Sprawd?, jak zyska? na poleceniach!

Proste zasady
Proste zasady
Bez limitu poleceń
Bez limitu
ilo?ci poleceń!
500z? za skuteczne polecenie
500 z? dla polecaj?cego
za ka?de skuteczne polecenie!
Proste zasady
10% rabatu przez 3 m-ce dla nowego klienta!

Program partnerski 500 plus dla firm
to rozwi?zanie dedykowane:

dla firm,

które posiadaj? w swoim portfolio klientów dzia?aj?cych on-line, lecz same nie oferuj? us?ug reklamowych Google Ads czy pozycjonowania

dla klientów Verseo,

którzy chc? poleci? nasze us?ugi zaprzyja?nionym firmom

dla osób,

które prowadz? blogi, strony, fora dyskusyjne lub posiadaj? spo?eczno?ci, którym mog? poleci? us?ugi Verseo

500z?

Ka?da firma, która dzi?ki Twojemu poleceniu, skorzysta z oferty Verseo, nape?ni Ci kieszenie pieni?dzmi. I to niema?ymi, bo a? 500 z?.

10%

Ka?dy nowy klient, który przyjdzie z Twojego polecenia, otrzyma od nas rabat na start. I to niema?y, bo 10%, przez pierwsze 3 m-ce.

Jak to dzia?a

Pole? nas!

im wi?kszej ilo?ci firm nas polecisz, tym wi?cej mo?esz zyska?!

Przeka? nam kontakt

do klienta zainteresowanego naszymi us?ugami, a my zajmiemy si? kompleksow? obs?ug? od przedstawienia oferty, przez sprzeda?, po realizacj? us?ugi.

Otrzymasz 500z?

za ka?de Skuteczne Polecenie.
Dowiedz si? wi?cej na czym polega Skuteczne polecenie

Nowy klient otrzyma rabat na start 10%

w ramach pierwszej umowy. Rabat w wysoko?ci 10%* b?dzie naliczany przez pierwsze 3 miesi?ce wspó?pracy.
Dowiedz si? wi?cej czego dotyczy Rabat na start 10%

Sprawd? Regulamin Verseo 500 plus dla firm

*Promocja 10% rabatu w pierwszych 3 miesi?cach dla nowych Klientów nie ??czy si? z innymi rabatami i promocjami.

Formularz rejestracyjnyWspó?pracuj z najlepszymi

Jeste?my pr??nie rozwijaj?c? si? agancj? interaktywn? oferuj?c? nowatorskie rozwi?zania w dziedzinie marketingu internetowego.
Skupiamy si? wy??cznie na skutecznych metodach zwi?kszaj?cych ruch online oraz przyci?gaj?cych potencjalnych klientów, po to by naszym klientom generowa? realne dochody. Skorzystaj z naszego do?wiadczenia i zaawansowanych technologii.

Jeste?my:

Google Premier Partner

Kompetentni

Oficjalny Partner Google Premier.

Efektywni

Efektywni

Certyfikowani specjali?ci Google Ads i Facebook Ads.

Nowatorscy

Nowatorscy

Verseo Campaign Manager – stworzyli?my autorsk? platform? do optymalizacji kampanii online, która jest nr 1 w Polsce.

Niezawodni

Niezawodni

Ponad 95% naszych klientów kontynuuje wspó?prac?.

Verseo jest najwi?ksz? agencj? SEO/SEM w Polsce.

Sprawd? dlaczego

Co oferujemy?

Reklama internetowa nie ma przed nami tajemnic, specjalizujemy si? w szerokim wachlarzu us?ug. Od prostych stron www, przez rozbudowane witryny CMS, rozwi?zania e-commerce, zaawansowane kampanie Google Ads, unikalne kampanie reklamowe w Social Media, pozycjonowanie, a? po profesjonaln? kreacj? graficzn? – a wszystko to bez utartych schematów.

Sukces Verseo to po??czenie certyfikowanych specjalistów z zakresu Google Ads, Google Analytics, pozycjonerów, programistów, grafików i copywriterów oraz innowacyjnego projektu VCM, który jest nr 1 w Polsce w?ród platform do optymalizacji i automatyzacji kampanii.

