Verseo http://www.elkoranews.com Agencja Interaktywna Verseo - Oferujemy prowadzenie kampanii Google Ads i pozycjonowanie stron. Oferta SEO / SEM dopasowana do potrzeb klienta! Tue, 15 Sep 2020 12:32:23 +0000 pl-PL hourly 1 Reklama na Pinterest – czy ma sens dla sklepów internetowych? http://www.elkoranews.com/reklama-na-pinterest/ http://www.elkoranews.com/reklama-na-pinterest/#respond Tue, 15 Sep 2020 06:09:11 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=12873 Czym jest Pinterest? Promocja na Pinterest – poznaj swoj? publiczno?? Pinterest w promocji biznesu – czy to si? op?aca? Skieruj […]

Artyku? Reklama na Pinterest – czy ma sens dla sklepów internetowych? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Zapewne s?ysza?e? o serwisie Pinterest. By? mo?e nawet sam z niego korzystasz do prywatnych celów. Czy jednak wiesz, ?e mo?na go wykorzysta? do promocji biznesu, w szczególno?ci np. e-sklepu?  Sprawdzamy, czy takie dzia?ania mog? okaza? si? op?acalne i jak warto je prowadzi?. Je?li jeste? ciekawy, jakie korzy?ci mo?e Twojej firmie przynie?? Pinterest, przeczytaj koniecznie.

Czym jest Pinterest?

Pinterest to serwis, który powsta? z potrzeby zastosowania idei tablicy korkowej w wirtualnej przestrzeni. Jego nazwa stanowi po??czenie dwóch angielskich s?ów: ?pin”, czyli przypina? i ?interest”, czyli zainteresowania. W za?o?eniu mia? by? katalogiem wizualnych inspiracji, miejscem, w którym mo?na gromadzi? napotkane w sieci pomys?y i obrazy oraz grupowa? je na wirtualnych ?tablicach” zgodnie z wybran? tematyk?. Platforma zawiera pewne elementy portalu spo?eczno?ciowego. Mo?na np. ?ledzi? dzia?alno?? innych u?ytkowników i ogl?da? ich publiczne tablice. Od 2013 roku jest dost?pna w polskiej wersji j?zykowej.

Mimo d?ugiej dzia?alno?ci (Pinterest powsta? w 2010 roku) i widocznego rozrostu (w maju 2020 roku skorzysta?o z niego ponad 367 milionów u?ytkowników), serwis nie zmieni? swojego zasadniczego profilu. Przez lata dodawano jedynie kolejne funkcje maj?ce u?atwi? gromadzenie inspiracji i dzielenie si? nimi z innymi. W 2018 roku umo?liwiono m.in. udost?pnianie i przechowywanie klipów wideo o dowolnej d?ugo?ci. Wspó?cze?nie Pinterest okre?la si? te? jako wizualn? wyszukiwark?. Umo?liwia m.in. przeszukiwanie swojej bazy w oparciu o zdj?cia lub ich fragmenty, a tak?e istniej?ce ?piny” (pinezki), czyli zachowane przez u?ytkowników inspiracje (obrazy, artyku?y, posty, filmy itd.).

Promocja na Pinterest – poznaj swoj? publiczno??

pinterest odbiorcy

Zanim dowiesz si?, jak i po co promowa? swój biznes na Pintere?cie, warto przyjrze? si? demografii u?ytkowników serwisu, a tak?e ich zwyczajom i preferencjom. ?ród?a podaj?, ?e portal trafia przede wszystkim do kobiet. Wed?ug danych z lipca 2020 roku a? 76% jego u?ytkowników stanowi?y w?a?nie panie. Ponadto sam serwis podaje, ?e w Stanach Zjednoczonych z Pinteresta korzysta a? 8 na 10 kobiet w wieku od 18 do 64 lat, które maj? dzieci. Mediana wieku dla wszystkich u?ytkowników wynosi 40 lat, ale wi?kszo?? tych aktywnych jest m?odsza. W Polsce serwisu u?ywa a? 2,7 miliona osób, dlatego na pewno warto doceni? jego potencja?.

Serwis skrz?tnie analizuje tre?ci udost?pniane przez u?ytkowników i na tej podstawie przygotowuje roczne raporty trendów oraz inne publikacje maj?ce na celu m.in. pomóc markom w efektywniejszej promocji. Zleca równie? badania maj?ce na celu poznanie zachowań ?pinnerów”. Z pozyskanych w ten sposób danych wynika m.in., ?e:

 • 85% u?ytkowników portalu twierdzi, ?e w pierwszej kolejno?ci korzysta w?a?nie z niego, gdy chce rozpocz?? nowy projekt,
 • 98% przyznaje, ?e wypróbowa?o pomys?y znalezione w serwisie,
 • 89% zgadza si? ze stwierdzeniem, ?e wykorzystuje stron? jako inspiracj? do zakupów, a 90% potwierdza, ?e pomaga im ona zdecydowa?, co kupi?,
 • 70% dzi?ki Pinterestowi odkrywa nowe produkty, a 72% twierdzi, ?e serwis inspiruje ich do zakupów, nawet je?li nie maj? ich w planach,
 • 66% u?ytkowników kupi?o produkt po obejrzeniu pinów danej marki.

Ponadto a? 9 na 10 u?ytkowników kojarzy Pinterest z pozytywnym przekazem. Wi?kszo?? u?ytkowników wchodzi na portal, by zazna? wytchnienia, poszuka? inspiracji do pozytywnych zmian i dobrze si? nastroi?.

Pinterest w promocji biznesu – czy to si? op?aca?

Pinterest to z ca?? pewno?ci? ciekawe miejsce w sieci. Jego u?ytkownicy nale?? do osób kreatywnych, zmotywowanych i aktywnie poszukuj?cych sposobów na ulepszenie swojego ?ycia czy te? wypróbowanie nowych rzeczy. Czy nie brzmi to jak idealna klientela dla Twojej firmy? Ponadto serwis jest doskona?ym miejscem do podtrzymywania relacji, a wed?ug wspó?czesnych zasad marketingu to w?a?nie one s? najwa?niejsze dla zwi?kszania sprzeda?y. Stanowi ?wietne narz?dzie do wdra?ania d?ugoterminowych strategii i budowania spo?eczno?ci wokó? marki. Szczególnie, ?e ?rednia ??ywotno??” postów w serwisie liczona jest w miesi?cach. Dzieje si? tak dlatego, ?e jest on u?ywany do tworzenia planów, cz?sto dalekosi??nych. Tymczasem inne portale spo?eczno?ciowe, jak np. Facebook, Twitter czy Instagram, skupiaj? si? raczej na ?tu i teraz” lub wr?cz na przesz?o?ci. Sprawia to, ?e umieszczane w nich posty szybko s? zapominane.

Zgodnie z podanymi wy?ej statystykami platform? powinny si? zainteresowa? zw?aszcza firmy, które kieruj? swoj? ofert? do m?odych kobiet, a w szczególno?ci mam. Istniej? jednak równie? sposoby, by uzyska? znakomite rezultaty w przypadku produktów i us?ug o innej grupie docelowej. Wiele zale?y bowiem od przyj?tej strategii komunikacji.

Skieruj ruch na swoj? stron? dzi?ki dzia?aniom w serwisie Pinterest

Z cytowanych wy?ej badań mo?na si? mi?dzy innymi dowiedzie?, ?e Pinterest jest najskuteczniejszy w kierowaniu ruchu internetowego na strony sklepów ze wszystkich platform spo?eczno?ciowych – o ok. 33% efektywniejszy od Facebooka i a? o 200% efektywniejszy od Twittera. Dodatkowy ruch na witrynie to za? wi?cej klientów, którzy mog? chcie? skorzysta? z us?ug. Wszystko to sprawia, ?e jest coraz cz??ciej wykorzystywany do promocji. Prym w tym zakresie wiod? amerykańskie marki, jednak nie s? to wy??cznie du?e korporacje. Ch?tnie z serwisu korzystaj? równie? drobniejsi biznesmeni. Nic nie stoi równie? na przeszkodzie, by jego potencja? wykorzystywa?y polskie firmy! Wiele wskazuje na to, ?e mo?e si? to po prostu op?aca?.

Pinterest dla firm – jak zacz???

Czego potrzeba, by rozpocz?? promocj? na Pintere?cie? Pierwszym krokiem jest utworzenie konta. Warto przy tym zauwa?y?, ?e portal umo?liwia stworzenie dwóch typów kont: osobistego lub biznesowego. U?ytkownicy biznesowi maj? dost?p do znacznie wi?kszej liczby narz?dzi, które umo?liwiaj? skuteczn? promocj? – m.in. statystyk, analiz, metod na promowanie postów. Mog? te? u?atwi? innym u?ytkownikom dostanie si? na ich stron? www poprzez bezpo?redni odno?nik. Dlatego jest to jedyny s?uszny wybór dla ka?dego, kto chce reklamowa? swoj? dzia?alno??. Regulamin serwisu g?osi, ?e konto tworzone w celach komercyjnych powinno by? oznaczone jako biznesowe. Mo?na w nie przekszta?ci? równie? konto osobiste – wystarczy zajrze? w ustawienia. 

Po za?o?eniu konta mo?esz natychmiast zacz?? dodawa? pinezki. Warto jednak najpierw dok?adnie przemy?le? swoj? strategi? i przeanalizowa? grup? docelow? oraz jej dzia?ania w serwisie. Dobrze po?wi?ci? te? troch? czasu na obserwacj? serwisu i panuj?cych tam zwyczajów – szczególnie, je?li wcze?niej nie mia?e? z nim styczno?ci. Nie zapominaj, ?e konto na Pinterest mo?na po??czy? z innymi platformami, takimi jak Facebook, Instagram, Youtube czy Etsy. U?atwi to tworzenie spójnej komunikacji i pomo?e trafi? z postami do wi?kszej liczny osób. Warto te? pami?ta?, ?e serwis umo?liwia publikowanie nie tylko zdj??, ale równie? infografik czy plików wideo.  Z kolei to pomo?e zdywersyfikowa? zamieszczane tre?ci i stworzy? bardziej ró?norodne tablice, które mog? przyci?ga? uwag? wielu osób.

Jak po??czy? konto na Pinterest ze sklepem internetowym?

Je?li prowadzisz sklep internetowy, stron? firmow?, a nawet bloga, warto pami?ta? o dodatkowym kroku, który pomo?e Ci szybciej ?rozkr?ci?” swoj? dzia?alno?? na portalu. To po??czenie konta Pinterest z witryn?. Mo?na tego dokona? na dwa sposoby:

 • dodanie przycisku typu ??led? nas na Pinterest” do strony internetowej lub bloga;
 • dodanie wtyczki ?Pin it” do stron produktów w sklepie – dzi?ki temu odwiedzaj?ce go osoby b?d? mog?y ?atwo doda? interesuj?ce je produkty do swoich tablic.

Warto zastosowa? obie metody, a tak?e zainstalowa? wtyczk? ?Pin it” w przegl?darce internetowej. Dzi?ki niej b?dziesz móg? szybko tworzy? pinezki z tre?ci wizualnych znajduj?cych si? w sieci.

Promocja na Pinterest – o czym pami?ta??

Gdy masz ju? cel, wst?pn? strategi? i harmonogram postów, mo?esz zacz?? tworzy? swoje tablice. U?ytkownicy serwisu zwykle aktywnie poszukuj? nowych pomys?ów, dlatego dopóki b?dziesz w stanie zaproponowa? im co? ciekawego, dopóty nie powiniene? narzeka? na brak zainteresowania. Jest równie? kilka zasad, o których warto pami?ta?.

 Zadbaj o to, by:

 • traktowa? firmowy Pinterest jak wizytówk? – z uwag? dobiera? zamieszczane na tablicach pinezki i dba? o spójny, konkretny przekaz;
 • publikowane tre?ci mia?y wysok? jako?? – chodzi tu przede wszystkim o jako?? techniczn?, to znaczy zdj?cia, grafiki i filmy w wysokiej rozdzielczo?ci i prezentuj?ce si? profesjonalnie;
 • nie zapomina? o brandingu – warto umieszcza? swoje logo wsz?dzie tam, gdzie to mo?liwe (jednak nie w nachalny sposób);
 • zamieszcza? nie tylko zdj?cia, ale te? wa?ne informacje – je?li publikujesz piny ze swoimi produktami, zawszyj w opisie najwa?niejsze informacje na ich temat (równie? cen?!) lub skorzystaj z p?atnego narz?dzia, które doda tego rodzaju informacje za Ciebie;
 • u?ywa? s?ów kluczowych – coraz wi?cej u?ytkowników traktuje serwis jako wyszukiwark?, wi?c ich odpowiedni dobór jest bardzo wa?ny;
 • nie stroni? od kontaktu z innymi u?ytkownikami – warto odpowiada? na komentarze i reagowa? na inn? dzia?alno?? u?ytkowników, np. przypi?cie Twojej pinezki lub obserwowanie konta;
 • nie spamowa? – zbyt intensywna aktywno?? i nachalne promowanie swoich produktów na pewno nie spotka si? z uznaniem;
 • stworzy? swój unikalny styl – spójny przekaz z pomys?em to co?, co kochaj? u?ytkownicy Pinteresta i co?, co na pewno zrobi dobre wra?enie;
 • publikowa? ró?norodne, ciekawe tre?ci – same zdj?cia produktów mog? odbi? si? bez echa, dlatego pami?taj, by stworzy? wokó? nich histori? za pomoc? inspiruj?cych pinów, które pomog? u?ytkownikom serwisu identyfikowa? si? z mark?.

Nie zapominaj równie? o korzystaniu z narz?dzi, które dost?pne s? dla posiadaczy kont biznesowych. Statystyki i narz?dzia analityczne dost?pne w portalu mog? Ci bardzo pomóc w zwi?kszeniu skuteczno?ci dzia?ań.

