Po prostu lubimy, to co robimy!

Pos?uchaj Asi i Martyny, naszych certyfikowanych specjalistek Google Ads
i sprawd? dlaczego warto do??czy? do Verseo.

Co jest Twoj? pasj??

Nasze cele s? du?e, a projekty ?mia?e. Szukamy ludzi z pasj?, ch?onnych wiedzy i nieustannie poszukuj?cych nowych rozwi?zań. Poznaj nasze zespo?y i aplikuj online.

Google Ads

Reklama z Google Ads to najefektywniejsza forma reklamy w internecie. W Polsce z Google korzysta ponad 90% osób poruszaj?cych si? w Internecie. Dzi?ki reklamie Google Ads klienci Verseo mog? by? w miejscach, gdzie wi?kszo?? polskich internautów rozpoczyna poszukiwanie rekomendacji zwi?zanych z produktami i us?ugami. Chcieliby?my, aby? to Ty nadzorowa? ich kampanie.

W czym chcemy aby? nas wspiera?:

 • w pozyskiwaniu nowych klientów Ads, SEO i Social Media,
 • w opiece nad kampaniami Google Ads dla klientów Verseo,
 • w bie??cej analizie wyników kampanii przy wykorzystaniu Google Analytics.

Czego b?dziemy od Ciebie oczekiwa?:

 • znajomo?ci j?zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym, bieg?a znajomo?? j?zyka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego b?dzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej znajomo?ci obs?ugi MS Office, zw?aszcza MS Excel i PowerPoint,
 • otwarto?ci oraz ch?ci zdobywania i pog??biania wiedzy.

Co oferujemy:

 • seri? szkoleń z obs?ugi kampanii reklamowych w ?wiecie Google Ads i Google Analytics,
 • zarobki adekwatne do Twojej wiedzy i do?wiadczenia, nie mamy limitów p?ac – co wypracujesz, to Twoje,
 • umow? B2B
 • niezb?dne narz?dzia pracy jak telefon, laptop, dodatkowy monitor, itd.,
 • mo?liwo?? pracy w nowoczesnym biurze, gdzie znajdziesz tak?e chwil? wytchnienia,
 • spotkania integracyjne, które pozwol? nam si? bli?ej pozna?, a dla ch?tnych znajdziemy atrakcje podnosz?ce adrenalin?.

SEO

SEO to aktualnie jeden z wiod?cych nurtów w marketingu online. Mowa tu o procesie dzia?ań, które maj? zwi?kszy? widoczno?? pozycjonowanego serwisu. Obecno?? w top 10 wyników wyszukiwarki to wi?cej wej?? na stron? internetow? i wi?kszy potencja? sprzeda?owy! Pozycjonowanie obejmuje m.in. optymalizacj? serwisu, ulepszenie mo?liwo?ci indeksowania czy rozwój contentu. Ta praca nad udoskonaleniem strony internetowej i dostosowaniem jej do czynników rankingowych algorytmu Google.

W czym chcemy aby? nas wspiera?:

 • w przeprowadzaniu audytów stron internetowych,
 • w optymalizacji stron www,
 • w opracowywaniu strategii pozycjonowania,
 • w tworzeniu i rozwijaniu zapleczy SEO,
 • w przygotowywaniu raportów z przeprowadzonych dzia?ań.

Czego b?dziemy od Ciebie oczekiwa?:

 • znajomo?ci PHP, MySQL,
 • znajomo?ci HTML/XHTML/CSS/WORDPRESS/JOOMLA
 • znajomo?ci zagadnień zwi?zanych z hostingiem i domenami,
 • dyspozycyjno?ci do pracy w pe?nym etacie,
 • minimum rocznego do?wiadczenia zwi?zanego z pozycjonowaniem stron,
 • a przede wszystkim otwarto?ci oraz ch?ci zdobywania i pog??biania wiedzy, poniewa? je?eli nie posiadasz cz??ci z wy?ej wymienionych kompetencji, to z nami mo?esz je skutecznie zdoby?.

