Jak kampanie prowadzone przez Verseo przek?adaj? si? na sukcesy naszych klientów?

Nasi klienci, jako pierwsi w Polsce, nagrali z Google filmy prezentuj?ce wp?yw reklamy w Internecie na ich rozwój biznesowy.

Tysi?ce mikrozmian w optymalizacji

Cz?owiek + Maszyna to po??czenie doskona?e! Bud?et kampanii pod kontrol? i optymalizacja stawek 24h na dob? 7 dni w tygodniu.

Rados?aw Bartosik
Dyrektor ds. e-commerce


Na skal? ?wiatow?

Oto dowody na to, ?e nasze kampanie reklamowe pomagaj? rozwija? si? i ?atwiej zdobywa? mi?dzynarodowe rynki.

Mateusz Fatek
Prezes zarz?du


Skuteczna optymalizacja kosztów.

Z nami optymalizujesz koszty. Dzi?ki naszym specjalistom i technologii uczenia maszynowego wydasz zdecydowanie mniej na obs?ug? i dopieszczanie reklam.

Jaros?aw K?akowicz
Member of the Board


Rozwój, rozwój i jeszcze raz skuteczno??!

Cieszy, ?e nieustanne zdobywanie przez nas nowych umiej?tno?ci i rozwijanie narz?dziowni jest zauwa?ane i skutkuje lepszymi wynikami.

Daniel Górny
Marketing Specialist


Minuta z zaletami Google Ads.

Klienci coraz cz??ciej zauwa?aj? pot??ne zalety Google Ads wzgl?dem innych kana?ów reklamowych.

Kinga Dudzińska
Project Manager


Otwieramy nowe mo?liwo?ci.

Docieramy nie tylko do klientów, których masz na my?li. Znajdziemy Ci równie? takich, o których mog?e? zapomnie?.

Joanna Tobiaszowska
Executive Marketing Manager


Dajemy si? lubi?!

„Nasza wspó?praca z Meble Teo to modelowy przyk?ad na to, jak zgrabnie ??czymy pog??bione relacje z klientami i skuteczno?? dzia?ania.”

Maksymilian Bartkowiak
Marketing Development Manager


Wyzwania? Nie ma problemu!

?Presja cenowa konkurencji i odp?yw klientów do innych platform? Rozwi?zujemy równie? wyzwania najwy?szej wagi.”

S?awomir Bielenia
COO At MasterSport