Jak czyta? statystyki Pinterest?

statystyki pinterest

Statystyki Pinterest dost?pne s? pod tym adresem. Dla posiadaczy kont biznesowych s? doskona?ym ?ród?em informacji, które pomo?e Ci udoskonali? przekaz marki. Warto wiedzie?, jak je interpretowa?, by móc wykorzysta? je na swoj? korzy??. Poni?ej przedstawiamy cztery podstawowe miary, które pomog? Ci efektywniej zarz?dza? kontem.

 • Zasi?g

Dane dotycz?ce zasi?gu mówi? o tym, ile osób widzi Twoje posty – w uj?ciu dziennym oraz miesi?cznym. W tym dziale mo?esz pozyska? dane dotycz?ce wy?wietleń publikowanych przez Twoje konto pinów. Dzi?ki temu mo?esz rozpozna?, jakie tre?ci ciesz? si? najwi?ksz? popularno?ci? i nap?dzaj? ruch na profilu.

 • Piny z Twojej strony

U?ytkownicy kont firmowych, którzy podepn? do nich swoj? stron? internetow?, mog? równie? sprawdzi?, ile pinów zosta?o z niej utworzonych. Te dane pozwalaj? przekona? si?, ilu osobom produkty z Twojej strony spodoba?y si? na tyle, ?e zechcia?y je zapisa? na swoich tablicach. Mo?esz te? sprawdzi?, które z tych pinów najlepiej sobie radz? np. pod wzgl?dem wy?wietleń czy zaanga?owania. Takie same dane s? dost?pne dla pinów utworzonych przez Ciebie. Dostarcza to mnóstwa wa?nych informacji przydatnych podczas tworzenia nowych tre?ci.

 • Zapisania z Twojej strony

Zapisania zwane równie? przepi?ciami pozwalaj? uzyska? wi?kszy zasi?g wy?wietleń. Warto sprawdzi?, czy zapisania pochodz? z Twojej strony i zastanowi? si?, co mo?na zrobi?, by by?o ich wi?cej.

 • Klikni?cia

To bardzo wa?na statystyka, która mówi o tym, ile osób trafi?o na Twoj? stron? poprzez posty na Pintere?cie. To zazwyczaj g?ówny cel dzia?alno?ci firm na tej platformie. Warto przyjrze? si?, które piny ciesz? si? najwi?ksza popularno?ci? i potraktowa? je jako wyznacznik do tworzenia kolejnych.

Czy Pinterest jest dla Ciebie?

Pinterest mo?e by? ?wietn? platform? do promowania swoich tre?ci zamieszczanych w internecie oraz dzia?alno?ci i oferty firmy. Nie jest to skomplikowany serwis, a jednocze?nie udost?pnia wiele przydatnych rozwi?zań dla biznesu. Poza statystykami to np. p?atne reklamy, które mog? przynosi? znakomite rezultaty, a tak?e tzw. piny rozszerzone umo?liwiaj?ce publikacj? obszerniejszych tre?ci. Wszystko to sprawia, ?e mo?liwo?ci wykorzystania witryny s? bardzo szerokie

Czy to odpowiedni kierunek dla Twojej firmy? Warto spróbowa? i przekona? si? na w?asnej skórze! Daj znam zna?, a sprawdzimy, czy to temat dla Twojego sklepu! ??

Artyku? Reklama na Pinterest – czy ma sens dla sklepów internetowych? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/reklama-na-pinterest/feed/ 0
Hosting a SEO: czy wybór us?ugi hostingowej ma wp?yw na organiczne pozycje w wyszukiwarkach? http://www.elkoranews.com/hosting-a-seo-czy-wybor-uslugi-hostingowej-ma-wplyw-na-organiczne-pozycje-w-wyszukiwarkach/ http://www.elkoranews.com/hosting-a-seo-czy-wybor-uslugi-hostingowej-ma-wplyw-na-organiczne-pozycje-w-wyszukiwarkach/#respond Fri, 11 Sep 2020 06:48:31 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=13043 Czym jest hosting oraz jakie s? rodzaje? Jakie s? cechy dobrego hostingu zwi?zane z SEO? Czy hosting ma wp?yw na […]

Artyku? Hosting a SEO: czy wybór us?ugi hostingowej ma wp?yw na organiczne pozycje w wyszukiwarkach? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Czym jest hosting oraz jakie s? rodzaje?

Hosting to us?uga, która odpowiada za ca?odobowe utrzymanie stron internetowych w sieci. Taka us?uga jest mo?liwa dzi?ki serwerom, które nieustannie pracuj?, a co za tym idzie, s? ca?y czas dost?pne w sieci. Oczywi?cie nie ma problemu by postawi? stron? na w?asnym komputerze, ale wi??e si? z tym wiele barier. Dlatego jest to rozwi?zanie raczej tymczasowe, dobre dla pracy lokalnej nad projektem. Serwery musz? spe?nia? rygorystyczne wymagania zwi?zane z ca?odobow? prac?. Na rynku istnieje wiele rodzajów hostingów, albo raczej sposobów utrzymania stron internetowych w sieci. Do hostingów mo?na zaliczy?:

 • Hosting dzielony (Shared hosting) – zazwyczaj najtańszy typ hostingu. Dostajemy tylko pewn? pul? (zazwyczaj nie za du??) zasobów fizycznych serwera. W wi?kszo?ci przypadków nie ma mo?liwo?ci zaawansowanej konfiguracji serwera. Strona b?dzie mia?a tak zwanych s?siadów, czyli stron innych osób, które te? wykupi?y hosting dzielony od tego samego dostawcy. Niestety cz?sto z powodu du?ej ilo?ci stron na jednym serwerze wydajno?? bywa s?aba. Us?ugi tego typu s? dobre dla klientów prywatnych b?d? mniejszych i ?rednich firm, które nie maj? du?ego ruchu, a co za tym idzie, nie potrzebuj? du?ych zasobów serwera. To rozwi?zanie dobre dla osób, które nie znaj? si? na technicznej konfiguracji serwera.
 • Serwer VPS (Virtual Private Server) – tak jak sama nazwa wskazuje to serwer wirtualny, a tak naprawd? wydzielona cz??? serwera, na której uruchomiona jest maszyna wirtualna. W przypadku tego typu us?ug mamy pe?en dost?p do wydzielonej cz??ci maszyny. Maszyna wirtualna gwarantuje nam wykupione zasoby serwera takie jak: dysk, pami??, rdzenie procesora. Co b?dzie si? wi?za?o z wi?ksz? wydajno?ci? strony. Oczywi?cie jako, ?e jest to maszyna wirtualna, w dalszym ci?gu wspó?dzielimy zasoby serwera z innymi osobami, ale jest to bezpieczniejsze. Do obs?ugi serwera VPS wymagana jest wiedza techniczna, aby poprawnie skonfigurowa? oraz monitorowa? us?ug?. Koszt takiej us?ugi jest zazwyczaj wi?kszy ni? hostingu dzielonego, oczywi?cie wszystko zale?y od zasobów wykupywanego serwera. Us?uga dobra jest dla wi?kszych projektów, czyli raczej dla ?rednich i wi?kszych firm.
 • Serwer dedykowany (Dedicated server) – w tym przypadku wykupuj?c us?ug?, dostajemy ca?y serwer. Ca?a maszyna fizyczna, która znajduje si? w serwerowni, b?dzie do naszej dyspozycji. Dzi?ki pe?nej mo?liwo?ci dowolnej konfiguracji tego typu us?uga daje najwi?ksze mo?liwo?ci. Oczywi?cie tak jak w przypadku serwera VPS wszystko zale?y od wykupionych zasobów. Je?li szukamy wysokiej wydajno?ci, na tego typu us?ug? trzeba zwróci? uwag?. Do poprawnej konfiguracji serwera dedykowanego wymagana jest wiedza techniczna. Tego typu us?uga skierowana jest do wymagaj?cych u?ytkowników, którzy s? w stanie zap?aci? du?o wi?ksze kwoty zarówno za us?ug?, jak i administracj?. Serwer dedykowany skierowany jest dla du?ych projektów z du?ym ruchem. 
 • Serwer w chmurze (Cloud server) – to swego rodzaju alternatywa dla serwerów dedykowanych. Dzi?ki zaawansowanym mo?liwo?ciom chmury mo?liwe jest skalowanie zasobów, które s? potrzebne do obs?u?enia strony internetowej. To swego rodzaju sie? serwerów dedykowanych (klaster) opartych o infrastruktur? wybranej firmy. W zwi?zku ze z?o?ono?ci? us?ugi wymagana jest jest dobra znajomo??. Cena jest mocno zró?nicowana, wszystko zale?y od aktualnie wykorzystywanych zasobów. W wi?kszo?ci przypadku i tak wychodzi dro?ej ni? hosting dzielony b?d? serwer VPS. Przeznaczenie to zazwyczaj bardzo popularne i wymagaj?ce projekty.

Jakie s? cechy dobrego hostingu zwi?zane z SEO?

Wszystkie wymienione cechy b?d? stara? si? dodatkowo odnie?? do kontekstu zwi?zanego z SEO. Praktycznie ka?da cecha w pewien sposób wp?ywa b?d? mo?e wp?yn?? na ocen? strony przez robota Google b?d? innej wyszukiwarki. Do cech, które warto zaliczy? nale??:

 • Wysoki czas dost?pno?ci (Uptime) – zale?y nam na jak najwi?kszej bezawaryjno?ci us?ug. Uptime pokazuje dost?pno?? us?ug w procentach, w idealnych warunkach powinno by? 100%. Chcemy, aby strona internetowa dzia?a?a nieprzerwanie. Do sprawdzania czasu dost?pno?ci serwera u?ywane s? zewn?trzne narz?dzia monitoruj?ce us?ug?.
  Kontekst SEO: Roboty sprawdzaj? dost?pno?? strony. W przypadku gdy strona jest niedost?pna, mo?e zosta? ona tymczasowo ukryta, a nawet usuni?ta z indeksu.
 • Infrastruktura – mowa tutaj zarówno o szybko?ci ??cz, jak i samej specyfikacji urz?dzenia, które wp?ynie na szybko?? hostowanej us?ugi. Dobór oczywi?cie zale?y od wymagań projektu i ruchu, który b?dzie musia?a obs?u?y? us?uga.
  Kontekst SEO: Niezale?nie od wielko?ci ruchu i z?o?ono?ci projektu wszystko musi dzia?a? szybko. Wp?ywa to na pozytywne odczucia z korzystania ze strony internetowej, jak i na promowanie jej w darmowych wynikach wyszukiwania.?
 • Szybkie dyski –w dzisiejszych czasach warto zainwestowa? w najszybsze dyski SSD. Bardzo wa?ny jest szybki dost?p do plików, które umieszczone s? na stronie. Dyski SSD nie maj? g?owic, które musz? szuka? odpowiedniego sektora na dysku, tak jak jest to w przypadku dysków talerzowych HDD.
  Kontekst SEO: Wa?ne jest, aby u?ytkownik odwiedzaj?cy stron? nie musia? czeka? na za?adowanie zasobów. Wp?ywa to na tak zwany Page Experience, który jest wa?nym elementem rankingowym w Google.?
 • Najnowsze i konfigurowalne wersje oprogramowania – warto mie? mo?liwo?? zmiany wersji oprogramowania b?d? jego skonfigurowania. Mowa tutaj mi?dzy innymi o wyborze wersji PHP oraz dodatków, które mo?e wymaga? projekt.
  Kontekst SEO: Szybko?? oraz bezpieczeństwo strony ?ci?le wi??? si? z podej?ciem, które Google wymusza na webmasterach. Strona musi by? wiarygodna i bezpieczna.
 • Certyfikat SSL – mowa tutaj zarówno o konfiguracji takiego certyfikatu, jak i mo?liwo?ci pozyskania go za darmo. W przypadku ma?ych stron b?d? takich, które nie przetwarzaj? du?o danych u?ytkownika, zupe?nie wystarczaj?ce s? darmowe certyfikaty LetsEncrypt b?d? CAcert. Dane mi?dzy serwerem, a komputerem odwiedzaj?cego go u?ytkownika b?d? szyfrowane.
  Kontekst SEO: Posiadanie certyfikatu SSL jest jednym z czynników rankingowych. Zwi?zane jest to g?ównie z bezpieczeństwem u?ytkowników korzystaj?cych ze strony.
 • Dost?p do logów – to zupe?nie podstawowa rzecz zwi?zana ze sprawdzaniem tego, w jaki sposób u?ytkownicy (tak?e roboty) korzystaj? z naszej strony. Na podstawie logów b??dów mo?emy naprawi? stron?. Natomiast logi dost?pu mog? pos?u?y? do tworzenia statystyk, które pos?u?? do analizy strony.
  Kontekst SEO: Nieustanna weryfikacja i analiza przep?ywu ruchu pomaga w naprawianiu b??dów oraz ulepszaniu projektu. Wi??e si? to zarówno z szybko?ci?, czytelno?ci?, jak i bezpieczeństwem, na które zwraca uwag? Google.?
 • Filtry antyspamowe i antywirusowe – tak jak w przypadku komputerów, serwery te? powinny by? chronione. Oczywi?cie du?a cz??? bezpieczeństwa stoi po stronie samego kodu aplikacji. Niebezpieczeństwo mo?e te? nadej?? od strony ?le zabezpieczonego serwera.
  Kontekst SEO: Wyszukiwarki niezwykle ceni? sobie bezpieczeństwo u?ytkownika. Z?e zabezpieczenia mog? prowadzi? do podmienienia zawarto?ci strony, co ostatecznie mo?e skończy? si? ca?kowit? blokad? wy?wietlania strony w wyszukiwarkach.
 • Szybkie i ca?odobowe wsparcie – w przypadku jakikolwiek problemów b?d? awarii niezwykle wa?ne jest, aby szybko dzia?a?.
  Kontekst SEO: Je?li chcemy unikn?? kar b?d? du?ych wahań w pozycjach niezwykle wa?ne jest, aby szybko dzia?a? w razie problemów.
 • Kopie zapasowe – w przypadku awarii b?d? w?amania niezwykle wa?ne jest, aby strona powróci?a jak najszybciej. Dzi?ki cz?stym kopiom zapasowym jest to mo?liwe.
  Kontekst SEO: Oprócz czasu dost?pno?ci strony od strony serwerowej wa?ne jest te?, aby wszystko dzia?a?o poprawnie od strony funkcjonalno?ci strony, aby unikn?? kar od Google.
 • Okres próbny – dzi?ki mo?liwo?ci przetestowaniu us?ug jeste?my w stanie sprawdzi?, czy us?uga nam wystarczy. Warto przetestowa? zarówno szybko?? i mo?liwo?ci us?ug, jak i ich personalizacji.? Wa?ne jest te? sprawdzenie wsparcia, aby w krytycznych momentach zadzia?a? jak najszybciej. Tak naprawd? warto przetestowa? wszystkie wy?ej wspomniane kwestie.
  Kontekst SEO:? Wszystkie wy?ej wspomniane cechy zapewni? dobry Page Experience, na który niezwykle mocno zwraca mi?dzy innymi Google.?

