Oferta

Allegro Ads z Verseo

Wiele sklepów internetowych, poza w?asn? domen?, sprzedaje swoje produkty równie? w serwisie Allegro. Jednak nie ka?dy zdaje sobie spraw?, ?e w najwi?kszej platformie handlowej w Polsce, mo?na prowadzi? reklam? efektywno?ciow?, dzia?aj?c w modelu p?atno?ci za klikni?cie w systemie aukcyjnym.

Tak? mo?liwo?? daje us?uga Allegro Ads.

Reklamuj si? na Allegro – najwi?kszej platformie e-commerce w Polsce
Allegro Ads – doskona?e uzupe?nienie marketingu na innych platformach
Zdobywaj nowych klientów z Allegro Ads!

Jednak ustawienie kampanii, kontrola stawek, bud?etów i monitorowanie statystyk mo?e by? czasoch?onne oraz wymaga? znajomo?ci systemu, a mimo to laikowi nie zawsze w?a?ciwie uda si? optymalizowa? koszty.
Naprzeciw oczekiwaniom klientów wychodzi Verseo, które poprowadzi takie kampanie i pomo?e w rozwoju Twojego e-commerce!

Czym tak w?a?ciwie jest Allegro Ads?

Jest to reklama oferowanych produktów w tym serwisie. W zale?no?ci od potrzeb mo?emy promowa? wszystkie lub wybrane oferty, deklarowa? bud?ety na reklam? czy ustawi? czas jej trwania. Statystyki daj? nam mo?liwo?? monitorowania sprzeda?y oraz kontroli zwrotu z inwestycji (ROAS).

A jak dzia?a? Klient szuka produktu, w tym celu wpisuje w?a?ciw? fraz? lub wchodzi w kategori?. Zaawansowane algorytmy kontekstowo wybieraj? reklam?, która ma si? wy?wietli?, a klient widz?c ofert?, która jest dopasowana do jego zapytania, klika j? i kupuje produkt. Proste?

Dzi?ki temu zyskujemy mo?liwo?? wy?wietlania si? na wszystkich urz?dzeniach oraz aplikacjach?w najlepszych przestrzeniach reklamowych na Allegro, przed ofertami innych sprzedaj?cych:

Strona przedmiotu
W sponsorowanych ofertach tej samej kategorii.

Wyniki wyszukiwania
(dwie pierwsze i dwie ostatnie pozycje).

Lista przedmiotów
(dwie pierwsze i dwie ostatnie pozycje).

Jakie korzy?ci daje wspó?praca z Verseo?

  • prowadzenie kampanii przez certyfikowanych specjalistów?z zakresu reklam w wielu ?rodowiskach reklamowych, w tym oczywi?cie Allegro Ads
  • indywidualne wsparcie pomocy Allegro w rozwi?zywaniu problemów napotkanych na koncie
  • dost?p dla agencji do najnowszych rozwi?zań oraz sta?e podnoszenie umiej?tno?ci przez udzia? w szkoleniach prowadzonych przez zespó? Allegro
  • dost?p do planera kampanii i historycznych trendów wyszukiwań.

Patrycja

Reklamy w Allegro ads opieraj? si? na uczciwym dla sprzedawcy systemie p?atno?ci. P?acimy nie za sam? emisj? reklamy, lecz za jej klikni?cie przez osob? potencjalnie zainteresowan? zakupem i wyszukuj?c? danego produktu. Jednak nie jest te? tak, ?e reklama ma sta?? cen? a jej stawka zale?y tylko i wy??cznie od konkurencji. W allegro ads aukcje nie wygrywa ten, co zawsze da najwy?sz? stawk?. Tutaj liczy si? tak?e jako?? oferty (podobnie jak w Google Ads znaczenie ma Wynik Jako?ci).
Je?li oferty s? zbudowane wg wytycznych, zawieraj? wyczerpuj?cy opis produktu który potrafi przekona? klienta ?e to w?a?nie ta oferta b?dzie dla niego najlepsza, wówczas du?o pro?ciej o powodzenie kampanii i optymalizacj? jej kosztów.

Do najwi?kszych zalet mo?na zaliczy? ?atwo?? analizy op?acalno?ci dzia?ań przez zliczanie sprzeda?y i ich warto?ci osi?gni?tych dzi?ki reklamom promowanym, swobodny dobór promowanych ofert i bud?etów oraz czasu emisji reklamy.

Jednak reklamy Allegro Ads to nie tylko opcja przedstawiona powy?ej. Do tego mo?na korzysta? z dodatkowych us?ug:

01

Ads 4 Brands

rozwi?zanie rekomendowane dla marek, które chc? promowa? swoje produkty i maj? na Allegro przynajmniej jednego swojego dystrybutora

02

Ads Link

umo?liwia tworzenie reklam dla bran?y motoryzacji i nieruchomo?ci, które pojawiaj? si? razem z ofertami w wynikach wyszukiwania Allegro, a po klikni?ciu w reklam? u?ytkownik zostaje przekierowany na w?a?ciw? storn? docelow? poza serwisem Allegro,

03

Ads Network

czyli remarketing, umo?liwia docieranie w serwisie Facebook do u?ytkowników, którzy widzieli ofert? Twojego Klienta, ale nie dokonali zakupu.

Nie warto przechodzi? oboj?tnie obok serwisu, który (wg danych z czerwca 2018 r.) odwiedza dziennie ponad 3,4 miliona internautów a dodaj?c jeszcze do tego ponad pó? miliona u?ytkowników dziennie korzystaj?cych z aplikacji Allegro.

Witold Ch?ciński
Executive Ads Specialist

Optymalizacja kampanii

Chcesz uzyska? wi?cej informacji b?d? zapozna? si? z nasz? ofert? Allegro Ads? Koniecznie skontaktuj si? z nami!

Darmowa wycena