Co oferujemy:

 • zarobki adekwatne do Twojej wiedzy i do?wiadczenia, nie mamy limitów p?ac – co wypracujesz, to Twoje,
 • umow? B2B
 • mo?liwo?? zdobycia do?wiadczenia, podnoszenia swoich kwalifikacji i ci?g?ego rozwoju,
 • dodatkow? seri? szkoleń z marketingu internetowego, w tym ze ?wiata Google Ads i Google Analytics,
 • niezb?dne narz?dzia pracy jak telefon, laptop, dodatkowy monitor, itd.,
 • mo?liwo?? pracy w nowoczesnym biurze, gdzie znajdziesz tak?e chwil? wytchnienia,
 • spotkania integracyjne, które pozwol? nam si? bli?ej pozna?, a dla ch?tnych znajdziemy atrakcje podnosz?ce adrenalin?.

Social Media

Reklama w mediach spo?eczno?ciowych to jedna z najpopularniejszych i najszybciej rozwijaj?cych si? ga??zi reklamy online. Paid Social to p?atne dzia?ania reklamowe w ramach takich serwisów jak Facebook, Instagram, Linkedin czy Twitter. Paid Social pozwala korzysta? z szerokiego wachlarza form reklamowych – pocz?wszy od filmów, a skończywszy na zwyk?ych grafikach czy postach 360. Reklamy swoj? tre?ci? i form? mog? anga?owa?, szokowa? b?d? uruchamia? inne emocje i uczucia, które b?d? pozytywnie oddzia?ywa? na linii marka – klient. Reklamuj?c si? w mediach spo?eczno?ciowych jeste? tam, gdzie Twoi klienci.

W czym chcemy aby? nas wspiera?:

 • w przygotowaniu prezentacji sprzeda?owych dla potencjalnych klientów,
 • obs?udze dzia?ań w zakresie kampanii Paid Social (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter),
 • w terminowym rozliczaniu kampanii,
 • w przygotowywaniu raportów z przeprowadzonych dzia?ań.

Czego b?dziemy od Ciebie oczekiwa?:

 • znajomo?ci narz?dzia Menad?er Reklam,
 • znajomo?ci j?zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym, bieg?a znajomo?? j?zyka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego b?dzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej znajomo?ci obs?ugi MS Office, zw?aszcza MS Excel i PowerPoint,

 • wysokiej komunikatywno?ci, kultury osobistej iumiej?tno?ci pracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej i otwarto?? na zmiany,
 • mile widziana znajomo?? Google Analytics,
 • dodatkowym atutem b?dzie do?wiadczenie w pracy z wykorzystaniem zewn?trznych narz?dzi do budowy i optymalizacji kampanii, np. AdEspresso, Qwaya, ROI Hunter, WordStream, FastTony, Kenshoo,
 • a przede wszystkim otwarto?ci oraz ch?ci zdobywania i pog??biania wiedzy, poniewa? je?eli nie posiadasz cz??ci z wy?ej wymienionych kompetencji, to z nami mo?esz je skutecznie zdoby?.

Co oferujemy:

 • zarobki adekwatne do Twojej wiedzy i do?wiadczenia, nie mamy limitów p?ac – co wypracujesz, to Twoje,
 • umow? B2B
 • mo?liwo?? zdobycia do?wiadczenia, podnoszenia swoich kwalifikacji i ci?g?ego rozwoju,
 • dodatkow? seri? szkoleń z marketingu internetowego, w tym ze ?wiata Google Ads i Google Analytics,
 • niezb?dne narz?dzia pracy jak telefon, laptop, dodatkowy monitor, itd.,
 • mo?liwo?? pracy w nowoczesnym biurze, gdzie znajdziesz tak?e chwil? wytchnienia,
 • spotkania integracyjne, które pozwol? nam si? bli?ej pozna?, a dla ch?tnych znajdziemy atrakcje podnosz?ce adrenalin?.

Optymalizacja Google Ads

Optymalizacja kampanii Google Ads to bie??ca analiza wyników kampanii i ci?g?a praca nad popraw? ich skuteczno?ci. Po co? System nieustannie si? zmienia, pojawiaj? si? nowe formaty reklamowe, ustawienia, opcje kierowania, czy nowe metody dotarcia do u?ytkowników. W sieci nie dzia?amy sami, a nasza konkurencja prze do przodu a tak?e reaguje na nasze dzia?ania. Optymalizacja kampanii Ads to aktualizacja ustawień tj. bud?etów, konwersji, stawek, urz?dzeń, s?ów kluczowych, wykluczeń, ustawianie testów czy harmonogramów a wszystko po to by przyci?gn?? jak najwi?kszy ruch i konwersje. Zbieramy dane, wyci?gamy wnioski, zmieniamy, obserwujemy i nanosimy ewentualne korekty.

