Oferta

Google Ads

Uruchomienie reklamy Google AdWords (nowa nazwa to Google Ads), oznacza bycie w miejscach, gdzie wi?kszo?? polskich internautów rozpoczyna poszukiwanie rekomendacji zwi?zanych z produktami i us?ugami. Oznacza to, ?e prowadz?c jakikolwiek biznes – o lokalnym, ogólnopolskim, a nawet ?wiatowym zasi?gu – w zasadzie nie mo?na zrezygnowa? z reklamy w Google, który w Polsce, jak i na ?wiecie, jest wiod?c? wyszukiwark?.

Reklama z Google Ads – najefektywniejsza forma reklamy w internecie.
Mierz wyniki Google Ads i optymalizuj kampani?
Reklama w wyszukiwarkach – b?d? tam, gdzie Twoi klienci Ci? szukaj?

Dlaczego warto zainwestowa? w Google Ads?

W Polsce z Google korzysta ponad 90% osób poruszaj?cych si? w Internecie. Ma?o osób o tym, wie, ale z poziomu reklamy Google AdWords, mo?na równie? uruchamia? reklamy w serwisie Youtube (który w Polsce jest drug? pod wzgl?dem popularno?ci wyszukiwark?).

Reklamy w wyszukiwarce Google, dzi?ki podpi?ciu pod Google Analytics, odznaczaj? si? równie? doskona?? analityk?, która pozwala optymalizowa? kampanie, by zwi?ksza? ich efektywno??. Nie bez znaczenia jest równie? elastyczno?? bud?etowa – mo?esz wyda? dowoln? kwot? na swoj? reklam?.

Dlaczego Google Ads warto robi? z Verseo?

S?owa bywaj? kluczowe, ale tak naprawd?, to w?a?nie liczby nie k?ami?:

96%

przed?u?anych umów

2500

zadowolonych klientów

100%

pozytywnych opini w Google

takie rekomendacje jak ta:

Je?eli to wszystko nadal Ci? nie przekonuje, to nadszed? czas, by wytoczy? koronny argument w postaci uczenia maszynowego.

Wi?kszo?? agencji na rynku jest stosunkowo ma?ych poniewa? bazuj? tylko i wy??cznie na pracy ludzi. A cz?owiek bywa chory, lubi zaparzy? kaw? lub po prostu pojecha? na wakacje. Ma te? ograniczone mo?liwo?ci percepcji i musi dzieli? czas mi?dzy wiele obowi?zków czy klientów. W efekcie kampanie prowadzone przez normalne agencje nie s? regularnie optymalizowane na poziomie, na którym odbywa si? to w Verseo. Jak robimy to my?

Jak to robimy?

Nasi specjali?ci pracuj? z pomoc? platformy VCM – czyli naszego rozwi?zania opartego na uczeniu maszynowym. Uczenie maszynowe zbiera dane historyczne oraz analizuje tera?niejszy ruch, by wprowadza? zmiany do kampanii reklamowych Google AdWords w celu uzyskania okre?lonego na pocz?tku celu (np. maksymalizacji konwersji, czy wy?wietleń). I tak jak specjalista mo?e co jaki? czas wprowadzi? kilkana?cie zmian, tak nasza platforma mo?e ich zaimplementowa? nawet kilka tysi?cy w ci?gu doby – a wszystko po to, by Twój bud?et wydatkowa? si? maksymalnie efektywnie.

Korzystamy równie? z innych platform, które bazuj? na podobnym rozwi?zaniu. Ka?da z nich ma inne zalety i sprawdza si? dla innych typów kampanii, jak równie? wielko?ci bud?etów. Jeste?my równie? jedynym w Polsce oficjalnym partnerem platformy Kenshoo.

Wi?cej o zaletach korzystania z platformy VCM przy okazji prowadzenia kampanii reklamowych Google AdWords / Google Ads, przeczytasz w tym artykule. Prezentujemy w nim konkretne przypadki zastosowania algorytmów samoucz?cych si? i proces dochodzenia do optymalnych wyników.

