?o tylko w kilku ostatnich latach.

W ramach ka?dego punktu na tym wykresie mamy wyszczególniony tylko kana?. Ka?dy z nich to tylko fasada, pod któr? kryj? si? regu?y, dopasowania, targetowanie i mnóstwo zmiennych, których optymalizacja sprawia, ?e wydaj? ?rodki lepiej ni? gorzej.

Audyty cz?sto poprzedzaj? równie? zmian? w filozofii dzia?ania. Zaniedbany kana? marketingowy – którym dzia?ania performance marketingowe na pewno by? nie powinny – trzeba przejrze?, nim podejmie si? plan naprawczy.

Co zawiera audyt Google Ads?

 • ustawienia po??czenie sieci reklamowej z sieci? wyszukiwania,
 • udzia? w wy?wietleniach,
 • koszt konwersji na przestrzeni ró?nych zakresów czasu,
 • data ostatniej zmiany,
 • rodzaje i jako?? reklam,
 • czy konwersja jest poprawnie po??czona i mierzona,
 • harmonogram wy?wietlania, modyfikatory RLSA,
 • wy?wietlanie na urz?dzeniach mobilnych,
 • ilo?? zastosowanych rozszerzeń,
 • dostosowanie bud?etu kampanii,

 • stosunek wydatków do konwersji,
 • pogrupowanie, od?wie?ane, dzielenie PLA,
 • ilo?? reklam w grupie,
 • ilo?? s?ów kluczowych i typów dopasowania,
 • czy s? wykluczenia, jak cz?sto s? uzupe?niane i ile ich jest,
 • czy stawki zosta?y dopasowane,
 • zastosowane typy kampanii,
 • skuteczno?? w czasie – ogólny performance kampanii,
 • koszt konwersji na komputerach / mobile

Powody dla których audyt Google Ads ma sens?

A to wszystko, to tylko czubek góry lodowej. W zasadzie audytujemy wi?kszo?? parametrów, które s? wa?ne przy konstruowaniu kampanii w Google Ads na samym pocz?tku. Tego typu czynników mamy ponad 100 i ka?dy wymaga osobnego sprawdzenia i przeklikania si? przez panel.

W Verseo zauwa?yli?my ten problem ju? kilka lat temu. Chc?c skalowa? biznes, dbaj?c jednocze?nie o wysoki poziom relacji, ale i samych kampanii reklamowych, zwrócili?my swoj? uwag? na algorytmy, które nieustannie optymalizuj? kampani?. Oczywi?cie, nie ma algorytmu opartego na uczeniu maszynowym, który by?by idealny dla ka?dego typu kampanii i ka?dego biznesu. Dlatego dzisiaj mamy ich ju? ponad 50. Algorytmy dbaj? o poprawny przebieg kampanii, a specjalista musi tylko skupi? si? na kontroli wydatków, wykluczeniach i innych kwestiach, które jednak ju? nie s? tak absorbuj?ce. Po naszej stronie jest równie? zaprojektowanie bazowej architektury kampanii.

Niemniej jednak, takie podej?cie jest rzadkie w?ród agencji i freelancerów bo zwyczajnie nie maj? ?rodków na zakup algorytmów lub dost?pów do zaawansowanych platform optymalizacyjnych. Nasz audyt Google Ads mo?e zatem wychwyci? wszystkie b??dy i zwróci? uwag? na najwa?niejsze kwestie.

Co warto wiedzie? zanim zdecydujesz si? na audyt kampanii Google Ads?

01

B?dziemy potrzebowali dost?pu do Twojego konta Google Ads

Teoretycznie jest to rzecz oczywista poniewa? nie mo?na inaczej mie? wgl?du w danej kampanii. Warto zatem wiedzie?, ?e trzeba taki dost?p przekaza?.

02

P?acisz nam za audyt, wi?c b?dziemy mo?liwie krytyczni

Nie oznacza to jednocze?nie, ?e Twoja kampania szoruje brzuszkiem po dnie. Po prostu – mo?liwie szczegó?owo wgryziemy si? w parametry. Mikro poprawek zazwyczaj jest ca?kiem sporo, ale zdarzaj? si? te? powa?niejsze mankamenty, jak np. brak liczonej konwersji.

Mo?e powsta? wra?enie, ?e audytujemy surowo kampanie, które nie s? przez nas prowadzone, w celu “odbicia” klienta. Nie b?dziemy tego negowa? – zale?y nam na powodzeniu naszych obecnych i przysz?ych klientów poniewa? zrozumieli?my prawdopodobnie najlepiej na rynku, ?e ich sukces, to i nasz sukces. Audyt owszem – bywa wst?pem do d?ugofalowej wspó?pracy, ale zawsze jest to decyzja klienta, na któr? mamy ograniczony wp?yw. Wywi?zujemy si? z roli audytorów i rekomendujemy odpowiednie dzia?ania naprawcze – przy pomocy naszej lub osób, które dotychczas zajmowa?y si? kampani?.

03

Dobrze by? przygotowanym na zmiany

Z do?wiadczenia wiemy, ?e oprócz klientów, którzy ch?tnie oddaj? ca?kowicie pole, s? te? tacy, którzy wprowadzaj? mnóstwo zmian samodzielnie (co nie jest korzystn? okoliczno?ci?), jak równie? tacy, którzy nie chc? nic zmienia? (co te? bywa b??dnym za?o?eniem). Warto zatem wykona? audyt, zyska? wiedz?, a nast?pnie j? wdro?y?. Inaczej podj?cie tego tematu nie b?dzie uzasadnione finansowo.

Jakub Perkowski
Senior Google Ads Strategist

Je?eli zdecydujesz si? na wspó?prac? z nami, sprawdzenie tego wszystkiego le?y po naszej stronie.

Zlokalizujemy miejsca, które wydatkuj? bud?et ponad miar?, jak równie? te, które powinny by? mocniej wykorzystywane.

Darmowa wycena