Wy?ej wymienione cechy stara?em si? pisa? w miar? ogólnikowo. Wszystko zale?y od u?ytych technologii oraz wymagań projektu. Do ka?dego projektu warto podej?? osobno, aby zna? dok?adne wymagania.

Czy hosting ma wp?yw na Podstawowe Wska?niki Internetowe (Core Web Vitals)?

Podstawowe Wska?niki Internetowe ?ci?le zwi?zane s? z do?wiadczeniem u?ytkownika ze strony, która wed?ug Google jest bardzo wa?na. Core Web Vitals sk?ada si? z trzech g?ównych filarów:

 • Largest Contentful Paint (LCP) – to czas ?adowania nastawiony g?ównie na najwi?kszy element, znajduj?cy si? od razu na widoku, po wej?ciu na stron? przez u?ytkownika. Google d??y do tego, aby ka?da strona by?a mo?liwie najszybciej za?adowana.? LCP nie powinno przekracza? 2.5 sekundy.
  Wp?yw hostingu:
  Szybkie za?adowanie strony ?ci?le zwi?zane jest z serwerem obs?uguj?cym stron?.
 • First Input Delay (FID) – to czas po przej?ciu na stron?, po którym zaczyna si? proces ?adowania strony. FID nie powinien by? wi?kszy ni? 100 milisekund.
  Wp?yw hostingu:
  Czas odpowiedzi strony zwi?zany jest z infrastruktur? obs?uguj?c? stron?, jak i jej obci??enia. Wybór odpowiedniej us?ugi do wymagań projektu jest tutaj znacz?cy.
 • Cumulative Layout Shift (CLS) – podczas ?adowania strony nie powinny wyst?powa? ?adne przesuni?cia elementów, które mog? wprowadzi? u?ytkownika w b??d (np. poprzez klikni?cie w nieprawid?owy link). Wska?nik ten nie powinien by? wi?kszy ni? 0.1.
  Wp?yw hostingu: W tym wska?niku w ogromnej mierze ma wp?yw odpowiednie zakodowanie strony. Hosting mo?e mie? jedynie wp?yw, gdy ?adowany element z jakich? powodów nie jest w stanie za?adowa? si? odpowiednio szybko. W takich przypadkach powinien wyst?powa? element zast?pczy (po stronie kodu), który b?dzie zapobiega? niechcianym przesuni?ciom.
Trzy filary Podstawowych Wska?ników Internetowych

Zapewnienie jako?ci wszystkich powy?szych filarów b?dzie owocowa?o wy?sz? jako?ci? strony w oczach algorytmu wyszukiwarki Google.

Czy wybór hostingu ma wp?yw na optymalizacj? strony?

Wybór odpowiednich us?ug ma zdecydowanie du?y wp?yw na optymalizacj? strony. Oczywi?cie ostatecznie wszystko b?dzie zale?a?o od osoby wdra?aj?cej optymalizacj?. W niektórych przypadkach mo?e to by? prostsze przez zastosowanie na serwerze technologii, która u?atwi optymalne ustawienie optymalizacji strony internetowej. W przypadku popularnego systemu CMS – WordPress – mo?e to by? wsparcie specjalnych wtyczek optymalizuj?cych stron?. Wa?na jest mo?liwo?? uruchomienia pami?ci podr?cznej po stronie zarówno osoby odwiedzaj?cej stron?, jak i samego serwera. Przy?pieszy to znacz?co ?adowanie strony oraz wykonywanie poleceń. Kolejn? kwesti? jest te? mo?liwo?ci skalowania zasobów w przypadku gdy ruch na stronie b?dzie du?o wi?kszy.?

Wtyczka cechuj?ca LiteSpeed Cache dla WordPressa

Do czego wykorzystuje si? Hosting SEO?

Szukaj?c dobrego hostingu, mo?na si? natkn?? na tak zwany Hosting SEO. Taka us?uga skierowana jest g?ównie do klientów zajmuj?cych si? pozycjonowaniem stron internetowych. G?ówn? ró?nic? mi?dzy zwyk?ym hostingiem jest dost?pno?? dodatkowych adresów IP. Stawianie stron na ró?nych adresach IP pomo?e stworzy? na jednej us?udze wi?ksz? baz? stron (zaplecz), które b?d? niejako w innej lokalizacji ze wzgl?du na inny adres serwera.

Czy inwestycja w dobry hosting wp?ynie na SEO?

Dobry hosting to na pewno jeden z czynników, które pozytywnie wp?ynie na pozycj? strony w organicznych wynikach wyszukiwania. To tylko jedna z wielu sk?adowych, o któr? warto zadba? jeszcze przed dzia?aniami Off-site. Us?ug? nale?y odpowiednio dobra? do realizowanego projektu. W przypadku szybkiego wzrostu ruchu trzeba szybko zareagowa?, aby utrzyma? tendencj? wzrostow?.

Autorem tekstu jest Dominik Fajferek, SEO Specialist w WhitePress


Zobacz tak?e inne artyku?y eksperckie w bazie wiedzy o SEO WhitePress.

Artyku? Hosting a SEO: czy wybór us?ugi hostingowej ma wp?yw na organiczne pozycje w wyszukiwarkach? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/hosting-a-seo-czy-wybor-uslugi-hostingowej-ma-wplyw-na-organiczne-pozycje-w-wyszukiwarkach/feed/ 0
Analityka w ecommerce http://www.elkoranews.com/analityka-w-ecommerce/ http://www.elkoranews.com/analityka-w-ecommerce/#respond Wed, 09 Sep 2020 06:49:36 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=12928 Dlaczego analityka w ecommerce jest tak istotna? Jakie dane zbiera?? Jak dane wykorzysta?? Strona skrojona pod u?ytkownika Marketing – z […]

Artyku? Analityka w ecommerce pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Analityka internetowa to jeden z podstawowych elementów budowania obecno?ci w sieci, a ju? w szczególno?ci skutecznego e-commerce. Dlaczego warto analizowa? ka?dy skrawek strony? Jak si? za to zabra?? Uchylamy r?bka tajemnicy!

Dlaczego analityka w ecommerce jest tak istotna?

Zbieranie i analizowanie danych pozwala na lepsze korzystanie z dost?pnych zasobów oraz wybór strategii, które b?d? korzystnie wp?ywa? na rozwój firmy. W biznesie liczy si? instynkt, jednak podejmowanie decyzji w oparciu o w?asne przeczucia mo?e nie skończy? si? tak szcz??liwie, jak by?my sobie tego ?yczyli. Podobnie jest z ocen? naszej pracy – opieranie si? na w?asnych przypuszczeniach lub sympatiach nie daje pe?nego obrazu sytuacji. Zebranie pe?nych danych pozwala na wskazanie konkretnych obszarów i dzia?ań, które potrzebuj? korekty. Analiza w oparciu o te dane pozwala na wytyczenie jasnej ?cie?ki i skuteczn? realizacj? planów w dalszych okresach.

Analityka w ecommerce ma wiele zalet:

 1. Pozwala na podejmowanie ?wiadomych decyzji opartych na rzeczywistych informacjach – jak wspomniano wy?ej, konkretne dane pozwalaj? na podj?cie dzia?ań w oparciu o rzeczywiste potrzeby, a nie na subiektywnych odczuciach. 

Zebrane rekordy pozwalaj? na zidentyfikowanie grup odbiorców i dostosowanie sposobu komunikacji do ich potrzeb i oczekiwań. Analiza umo?liwia równie? dopasowanie reklam i oferty do aktualnych trendów, które maj? spory wp?yw na to jak i co kupujemy.

 1. Umo?liwia zwi?kszenie dochodu – podj?cie prawid?owej komunikacji z klientem to nie tylko skuteczny sposób na przekonanie go do zakupów w naszym sklepie, ale tak?e do powrotu w nasze wirtualne progi. Analizowanie danych i wyci?ganie z nich s?usznych wniosków pozwala te? na rozszerzenie grupy odbiorców. Wi?kszy zasi?g przek?ada si? bezpo?rednio na wi?ksze zyski.
 2. Przybli?a do lepszej wydajno?ci operacyjnej – dane pozwalaj? na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, np. dotycz?cych rozdzielania bud?etu na ró?ne kana?y reklamowe. Wybór kana?ów, które s? najskuteczniejsze i inwestowanie w nie wi?kszych ?rodków, to szansa na wi?kszy zysk.

Jedn? z podstawowych cech ?wiata e-commerce jest jego nieustanna zmienno??. Elastyczno?? rozwi?zań pozwala na szybkie dostosowanie si? do trendów, które widoczne s? m.in dzi?ki ?ledzeniu zachowania u?ytkowników na stronach oraz na szybk? reakcj? na czynniki zewn?trzne. Pierwsza cz??? roku 2020 doskonale to pokaza?a – ogólno?wiatowy lockdown spowodowa? konieczno?? zwi?kszenia nak?adów na internetow? dzia?alno?? wielu przedsi?biorstw, a w niektórych przypadkach – w ogóle do rozpocz?cia dzia?alno?ci w sieci. Wiele z firm przekona?o si?, ?e prowadzenie biznesu w e-commerce znacznie ró?ni si? od tego, do czego przyzwyczai?y ich sklepy stacjonarne, gdzie sprzeda? odbywa si? na troch? innych zasadach. 

Jakie dane zbiera??

Sprzeda? w sklepach internetowych zale?na jest od wielu czynników. Te najwa?niejsze z pewno?ci? pokrywaj? si? z tym, co znane jest nam ze sprzeda?y stacjonarnej, np. cena oraz dost?pno?? danego towaru. W przypadku sprzeda?y internetowej w gr? wchodz? jednak równie? bardziej techniczne aspekty dotycz?ce strony – np. jej pr?dko??, nawigacja w obr?bie witryny oraz np. dost?pno?? popularnych rozwi?zań technologicznych. 

Podobnie jest równie? w zakresie dzia?ań marketingowych – w sklepie stacjonarnym przy kasie poleca si? dodatkowe produkty, tutaj w koszyku mo?na zach?ca? do uzupe?nienia zakupów o to, co kupili inni klienci. Je?li chodzi o reklam? – stacjonarne rozwi?zania opieraj? si? na telewizji oraz banerach, które nie zawsze przyci?gn? oko potencjalnego klienta. W internecie reklama bywa bardziej skuteczna – np. remarketing pozwala na ?ledzenie niezdecydowanego klienta i przypominanie mu o sklepie i produktach, które wcze?niej ogl?da?. 

Informacje o kliencie i mo?liwo?? ?ledzenia go, pojawia si? wraz z implementacj? rozwi?zań umo?liwiaj?cych analiz? jego zachowania. Wi?kszo?? z nich bazuje na danych dostarczanych poprzez cookies – ciasteczka, które identyfikuj? u?ytkowników i ich komputery, zapisuj? preferencje i odgrywaj? ogromn? rol? w uzupe?nianiu statystyk aktywno?ci internetowej.

Dane zbierane s? przez odpowiednie oprogramowanie – tu zdecydowanie dominuje Google Analytics, bez którego analityka w ecommerce nie by?aby tym samym. Baza informacji mo?e by? szeroka, a rekordy bardzo szczegó?owe, np. wiek i p?e? u?ytkowników i lokalizacja oraz j?zyk. Z raportów uzyska? mo?na równie? informacje o ich zainteresowaniach. Inne zebrane informacje dotycz? bardziej technicznych elementów – np. systemu operacyjnego i przegl?darek, z jakich korzystaj? Twoi potencjalni klienci. 

Gromadzenie wyników ?ledzenie oraz zestawienie ich ze sob? pozwala na uzyskanie do?? szczegó?owych informacji o tym, kto odwiedza nasze strony oraz:

 • z jakich stron u?ytkownicy trafiaj? na witryn?,
 • jak d?ugo czasu sp?dzaj? na czytaniu postów i które z nich ciesz? si? najwi?ksz? popularno?ci?,
 • jakie produkty s? najch?tniej kupowane razem,
 • w którym miejscu klient najcz??ciej rezygnuje z zakupu w sklepie,
 • ile sesji potrzebuje, aby w sfinalizowa? transakcj?.

Do szczegó?owej analityki strony internetowej i e-commerce warto wykorzysta? równie? inne narz?dzia, np.:
– Semstorm,
– Senuto,
– HotJar,
– Crazy Egg,
– Optimize Google.

Jak dane wykorzysta??

Zebranie danych i ich analiza to nie wszystko. Nakre?lenie punktów, w których nasz biznes traci lub nie wykorzystuje swojego potencja?u – to prawdziwa warto??, któr? nale?y przeku? w konkretne dzia?ania. Analityka w ecommerce na to pozwala.

Informacje zebrane przez Google Analytics oraz inne narz?dzia powinny by? brane pod uwag? w wielu procesach dotycz?cych sklepu internetowego, m.in. w trakcie projektowania witryny. Analityka jest równie? niezb?dna podczas procesów UX-owych, a zw?aszcza w fazie optymalizacji gotowych rozwi?zań. Dane przydatne s? te? do planowania dzia?ań marketingowych oraz rozwi?zywania problemów ze stron?.

