Social Media

Reklama Social Media to ju? sta?y element w strategii wielu firm. Na pok?adzie Verseo znajduj? si? równie? certyfikowani specjali?ci programu Facebook Blueprint, dzi?ki czemu masz pewno??, ?e nasze kampanie, ale równie? przedstawiana na naszym blogu wiedza, s? pierwszej jako?ci!

Social Media s? ?wietnym kana?em reklamowym dla wielu biznesów i równie dobrze uzupe?niaj? si? z reklamami w innych obszarach – np. sieci wyszukiwania Google lub z reklamami tekstowymi. Remarketing, kampanie leadowe, kampanie anga?uj?ce u?ytkownika. Mo?esz korzysta? z wielu form reklamy social media i optymalizowa? je z nami lub dzi?ki naszym poradnikom i materia?om dost?pnym w Akademii Verseo.

Nowsze artyku?y

reklama sklepu online
Reklama sklepu online – omówienie zalet
Dominika M?czka

Je?li nie ma Ci? w Internecie, nie istniejesz – w tym cz?sto powtarzanym powiedzeniu jest sporo prawdy. Je?eli wi?c prowadzisz […]

kampania facebook ads
5 zasad, które poprawi? Twoj? kampani? Facebook Ads
Jakub Michalak

Tak jak mazury s? krain? tysi?ca jezior, tak Facebook Ads to narz?dzie tysi?ca ustawień i opcji. Nasze dzia?ania przewa?nie sprowadzaj? […]

b??dy social media
7 b??dów marketingu w mediach spo?eczno?ciowych
Jakub Nowak

Wiele firm podejmuje m?dr? decyzj? i zaczyna korzysta? z marketingu w mediach spo?eczno?ciowych. Niestety, cz?sto dochodz? do wniosku, ?e takie […]

Poradnik Facebook Ads – pobierz teraz!
Dominika M?czka

Prowadzisz fanpage na Facebooku lub profil na Instagramie i chcesz zwi?kszy? aktywno?? swoich odbiorców, pozyska? dodatkowy ruch na stron? internetow? […]