2013


10m2

Akademik, pierwszy laptop i telefon do obs?ugi klientów.

Nie mieli?my gara?u, by pod??y? drog? wielkich amerykańskich start-upów, ale mieli?my pokój w akademiku. Wówczas zakup laptopa i telefonu by? pot??n? inwestycj?, a przej?cie z ?ó?ka do biura zajmowa?o nam 2 kroki. Mieli?my 10 metrów kwadratowych na pomieszczenie wszystkich naszych planów, wizji i ch?ci. Zespó? stanowi Krzysztof i Mateusz.

2014


10m2

Co? drgn??o

Po kilku miesi?cach okaza?o si?, ?e zdobywanie wiedzy i edukowanie klientów zaczyna przynosi? efekty. Zyski rz?du kilkuset z?otych miesi?cznie, przeistoczy?y si? w 3-4 tysi?ce. Do dzi? te? pami?tamy pierwsz? umow? na SEO, podpisan? na kwot? 80 z?. By?o to dla nas wa?ne wydarzenie. Ten klient jest z nami do dzisiaj. I do dzisiaj nie podnie?li?my tej op?aty. Zespó? stanowi nadal Krzysztof i Mateusz.

2015


40m2

Wschodz?ca gwiazda

Kwalifikacja do programu Google Rising Stars przeznaczonego dla najdynamiczniej rozwijaj?cych si? agencji performance na ?wiecie. Wynaj?cie pierwszego – 40 metrowego biura. Ciasne, ale w?asne. Powoli zaczynamy szuka? kogo? do pomocy.

2016


100m2

W?asna platforma optymalizacyjna VCM

Zakończenie prac nad w?asn? platform? optymalizacyjn? VCM korzystaj?c? z algorytmów samoucz?cych si?. Uzyskanie najwy?szego mo?liwego partnerstwa z Google. Liczba wspó?pracowników pierwszy raz przekracza wynik dwucyfrowy.

2017


300m2

Gwa?towne przyspieszenie

Ukonstytuowanie podzia?u – Krzysztof, odpowiedzialny za technologi? i rozwój; Mateusz – zarz?dzaj?cy handlem i sprawami prozaicznymi. Przeprowadzka do 300 metrowego biura. Sk?ad rozrós? si? do 50 osób. Od 2017 roku mo?emy ju? chwali? si? najwi?kszych zespo?em certyfikowanych specjalistów Google w Polsce.

2018


324m2

Strategiczne Partnerstwa

Nawi?zanie i rozwój partnerstw technologicznych. Wyodr?bnienie dzia?u Strategii i Optymalizacji w celu zapewnienia jak najwy?szej jako?ci us?ug. Rozwój wewn?trznego dzia?u marketingu i poszerzenie sk?adu certyfikowanych specjalistów Google Ads. Jest ju? nas 70 na pok?adzie!

2019


362m2

Wdro?enie idei marketing 360

Rozszerzenie dzia?u SEO oraz stworzenie zupe?nie nowego dzia?u Facebook Ads, który uzupe?ni? ofert? Verseo o dzia?ania w social mediach – zarówno organiczne, jak i p?atne. W ten sposób mo?emy obs?ugiwa? klientów w zasadzie ka?dym przejawie reklamy internetowej. 2019 jest równie? rekordowy pod wzgl?dem nowo pozyskanych klientów – zaufa?o nam 459 nowych firm!

2020


850m2

Nowa strona, nowe rynki, nowa siedziba

Kolejna przeprowadzka i tym razem – mamy nadziej? – na d?u?ej. ?? 850 metrów, kolory, sale konferencyjne, 5 kilometrów kabli, setki litrów farby – s?owem: jest pi?knie! Wychodzimy te? na nowe rynki, a to wszystko przyprawili?my now? stron? internetow? – na której aktualnie przebywasz. ??