Strona skrojona pod u?ytkownika

Projektowanie i sprawdzanie wdro?onych ju? zmian pozwala na zwi?kszenie dost?pno?ci witryny i u?atwienie u?ytkownikom poruszania si? po nich. Proste ?cie?ki i ?atwy dost?p do informacji sprawdzaj? si? równie? w przypadku sklepów internetowych. Du?a ilo?? niejasnych kategorii lub chaotycznie zaprojektowany formularz do customizacji towaru mo?e powodowa? frustracj? klientów i w efekcie sprawia?, ?e zrezygnuj? z zakupu. Trudno?ci zwi?zane z finalizacj? zakupu s? te? czasem powodem podj?cia decyzji o wyborze konkurencji – nawet je?eli cena produktów jest u nich wy?sza. Kontrola wszystkich kroków prowadz?cych do zakończenia procesu zakupowego pozwala wy?apa? moment, w którym klient rezygnuje i zaprojektowa? go w sposób, który pozwoli na zmian? do?wiadczeń u?ytkownika na lepsze.

Z punktu widzenia UX oraz projektowania witryny, warto?ciowe b?d? równie? informacje dotycz?ce tego z jakich urz?dzeń korzystaj? u?ytkownicy witryny. W przypadku przewagi ruchu z mobile, konieczne jest zadbanie o prawid?owy projekt strony oraz odpowiedni jej rozmiar – nie tylko dopasowany do mniejszej przek?tnej ekranu, ale te? do s?abszego po??czenia sieciowego. Wa?na mo?e by? równie? godzina, w których stron? odwiedzaj? Twoi klienci – cz??? z nocnych odbiorców b?dzie z pewno?ci? zachwycona mo?liwo?ci? korzystania z opcji dark mode.

Marketing – z analiz? za pan brat

Google Analytics oraz pokrewne mu rozwi?zania to podstawa dzia?alno?ci ka?dego marketingowca nastawionego na Internet. To st?d m.in. czerpane s? informacje o u?ytkownikach – kim s?, sk?d przychodz?, co ich interesuje. Narz?dzia pozwalaj? wy?oni? tre?ci, które najbardziej ich anga?uj? oraz te, które nie budz? wi?kszego zainteresowania. W przypadku np. newsletterów, kody ?ledzenia pozwalaj? na kontrol? ile maili faktycznie zosta?o otwartych i czy ich odbiorcy podj?li decyzj? o przej?ciu z nich na promowane w nim strony. 

Wiedza o u?ytkownikach, która pozwoli ich podzieli? na bardziej lub mniej zaanga?owane grupy jest przydatna podczas ustawiania kampani Google Ads. Zwi?kszenie nak?adów finansowych na dan? grup? mo?e przynie?? lepsze efekty ni? reklamy skierowane do wszystkich. 

Analytics pozwala na tworzenie zdarzeń i celów, co zdecydowanie u?atwia mierzenie skuteczno?ci podj?tych dzia?ań marketingowych. Dodatkowo, w przypadku Google Analytics dost?pne s? równie? raporty dedykowane e-commerce, które pozwalaj? na szersze spojrzenie na sprzeda? w sklepie.

Tworzenie celów jest jednym z elementów budowania skutecznej strategii marketingowej, zw?aszcza je?eli si? stworzone w SMART sposób:

 • Sprecyzowany,
 • Mierzalny,
 • Atrakcyjny,
 • Realistyczny,
 • Terminowy.

Metodologia ta pozwala na stworzenie realnych celów, których poziom spe?nienia mo?na kontrolowa? za pomoc? Google Analytics. Cele mo?na ustawia? zgodnie z tym, co w danym sklepie sprawdza si? najlepiej. 

Podczas analizy problemów z konwersjami (czyli wykonywaniem celów) warto zada? sobie kilka pytań… a w zasadzie jedno, tylko kilka razy. “5 whys” (5 dlaczego) to metoda, który przy pomocy jednego pytania pozwala na skuteczne dr??enie problemu i doj?cie do jego przyczyny. Odpowiadaj?c sobie na kolejne pytania, np. najpopularniejszy produkt przesta? si? sprzedawa? Dlaczego? Wyst?pi? b??d na stronie i nie mo?na doda? go do koszyka Dlaczego? Ostatnie zmiany aktualizacyjne zosta?y ?le zaimplementowane Dlaczego? Presja aby wprowadzi? zmiany by?a zbyt du?a i przyspieszenie dzia?ań zosta?o wykonane kosztem testów. Dlaczego? Nak?ady na dzia? IT s? zbyt ma?e, a ich brak rzutuje na jako?? ca?ego sklepu.

Analityka w ecommerce – reaguj na zmiany!

Trzymanie r?ki na pulsie – chocia?by w formie ?ledzenia w obr?bie swojej strony, zdecydowanie u?atwia szybk? reakcj? na potencjalne problemy. Przyk?ad? Nag?y brak konwersji lub porzucanie koszyka mo?e sugerowa? problemy z dan? podstron? – np. jej znaczne spowolnienie lub b??d techniczny, uniemo?liwiaj?cy doprowadzenie transakcji do końca. Szybkie namierzenie problemu pozwala na zaoszcz?dzenie czasu i pieni?dzy.

Analityka w ecommerce – sk?d czerpa? wiedz??

Podstawow? analiz? w?asnego sklepu internetowego warto zacz?? od implementacji kodu ?ledzenia Google Analytics. O tym jak to narz?dzie dzia?a i jak zabra? si? za ustawianie w?asnych celów dowiecie si? z oficjalnych ?róde? Google:

 1. Google Analytics dla pocz?tkuj?cych,
 2. Google Analytics dla zaawansowanych
 3. Pakiet Google Analytics 360 – pierwsze kroki
 4. Podstawy Mened?era tagów Google

Kursy sk?adaj? si? z kilku lekcji z filmami instrukta?owymi. Niestety, materia?y szkoleniowe i sam kurs prowadzone s? wy??cznie w j?zyku angielskim

 • Pierwsze kroki z Analytics przybli?y? mo?e równie? ta strona. Wi?kszo?? tre?ci w subdomenie support jest dost?pna w j?zyku polskim.

Je?eli planujecie zg??bi? podstawy analityki w e-commerce, a zw?aszcza zagadnienia zwi?zane z Google Analytics, zach?camy do  korzystania z kursów – w j?zyku polskim! – umieszczonych na naszej platformie szkoleniowej. Podstawy Analytics znajdziecie równie? w naszym poradniku “Podstawy Google Analitycs”.

Podstawy analityki w e-commerce

Zainwestowanie czasu w swój rozwój i rozwijanie swoich umiej?tno?ci nigdy nie jest czasem straconym. W przypadku zagadnień biznesowych, inne – bardziej analityczne – spojrzenie na ?wiat zakupów pozwoli na wy?uskanie z nich subtelno?ci, które pozwol? na wzrost sklepu i osi?gni?cie realnych zysków!

Brak wdro?enia narz?dzi analitycznych i aktywne korzystanie z nich to po prostu strata pieni?dzy. NIe ryzykuj – sprawd? nasze poradniki ju? dzi?!

Artyku? Analityka w ecommerce pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/analityka-w-ecommerce/feed/ 0
Poradnik RODO w e-commerce http://www.elkoranews.com/poradnik-rodo-w-e-commerce/ http://www.elkoranews.com/poradnik-rodo-w-e-commerce/#respond Mon, 07 Sep 2020 10:42:24 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=12979 Poradniki RODO – dla kogo? Co znajdziesz w Poradniku Rodo dla e-commerce? Nie takie Prawo straszne, jak je maluj?. S?ów […]

Artyku? Poradnik RODO w e-commerce pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Pierwszy na rynku kompletny poradnik o polityce prywatno?ci oraz polityce cookies. Dedykowany w?a?cicielom sklepów internetowych (i nie tylko), którzy chc? w sposób zgodny z prawem przetwarza? dane osobowe.

Poradnik Rodo w e-commerce na przyk?adzie polityki prywatno?ci i polityki plików cookies to zbiór informacji i praktycznych do?wiadczeń, o tym jak przetwarza? dane osobowe w ramach dzia?alno?ci prowadzonej w internecie. Jest to prawdopodobnie jedyny tak obszernie omawiaj?cy temat poradnik na polskim rynku. Cho? w sieci roi si? od porad na temat polityki cookies czy polityki prywatno?ci, to jednak ?adne ze znanych nam ?róde?, nie omawia tych tematów w tak wyczerpuj?cy i czytelny sposób. Tworz?c poradnik mieli?my to na wzgl?dzie i postanowili?my zaprosi? do wspó?pracy ekspertów z kancelarii Answer, by opisali dok?adnie co, kto i kiedy musi wdro?y? w zakresie polityki prywatno?ci i polityki cookies na stronie www sklepu internetowego.?

Poradniki RODO – dla kogo?

Poradnik Rodo w e-commerce, jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim dedykowany w?a?cicielom sklepów internetowych, specjalistom od marketingu i sprzeda?y, którzy pracuj? w firmach posiadaj?cych sklep online oraz osobom zajmuj?cym si? kwestiami zwi?zanymi z ochron? danych kupuj?cych i obs?ug? sklepu. 

Dla wszystkich tych, którzy chc? w jakikolwiek sposób (zgodny z prawem) przetwarza? dane osobowe, tj:

 • stosowa? prawid?owe podstawy przetwarzania danych osobowych, 
 • wype?nia? obowi?zki informacyjne, 
 • prawid?owo powierza? przetwarzanie danych osobowych,
 • stosowa? odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne,
 • a tak?e posiada? zaktualizowane informacje na stronie swojego sklepu internetowego dotycz?ce sposobu zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Dla wielu w?a?cicieli sklepów internetowych prawo w tej kwestii mo?e stanowi? zagadk?. (w końcu, dla kogo nie? ??

Dla tych wszystkich dla których kwestie Rodo stanowi? nie lada wyzwanie, a którzy musz? si? z nimi zmierzy? w biznesie lub ?yciu codziennym – powsta? w?a?nie Poradnik RODO w e-commerce.

Co znajdziesz w Poradniku Rodo dla e-commerce?

Pierwszy rozdzia? Poradnika Rodo w e-commerce traktuje o polityce prywatno?ci. Eksperci z kancelarii prawnej opisali dok?adnie jak napisa? polityk? prywatno?ci dla sklepu internetowego, co powinno si? w niej znale?? oraz jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych. Ka?dy podrozdzia? zawiera przyk?ady, aby w ?atwy sposób wyt?umaczy? trudniejsze kwestie i zagadnienia.?

W drugim rozdziale znajdziesz wszelkie informacje zwi?zane z polityk? ciasteczek (cookies). Dowiesz si? jakie prawa maj? osoby, których przetwarzane dane przez Twoj? firm? dotycz?, oraz jakie informacje powinny si? znale?? np. w formularzach zbieraj?cych dane osobowe czy kontaktowe. Co wi?cej, ten rozdzia? wzbogacony jest tak?e o informacje dotycz?ce funkcji Inspektora ochrony danych, a wi?c osoby, której powo?anie b?dzie niezb?dne, je?eli dzia?alno?? w obszarze e-commerce spe?nia które? z uwzgl?dnionych w Poradniku przyk?adów. 

Nie takie Prawo straszne, jak je maluj?.

Poradnik ten, cho? zawiera z pozoru ma?o poczytne kwestie jest napisany w jak najbardziej przyst?pny i ?atwy do zrozumienia sposób. Tre?? wzbogacona jest o tabele i grafiki, które wnosz? przejrzysto?? do ca?o?ci i sprawiaj?, ?e RODO, w tym polityka prywatno?ci i polityka cookies nigdy nie by?y tak proste w zrozumieniu. Ka?dy, kto ?ci?gnie poradnik rodo, b?dzie w stanie wprowadzi? potrzebne zmiany w politykach swojej firmy, tak aby by?y zgodne z prawem i aktualne na stan prawny w sierpniu 2020 roku.

S?ów kilka o autorach Poradnika RODO dla e-commerce.

Autorami Poradnika s? radcy prawni reprezentuj?cy Kancelari? Prawn? ANSWER Wojciechowski i Partnerzy, specjalizuj?cy si? w obs?udze gospodarczej spó?ek, prawie nowoczesnych technologii i prawie w?asno?ci intelektualnej. ??cznie a? 7 osób z kancelarii przyczyni?o si? do powstania publikacji, zach?camy wi?c do jej pobrania! ??

Artyku? Poradnik RODO w e-commerce pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/poradnik-rodo-w-e-commerce/feed/ 0
Przekierowania 301 – najpopularniejsze typy http://www.elkoranews.com/przekierowania-301-najpopularniejsze-typy/ http://www.elkoranews.com/przekierowania-301-najpopularniejsze-typy/#respond Mon, 07 Sep 2020 07:22:57 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=12887 Czym jest przekierowanie 301? Kiedy stosuje si? przekierowanie 301? Najpopularniejsze typy Inne typy przekierowań O czym pami?ta?, stosuj?c przekierowania 301 […]

Artyku? Przekierowania 301 – najpopularniejsze typy pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

W internecie ka?da rzecz ma swoje miejsce okre?lone przez adres URL. Je?li z jakich? powodów ulegnie on zmianie, tworzy to szereg utrudnień – zarówno dla robotów indeksuj?cych Google, które odpowiadaj? za pozycjonowanie strony, jak i dla u?ytkowników, którzy szukaj? okre?lonych tre?ci. Jest jednak na to sposób – przekierowanie 301 to odpowiednik zmiany adresu korespondencyjnego w ?wiecie niewirtualnym. Sprawd?, jak to dzia?a i jakie typy przekierowań 301 mo?na zastosowa?.

Czym jest przekierowanie 301?

Przekierowanie 301 (Moved permanently) to mechanizm wskazuj?cy, ?e dana strona zosta?a przeniesiona pod inny adres. Dzia?a on automatycznie – to znaczy nie wy?wietla informacji o ?przeprowadzce”, ale od razu kieruje na w?a?ciw? stron? znajduj?c? si? pod now? ?cie?k? URL. Dzi?ki temu np. roboty wyszukiwarki i u?ytkownicy Internetu nie musz? b??dzi? w poszukiwaniu konkretnej tre?ci.

