Marketing online

Marketing online to jeden z wa?niejszych obszarów w prowadzeniu firmy, które trzeba pozna? lub powierzy? specjalistom. Wydatki na reklam? internetow?, w 2019 roku, pierwszy raz przekroczy?y te przeznaczane na reklam? tradycyjn?. Marketing online oferuje bowiem mnóstwo korzy?ci wzgl?dem reklamy z lat 90tych. Marketing online jest mierzalny, elastyczny bud?etowo i mo?na go odpali? chwil? po tym, jak wpadli?my na ten pomys?.

W tej kategorii na blogu poruszamy zagadnienia marketingu online, które nie pasuj? do podstawowych ram naszej dzia?alno?ci czyli reklam w Google i pozycjonowania. Znajdziesz tutaj zatem sporo o social mediach, contencie, copywritingu, ale i ciekawostki oraz statystyki oko?o marketingowe. Zapraszamy do czytania!

Nowsze artyku?y

audyt ux
Audyt UX – podstawowe b??dy UX na stronach internetowych
Maciej Popio?ek

Masz ciekaw? ofert?, dopracowan? stron? internetow?, dbasz o jako?? tre?ci i SEO, prowadzisz dzia?ania w social media, a mimo to […]

mapa cieplna
Mapa cieplna – heat map
Maciej Popio?ek

Twórcy i administratorzy stron www przyzwyczaili si? ju? do patrzenia na jej zawarto?? i struktur? przede wszystkim w kontek?cie SEO […]

poprawne zliczanie konwersjii w google analytics
Poprawne zliczanie konwersji w Google Analytics
Barbara Oleszek

Cel – element niezb?dny do wytyczania prawid?owej drogi dla twojego biznesu. Zdefiniowanie celu pozwala na ustalenie priorytetów, rozdysponowanie zasobów, a […]

Kampania reklamowa w internecie – jaka cena?
Maciej Popio?ek

Promowanie si? w Internecie to dzi? podstawa strategii marketingowej w zdecydowanej wi?kszo?ci bran?. Dlaczego? Odpowied? jest prosta: poniewa? wi?kszo?? konsumentów […]

marketing lateralny
Marketing Lateralny – co to jest?
Dominika M?czka

Kiedy tradycyjne podej?cie do marketingu i reklamy ju? nie wystarcza, pojawia si? pomys? na marketing lateralny. W my?l jego koncepcji […]

case study seo + google ads
Case Study SEO + Google Ads
Izabela Pirańska

Ludzi czy firmy, poznaje si? po owocach ich pracy. S?owa, papier, internet – wszystkie s? cierpliwie i pojemne, a my […]

powiadomienia push
Powiadomienia PUSH alternatyw? dla newsletterów?
Dominika M?czka

Komunikaty marketingowe maj? jeden podstawowy cel: zwróci? uwag? odbiorcy i zach?ci? do podj?cia okre?lonych dzia?ań. Mog? przybiera? wiele form. Pytanie […]

reklama kontekstowa
Reklama kontekstowa – co to jest?
Maciej Popio?ek

Lubisz ogl?da? reklamy? Cho? znajd? si? pewnie tacy, którzy na to pytanie odpowiedz? ?tak”, wi?kszo?? zareaguje energicznym kr?ceniem g?ow?. Z […]

reklama sklepu internetowego z ubraniami
Reklama sklepu internetowego z ubraniami – jak dotrze? do klientów?
Izabela Pirańska

Reklama sklepu internetowego z ubraniami – jak dotrze? do klientów? Prowadzisz e-sklep z ubraniami? To mo?e by? dobry pomys? na […]