Ok ju? wiesz, dlaczego warto nas wybra? do Google Ads. Teraz damy Ci powód, ?eby? nas polubi?:

Zalety Google Ads

Promuj?c stron? internetow? musimy skierowa? dost?pny bud?et reklamowy do kana?ów, które oka?? si? najlepsze z punktu widzenia efektywno?ci pozyskiwania klientów. Google AdWords – czyli aktualne Google Ads – to niejednokrotnie najlepsza forma reklamowa dla wielu firm oferuj?cych produkty i us?ugi.

?wietna skuteczno?? zasadza si? na kilku podstawowych czynnikach:

01

Umiejscowienie

Wyszukiwarka Google to w Polsce monopolista. 95% internautów u?ywa Google praktycznie codziennie – zarówno w pracy, jak i ?yciu prywatnym. Wi?ksza cz??? populacji szuka zatem porad, produktów, us?ug czy rekomendacji i w?a?nie w tym momencie powinni trafi? na ofert? Twojej firmy! Oczywi?cie wyszukiwarka Google jest znana g?ównie z wyników organicznych. Pierwsza strona – top10 – to linki, które s? najlepiej dostosowane do Twojego zapytania i najch?tniej odwiedzane. By polepsza? swoj? pozycj? organiczn? w wyszukiwarce, nale?y zainwestowa? w optymalizacj? i pozycjonowanie strony.

Niestety jest to proces d?ugotrwa?y, a ka?dy z nas chce zarabia? szybciej prawda? No pewnie! I odpowiadaj?c na t? potrzeb? Google oferuje system Google AdWords, który spo?ród wielu mo?liwo?ci, umo?liwia równie? umieszczenie linków sponsorowanych w wyszukiwarce. Oznacza to, ?e u?ytkownik, wpisuj?c dan? fraz?, na samej górze wyszukiwania (lub obok czy na dole pierwszej strony) mo?e mie? do czynienia z tekstem reklamowych i linkiem prowadz?cym do Twojej witryny. Taka reklama ró?ni si? od wyników organicznych tylko ma?ym podpisem “reklama”. Generalnie jednak, u?ytkownicy nie traktuj? tej formy jaki stricte reklamowej. Tego typu linki bowiem, spe?niaj? oczekiwania klientów – inaczej by?yby nieskuteczne i przepala?y by bud?et marketingowy. Nikt nie zaoferuje karmy dla psów, dla osób szukaj?cych opon zimowych.

Generalnie zatem, u?ytkownicy w wielu przypadkach, traktuj? linki sponsorowane Google Ads jako wynik wyszukiwania i ju?. Poniewa? wi?kszo?? doros?ych Polaków u?ywa wyszukiwarki, masz pot??ne pole do popisu i targetowania swoich reklam do odpowiednich grup.

02

Szybko??

Reklam? Google AdWords mo?esz uruchomi? praktycznie w dowolnym momencie. Dzi?ki temu szybko zareagujesz na zmienne, które mog? mie? wp?yw na liczb? Twoich klientów – np. dany czas kalendarzowy, pogod?, nieoczekiwanie zdarzenia czy popyt na dany produkt lub us?ug?. Niemniej wa?ne jest równie? to, ?e mo?na tego typu kampani? równie? zatrzyma? w dowolnym czasie.

03

Elastyczno??

Wielu reklamodawców ceni elastyczno?? bud?etow? Google AdWords (Google Ads). W zale?no?ci od skali, zasi?gu i specyfiki swojej dzia?alno?ci mo?esz wydawa? od kilkudziesi?ciu z?otych do nawet kilkuset tysi?cy miesi?cznie. Niezale?nie od wydawanej kwoty, poprawnie skonstruowana kampania prowadz?c? na stron? stworzon? zgodnie z sztuk?, powinna przynosi? nowe zamówienia. A dlaczego?

