Google Ads

Interesuje Ci? reklama Google Ads? Nie wiesz czy warto i na jakie rzeczy warto w tym kontek?cie zwróci? uwag?? W naszej kategorii porad i informacji zwi?zanych z reklam? Google Ads znajdziesz mnóstwo rzetelnej i aktualizowanej na bie??co wiedzy. Nasz blog o Google Ads powsta? w?a?nie z my?l? o Tobie!

Reklama Google Ads to jeden z najpowszechniejszych kana?ów reklamowych na ?wiecie, oboj?tnie czy mówimy o reklamie us?ug czy produktów. Odpowiednio zaprojektowana kampania Google Ads (dawno Google AdWords), to sensowne ?ród?o pozyskiwania nowych klientów. Jej niew?tpliwymi zaletami jest elastyczno?? bud?etowa, mo?liwo?? uruchomienia i zatrzymania w dowolnym momencie oraz wyj?tkowa mierzalno?? efektów. Reklamodawcy korzystaj?cy z reklamy Google ceni? sobie równie? przejrzysto?? systemu i fakt, ?e mog? p?aci? tylko za realne wej?cie na w?asn? stron? internetow?.

Nowsze artyku?y

poprawne zliczanie konwersjii w google analytics
Poprawne zliczanie konwersji w Google Analytics
Barbara Oleszek

Cel – element niezb?dny do wytyczania prawid?owej drogi dla twojego biznesu. Zdefiniowanie celu pozwala na ustalenie priorytetów, rozdysponowanie zasobów, a […]

Kampania reklamowa w internecie – jaka cena?
Maciej Popio?ek

Promowanie si? w Internecie to dzi? podstawa strategii marketingowej w zdecydowanej wi?kszo?ci bran?. Dlaczego? Odpowied? jest prosta: poniewa? wi?kszo?? konsumentów […]

case study seo + google ads
Case Study SEO + Google Ads
Izabela Pirańska

Ludzi czy firmy, poznaje si? po owocach ich pracy. S?owa, papier, internet – wszystkie s? cierpliwie i pojemne, a my […]

reklama sklepu internetowego z ubraniami
Reklama sklepu internetowego z ubraniami – jak dotrze? do klientów?
Izabela Pirańska

Reklama sklepu internetowego z ubraniami – jak dotrze? do klientów? Prowadzisz e-sklep z ubraniami? To mo?e by? dobry pomys? na […]

reklama w internecie
Reklama w internecie
Jakub Nowak

Gdzie si? reklamowa?, ?eby dotrze? do klientów? Najprostsza, a zarazem najbardziej uniwersalna odpowied? na to pytanie brzmi: tam, gdzie s? […]

wsparcie google ads covid
Covid-19: wsparcie Google dla ma?ych i ?rednich firm.
Dominika M?czka

Pandemia Covid-19 sprawi?a, ?e wiele firm musi si? mierzy? z nowymi wyzwaniami i wprowadza? natychmiastowe zmiany w sposobie zarz?dzania oraz […]

reklama sklepu online
Reklama sklepu online – omówienie zalet
Dominika M?czka

Je?li nie ma Ci? w Internecie, nie istniejesz – w tym cz?sto powtarzanym powiedzeniu jest sporo prawdy. Je?eli wi?c prowadzisz […]

ile zarabia specjalista google ads
Ile zarabia specjalista Google Ads w Verseo?
Maciej Popio?ek

Po opublikowaniu tekstu na temat p?ac w dziale SEO Verseo, dostali?my mnóstwo sygna?ów ?wiadcz?cych o tym, ?e by? to dobry […]

programmatic buying
Programmatic Buying – 7 najcz??ciej zadawanych pytań
Natalia Fr?ckowiak

Zautomatyzowany rynek reklam programatycznych bazuj?cych na danych u?ytkowników zmienia oblicze digital marketingu. Rozwija si? pr??nie, z roku na rok zwi?kszaj?c […]