W czym chcemy aby? nas wspiera?:

 • w opiece nad kampaniami Google Ads dla klientów Verseo
 • w pomocy innym opiekunom kont przy rozwoju kampanii czy te? w sprawach technicznych

 • w rozwoju nowych technologii które ci?gle testujemy i ulepszamy
 • w poznawaniu nowych mo?liwo?ci które pomog? nam utrzyma? pozycj? lidera rynku
 • w obs?udze naszych systemów
 • w bie??cej analizie wyników kampanii przy wykorzystaniu Google Analytics.
 • w rozwi?zywaniu problemów, które s? nierozwi?zywalne ??

Czego b?dziemy od Ciebie oczekiwa?:

 • znajomo?ci j?zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym, bieg?a znajomo?? j?zyka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego b?dzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej znajomo?? narz?dzi Google Analytics, Google Ads,

 • bardzo dobrej znajomo?ci obs?ugi MS Office, zw?aszcza MS Excel i PowerPoint,
 • mile widziana znajomo?? GTM i GMP,
 • doskona?ych umiej?tno?ci analitycznych,
 • kreatywno?ci i inicjatywy w rozwi?zywaniu problemów oraz szukaniu nowych rozwi?zań,
 • samodzielno?ci i bardzo dobrej organizacji pracy,
 • otwarto?ci oraz ch?ci zdobywania i pog??biania wiedzy.

Co oferujemy:

 • seri? szkoleń z obs?ugi kampanii reklamowych w ?wiecie Google Ads i Google Analytics,
 • zarobki adekwatne do Twojej wiedzy i do?wiadczenia, nie mamy limitów p?ac – co wypracujesz, to Twoje,
 • umow? B2B
 • niezb?dne narz?dzia pracy jak telefon, laptop, dodatkowy monitor, itd.,
 • mo?liwo?? pracy w nowoczesnym biurze, gdzie znajdziesz tak?e chwil? wytchnienia,
 • spotkania integracyjne, które pozwol? nam si? bli?ej pozna?, a dla ch?tnych znajdziemy atrakcje podnosz?ce adrenalin?.

Copywriting

Copywriting sk?ada si? g?ównie z pisania tekstów promocyjnych, które zwi?kszaj? ?wiadomo?? odbiorców i wp?ywaj? na jego emocje oraz reakcje. W copywritingu wa?na jest zarówno poprawno?? ortograficzna, gramatyczna, a tak?e do?wiadczenie, oczytanie, fachowe s?ownictwo oraz umiej?tno?? pos?ugiwania si? j?zykiem korzy?ci. Dobry copywriter to osoba, która za pomoc? s?ów pozytywnie wp?ywa na wizerunek opisywanych produktów oraz marki.

W czym chcemy aby? nas wspiera?:

 • w terminowym tworzeniu tekstów na zlecone tematy w j?zyku polskim i/lub angielskim.

Czego b?dziemy od Ciebie oczekiwa?:

 • lekkiego pióra i umiej?tno?ci pisania “na ka?dy temat”,
 • bardzo dobrej znajomo?ci zasad gramatyki, interpunkcji i ortografii,
 • terminowo?ci,
 • znajomo?? zasad SEO,
 • umiej?tnego wyszukiwania rzetelnych informacji na potrzeby tekstów,
 • mile widziane zainteresowania marketingiem internetowym oraz portfolio lub przyk?ady napisanych tekstów.

Co oferujemy:

 • atrakcyjne zarobki uzale?nione od jako?ci i ilo?ci napisanych tekstów,
 • wspó?prac? w oparciu o umow? o dzie?o.

Twoja Pasja

Nie znalaz?e? swojej pasji, a jeste? pewien, ?e do nas pasujesz? Wiesz, ?e Twoja wiedza, umiej?tno?ci i osobowo?? pozwol? nam jeszcze efektywniej zarz?dza? kampaniami w ?rodowisku reklamowym Google? ?wietnie, czekamy w?a?nie na Ciebie!