04

Targetowanie

G?ównie ze wzgl?du na ?wietn? mo?liwo?? targetowania reklam. Mamy do wyboru mnóstwo typów kierowań – pocz?wszy od lokalizacji, a skończywszy na wybraniu do reklamy osób, które wcze?niej odwiedzi?y strony o danej tematyce. Mo?emy równie? kierowa? tre?ci co u?ytkowników, którzy ju? odwiedzili wcze?niej nasz? stron? i dzi?ki temu mog? ch?tniej dokona? powtórnych zakupów lub po prostu ponownie je rozwa?y?. Wi?cej informacji na temat typów kierowań prezentujemy w tym wpisie.

05

Mierzalno??

Podstawow? przewag? ?rodowiska reklamowego Google Ads – czyli starego Google AdWords – jest analityka dost?pna dla ka?dej kampanii. Integruj?c nasze konto z Google Analytics mamy dost?p do szerokiego zakresu danych. Co nam to daje?

Je?eli czego? nie mierzysz, to tego nie poprawisz. To podstawowy mankament reklam prasowych czy telewizyjnych. Mo?esz polega? jedynie na badaniach fokusowych i statystykach, które niestety nie s? doskona?e. W odró?nieniu od tych form, panel Google AdWords i Google Analytics oferuj? przeró?ne wska?niki i dowolny zakres czasu, który mierzymy. Mo?e analizowa? ka?dy kana?, ka?d? grup? reklam, ka?de ?ród?a i ka?dorazowo efekty naszej kampanii Google Ads. To wszystko sprawia, ?e mo?emy na bie??co obserwowa? zmiany jakie nast?pi?y po wprowadzeniu np. nowych elementów czy zmianie strategii dzia?ania. Mo?e je szybko modyfikowa? i poprawia? w zasadzie z dnia na dzień.

06

Zasi?g

Omawiaj?c zasi?g ?rodowiska reklamowego Google Ads, warto podzieli? ten temat na dwie cz??ci. Pierwsza z nich dotyczy sieci wyszukiwania, a druga sieci reklamowej Google.

Sie? wyszukiwania:
Jak sama nazwa wskazuje – ma zwi?zek z wy?wietlaniem si? Twoich reklam. Obecnie ponad 95% internautów w Polsce korzysta z wyszukiwarki Google, wi?c teoretycznie mo?esz dotrze? do ka?dego z nich. W praktyce oczywi?cie si? to nie dzieje, poniewa? – generalnie – im szersza grupa odbiorców tym gorzej jest stargetowana. Oczywi?cie wszystko zale?y od produktów lub us?ug, które oferujesz, ale ka?da firma okre?la osoby, które mog? by? potencjalnie bardziej zainteresowane ofert? ni? przeci?tny u?ytkownik. Oczywi?cie, jak wspominali?my wcze?niej, w Google Ads mo?na z ?atwo?ci? takiego wyboru dokona? wybieraj?c spo?ród tysi?ca zmiennych.

Sie? reklamowa:
Umo?liwia wy?wietlania banerów i innych form reklamowych w witrynach partnerskich Google. S? to strony jak np. onet.pl / wiza?.pl / pudelek.pl / interia.pl / wp.pl – swoim zasi?giem sie? reklamowa pokrywa 98% polskiego internetu. Ale równie? tutaj mo?esz dociera? tylko do klientów, którzy s? zainteresowani dan? tematyk? stron. Mo?esz równie? przebiera? w setkach ró?nych parametrów, by mo?liwie jak najlepiej targetowa? dan? publiczno??, maj?c jednocze?nie na uwadze odpowiednie zasi?gi.

Google Ads i Mobile – duet doskona?y

Od kilku lat s?yszymy o roku mobile. ?e teraz to ju? na pewno. ?e strony musz? ewoluowa? w kierunku zadowolenia u?ytkowników wszystkich urz?dzeń, a mobilnych w szczególno?ci. I mimo, ?e tendencja firm do spogl?dania w kierunku ruchu mobile by?a wzrostowa, to prawdziwy prze?om przyniós? dopiero rok 2018.

