Dowiedz si? wi?cej

Zapraszamy do Akademii Verseo.

Miejsca, w którym zgrabnie zebrali?my wszystkie nasze zasoby edukacyjne, z których mo?esz korzysta? ca?kowicie bezp?atnie. Google Ads, Google Analytics, Pozycjonowanie, Facebook Ads - z nami opadn? mg?y niewiedzy!

Rozsi?d? sie wygodnie i pog??biaj swoj? wiedz?

Omówimy, poka?emy, podpowiemy.
Zyskaj wiedz? bezpo?rednio od ekspertów Google Ads, pozycjonowania i praktyków w biznesie.

Twój content ma znaczenie

poziom: podstawowy

Verseo i LH.pl ??cz? si?y! Go?cinnie, w ramach cyklu spotkań o pozycjonowaniu z ekspertami SEO, wyst?pi?a Joanna Michalska - Executive SEO Specialist w Verseo. Tym razem na warsztat wzi?li?my content. Asia przez ponad godzin? opowiada?a: jak pisa?, a jak nie pisa?, gdzie pisa? i dlaczego trzeba.

Obejrzyj webinar

6 elementów skutecznej kampanii Google Ads w sieci wyszukiwania

poziom: podstawowy

Naucz si? pozyskiwa? klientów w Internecie. Chcesz wiedzie? na jakich elementach nale?y nale?y si? skupi? projektuj?c kampani? Google Ads? W trakcie webinaru przedstawimy kluczowe czynniki wp?ywaj?ce na efektywno?? kampanii w odniesieniu do przeznaczonego bud?etu reklamowego.

Obejrzyj webinar

5 marketingowych wyzwań a biznes online w 2020 r.

poziom: zaawansowany

Rok 2020 wymusza na firmach dostosowanie si? do nowych realiów biznesowych. Tradycyjne offline'owe metody budowania brandu, lojalno?ci klientów i sprzeda?y s? mocno ograniczone.? Ale czy to dotyczy tak?e online?

Obejrzyj webinar

Opanuj ?wiat marketingu z poradnikami Verseo

17 poradników, ponad 48 500 pobrań, 15 autorów, a? 700 stron wiedzy

Poradnik Strategie SEO

42 stron

Pierwszy taki Poradnik na polskim rynku! Konkretna dawka wiedzy na temat technicznej strony SEO. Jak wygl?da okre?lanie strategii pozycjonowania stron od ?rodka? Dowiesz si? z Poradnika!

Poradnik Wynik Jako?ci

32 stron

Krótki przewodnik po tym, jak zaoszcz?dzi? na kampanii Google Ads daj?c internautom to, czego szukaj?! Jak uzyska? wysoki wynik jako?ci w kampaniach Google Ads?

Poradnik Content Marketing

71 stron

Od strategii krok po kroku, przez wskazówki jak budowa? content na blogu (z pomoc? SEO), na Facebooku, Instagramie, Linkedin, Pinterest i TokToku, a? po ciekawe case study.

Skondensowana wiedza, któr? wys?uchasz nawet w tramwaju

Ponad 80 podcastów, nagrania dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych, omawiamy pozycjonowanie stron, reklam? w Google, na Facebooku, Instagramie i Linkedin i wiele wi?cej

Jak stworzy? reklam? na Linkedin – krok po kroku

Jak wygl?da panel reklamowy na Linkedin i jak krok po kroku stworzy? kampani? reklamow?? W 5 i pó? minuty opowiadamy, a po wi?cej informacji zapraszamy do poradnika o Linkedin!

Linkedin – co wp?ynie na profesjonalny wygl?d profilu?

Na co zwróci? uwag? tworz?c profil pracowników na Linkedin? Co nale?y doda? do profilu, by przyci?ga? potencjalnych klientów? Temu tematowi po?wi?cili?my a? 11 minut!

Linkedin – Typy Reklam, Sponsorowane Tre?ci i Reklamy Dynamiczne

Chcesz reklamowa? swoj? firm? na Linkedin? Poznaj dost?pne rodzaje i formaty reklam oraz mo?liwo?ci dotarcia do grupy docelowej!