Mo?na wyró?ni? kilka typów przekierowań, jednak 301 jest najpopularniejszym z nich. Oznacza przeprowadzk? na sta?e, czyli permanentn? zmian? adresu strony. To rozwi?zanie bardzo wygodne z punktu widzenia u?ytkownika, a jednocze?nie niezwykle istotne dla SEO. Dzi?ki przekierowaniu, strona nie traci bowiem wypracowanej pozycji ani mocy i mo?e nadal na nie pracowa?.

Kiedy stosuje si? przekierowanie 301? Najpopularniejsze typy

Skonstruowanie przekierowania 301 mo?e by? konieczne z ró?nych powodów. Dokonuje si? go (zazwyczaj) w pliku .htacces – wystarczy zastosowa? odpowiedni kod. Wyró?nia si? kilka najpopularniejszych typów takiego dzia?ania. Przyk?ady wraz z potrzebnymi do ich dokonania kodami (w miejsce ?twojastrona.pl” nale?y wstawi? w?asny adres witryny) znajdziesz poni?ej.

 • Przekierowania 301 z adresu z ?www” na ?bez www”

Adresy strony mog? wyst?powa? z lub bez ?www” na pocz?tku. Je?li ta kwestia nie zostanie uporz?dkowana, mo?e tworzy? chaos, a ruch b?dzie si? rozk?ada? na dwa odr?bne adresy, co jest wyj?tkowo niekorzystne z punktu widzenia SEO.

Dlatego w takich przypadkach najcz??ciej stosuje si? przekierowanie 301, które pozwala wybra? preferowan? form? zapisu adresu witryny. Sprawia to, ?e u?ytkownik trafi na docelow? stron? niezale?nie od tego, czy wpisze w pasku przegl?darki np. ?www.twojastrona.pl”, czy te? ?twojastrona.pl”. Takie rozwi?zanie wp?ywa pozytywnie na optymalizacj? i decyduje o wygodzie u?ytkownika.

Przyk?adowy kod:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.twojastrona.pl$

RewriteRule (.*)$ http://twojastrona.pl/$1 [R=301,L]

 • Zmiana domeny

Zmiana nazwy domeny jest stosunkowo cz?sto wykonywanym zabiegiem. W takim przypadku nale?y zadba? o przekierowanie, by u?ytkownicy mogli z ?atwo?ci? trafi? pod nowy adres, a roboty Google nie uzna?y przeniesionych tre?ci za duplicate content, co jest wysoce niewskazane ze wzgl?du na SEO.

Niezwykle wa?ne jest zadbanie o to, by przekierowanie 301 dotyczy?o nie tylko strony g?ównej, ale równie? pozosta?ych zak?adek. Najlepszym rozwi?zaniem jest wytyczenie za ich pomoc? bezpo?rednich ?cie?ek do nowych adresów dla ka?dej podstrony. Warto si? postara? chocia?by po to, by nie zniech?ci? u?ytkowników spotkaniem ze ?cian?, czyli wej?ciem na nieistniej?c? ju? stron?. To równie? jedyny sposób pozwalaj?cy na przeniesienie witryny bez utraty ruchu.

Najlepiej wdro?y? przekierowanie 301 przed migracj? danych pod nowy adres. Dzi?ki temu roboty indeksuj?ce prawid?owo odczytaj? Twoje dzia?ania: jako przeniesienie witryny, a nie stworzenie zupe?nie nowej z powielon? tre?ci?.

Przyk?adowy kod:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^twojastrona.pl$

RewriteRule (.*)$ http://twojanowastrona.pl/$1 [R=301,L]

 • Zmiana HTTP na HTTPS

Zastosowanie protoko?u SSL wi??e si? ze zmian? adresu z HTTP na HTTPS. Wówczas równie? nale?y dokona? przekierowania. 

Przyk?adowy kod:

RewriteCond %{HTTPS} !=on

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

 • Uko?nik (?/”) na końcu adresu

Ten sam adres ró?ni?cy si? tylko uko?nikiem na końcu (np. ?www.twojastrona.pl” i ?www.twojastrona.pl/”) to dla Google dwie odr?bne strony. Brak przekierowania w tym zakresie to bardzo cz?sty b??d, który sprawia, ?e algorytm odczytuje Twoje tre?ci jako duplicate content, a tym samym uzyskanie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania jest w zasadzie niemo?liwe. 

Przyk?adowy kod:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]

 • Przekierowanie wildcard

Funkcja wildcard pomaga w ?atwym tworzeniu nowych subdomen. Jednak w praktyce oznacza to równie?, ?e wpisanie dowolnego ci?gu znaków przed adresem Twojej strony wy?wietli jej zawarto??, tworz?c w efekcie kopi?. Niekiedy roboty Google indeksuj? takie strony, tworz?c niesamowity chaos. Wówczas w wynikach wyszukiwania mo?e si? pokazywa? kilka (lub nawet kilkadziesi?t!) wersji tego samego adresu, np. dla przyk?adowej www.twojastrona.pl równie? www.www.twojastrona.pl, ww.twojastrona.pl czy np. twojastrona.twojastrona.pl. Jest to bardzo niebezpieczne i grozi karami od Google. Rozwi?zanie? Przekierowanie 301, które przeniesie u?ytkowników i roboty Google z ka?dej subdomeny na stron? g?ówn?.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.+).twojastrona.pl$

RewriteRule (.*)$ http://twojastrona.pl/$1  [R=301,L]

Inne typy przekierowań

Przypomnijmy, ?e przekierowania 301 u?ywa si? wy??cznie w przypadku permanentnej zmiany adresu strony. Istnieje jednak równie? wiele innych mo?liwo?ci przeniesienia internautów pod inny adres oraz wys?ania odpowiedniego komunikatu do robotów wyszukiwarki. Inne dost?pne rodzaje przekierowań to:

 • 302 (Found) – tymczasowe, pozwalaj?ce na przeniesienie tre?ci pod inny adres, a nast?pnie ich powrót do pierwotnego ?ród?a;
 • 303 (See Other) – u?ywane z formularzami wysy?aj?cymi dane metod? HTTP POST, umo?liwiaj?ce przekierowanie na konkretny adres w odpowiedzi na ów formularz;
 • 304 (Not Modified) – informuje przegl?dark?, ?e dane znajduj?ce si? w jej pami?ci s? aktualne, nie uleg?y zmianom, nie musz? by? wi?c pobierane ze ?ród?a;
 • 305 (Use Proxy) – umo?liwia skorzystanie z danego zasobu tylko podczas korzystania z okre?lonego serwera Proxy, wy?wietla komunikat z adresem serwera;
 • 307 (Temporary Redirect) – czasowe przekierowanie, nie umo?liwia zmiany metody ??dania z POST na GET.

O czym pami?ta?, stosuj?c przekierowania 301 i inne?

Warto pami?ta?, ?e przekierowania s? nie tylko korzystne dla u?ytkowników, ale równie? u?atwiaj? prac? robotów Google i pomagaj? zadba? o prawid?owe indeksowanie strony. Wp?ywaj? wi?c pozytywnie zarówno na UX, jak i SEO. Stosuj?c je umiej?tnie mo?na ?bezbole?nie” przenosi? strony pod nowe adresy, a tak?e pozwala na prowadzenie wielu innych dzia?ań bez uszczerbku na pozycji witryny.

Wykorzystuj?c przekierowania ró?nych typów, nale?y jednak zachowa? ostro?no??. Zastosowanie zbyt wielu poleceń mo?e bowiem skutkowa? utworzeniem si? p?tli, a w wyniku tego powstaniem b??du 310 – Too many redirects (zbyt wiele przekierowań), który uniemo?liwia trafienie na konkretn? stron?.

Artyku? Przekierowania 301 – najpopularniejsze typy pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/przekierowania-301-najpopularniejsze-typy/feed/ 0
Jak robi ?o?? http://www.elkoranews.com/jak-robi-los/ http://www.elkoranews.com/jak-robi-los/#respond Fri, 04 Sep 2020 10:52:38 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=13015 A jak robi ?o?? A dlaczego warto pokazywa? si? w wyszukiwarce? Jak robi ?o?? To pytanie zostaje zadane wyszukiwarce Google […]

Artyku? Jak robi ?o?? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Jak robi ?o?? To pytanie zostaje zadane wyszukiwarce Google oko?o 20 razy w miesi?cu. Szukaj?c inspiracji dla naszej reklamy na Spotify i na Youtube uznali?my, ?e w?a?nie ono dobrze reprezentuje to, do czego wszystkim z nas s?u?y Google. Uczy, bawi, reklamuje!

A przy okazji… nawo?ywanie ?osia jest ca?kiem zabawne. ??

A jak robi ?o??

A tak. ??

Przy okazji sprawdzili?my, odg?osy których zwierz?t nas najbardziej frapuj? – a w zasadzie, s? dla nas zagadk?. Oto ranking wed?ug zapytań do wyszukiwarki Google:

 • Jak robi lis? 200 zapytań
 • Jak robi ?yrafa? 150 zapytań
 • Jak robi indyk? 100 zapytań
 • Jak robi koza? 100 zapytań
 • Jak robi zebra? 100 zapytań
 • Jak robi sowa? 80 zapytań

Popularno?? zapytań o lisa, to prawdopodobnie efekt s?ynnej piosenki „What does the fox say?”, która ju? w samym tytule zadaje fundamentalne i nieu?wiadomione do tej pory pytanie. ??

Niniejszy wpis powsta? z my?l? o osobach, które spotka?y si? z nasz? reklam? na YT i Spotify. Uznali?my, ?e skoro ju? dzielimy si? wiedz? na temat odg?osów ?osia, to potem kto? mo?e szuka? potwierdzenia takiej informacji w wyszukiwarce. Wi?c tak – potwierdzamy – tak robi ?o?. ??

A dlaczego warto pokazywa? si? w wyszukiwarce?

Pytanie o ?osia jest trywialne i stosunkowo rzadkie, ale oprócz tego, ?e jeste?my u?ytkownikami wyszukiwarki, to jeste?my równie? klientami. Codziennie zadajemy miliony zapytań produktowych i o us?ugi. Rekomendacje, recenzje, opinie, opisy JAK co? uruchomi? czy zrobi? – to wszystko nas interesuje. Dlaczego jest to istotne z punktu widzenia przedsi?biorcy? Bo bezpo?rednio lub przynajmniej po?rednio, przyci?gasz do siebie klientów odpowiadaj?c na pytania zwi?zane z Twoj? bran??.

Tak jak np. blog Verseo odpowiada na pytanie „Co to jest Google Ads” czy „Ile trwa pozycjonowanie”. Mo?emy uzna?, ?e kto? poszukuj?cy takich informacji znajduje si? w naszej szerokiej grupie potencjalnych klientów. A skoro tak – nie mo?emy pozwoli? sobie na to, by kto? inny udzieli? mu odpowiedzi na tego typu pytania. ??

Podobnie Ty, je?eli jeste? przedsi?biorc?, musisz rozwa?y? strategi? reklamowania si? w wyszukiwarce Google i zastanowi? si?, czego szukaj? Twoi klienci. Oczywi?cie, ch?tnie Ci w tym pomo?emy. ??

Artyku? Jak robi ?o?? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/jak-robi-los/feed/ 0
Jak za?o?y? w?asny sklep internetowy? 9 kroków! http://www.elkoranews.com/jak-zalozyc-wlasny-sklep-internetowy/ http://www.elkoranews.com/jak-zalozyc-wlasny-sklep-internetowy/#respond Thu, 03 Sep 2020 07:17:51 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=12881 Krok 1: dopracuj koncepcj? biznesow? Krok 2: branding Krok 3: wybór platformy Krok 4: integracja e-sklepu z ERP Krok 5: […]

Artyku? Jak za?o?y? w?asny sklep internetowy? 9 kroków! pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Rynek e-commerce ro?nie od wielu lat – wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Jednak to rok 2020 by? prze?omowy – w skali globalnej e-biznes zanotowa? ponad 16-procentowy przyrost, a mo?na si? spodziewa?, ?e to dopiero pocz?tek. Pandemia koronawirusa sprawi?a, ?e coraz wi?cej konsumentów ch?tnie zamawia on-line. Poniewa? na rynku pojawi?o si? wi?cej klientów, mo?na oczekiwa?, ?e i otworzy? si? potencja? dla nowych sklepów internetowych! Ale jak za?o?y? w?asny sklep internetowy? Dowiedz si?, w jaki sposób to zrobi? krok po kroku.

Internet jest najbardziej przysz?o?ciowym kana?em sprzeda?owym – co do tego nie ma najmniejszych w?tpliwo?ci. Bez wzgl?du na to, na jakim polu prowadzisz dzia?alno??, mo?liwo?? dotarcia do klienta bez ograniczeń lokalizacyjnych daje Ci ogromn? przewag? konkurencyjn?. Warto j? wykorzysta? – zw?aszcza, ?e dzi? za?o?enie e-sklepu jest prostsze ni? jeszcze kilka lat temu.

Ale uwaga! Je?li my?lisz, ?e stanie si? to jak za pstrykni?ciem palca… no có?. A? tak dobrze nie jest. Aby przej?? od pomys?u do realizacji, a nast?pnie skutecznie wypracowa? swoj? pozycj? na rynku, musisz wiedzie?, jak to zrobi? krok po kroku. Zobacz zatem, czego potrzebujesz, aby otworzy? dobrze funkcjonuj?cy sklep internetowy.

Krok 1: dopracuj koncepcj? biznesow?

Zanim przejdziesz do szczegó?ów technicznych zwi?zanych z w?asnym e-sklepem, musisz przej?? przez podstawowe zadania biznesowe. To one s? fundamentem Twojej inwestycji. Pami?taj: zak?adaj?c e-sklep, inwestujesz d?ugoterminowo. Dlatego musisz si? nastawi? na to, ?e rozwój dzia?alno?ci nie nast?pi z miesi?ca na miesi?c, a na efekty b?dzie trzeba poczeka?.

