Oferta

Anti Click Fraud – chroń swoje kampanie Google Ads!

Verseo wznosi efektywno?? Twojej kampanii na wy?szy poziom. Oprócz optymalizacji opartej na uczeniu maszynowym, wprowadzamy do swojej oferty mo?liwo?? ochrony kampanii Google Ads przed wyklikiwaniem bud?etu przez konkurencj? lub boty – czyli tzw. Click Fraud. Nasze narz?dzie zablokuje adresy IP, które wyka?? wzmo?on?, a jednocze?nie niekonwertuj?c? aktywno?? zwi?zan? z Twoimi kampaniami reklamowymi.

Chroń swój bud?et reklamowy przed nieuczciw? konkurencj?
Wydawaj pieni?dze efektywniej w ?rodowisku Google Ads
Idealne rozwi?zanie dla kampanii Google Ads ka?dej wielko?ci – od ma?ych po du?e

Anti Click Fraud – co to jest?

Click Fraud, w dobie rosn?cej konkurencji na prawie ka?dym polu, to coraz szerzej stosowana metoda fa?szywych klikni??. Tego typu nieuczciwe praktyki sprawiaj?, ?e bud?et Twojej kampanii Google Ads jest wydawany bez sensu – przepalany przez fa?szywe klikni?cia. Wydajesz pieni?dze na kliki, które nie przynosz? ?adnych dalszych efektów. Jest to zjawisko dosy? cz?ste – szczególnie w pewnych bran?ach.

W Verseo uznali?my, ?e klienci powinni by? chronieni równie? przed tym procederem, szczególnie, ?e – w zale?no?ci od bud?etu – mo?e on powodowa? straty si?gaj?ce nawet kilkunastu tysi?cy z?otych miesi?cznie. Wdra?amy zatem narz?dzie, które monitoruje kampanie i przep?yw ruchu. Upraszczaj?c procedur? pod??czenia narz?dzia pod konkretn? kampani? uda?o nam si? sensownie zoptymalizowa? koszt przez co oferowana przez nas us?uga – w porównaniu do uzyskiwanych oszcz?dno?ci – jest bardzo korzystna cenowo.

Anti Click Fraud – tylko wyszukiwarka?

Nasze narz?dzie do wykrywania Click Fraud dzia?a nie tylko dla reklam wy?wietlaj?cych si? w wyszukiwarce Google, ale równie? w przypadku reklam display, czyli tych wy?wietlaj?cych banery na stronach partnerów Google, jak OLX czy Onet. To nieocenione narz?dzie, by jeszcze efektywniej wydawa? swój bud?et.

Nasze narz?dzie posiada szereg funkcjonalno?ci.

Ocenia potencjalne ryzyko fa?szywych klikni??, bior?c pod uwag? dan? bran?? i typ kampanii. Ponadto sam mo?esz oceni?, po jakim czasie i jak? cz?stotliwo?? fa?szywych klikni?? chcesz wykluczy?.

Mo?esz sprawdzi? równie? ruchy wykonywane przez poszczególnych u?ytkowników i filtrowa? w ten sposób dodatkowe fa?szywe wej?cia. Po skonfigurowaniu przez Verseo optymalnych parametrów, system sam b?dzie blokowa? IP, z których pochodzi ruch o tym samym wzorcu, jak równie? automatycznie przeka?e wszystkie uwagi do Google Ads z pro?b? o zwrot nies?usznie wykorzystanych ?rodków.

Case Study

Poni?ej przyk?adowa skala oszcz?dno?ci za 4 miesi?ce, w okresie 12.08 – 12.12

?rednie CPC kampanii Verseo 10,96 z?
Kliki uratowane 592
Oszcz?dno?? 6 304,80 z?

Miesi?cznie nasze narz?dzie zablokowa?o zatem 150 klikni?? o warto?ci ~1500 z?otych. Oczywi?cie us?ugi b2b – jakie ?wiadczymy – zawsze charakteryzuj? si? mniejsz? cz?stotliwo?ci? wyszukiwań. Mimo wszystko zastosowanie narz?dzia by?o op?acalne. Cennik wygl?da bowiem nast?puj?co:

Cennik

Bud?et Google Ads do 2 000 do 10 000 do 25 000 do 100 000 pow. 100 000
Abonament miesi?czny 149 z? 299 z? 499 z? 999 z? indywidualnie

System monitoruje kampanie 24 godziny na dob?, wi?c nie ma dla niego znaczenia kiedy cz?owiek lub bot zaatakuj? fa?szywymi klikni?ciami. Co równie pomocne, nie musimy podpina? ca?ego konta pod dzia?anie systemu, a jedynie wybrane kampanie.

Martyna Miko?ajczak
Product Designer

Masz ruch wi?kszy, ni? 6000 klikni?? miesi?cznie?

Popro? o indywidualn? wycen?.

Darmowa wycena