Pytania i odpowiedzi

Ka?da firma lub osoba pe?noletnia prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? mo?e do??czy? do programu. Jednak?e zastrzegamy sobie prawo do odmowy, je?eli firma polecaj?ca lub firma której zostali?my poleceni prowadzi dzia?alno?? lub zawiera na swojej stronie internetowej w?tpliwy materia?, tre?ci naruszaj?ce prawo, normy obyczajowe lub prawa autorskie, w tym nieodpowiedni j?zyk, zawarto?? lub wspieraj?cej przemoc, dyskryminacj? lub tre?ci naruszaj?ce dobra osobiste innych osób.

Ka?dy Partner mo?e zarobi? 500 z? za ka?dego Nowego Klienta, który podpisze umow? z Verseo na dowolne us?ugi na ??czn? kwot? w wysoko?ci co najmniej 2000 PLN netto, z wy??czeniem kosztów mediów reklamowych, takich jak bud?et Google Ads, bud?et YouTube, Bud?et Facebook i bud?ety innych mediów reklamowych. ??czna wysoko?? wyp?at jest nieograniczona. Im wi?cej skutecznie polecisz “Nowych Klientów”, tym wi?cej otrzymasz pieni?dzy.

Na co tylko chcesz. 500 z? wyp?acane jest w formie pieni??nego wynagrodzenia za ?wiadczenie us?ugi reklamowej na rzecz Verseo. Nie jeste? zobligowany do wykorzystania tych ?rodków w z góry narzucony sposób lub formie. Je?eli chcesz to mo?esz wykorzysta? je na us?ugi Verseo, dzi?ki którym pomo?emy Ci w zwi?kszeniu ruchu na Twojej stronie oraz w przyci?gni?ciu potencjalnych klientów. Mo?liwo?ci efektywnego wykorzystania bud?etu jest sporo, wi?c skontaktuj si? ze swoim opiekunem w Verseo.

Tak. Program 500 plus dla firm jak sama nazwa wskazuje skierowany jest dla firm. Aby otrzyma? wynagrodzenie musisz prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? aby móc wystawi? faktur? VAT.

Rozliczamy si? poprzez faktury. Po pozytywnej weryfikacji Nowego Klienta przez Verseo a nast?pnie po dokonaniu przez niego p?atno?ci za zrealizowane us?ugi, Verseo przesy?a informacj? do Polecaj?cego na podstawie, której Firma polecaj?ca wystawia faktur?. P?atno?? dokonywana jest w przeci?gu 14 dni od wystawienia i dostarczenia faktury na konto bankowe wskazane na fakturze.

Tak, ka?de skuteczne polecenie w programie Verseo 500 plus dla firm traktowane jest jako ?wiadczenie us?ugi reklamowej. Za ka?de ?wiadczenie Twoja firma musi wystawi? faktur? sprzeda?y. Od ka?dej zarobionej sumy musisz odprowadza? VAT, podatek dochodowy i uwzgl?dni? zarobione pieni?dze w przychodach Twojej firmy.

Tak, program partnerski Verseo 500 plus dla firm, mo?na promowa? zarówno na stronie internetowej, na Facebooku, Youtubie, Instagramie lub w mailach, wysy?anych do osób lub firm, które wyrazi?y zgod? na otrzymywanie korespondencji mailowej w celach marketingowych. Jednak w tym przypadku nale?y podkre?li? odbiorcom korespondencji aby podali od kogo otrzymali polecenie, by móc zweryfikowa? polecenie i wyp?aci? 500 z? firmie polecaj?cej.

Okres nie ma znaczenia, mo?e to by? 3 miesi?ce, pó? roku lub na czas nieokre?lony. Wa?ne jest aby umowa podpisana z Verseo na ?wiadczenie us?ug zosta?a podpisana na ??czn? kwot? w wysoko?ci co najmniej 2000 PLN netto, z wy??czeniem kosztów mediów reklamowych, takich jak bud?et Google Ads, bud?et YouTube, Bud?et Facebook itp.

?Skuteczne Polecenie” to sytuacja w której polecony Klient zosta? Klientem Verseo oraz op?aci? wynagrodzenie za ?wiadczone us?ugi w ??cznej wysoko?ci co najmniej 2000 PLN netto, z wy??czeniem kosztów mediów reklamowych, takich jak bud?et Google Ads, bud?et YouTube, Bud?et Facebook itp.

10% rabat naliczany jest od prowizji na wszystkie produkty z wy??czeniem kosztów mediów reklamowych, takich jak bud?et Google Ads, bud?et YouTube, Bud?et Facebook itp.