Pytanie wi?c: jak zacz??? To zale?y, i to od kilku czynników. Zastanów si?: czy sklep internetowy ma by? sposobem na rozwini?cie biznesu stacjonarnego, czy jest pierwszym krokiem, jaki stawiasz na rynku? Je?eli ju? zajmujesz si? produkcj? i dystrybucj? okre?lonych towarów kana?ami stacjonarnymi, masz ju? zapewne wypracowane odpowiednie mechanizmy zwi?zane m.in. z transportem i magazynowaniem produktów, a tak?e zaplecze marketingowe. Dysponujesz ju? te? baz? klientów i wiesz, do kogo s? adresowane Twoje rozwi?zania.

Je?li jednak rozpoczynasz zupe?nie od zera – pierwszy krok to znalezienie bran?y. Zacznij od dog??bnego researchu. Sprawd?, na co obecnie jest koniunktura i zastanów si?, w jakim obszarze jeste? ekspertem lub mo?esz si? nim szybko sta?. Przoduj? dwa podej?cia do tego tematu: albo celowanie w nisz? lub budowanie ekskluzywnego brandu, albo odwrotnie – bazowanie na sprawdzonych i powszechnych dobrach materialnych.

Pami?taj te?, ?e musisz zadecydowa? o tym, czy b?dziesz sprzedawa? towary pod swoim logo (np. podejmuj?c wspó?prac? z producentem przy tworzeniu marki w?asnej), czy zajmiesz si? redystrybucj?.

Równie istotne jest zapewnienie sobie odpowiedniego miejsca na prowadzenie dzia?alno?ci e-sklepu. O ile na pocz?tku, przy niewielkich zamówieniach mo?esz sobie poradzi?, sk?aduj?c produkty np. w przydomowym gara?u, o tyle z czasem b?dzie Ci potrzebna profesjonalna przestrzeń magazynowa. 

Mo?esz te? zdecydowa? si? na prac? w modelu dropshippingu, co oznacza, ?e podejmiesz wspó?prac? z dostawc? produktów, za? Ty zajmiesz si? tylko (i a?!) prowadzeniem ca?ego procesu sprzeda?y a? do momentu finalizacji zamówienia. To rozwi?zanie dobre dla zupe?nie pocz?tkuj?cych przedsi?biorców, ale oczywi?cie ma równie? swoje minusy, jak np ograniczony wp?yw na proces wysy?ki czy sprawdzenie jako?ci produktów.

Jak zatem widzisz, je?eli jeste? zupe?nie pocz?tkuj?cy, musisz zacz?? od opracowania fundamentów biznesowych. Kiedy b?d? ju? gotowe i b?dziesz wiedzie?:

 • co sprzedajesz,
 • do kogo maj? trafi? Twoje produkty,
 • jakie s? Twoje ?moce przerobowe”,
 • jakim bud?etem dysponujesz na pocz?tek,

mo?esz przyst?pi? do zak?adania sklepu internetowego od strony technicznej.

Krok 2: branding

branding sklepu internetowego

Je?eli ju? prowadzisz dzia?alno?? stacjonarnie i wypracowa?e? mark? rozpoznawaln? przez klientów, najlepszym rozwi?zaniem b?dzie jej promowanie równie? w ramach dzia?alno?ci e-commerce. Pami?taj jednak, ?e je?eli w Twojej niszy rynkowej panuje du?a konkurencja, wyrazista, ?atwa do skojarzenia marka mo?e by? jednym z czynników, które zawa?? na powodzeniu w biznesie. Dlatego opracowanie dobrej strategii brandingowej ju? na pocz?tku to najlepsze, co mo?esz zrobi?. Pó?niejsza zmiana nazwy mo?e by? czaso- i kosztoch?onna, a przede wszystkim ryzykowna.

Jak stworzy? dobr? mark?? Zanim zaczniesz:

 • precyzyjnie okre?l, do jakiej grupy klientów b?d? trafia?y Twoje produkty – oceń, jakie s? ich potrzeby, oczekiwania, problemy, wyzwania,
 • wska? kluczowe warto?ci, z którymi ma by? kojarzony Twój sklep (oraz produkty) – co b?dzie istotniejsze: presti? i bardzo wysoka jako?? produktów, a mo?e ich designerski charakter?

Kiedy b?dziesz wiedzie?, w jaki sposób chcesz si? komunikowa? z rynkiem, mo?esz przej?? do kolejnego kroku: wybra? nazw? marki oraz jej system identyfikacji wizualnej.

Zw?aszcza w tym drugim aspekcie warto skorzysta? z pomocy profesjonalnych grafików i web designerów – to zlecenie mog? wykona? samodzielnie lub w ramach wspó?pracy przy projektowaniu layoutu e-sklepu. Wszystko zale?y od tego, w jaki sposób zechcesz go ?postawi?”.

Na tym etapie – gdy opracujesz ju? brand sklepu – warto równie? wykupi? domen? serwisu. Pami?taj, ?e do dyspozycji masz nie tylko domeny .pl, ale równie? .eu czy .com, ale tak?e wiele nietypowych. Niemniej jednak – to te 3 wymienione przed chwil? daj? Ci wi?ksz? wiarygodno??. Je?li masz mo?liwo??, wybieraj?c domen?:

 • wykup od razu kilka ?końcowek” adresu – mo?esz potem ustawi? na nich przekierowanie na w?a?ciwy sklep (czyli Twój!),
 • unikaj w nazwie domeny my?lników i innych elementów, które mog? utrudnia? u?ytkownikowi wpisanie adresu ?z palca”.
 • pami?taj, ?e sama nazwa domeny nie ma wp?ywu na pozycjonowanie – powinna by? ?atwa do zapami?tania i oczywi?cie kojarzy? si? z danym biznesem.

Gotowe? Czas wi?c przej?? do kroku nr. 3!

Krok 3: wybór platformy

Na tym etapie czeka Ci? bardzo wa?na decyzja – o tym, w oparciu o jak? technologi? b?dzie dzia?a? Twój e-sklep. Mo?esz pój?? kilkoma drogami.

 1. Zlecenie ekspertom opracowania Twojego sklepu ?od zera” – to rozwi?zanie najbezpieczniejsze, które jednocze?nie dopasujesz w pe?ni do swoich potrzeb biznesowych. Musisz jednak pami?ta?, ?e koszty stworzenia platformy dedykowanej mog? by? wysokie (i zb?dne), a czas przygotowania serwisu mo?e si? bardzo wyd?u?y?. Dlatego na to rozwi?zanie decyduj? si? inwestorzy, którzy mog? sobie pozwoli? na jednorazowe wydanie od kilkudziesi?ciu czy nawet kilkuset tysi?cy z?otych.
 2. Skorzysta? z platformy e-commerce.

Przy wyborze platformy sklepu internetowego kieruj si? przede wszystkim tym, na jak du?? skal? planujesz dzia?a? – tak?e w perspektywie wielu lat. We? równie? pod uwag? swój bud?et.

Do wyboru, gdy chodzi o platformy e-commerce, masz dwa podstawowe typy serwisów platformy abonamentowe oraz platformy open source. Czym si? ró?ni??

Platformy Open Source 

To oprogramowanie, które nale?y zainstalowa? na w?asnym serwerze. Dobrym przyk?adem s? tu platformy takie jak WooCommerce, Magento oraz PrestaShop. S? odpowiednie dla osób, którym zale?y na du?ej niezale?no?ci, mo?liwo?ci dopasowania e-sklepu do specyficznych oczekiwań, a przede wszystkim dla sklepów dzia?aj?cych na ?redni? i du?? skal?. Ich prowadzenie mo?e wymaga? wcze?niejszego do?wiadczenia w e-commerce lub wsparcia technicznego (zw?aszcza na pocz?tku).

Zazwyczaj sama platforma jest dost?pna do pobrania bezp?atnie, jednak jej obs?uga i rozszerzenie funkcjonalno?ci sklepu mo?e wymaga? inwestycji w p?atne pluginy. Trzeba te? pami?ta?, ?e konieczna b?dzie jej implementacja na serwerze i zintegrowanie z ni? wybranego layoutu graficznego (w?asnego lub wybranego z dost?pnych gotowych szablonów).

Platformy open-source’owe:

 • zapewniaj? mo?liwo?? bardzo szerokiej ?customizacji”,
 • s? przyjazne pozycjonowaniu sklepów internetowych,
 • maj? ogromne wsparcie techniczne – zw?aszcza samych u?ytkowników, którzy nieustannie rozwijaj? t? technologi?.

Gdy wybierasz jedn? z nich, czekaj? na Ciebie dodatkowe koszty implementacji, hostingu, administracji, jak równie? wyzwania zwi?zane z dostosowaniem platformy do wymagań prawnych (m.in. opracowanie regulaminu sklepu).

Je?eli decydujesz si? na platform? open source’ow?, na tym etapie konieczne b?dzie tak?e wykupienie hostingu. Serwer hostingowy powinien: 

 • by? dobrze zabezpieczony – tak, aby nie by? podatny na ataki, a dane Twoich klientów by?y bezpieczne,
 • by? dostosowany do wymogów platformy e-commerce, która zosta?a przez Ciebie wybrana,
 • zapewnia? Ci odpowiednio szybki transfer danych.

Do wyboru masz hosting wspó?dzielony, niedrogi i odpowiedni dla niewielkich sklepów, oraz serwery dedykowane – kosztowniejsze, ale i ?atwiejsze do indywidualnego skonfigurowania. S? odpowiednie dla wi?kszych i bardziej zaawansowanych e-sklepów. O tym jak wybra? odpowiedni hosting dowiesz si? z tego artyku?u.

Przy wyborze platformy open source’owej masz równie? wi?kszy wp?yw na wygl?d swojego e-sklepu. Mo?esz wi?c wdro?y? go na szablonie przygotowanym przez grafika komputerowego – tak, aby jak najlepiej wpisywa? si? w Twój system identyfikacji wizualnej marki. Mo?esz te? przyjrze? si? dost?pnym ju?, gotowym szablonom.

Platformy abonamentowe (SaaS)

Platformy abonamentowe dzia?aj? zazwyczaj w modelu SaaS, czyli Software as a Service. To m.in. takie platformy jak Shoper, Shopify czy Shoplo. Na nich otrzymujesz dost?p do oprogramowania znajduj?cego si? w formie przyst?pnego panelu – i to w oparciu o to dzia?a Twój e-sklep. W ich przypadku nie ma konieczno?ci ?wgrania” sklepu na w?asny serwer – korzystasz z gotowego systemu. Op?aty za korzystanie z platformy w modelu SaaS s? pobierane w formie abonamentu – np. miesi?cznego lub rocznego, a Ty, w zale?no?ci od swoich potrzeb, mo?esz wybra? konkretny zakres us?ug i mo?liwo?ci, jakie daje serwis. Koszty takiego rozwi?zania wynosz? od kilkuset do kilku tysi?cy z?otych rocznie.

Dla kogo s? platformy abonamentowe? Przede wszystkim dla pocz?tkuj?cych, którzy chc? prowadzi? sklep internetowy na ma?? skal?, zw?aszcza w modelu dropshippingu. Skorzystanie z tego rozwi?zania jest najprostsze, ale stawia wiele ograniczeń – zwi?zanych m.in. z ograniczon? funkcjonalno?ci? czy konieczno?ci? wybrania jednego z gotowych szablonów graficznych. Niektóre platformy SaaS nie s? te? idealne pod wzgl?dem pozycjonowania sklepów internetowych i obarczone s? ró?nego rodzaju barierami.

Je?li masz w?tpliwo?ci co do tego, jak? platform? e-commerce wybra?, porad? si? ekspertów. Przeanalizuj z nimi swój model biznesowy, aby nie pope?ni? b??du. Pó?niejsza zmiana platformy mo?e by? kosztowna i czasoch?onna.

Uwaga: Twój sklep internetowy powinien by? responsywny. To oznacza, ?e powinien si? wy?wietla? we w pe?ni funkcjonalny sposób na ró?nych urz?dzeniach – zarówno na komputerach, jak równie? na tabletach oraz smartfonach. Sprzeda? kana?ami mobile równie? bardzo dynamicznie wzrasta, wi?c nie mo?esz sobie pozwoli? na utrat? klientów z tego ?ród?a!

Krok 4: integracja e-sklepu z ERP

sklep internetowy integracje z ERP

Cho? nie jest to wymóg konieczny, warto rozwa?y? zintegrowanie oprogramowania sklepu internetowego z tym, które nadzoruje zasoby magazynowe. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty: je?eli oka?e si?, ?e klient zamówi towar, którego Ty nie masz na stanie, czekaj? Ci? nieprzyjemno?ci. Pojedyncza sytuacja tego typu mo?e si? przydarzy?. Je?li jednak takie problemy stan? si? nagminne, szybko stracisz dobr? opini?, a wraz z ni? – klientów.

W?a?nie dlatego najlepszym rozwi?zaniem jest skorzystanie z opcji integracji sklepu internetowego z systemem ERP. Natychmiastowy przep?yw informacji wyeliminuje mo?liwo?? wyst?pienia pomy?ki i u?atwi Ci zadanie.

Krok 5: wybór metod p?atno?ci i ich integracja z e-sklepem

Aby klienci ch?tnie dokonywali zakupów w Twoim e-sklepie, musisz im da? mo?liwo?? wygodnego p?acenia za towary. Standardowy przelew na konto oczywi?cie nie wystarczy. Dlatego musisz zdecydowa? si? na wygodne dla siebie, a zarazem bezpieczne i ?atwe w obs?udze metody p?atno?ci. Do wyboru jest wiele platform transakcyjnych. Wybieraj?c, we? pod uwag? zarówno dost?pne sposoby p?acenia (szybki przelew, karty kredytowe/debetowe, PayPal, GPay, BLIK), jak równie? prowizje i inne op?aty, a tak?e elastyczno?? dost?pu do ?rodków.