Mo?emy to z pe?nym przekonaniem powiedzie?, obserwuj?c ruch kampanii, które przeprowadzali?my w trakcie trwania listopadowego Black Friday. Mobile przegoni? desktop w liczbie klikni??, natomiast w liczbie konwersji praktycznie wyrówna? wynik desktopów – by?o to 49% ogó?u konwersji w tym dniu.

Oznacza to, ?e tak jak kiedy? smartfony s?u?y?y do przegl?dania sklepów, a finalizacja procesu zakupowego dokonywa?a si? na urz?dzeniu stacjonarnym, tak teraz klienci coraz ch?tniej chc? to robi? za po?rednictwem urz?dzenia mobilnego. Oczywi?cie, stale rosn?ca liczba sklepów dopasowanych do mobile w tym wydatnie pomaga.

W tym kontek?cie warto zauwa?y?, ?e o ile na stronie wyszukiwania na urz?dzeniu stacjonarnym ju? na wst?pie mamy szans? obejrze? wyniki organiczne mimo rozbudowanej oferty Google Adwords (Google Ads), tak w przypadku urz?dzenia mobilnego, by w ogóle dotrze? do wyników organicznych musimy niekiedy ca?kiem d?ugo “scrollowa?” do nich. Na wst?pie otrzymuje linki sponsorowane i promowane produkty w formie graficznej, które skuteczniej ?ci?gaj? ruch z danego zapytania. Dlatego wybranie Google AdWords jest ?wietnym pomys?em szczególnie w kontek?cie kana?u mobile.

Google Ads – przewagi nad reklam? tradycyjn?

Podstawow? przewag? nad reklam? tradycyjn? w przypadku Google Ads jest mierzalno?? efektów.

Reklama w prasie, telewizji, czy zwyk?e wydrukowanie ulotek – w tym wszystkim bazujesz jedynie na estymacjach lub badaniach statystycznych, które mog? kompletnie nie przek?ada? si? na odbiorców i ewentualnych klientów. W Google Ads, szczególnie dzi?ki pod??czeniu konta do Google Analytics, mamy szans? ?ledzenia ka?dej z?otówki wydanej na nasze kampanie reklamowe online.

Nie bez znaczenia jest równie? fakt, ?e próg wej?cia w reklam? Google AdWords – Google Ads – jest bardzo niski. Mo?esz rozpocz?? kampani? od dowolnej kwoty, obserwowa? jej wyniki i dowolnie modyfikowa? jej parametry, by wydatkowa? bud?et mo?liwie efektywnie.

Google Ads – poradniki od Verseo

W Verseo – obok prowadzenia kampanii Google AdWords z wykorzystaniem uczenia maszynowego – zwracamy szczególn? uwag? na edukacj? klientów i wszystkich osób, pragn?cych bli?ej pozna? ?rodowisko reklamowe Google. W naszych zasobach mo?na znale?? mnóstwo poradników zwi?zanych z tematem – zarówno PPC jak i SEO. Sukcesywnie powi?kszamy baz? naszych zasobów, a nied?ugo – obok podstawowych form edukacji jak poradniki i wpisy na blogu, pojawi? si? równie? webinary prowadzone przez naszych specjalistów.

Tymczasem zach?camy do pobrania poradnika, w którym opisujemy najlepsze 24 narz?dzia Google dla marketerów i prowadz?cych w?asne firmy.

Witold Ch?ciński
Executive Ads Specialist

Dzia?amy dla Ciebie i twojej firmy

Odbierz darmow? wycene!

Darmowa wycena

Co mówi? o nas Klienci

„Przenios?em swoje dotychczasowe kampanie Google AdWords do Verseo, z uwagi na stosowan? przy optymalizacji metod? uczenia maszynowego. Ju? po 3 miesi?cach zauwa?y?em wyra?ne wzrosty sprzeda?y w tym kanale. By?o warto i jestem z Nimi do dzisiaj.”

Karol Witebski