Co nas wyró?nia

Certyfikowani specjali?ci
Google Ads w sieci wyszukiwania

Do?wiadczeni specjali?ci SEO

Certyfikowani specjali?ci
Google Zakupy

Certyfikowani specjali?ci
reklamy video na YouTube

Certyfikowani specjali?ci
Google Tag Manager

Specjali?ci reklamy Programmatic

Certyfikowani specjali?ci
Google Analytics

Certyfikowani specjali?ci
Google Ads w sieci reklamowej

Certyfikowani specjali?ci
Paid Social

Brak granic. Prowadzimy kampanie na wszystkich kontynentach.

Kto tworzy

Zespó? Verseo to certyfikowani specjali?ci z zakresu Google Ads, certyfikowani specjali?ci ds. Strategii i Optymalizacji kampanii Google Ads, do?wiadczeni?Pozycjonerzy, certyfikowani specjali?ci?Paid Social, specjali?ci Organic?Social, biegli w s?owie specjali?ci?Content Marketing, kreatywni graficy, skrupulatni i pomys?owi programi?ci oraz ambitni technolodzy, analitycy i trenerzy.

Ponadto na sta?e wspó?pracujemy ze sprawdzonymi t?umaczami, copywriterami i redaktorami.

Zobacz nasz zespó?

Wykres

Nasza historia

2013

Nie mieli?my gara?u, by pod??y? drog? wielkich amerykańskich start-upów, ale mieli?my pokój w akademiku. Wówczas zakup laptopa i telefonu by? pot??n? inwestycj?, a przej?cie z ?ó?ka do biura zajmowa?o nam 2 kroki. Mieli?my 10 metrów kwadratowych na pomieszczenie wszystkich naszych planów, wizji i ch?ci. Zespó? stanowi Krzysztof i Mateusz.

2014

Po kilku miesi?cach okaza?o si?, ?e zdobywanie wiedzy i edukowanie klientów zaczyna przynosi? efekty. Zyski rz?du kilkuset z?otych miesi?cznie, przeistoczy?y si? w 3-4 tysi?ce. Do dzi? te? pami?tamy pierwsz? umow? na SEO, podpisan? na kwot? 80 z?. By?o to dla nas wa?ne wydarzenie. Ten klient jest z nami do dzisiaj. I do dzisiaj nie podnie?li?my tej op?aty. Zespó? stanowi nadal Krzysztof i Mateusz.

2015

Kwalifikacja do programu Google Rising Stars przeznaczonego dla najdynamiczniej rozwijaj?cych si? agencji performance na ?wiecie. Wynaj?cie pierwszego – 40 metrowego biura. Ciasne, ale w?asne. Powoli zaczynamy szuka? kogo? do pomocy.

2016

Zakończenie prac nad w?asn? platform? optymalizacyjn? VCM korzystaj?c? z algorytmów samoucz?cych si?. Uzyskanie najwy?szego mo?liwego partnerstwa z Google. Liczba wspó?pracowników pierwszy raz przekracza wynik dwucyfrowy.

2017

Ukonstytuowanie podzia?u – Krzysztof, odpowiedzialny za technologi? i rozwój; Mateusz – zarz?dzaj?cy handlem i sprawami prozaicznymi. Przeprowadzka do 300 metrowego biura. Sk?ad rozrós? si? do 50 osób. Od 2017 roku mo?emy ju? chwali? si? najwi?kszych zespo?em certyfikowanych specjalistów Google w Polsce.

2018

Nawi?zanie i rozwój partnerstw technologicznych. Wyodr?bnienie dzia?u Strategii i Optymalizacji w celu zapewnienia jak najwy?szej jako?ci us?ug. Rozwój wewn?trznego dzia?u marketingu i poszerzenie sk?adu certyfikowanych specjalistów Google Ads. Jest ju? nas 70 na pok?adzie!

2019

Rozszerzenie dzia?u SEO oraz stworzenie zupe?nie nowego dzia?u Facebook Ads, który uzupe?ni? ofert? Verseo o dzia?ania w social mediach – zarówno organiczne, jak i p?atne. W ten sposób mo?emy obs?ugiwa? klientów w zasadzie ka?dym przejawie reklamy internetowej. 2019 jest równie? rekordowy pod wzgl?dem nowo pozyskanych klientów – zaufa?o nam 459 nowych firm!

2020

Kolejna przeprowadzka i tym razem – mamy nadziej? – na d?u?ej. ? 850 metrów, kolory, sale konferencyjne, 5 kilometrów kabli, setki litrów farby – s?owem: jest pi?knie! Wychodzimy te? na nowe rynki, a to wszystko przyprawili?my now? stron? internetow? – na której aktualnie przebywasz.

Nasza misja

01

Pracujemy z najlepszymi,

codziennie dostarczamy unikalne rozwi?zania w zakresie zarz?dzania kampaniami reklamowymi online?w ka?dej skali.

02

Stawiamy na efektywno??,

dynamiczny rozwój oraz wysoki poziom obs?ugi Klienta. Nasze umiej?tno?ci i wiedza po?wiadczone s? m.in. statusem Google Partner Premier.

03

Cel jest jeden:

nasi Klienci maj? otrzyma??wi?cej, lepiej i taniej?z ka?dym dniem.

Nasza wizja

?wiatowy poziom

Maniakalny perfekcjonizm

Innowacja to codzienno??

Konkurencja? Jaka konkurencja?!

Nasze warto?ci

Aktywno??

Analizujemy, wyci?gamy wnioski, szukamy dziury w ca?ym, nieustannie i?bezkompromisowo.

Rozwój

Nasze ?rodowisko, klienci, narz?dzia i mo?liwo?ci technologiczne ogromnie stymuluj?, dzieje si? przysz?o??, chcemy nadal j? tworzy?

Optymizm

Droga i rozwi?zanie zawsze si? znajd?, to tylko kwestia cierpliwo?ci, wytrwa?o?ci, wiedzy … no i czasem bud?etu.

Oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy

10 tys. fraz, tysi?ce reklam w ró?nych formatach a Ty… odpoczywasz i Ci? na to sta?, coraz bardziej i bardziej… bo kiedy? si? spotkali?my.

Empatia

Bo problem naszego klienta, mo?e by? naszym wyzwaniem, a to ju? lubimy… bardzo.

Elastyczno??

Znamy wi?cej modeli wspó?pracy ni? jest gatunków mrówek na naszej planecie. Powa?nie!

Centrum szkoleniowo – wdro?eniowe

Dysponujemy w?asnym nowoczesnym centrum szkoleniowo -wdro?eniowym. Prowadzimy regularne szkolenia otwarte, zamkni?te i wewn?trzne. W naszych szkoleniach bior? udzia? przedstawiciele naszych Partnerów oraz Google.

Poznaj nas bli?ej