Krok 6: wybór metod dostawy produktów

To sprawa, o któr? musisz zadba? przede wszystkim w modelu, w którym samodzielnie zajmujesz si? wysy?k? towarów. Je?eli zdecydowa?e? si? na dropshipping, Twój kontrahent zapewne okre?li? metody, jakimi realizuje wysy?ki.

Je?li jednak nie, zadbaj o zapewnienie klientom dogodnych form otrzymywania produktów – poza us?ugami kurierskimi zwró? uwag? na coraz popularniejsze opcje dostawy towarów do punktów, np. sklepów czy paczkomatów. Z drugiej strony jednak pami?taj, ?e im wi?cej opcji do wyboru dla klienta, tym wi?ksze wyzwanie logistyczne. Dlatego warto zachowa? z?oty ?rodek.

Krok 7: formalno?ci zwi?zane z rozliczaniem przychodów

Aby prowadzi? sklep internetowy, nale?y (z ma?ymi wyj?tkami) za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?. Konieczne jest równie? rozliczanie si? z urz?dem skarbowym. Wi?kszo?? sklepów dzia?a w oparciu o ksi?gowo?? uproszczon? (KPiR). W wielu przypadkach jest mo?liwa rezygnacja z wystawiania paragonów fiskalnych na rzecz faktur elektronicznych. Warto jednak skonsultowa? te kwestie z ksi?gowym – tak, aby dope?ni? wszystkich formalno?ci zgodnie z wymogami prawnymi. 

Krok 8: dodaj produkty

Wiele platform e-commerce daje mo?liwo?? integracji z hurtowniami i automatycznej aktualizacji danych o produktach. Je?li jednak sprzedajesz w?asny asortyment, musisz go opisa? w sklepie ?r?cznie”. Przy dodawaniu produktów do gotowych szablonów podstron, warto zadba? o dwie kluczowe kwestie: z jednej strony o atrakcyjno?? prezentacji asortymentu dla klienta, a z drugiej – o dope?nienie wymogów SEO.

Licz? si? wi?c zarówno dobry i unikalny opis, jak równie? atrakcyjne zdj?cia produktowe. Je?eli sprzedajesz asortyment innych wytwórców, mo?esz zazwyczaj otrzyma? gotowe materia?y. Je?li za? dystrybuujesz w?asne produkty, zle? wykonanie profesjonalnych zdj?? produktowych.

W obszarze tre?ci zadbaj o to, aby:

 • by?y pisane j?zykiem korzy?ci – tak, aby przedstawia?y nie tylko atuty produktów, ale ich prze?o?enie na potrzeby klienta,
 • by?y pisane w stylu dostosowanym do charakterystyki potencjalnego klienta,
 • by?y zgodne z wymogami SEO – nale?y zadba? m.in. o zastosowanie odpowiednich s?ów kluczowych, nag?ówków i wypunktowań. Warto równie? zadba? o wprowadzenie meta danych i generowanie przyjaznych URL-i.
 • Kompletny przewodnik po opisach produktów w sklepie internetowym znajdziesz tutaj.

Krok 9: marketing

Kiedy sklep ju? ruszy i zaczniesz obs?ugiwa? klientów, czas zadba? o zwi?kszenie jego widoczno?ci dla klientów, a co za tym idzie – popularno?ci. W celu promowania e-sklepu mo?esz podj?? szereg dzia?ań – pocz?wszy od p?atnych linków, reklamy PPC, przez dzia?ania w social mediach, a kończ?c na pozycjonowaniu sklepu internetowego i stosowaniu narz?dzi z obszaru inbound marketingu.

Dobrze równie? pomy?le? o blogu w sklepie internetowym, który wzmocni potencja? pozycjonowania, a tak?e wizerunek serwisu.

Jak wi?c wida?, recepta na to, jak za?o?y? w?asny sklep internetowy, to metodyczne dzia?anie krok po kroku – w oparciu o przemy?lan? strategi?. To najlepszy sposób na to, aby osi?gn?? d?ugofalowy sukces biznesowy.

Potrzebujesz pomocy na którymkolwiek etapie tworzenia e-sklepu? Skontaktuj si?! Bogaci w do?wiadczenie, ch?tnie Ci pomo?emy!

Artyku? Jak za?o?y? w?asny sklep internetowy? 9 kroków! pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/jak-zalozyc-wlasny-sklep-internetowy/feed/ 0
Profesjonalne pozycjonowanie stron – co to w?a?ciwie znaczy? http://www.elkoranews.com/profesjonalne-pozycjonowanie-stron/ http://www.elkoranews.com/profesjonalne-pozycjonowanie-stron/#respond Tue, 01 Sep 2020 10:15:55 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=12939 Po pierwsze… do?wiadczenie, a profesjonalne pozycjonowanie stron! Po drugie… umiej?tno?? odmawiania Po trzecie… realizm w dzia?aniu i ocenach Po czwarte… […]

Artyku? Profesjonalne pozycjonowanie stron – co to w?a?ciwie znaczy? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Ze ?wiec? mo?na szuka? klienta, który nie chcia?by, aby us?uga pozycjonowania jego serwisu by?a na poziomie PRO. W sytuacji w której Internet dostarcza mo?liwo?? pozyskania podstawowych informacji na temat SEO wraz z (lepszymi lub gorszymi) podpowiedziami jak to samodzielnie wdro?y?, specjalista musi oferowa? co? wi?cej. Czym zatem jest ten wyj?tkowy pierwiastek PRO, który decyduje o tym, ?e warto odda? serwis w r?ce eksperckie i za t? us?ug? zap?aci?? Co oznacza profesjonalne pozycjonowanie stron w praktyce?

Profesjonalne pozycjonowanie stron funkcjonuje na kilku poziomach. Nie jest to poj?cie na sztywno przypisane do agencji SEO czy freelancerów. Tak naprawd?, niezale?nie od wybranego przez Ciebie modelu wspó?pracy, trafisz dobrze lub ?le. Co w takim kontek?cie oznacza „trafi? dobrze”? Co wyró?nia profesjonalne pozycjonowanie serwisów internetowych??

Po pierwsze… do?wiadczenie, a profesjonalne pozycjonowanie stron!

Do?wiadczony specjalista SEO niejedn? stron? ju? widzia?. W efekcie ?atwiej jest mu wychwyci? b??dy, oceni? ich wp?yw i znaczenie dla skuteczno?ci pozycjonowania, opracowa? strategi?. Nie chodzi tu o ?le rozumian? rutynowo?? i korzystanie z jednego wypracowanego szablonu przy tworzeniu strategii pozycjonowania, nieuwzgl?dniaj?cego specyfiki danego serwisu, indywidualnych ustaleń z klientem, jego oczekiwań, ograniczeń zwi?zanych z mo?liwo?ciami modyfikacji serwisu itp. Do?wiadczenie wi??e si? tu ze znajomo?ci? specyfiki np. ró?nych CMS-ów i silników sklepów, ich mocnych i s?abych stron, ograniczeniach? modyfikacjach i optymalizacji. To do?wiadczenie wynikaj?ce z pracy z wieloma serwisami – “lata praktyki” – zwi?ksz? prawdopodobieństwo, ?e b?dzie to profesjonalna i satysfakcjonuj?ca dla obu stron wspó?praca.

Po drugie… umiej?tno?? odmawiania

Profesjonalny specjalista SEO nie boi si? powiedzie? “nie”. Informacje od klientów odno?nie ich oczekiwań, do?wiadczeń z us?ug? pozycjonowania, kluczowych elementów oferty s? bardzo wa?ne i przydadz? si? pozycjonerowi. Dobra komunikacja zwi?ksza szans?, ?e klient b?dzie zadowolony. Co jednak zrobi? w sytuacji, której pomys? klienta lub jego oczekiwania wzgl?dem us?ugi s? ma?o realne, niemo?liwe do wdro?enia, przekraczaj?ce za?o?ony bud?et lub szkodliwe (nawet potencjalnie) dla strony internetowej? Profesjonalista nie b?dzie obawia? si? poinformowa? o tym klienta. Pozorna zgoda w takich zapalnych punktach to zazwyczaj zwiastun przysz?ych problemów, które w przysz?o?ci b?d? zdecydowanie trudniejsze do za?egnania.?Warto równie? pami?ta?, ?e najlepsze agencje i freelancerzy nie s? pod kroplówk? i zwyczajnie nie wezm? na warsztat tematów z ró?nych wzgl?dów beznadziejnych tylko po to, by wycisn?? z nich mo?liwie du?o pieni?dzy, a ma?o efektów.

Po trzecie… realizm w dzia?aniu i ocenach

Ten punkt wi??e si? po?rednio z cechami charakterystycznymi profesjonalisty SEO przedstawionymi w poprzednich punktach. Znaj?c na starcie m.in. oczekiwania klienta, bud?et i ewentualn? gotowo?? do jego zwi?kszenia mo?e proponowa? dzia?ania i rozwi?zania, które uwzgl?dniaj? te elementy i b?d? jednocze?nie dawa? satysfakcjonuj?cy efekt. Reakcja klienta, który ju? na starcie us?yszy, ?e osi?gni?cie upragnionego przez niego celu? zajmie szacunkowo minimum 6 miesi?cy przy okre?lonych za?o?eniach (tu mo?na wstawi? informacje cho?by o tempie zatwierdzania zmian czy rozwoju tre?ci na stronie) jest odmienna od tej b?d?cej efektem hurraoptymistycznych komunikatów w stylu “ju? po miesi?cu b?dzie pan zadowolony”.?

Po czwarte… wspó?pracuje z innymi osobami zaanga?owanymi w projekt

Nie nale?y do rzadko?ci sytuacja, w której specjalista SEO musi umie? wykaza? si? umiej?tno?ci? dobrej komunikacji i wspó?pracy z osobami, które niekoniecznie znaj? specyfik? ?wiadczonych przez niego us?ug. Krótko rzecz ujmuj?c – nie mówi? “po pozycjonersku”. Popularne sytuacje, w których dochodzi do takiego kontaktu, to cho?by kwestia wdro?enia zmian na stronie pod k?tem programistycznym, przekazanie zaleceń dotycz?cych tego jak ma by? przygotowany nowy serwis pod k?tem SEO, jak tworzy? warto?ciowy content wspieraj?cy proces pozycjonowania itp. W zale?no?ci od sytuacji pozycjoner musi umie? dotrze? ze swoim przekazem do programistów, twórców nowej strony internetowej, osoby z dzia?u marketingu czy “szefa wszystkich szefów” w firmie klienta. Prawdziw? sztuk? w takiej sytuacji jest znale?? wspólny j?zyk, komunikatywnie przekaza? swój punkt widzenia i przekona? do niego. 

Po pi?te… nie boi si? ?wiadomego i wyedukowanego klienta

Wiedza o SEO i ?wiadomo?? tego jak dzia?a – w tym zakresie wida? tendencj? wzrostow?. Nie ukrywamy, ?e jako Verseo przyk?adamy r?k? do tego trendu, który zas?uguje na jak najbardziej pozytywn? ocen?. Nasze 40 lekcji SEO, poradniki czy wpisy na bloga to wk?ad Verseo Team w SEO -kaganek o?wiaty. Wiemy, ?e podoba si? to naszym klientom i przybli?a im specyfik? us?ugi pozycjonowania. Oczywi?cie us?uga pozycjonowania nie jest to?sama z kursem SEO, jednak z naszego do?wiadczenia wynika, ?e klient orientuj?cy si? nawet na podstawowym poziomie i wyposa?ony w faktyczna wiedz?, a nie zestaw mitów na temat pozycjonowania, jest wsparciem dla specjalisty dbaj?cego o wysokie pozycje serwisu. Profesjonalne pozycjonowanie stron to tak?e dba?o?? o wiedz? klienta.

Po szóste… spogl?da ca?o?ciowo na proces promocji serwisu

Pozycjonowanie to cz?sto jeden z elementów wi?kszej uk?adanki, jak? jest promocja serwisu w Internecie. Relatywnie rzadko zdarza si? sytuacja, ?e jaki? serwis jest promowany tylko na jeden sposób. Warto zatem rozmawia? ze swoim klientem szerzej o jego pomy?le na promocj?, o tym z czego korzysta i jakie przynosi mu to rezultaty. Przyk?adowo, je?li w przypadku sklepu internetowego proponujemy przebudow? kategorii, to warto by uwzgl?dnia?o to, jak prowadzona jest kampania Google Ads. Propozycja utworzenia strony 404 powinna uwzgl?dnia? nie tylko kwestie zwi?zane z SEO, ale pe?ni? te? funkcj? zach?ty do pozostania w obr?bie serwisu i wyszukania czego? innego z aktualnej i dost?pnej oferty.??

Po siódme… rozwi?zuje problemy zamiast je mno?y?

Powiedzmy sobie szczerze: idealne serwisy pod k?tem SEO nie istniej?. Zdecydowana wi?kszo?? serwisów, które przychodzi nam pó?niej pozycjonowa?, wymaga na starcie wdro?enia poprawek i zmian pod k?tem SEO – mniejszych lub wi?kszych, w zale?no?ci od tego, z jakim przypadkiem si? spotykamy. Sprawa jest prosta: serwisy nie powstaj? wy??cznie z my?l? o jak najwy?szych pozycjach w Google, a o prezentacji oferty, zwi?kszeniu liczby klientów itp. Cele te czasem koliduj? ze sob?, dlatego wa?ne jest wypracowanie kompromisu, który zaakceptuj? wszystkie strony. Klientowi, któremu podoba si? jego witryna typu one page, ?atwiej mo?e przyj?? akceptacja propozycji, by nowe podstrony by?y umieszczone w menu u do?u strony. Podobn? sytuacj? b?dzie ta, w której mamy do czynienia z serwisem pozbawionym opisów kategorii, ze wzgl?du na to, ?e klientowi zale?y przede wszystkim na wyeksponowaniu produktów przynale??cych do tej kategorii i który nie zaakceptuje pomys?u z umieszczeniem bloku tre?ci u góry strony. Cho? jest to preferowane przez specjalistów SEO miejsce do publikacji tre?ci, to maj?c do wyboru brak zgody ze strony klienta na t? lokalizacj?, a kompromisowe umieszczenie znów u do?u strony, to wybór staje si? prosty… Podobnie jest z przyciskiem “czytaj wi?cej”, który nie wzbudza zachwytu specjalisty SEO, ale jest lepszym rozwi?zaniem ni? ca?kowita rezygnacja z tre?ci. Rol? pozycjonera jest czasem zaproponowa? co? kompromisowego, je?li najlepszego wariantu nie mo?na wdro?y? w ?ycie z powodu braku akceptacji dla takiego planu. Oczywi?cie zdarzaj? si? sytuacje, w przypadku których nie sposób znale?? akceptowalnego z punktu widzenia SEO rozwi?zania godz?cego oba punkty widzenia. O tym doj?ciu do ?ciany warto poinformowa? klienta. W końcu nie jest on ekspertem od SEO i nie musi wiedzie? jakie s? konsekwencje jego decyzji dla powodzenia procesu pozycjonowania. By? mo?e proste i szczere postawienie sprawy przekona go do zmiany decyzji.