Kogo szukamy:

 • czekamy na ludzi, którzy uczyni? nasz? firm?, jeszcze lepsz? – w ka?dej dziedzinie.

Czego b?dziemy od Ciebie oczekiwa?:

 • znajomo?ci j?zyka angielskiego na poziomie komunikatywnym, bieg?a znajomo?? j?zyka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego b?dzie dodatkowym atutem,
 • terminowo?ci
 • bardzo dobrej znajomo?ci obs?ugi MS Office, zw?aszcza MS Excel i PowerPoint,
 • otwarto?ci oraz ch?ci zdobywania i pog??biania wiedzy.

Co oferujemy:

 • seri? szkoleń z obs?ugi kampanii reklamowych w ?wiecie Google Ads i Google Analytics,
 • zarobki adekwatne do Twojej wiedzy i do?wiadczenia, nie mamy limitów p?ac – co wypracujesz, to Twoje,
 • niezb?dne narz?dzia pracy jak telefon, laptop, dodatkowy monitor, itd.,
 • mo?liwo?? pracy w nowoczesnym biurze, gdzie znajdziesz tak?e chwil? wytchnienia,
 • spotkania integracyjne, które pozwol? nam si? bli?ej pozna?, a dla ch?tnych znajdziemy atrakcje podnosz?ce adrenalin?.

Czujesz, ?e do nas pasujesz, ?e mo?esz wnie?? do Verseo swoj? pasj?, która pozwoli nam jeszcze efektywniej zarz?dza? kampaniami w ?rodowisku reklamowym Google?

Nie boimy si? zmian ani nowych wyzwań, czekamy w?a?nie na Ciebie.

Aktualnie poszukujemy

Widzisz si? w?ród nas? ?wietnie!
Sprawd? nasze oferty i aplikuj teraz!

Specjalista ds. Pozyskiwania Klientów

wynagrodzenie:
3 500 – 14 000 z? netto (+ VAT)

wa?na do:
18 wrze?nia 2020

Mened?er zespo?u kluczowego Klienta

wynagrodzenie:
6 000 – 15 000z? netto (+VAT)

wa?na do:
18 wrze?nia 2020

Business – System Analyst

wynagrodzenie:
7 000 – 15 000 z? netto (+VAT)

wa?na do:
18 wrze?nia 2020

SEO Specialist

wynagrodzenie:
6 000 – 15 000 z? netto (+VAT)

wa?na do:
18 wrze?nia 2020

Junior Customer Success Specialist

wynagrodzenie:
3 000 ‐ 8 000 z? netto (+ VAT)

wa?na do:
18 wrze?nia 2020

Junior Online Marketing Specialist

wynagrodzenie:
3 000 ‐ 7 000 z? netto (+ VAT)

wa?na do:
18 wrze?nia 2020

Junior Google Ads Strategist

wynagrodzenie:
3 000 ‐ 8 000 z? netto (+ VAT)

wa?na do:
18 wrze?nia 2020

Nie ma aktualnej oferty w dziale, do którego chcesz do??czy??
Nic straconego! Wy?lij CV tutaj: kariera@www.elkoranews.com

Nie marnujemy czasu – u nas proces rekrutacji jest szybki

Krok 1
Krok 2

01

Wy?lij nam swoje CV

na adres kariera@www.elkoranews.com

Krok 3
Krok 4

02

Zadzwonimy do Ciebie

je?eli Twoje CV nas zaciekawi, zadzwonimy do ciebie, aby porozmawia? o projektach i perspektywach

Krok 5
Krok 6

03

Zaprosimy Ci? na spotkanie

i porozmawiamy o kolejnych krokach

Krok 7
Krok 8

04

Je?eli mi?dzy nami zaiskrzy

z?o?ymy Ci ofert?, a je?li tym razem si? nie uda – otrzymasz jasny feedback

Krok 7

05

Powitamy Ci? gor?co

ju? pierwszego dnia, a przez pierwsze 3 miesi?ce dostaniesz dedykowanego opiekuna, który podpowie Ci w ka?dej kwestii – jeste?my zespo?em, nigdy nie jeste? sam!