VCM

Sprawd? teraz najnowsze informacje zwi?zane z platform? VCM czyli Verseo Campaign Manager. VCM dzia?a w oparciu o algorytmy samoucz?ce si? i optymalizuje wydawanie bud?etów reklamowych pod k?tem danego biznesu i okre?lonego celu biznesowego. W Verseo obecnie dysponujemy 50 strategiami optymalizuj?cymi.

D?ugofalowo, w wi?kszo?ci przypadków, system VCM podejmuje lepsze decyzje ni? cz?owiek prowadz?cy kampani? r?cznie. Poczytaj wi?cej o platformie VCM i zapytaj nas o szczegó?y w przypadku pytań.

Nowsze artyku?y

Uczenie maszynowe – czy to si? sprawdza w AdWords?
Olga Badeusz

Uczenie maszynowe – im szybciej zaczniesz, tym wi?cej zyskasz! Uczenie maszynowe i jego przewaga nad r?czn? obs?ug? kampanii jest nieporównywalna […]

Uczenie Maszynowe – szybkie fakty dla top marketerów
Maciej Popio?ek

Co to jest Uczenie Maszynowe? Uczenie Maszynowe to forma sztucznej inteligencji, która pod??a za danymi dostarczanymi z sieci. Oznacza to, […]

Wspó?praca partnerska z wykorzystaniem technologii VCM
Micha? Nowak

Uczenie maszynowe -zostań beneficjentem naszego rozwoju! Agencja Verseo ka?dego roku wyznacza sobie nowe szczyty do zdobycia. W roku 2015 dokonali?my […]

Case Study VCM Verseo Campaign Manager
Krzysztof Mas?owski

Analiza efektywno?ci optymalizacji kampanii Google AdWords na przestrzeni 4 miesi?cy przy u?yciu Verseo Campaign Manager Start platformy Verseo Campaign Manager wywo?a? […]

Pod??czanie istniej?cych kampanii Google AdWords do VCM
Krzysztof Mas?owski

Integracja kampanii Google AdWords do platformy VCM W ci?gu ostatnich 2-3 miesi?cy zintegrowali?my wiele kampanii Google AdWords z platform? VCM. […]

Wszystko, co musisz wiedzie? o VCM – Verseo Campaign Manager
Krzysztof Mas?owski

Zobacz Explainer Video o VCM VCM to kompleksowa platforma do zarz?dzania i optymalizacji kampanii online z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów samoucz?cych […]

Machine Learning w optymalizacji kampanii online – przysz?o?? która nadesz?a
Krzysztof Mas?owski

Uczenie maszynowe – przysz?o?? jest teraz! D?ugo si? zastanawia?em jak napisa? ten wpis. Trudno bowiem wszystko co si? dzieje w […]

VCM Verseo Campaign Manager – platforma numer 1 w Polsce do optymalizacji kampanii!
Joanna Michalska

Optymalizuj kampani? AdWords razem z platform? VCM! 15.12.2016 – bez cienia przesady mo?emy og?osi?, ?e dzi? rozpocz??a si? rewolucja! Jest […]