Po ósme… nie ulega naciskom

Je?li poszukujesz metody promocji swojego serwisu, która przyniesie b?yskawiczne rezultaty i liczysz, ?e SEO zapewni je Tobie, to… mo?esz si? rozczarowa?. Oczywi?cie zdarzaj? si? przypadki serwisów, którym do szcz??cia i obecno?ci w top 10 wystarczy?a sama optymalizacja meta tagów. Takie b?yskawiczne drogi na szczyt to jednak mniejszo?? przypadków. Kiedy ta droga zaczyna si? wyd?u?a? i wystawia przy okazji na prób? wytrzyma?o?? klienta, operuj?cego nie?miertelnym has?em “dodajcie wi?cej linków”, mo?e si? pojawi? pokusa, by?pój?? tym tropem, aby klient by? zadowolony, a przynajmniej, by czasowo zyska? spokój. Czy jednak jest to najlepsze rozwi?zanie? Ka?dy powinien odpowiedzie? sobie sam na to pytanie.

To pozycjoner (lub zespó? specjalistów SEO) odpowiadaj? za strategi? i planuj? dzia?ania pod k?tem prawdopodobnych jej rezultatów. Nie jest niczym dziwnym sytuacja, gdy w trakcie trwania umowy dochodzi do zmian w strategii, której efektem jest intensyfikacja dzia?ań dla wybranych s?ów kluczowych – na przyk?ad dla tych, które nie znajduj? si? jeszcze w top 10.? Takie podej?cie ma sens, w przeciwieństwie do zmian wdra?anych dla ?wi?tego spokoju. Cierpliwo?? pop?aca – pozycjonowanie serwisu to d?ugofalowo najtańsza metoda pozyskiwania nowych klientów.

Po dziewi?te… kończy wspó?prac? z klas?

Nie ka?da umowa na pozycjonowanie zostaje przed?u?ona – to fakt. Powodów stoj?cych za tak? decyzj? mo?e by? wiele. Warto jednak zadba? ze swojej strony o to, by klient nie mia? po rozstaniu poczucia niesmaku. Wyindeksowanie serwisu z wyników wyszukiwania, uszkodzenie go, umieszczenie na nim linków prowadz?cych do innych stron, nara?anie na r?czn? kar? od Google… potencjalnych chwytów poni?ej pasa w ?wiecie SEO troch? si? znajdzie.?

Zdarza si? te?, ?e klient nie znaj?c specyfiki SEO, oczekuje utrzymania pewnych dzia?ań tak?e po zakończeniu umowy, a ich zaniechanie budzi w nim oburzenie. Przyk?adem mog? by? linki, które pozyska? dla niego pozycjoner w trakcie trwania umowy. Zdarza si?, ?e klient s?dzi, ?e zostan? z nim na sta?e. By unikn?? takich nieprzyjemnych sytuacji, warto ju? na starcie ustali? co si? stanie z optymalizacj?, dodanymi na stron? tre?ciami czy pozyskanymi linkami, czy zostan? usuni?te czy pozostan? jako trwa?y efekt umowy na pozycjonowanie dla danego serwisu. Jasne ustalenia? w tym zakresie pozwol? unikn?? nieprzyjemnych sytuacji i negatywnych opinii rozgoryczonego czy po prostu rozz?oszczonego klienta. Profesjonalne pozycjonowanie to stron to zatem tak?e sztuka po?egnań.

Artyku? Profesjonalne pozycjonowanie stron – co to w?a?ciwie znaczy? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/profesjonalne-pozycjonowanie-stron/feed/ 0
Jak wybra? odpowiedni hosting? http://www.elkoranews.com/jak-wybrac-odpowiedni-hosting/ http://www.elkoranews.com/jak-wybrac-odpowiedni-hosting/#respond Mon, 31 Aug 2020 07:10:03 +0000 http://www.elkoranews.com/?p=12875 Czym jest hosting? Jak wybra? hosting – krok 1: rodzaje serwerów Jak wybra? hosting – krok 2: co jest wa?ne? […]

Artyku? Jak wybra? odpowiedni hosting? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>

Ka?da strona internetowa opiera si? na dwóch filarach – to domena (adres) oraz hosting. O ile ten pierwszy termin jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalny i zrozumia?y – nawet dla laików – o tyle ten drugi wielu osobom, które dotychczas nie tworzy?y lub nie prowadzi?y w?asnej strony, cz?sto mówi niewiele. Tymczasem decyzja o jego wyborze decyduje o stabilno?ci, szybko?ci i mo?liwo?ci rozwoju witryny. Dowiedz si? wi?cej o hostingach i podejmij w?a?ciw? decyzj?. Jak wybra? odpowiedni hosting?

Czym jest hosting?

Zacznijmy od podstaw. Hosting to us?uga polegaj?ca na przydzieleniu cz??ci przestrzeni dyskowej serwera konkretnemu klientowi. Tym samym strona otrzymuje miejsce, w którym b?dzie ?zakorzeniona”. Przestrzeń na serwerze (komputerze, który ??czy innych u?ytkowników Internetu z Twoj? witryn?) jest niezb?dna – to na nim b?dzie znajdowa? si? kod strony odpowiadaj?cy za jej wygl?d i funkcjonalno??, wszelkie obrazy i tre??. Wybieraj?c hosting, otrzymujesz okre?lony ?kawa?ek” serwera o konkretnej pojemno?ci, a zazwyczaj tak?e rozmaite dodatkowe us?ugi.

W Polsce funkcjonuje wielu dostawców us?ug hostingowych oferuj?cych zarówno bezp?atne, jak i p?atne pakiety. Wiele z nich proponuje równie? bardzo zró?nicowane us?ugi dodatkowe. 

Jak wybra? hosting – krok 1: rodzaje serwerów

Klienci firm hostingowych mog? korzysta? z ró?nych typów serwerów. Ka?dy z nich oferuje nieco inne mo?liwo?ci, przez co s? przeznaczone do odmiennego zastosowania i odpowiadaj? ró?nym potrzebom. Co masz do wyboru i czym charakteryzuj? si? poszczególne opcje?

 • Hosting wspó?dzielony

To najpopularniejszy typ serwera, który jest jednocze?nie najtańszy i najprostszy w obs?udze. Korzystanie z niego nie wymaga w zasadzie ?adnej wiedzy technicznej. Prace zwi?zane z utrzymaniem i ustawieniami realizuje bowiem firma hostingowa – wystarczy wykupi? odpowiedni pakiet. U?ytkownik ma dost?p do panelu, w którym mo?e tworzy? bazy danych i konta e-mail czy te? dodawa? domeny. To rozwi?zanie przede wszystkim dla ma?ych firm i w?a?cicieli stron osobistych (np. blogerów).

W tym przypadku konto wydzielone jest na fizycznym serwerze dzielonym z innymi kontami. Zazwyczaj wszystkie maj? przypisany ten sam numer IP. Ze wzgl?du na to mog? si? pojawia? przej?ciowe problemy zwi?zane z p?ynno?ci? dzia?ania lub czasem ?adowania witryny (w chwilach wzmo?onego ruchu). Atutem rozwi?zania jest jednak niski koszt.

 • Serwer VPS (Virtual Private Server)

Serwer VPS to w?asna maszyna wirtualna o zazwyczaj gwarantowanych parametrach takich jak moc procesora i pami?? RAM. Zazwyczaj wi??e si? to z indywidualnym adresem IP i niezale?no?ci? od aktywno?ci innych u?ytkowników. Us?uga ta gwarantuje równie? nieco wy?szy poziom bezpieczeństwa, poniewa? jest dzielona z innymi tylko po?rednio. Taki serwer oferuje za to swobod? dostosowywania i organizacji przestrzeni roboczej, a tak?e instalacji oprogramowania. Korzystanie z serwera VPS wymaga pewnej wiedzy technicznej (w zale?no?ci od hostingu).

Pod wzgl?dem ceny jest to rozwi?zanie po?rednie – dro?sze od serwera wspó?dzielonego, ale tańsze od dedykowanego. Przeznaczone jest dla bardziej wymagaj?cych klientów, np. dla w?a?cicieli rozbudowanych witryn, du?ych sklepów internetowych.

 • Serwer dedykowany

Rozwi?zaniem dla najbardziej wymagaj?cych jest serwer dedykowany. To odr?bne miejsce w sieci – indywidualny serwer fizyczny, czyli oddzielna maszyna przeznaczona wy??cznie do Twojego u?ytku i ca?kowicie niezale?na od aktywno?ci innych u?ytkowników. Serwer dedykowany daje pe?n? swobod? dzia?ań, oferuje najwi?ksz? pr?dko?? dzia?ania strony i bezpieczeństwo. Nietrudno si? wi?c domy?li?, ?e jest najdro?szy. Ponadto jego obs?uga wymaga wiedzy technicznej. To rozwi?zanie dla du?ych witryn – portali internetowych, wirtualnych stacji radiowych i telewizyjnych, serwisów poczty e-mail.

Jak wybra? hosting – krok 2: co jest wa?ne?

Je?li masz ju? pewne poj?cie na temat tego, jakiego rodzaju serwera potrzebujesz, warto zwróci? uwag? na jego pozosta?e parametry. To kryteria, które maj? zastosowanie przede wszystkim przy wyborze dostawcy serwerów wspó?dzielonych, które s? najpopularniejsze. Co jest wa?ne?

 • Dost?pno?? (uptime) to parametr okre?laj?cy, jak cz?sto zdarzaj? si? awarie serwera lub inne problemy uniemo?liwiaj?ce dost?p do strony. Jego wysoko?? okre?la Service Level Agreement (SLA). Powinien Ci? interesowa? wy??cznie poziom 99% i wy?szy. Warto te? sprawdzi?, czy firma hostingowa oferuje rekompensat?, je?li nie b?dzie w stanie spe?ni? tego zobowi?zania.
 • Transfer i limit danych czyli przestrzeń dla przechowywania plików strony i ilo?? danych jakimi mo?emy si? podzieli? z odbiorcami. Niektórzy us?ugodawcy oferuj? do?? atrakcyjne pakiety bez limitu danych.
 • Bezpieczeństwo to kwestia, któr? niektórzy wci?? traktuj? po macoszemu. Obecnie obs?uga certyfikatów SSL to standard, ale warto sprawdzi?, jakie jeszcze us?ugi dla bezpieczeństwa oferuje dany us?ugodawca. Warto dowiedzie? si?, jak cz?sto wykonywane s? kopie bezpieczeństwa kont i jak d?ugo s? przechowywane.
 • Wsparcie techniczne mo?e si? okaza? bardzo cenne. Dlatego warto sprawdzi?, czy dana firma oferuje mo?liwo?? ?atwego kontaktu z dzia?em technicznym. Dok?adne komunikaty o awariach i prowadzonych naprawach, a tak?e rekompensaty za zwi?zane z tym niedogodno?ci z pewno?ci? b?d? dodatkowym atutem.
 • Limity to bardzo wa?na kwestia – szczególnie, je?li zamierzasz korzysta? z najtańszych pakietów. Ka?da firma hostingowa stosuje inne kryteria dla swoich klientów. Czasami ograniczeniu podlega maksymalna ilo?? domen podpi?tych do konta, innym razem jest to liczba baz danych. Oczywi?cie ka?dy pakiet hostingowy zak?ada t? okre?lon? pojemno?? serwera, któr? nale?y dopasowa? do swoich potrzeb.
 • Cena za przed?u?enie us?ugi jest bardzo wa?na. Wielu us?ugodawców kusi ofertami typu ?hosting za z?otówk?” tylko po to, by po wyga?ni?ciu okresu promocyjnego pobra? op?at? znacznie wy?sz? od konkurencji. Warto wi?c dok?adnie czyta? umow?, by wybra? faktycznie najkorzystniejsz? ofert?.

Jak wybra? hosting – krok 3: opinie i okres próbny

Przed podj?ciem ostatecznej decyzji nale?y sprawdzi? opinie o okre?lonym us?ugodawcy, staraj?c si? znale?? ich jak najbardziej rzetelne ?ród?o. Konkurencja na rynku hostingów jest spora, dlatego trzeba pami?ta?, ?e nie ka?da opinia znaleziona w internecie jest prawdziwa. Je?li jednak napotkasz na liczne doniesienia o s?abej pomocy technicznej czy ci?g?ych awariach, by? mo?e warto zrezygnowa?. Dobrze jest te? skorzysta? z okresu próbnego, który oferuje coraz wi?cej firm. Co prawda zazwyczaj to zaledwie 7 lub 14 dni, ale by? mo?e da Ci to pewne poj?cie o dost?pno?ci niezb?dnych funkcji czy te? wygodzie korzystania z hostingu.

Artyku? Jak wybra? odpowiedni hosting? pochodzi z serwisu Verseo.

]]>
http://www.elkoranews.com/jak-wybrac-odpowiedni-hosting/feed/ 0
韩国三级-韩国三级电影