Wynagrodzenie dla firmy polecaj?cej nie nie przys?uguje m.in.

 • za polecenia “Nowego Klienta”, który ju? zosta? polecony przez innego Partnera,
 • za polecenie “Nowego Klienta”, który jest w bazie klientów Verseo (np. poprzez wcze?niejsze wys?anie zapytania ofertowego),
 • osobom fizycznym nieprowadz?cym dzia?alno?ci gospodarczej,
 • za polecenie “Nowego Klienta”, który jest pracownikiem lub wspó?pracownikiem Partnera polecaj?cego.

Cz?sto w oferowanych przez inne firmy programach partnerskich/afiliacyjnych, polecaj?cemu proponuje si? okre?lony comiesi?czny % z prowizji poleconego klienta. Wynika z tego, ?e tak naprawd? to nowy klient p?aci za system poleceń, który jest sprytnie ukryty w jego prowizji. W Verseo mamy gotowe, transparentne cenniki na nasze us?ugi, wi?c co za tym idzie nasze prowizje s? tak?e jasno okre?lone i transparentne. Nie powi?kszamy stawek nowym klientom, by móc wydzieli? dodatkow? cz??? dla polecaj?cego. Polecaj?cy za to otrzymuje z góry okre?lon? kwot? na start. Co wi?cej, nowy klient przez pierwsze 3 miesi?ce ma obni?on? prowizj? o 10%. Wspó?praca z nami przynosi same korzy?ci.

Wype?niaj?c nasz obowi?zek poni?ej wyja?niamy jak i w jakim celu przetwarza? b?dziemy dane kontaktowe Polecaj?cego (partnera) i Polecanego (potencjalnego klienta):

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa z siedzib? w Poznaniu (60–122) przy ul. W?glowej 1/3, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia? Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000596164, NIP: 7773257986, Regon: 36348873, z którym kontaktowa? mo?na si? pod numerem telefonu: + 48 534 008 812 i adresem e -mail: ochronadanych@www.elkoranews.com.
 2. Dane osobowe s? przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotycz?cymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególno?ci Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (?RODO”).
 3. Dane przetwarzane s? lub b?d? w celu:
  • kontaktu w celu przedstawienia oferty (ust. 1 lit a), w zwi?zku z przekazan? przez Partnera zgod? na kontakt,
  • kontaktu w celu przedstawienia oferty (ust. 1 lit a), w zwi?zku z przekazan? przez Partnera zgod? na kontakt,
  • wype?nienia obowi?zku prawnego Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO), wynikaj?cych z przepisów rachunkowych i podatkowych a zwi?zanych z realizacj? umowy je?eli dojdzie do jej zawarcia,
  • marketingu produktów lub us?ug w?asnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Administrator zapewnia prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpo?redniego oraz prawo cofni?cia zgody na kontakt marketingowy.
 5. Dane przetwarzane b?d? przez okres nie d?u?szy, ni? jest to niezb?dne do celów, w których dane te s? przetwarzane.
 6. Podmiot, którego dane dotycz? ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ?e przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mog? by? przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci. Dane osobowe mog? by? tak?e przekazywane podmiotom przetwarzaj?cym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest partnerom ?wiadcz?cym:
  • us?ugi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotycz?ce rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
  • us?ugi marketingowe,
  • us?ugi windykacyjne,
  • us?ugi ksi?gowo?ci, rachunkowo?ci,
  • us?ugi doradcze, konsultacyjne.
 8. Partner przekazuj?c Twoje dane, o?wiadczy?, ?e uzyska? zgod? na ich przekazanie w celu prowadzenia marketingu bezpo?redniego. Administrator sta? si? administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spe?nia wtórny obowi?zek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób ni? od osoby, której dotycz? (zgodnie z art. 14 RODO).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jednocze?nie konieczne w celu zawarcia umowy i naliczenia rabatu za skorzystanie z polecenia w ramach Programu Partnerskiego.
 10. Ca?o?? informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora znale?? mo?na na stronie: http://www.elkoranews.com/polityka-prywatnosci-oraz-regulamin-stron-nalezacych-verseo/.

 

Wi?cej informacji i szczegó?ów znajduje si? w regulaminie.

Sprawd? Regulamin Verseo 500 plus dla firm

W odpowiedzi na zapytania uczestników i w celach porz?dkowych, Regulamin zosta? z dniem 18 sierpnia 2020 roku zaktualizowany.