O najwy?szej jako?ci naszych us?ug, ?wiadcz? uzyskane przez Verseo certyfikaty i partnerstwa, m.in.

Google Premier Partner

Najwy?szy mo?liwy status partnera Google to dowód na zachowywanie wysokich standardów Google w dziedzinie reklamy. Status premier to tak?e po?wiadczenie zachowania dynamiki wzrostu pozyskiwanych klientów, a to po?rednio ?wiadczy o naszej skuteczno?ci. Status Premier to równie? dost?p do naj?wie?szych informacji i wdro?eń reklamowych ze strony Google. Nale?y nadmieni?, ?e jest to partnerstwo przyznawane w obszarze reklamy Google Ads. W przypadku pozycjonowania stron w wyszukiwarce, Google nie oferuje ?adnych partnerstw.

Facebook Marketing Partner

Klienci coraz cz??ciej szukaj? agencji, które b?d? kompetentne nie tylko w jednym obszarze reklamowym. Dostrzegaj?c potencja? drzemi?cy w po??czeniu marketingu w wyszukiwarkach i tym w social media stworzyli?my dzia? odpowiedzialny za kampanie na Facebooku i Instagramie. W nied?ugim czasie zyskali?my bud?ety i kompetencje, by zosta? oficjalnym partnerem tego portalu co pozwala na jeszcze lepszy dost?p do najnowszej wiedzy, szkoleń i programu certyfikacyjnego.

Google Marketing Platform

Jeste?my biegli w pos?ugiwaniu si? zaawansowan? platform?, która ??czy dawne DoubleClick oraz Google Analytics 360. W sk?ad Google Marketing Platform wchodzi wiele us?ug, które u?atwiaj? zarz?dzanie, analizowanie i optymalizowanie strategii marketingowej Twojej firmy.

CSS Partner

Google CSS Partner

Rozwin?li?my w?asn? porównywark? cen, która pozwala na reklamowanie si? w Google Shopping bez prowizji uiszczanej za korzystanie z analogicznego rozwi?zania oferowanego przez Google. W przeci?gu 2 miesi?cy do systemu do??czy?o 250 sklepów internetowych z prawie 430.000 produktów. Ta dynamika i skala pozwoli?y nam do??czy? do oficjalnego programu partnerskiego, który pozwala nam na oferowanie
jeszcze lepszych rozwi?zań w rzeczonym temacie.

Hubspot Partner

Wdro?enie platformy Hubspot w naszej firmie zdecydowanie wynios?o j? poziom wy?ej, zarówno pod wzgl?dem organizacyjnym, jak i stricte marketingowym. Przekonani do produktu postanowili?my jako jedni z pierwszych w Polsce oferowa? go w ramach systemu partnerskiego Hubspot, który przynale?y do firm bieg?ych w jego u?ywaniu a dysponuj?cych jednocze?nie du?? wiedz? z zakresu digital i inbound marketingu.

Gazele Biznesu

W 2018 i 2019 roku zostali?my uhonorowani w plebiscycie Pulsu Biznesu tytu?em Gazela Biznesu. Jest to wyró?nienie dla firm, które ho?duj? transparentno?ci i jednocze?nie mog? pochwali? si? du?? dynamik? wzrostu. 1

Poznański Lider Przedsi?biorczo?ci

W 2019 roku cieszyli?my si? uzyskaniem tytu?u Poznańskiego Lidera Przedsi?biorczo?ci. Jest to tytu? przyznawany firmom z powiatu poznańskiego, które notuj? spektakularne wyniki i maj? pozytywny wk?ad w rozwój poznańskiego etosu przedsi?biorcy.

Allegro Ads Partner

Jeste?my partnerem Allegro i jego systemu reklamowego, co niejako wymusili na nas nasi klienci. Allegro jest dobr? platform? do pozyskiwania ruchu, aczkolwiek konkurowanie cen? jest tam na pierwszym miejscu. Oznacza to, ?e reklama musi by? maksymalnie efektywna i skierowana do mo?liwie dobrze sprecyzowanej grupy docelowej. To wszystko sprawia, ?e posiadanie agencji ze statusem partnera Allegro Ads, je?eli funkcjonuje si? tam lub chce si? funkcjonowa? sprzeda?owo, ma z punktu widzenia optymalizacji kosztów du?y sens.

Kenshoo Agency

Kenshoo Pro Agency

Korzystamy z VCM i Google Marketing Platform od kilku lat, a 2 lata temu rozszerzyli?my nasze dzia?ania tak?e o Kenshoo – to znana i u?ywana na ca?ym ?wiecie platforma do osi?gania najlepszych wyników prowadzonych kampanii. ?eby uzyska? status pro agency, nale?y zda? egzamin potwierdzaj?cy znajomo?? tego narz?dzia przez co najmniej pi?? osób z zespo?u. Jeste?my jedynym w Polsce, oficjalnym partnerem Kenshoo.