Chcesz jeszcze wi?cej?

Wejd? na blog Verseo, a znajdziesz tam porady, ciekawostki i nowo?ci na temat SEO i rynku reklamy online.

audyt ux
Audyt UX – podstawowe b??dy UX na stronach internetowych
Maciej Popio?ek

Masz ciekaw? ofert?, dopracowan? stron? internetow?, dbasz o jako?? tre?ci i SEO, prowadzisz dzia?ania w social media, a mimo to […]

mapa cieplna
Mapa cieplna – heat map
Maciej Popio?ek

Twórcy i administratorzy stron www przyzwyczaili si? ju? do patrzenia na jej zawarto?? i struktur? przede wszystkim w kontek?cie SEO […]

poprawne zliczanie konwersjii w google analytics
Poprawne zliczanie konwersji w Google Analytics
Barbara Oleszek

Cel – element niezb?dny do wytyczania prawid?owej drogi dla twojego biznesu. Zdefiniowanie celu pozwala na ustalenie priorytetów, rozdysponowanie zasobów, a […]

Ka?dy przyzna, ?e wiedza jest lepsza ni? brak wiedzy. Im wi?cej wiedzy i informacji zgromadzimy w g?owie czy jako zespó?, tym lepsze decyzje mo?emy podj?? – zarówno w ?yciu prywatnym, jak i w ?yciu zawodowym. 

Lepsze decyzje – biznesowo – oznaczaj? zazwyczaj, ?e robimy co? szybciej lub efektywniej. Ale by doj?? do tego poziomu, nale?y w pierwszej kolejno?ci zainwestowa?. I tutaj pojawia si? Akademia Verseo, która gromadzi nasze poradniki, podcasty i webinary zwi?zane z marketingiem.

Poradniki marketingu za darmo

Dost?p do Akademii Verseo jest bezp?atny. Wystarczy, ?e raz si? zarejestrujesz i ju? – wszystko co najlepsze b?dzie w zasi?gu klikni?cia myszki. Po Twojej stronie jedynie jest utrzymanie zapa?u do nauki! Dlaczego warto?

Nasze poradniki z marketingu zosta?y pobrane ju? ponad 45.000 razy! Znajdziesz tam materia?y zwi?zane z pozycjonowaniem stron, jak równie? Google Ads, LinkedIn, Facebookiem czy nawet Content Marketingiem. Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie dostali?my te? sporo feedbacku, który jasno wskazuje, ?e dla osób ucz?cych si? tego fachu, s? one doskona?e na start. Dzi?ki nim mo?na szybko osi?gn?? p?ynno?? w danej dziedzinie i dalej rozwija? si? ju? typowo w oparciu o konkretne do?wiadczenie. Stanowi? zatem dobr? baz? teoretyczn?. 

Najch?tniej wybieranym poradnikiem z marketingu Verseo jest materia? 40 lekcji SEO. To naprawd? solidna dawka wiedzy. 100 stron o najwa?niejszych aspektach pracy pozycjonera – tego co musi zrobi? modelowo, by wypozycjonowa? stron? mo?liwie wysoko. 

Niemniej ch?tnie pobierane s? poradniki z Content Marketingu, jak równie? 24 najlepszych narz?dzi Google dla biznesu. 

Pozosta?e poradniki zazwyczaj s? ju? rzadziej pobierane poniewa? oferuj? wiedz? w pewnych specyficznych obszarach. Wszystko zale?y od tego, w jakim kierunku chcesz si? rozwija?. 

W chwili pisania tego tekstu mamy Ci ??cznie do zaoferowania prawie 800 stron poradników marketingowych + kilkadziesi?t godzin nagrań wideo i podcastów zwi?zanych z reklam? online. Sukcesywnie dodajemy nowe materia?y, wi?c warto wraca? do Akademii Verseo ci jaki? czas, by sprawdzi? co w trawie piszczy. ??

Webinary biznesowo marketingowe

Na stronie Akademii zyskujesz dost?p równie? do webinarów, podczas których omawiamy zagadnienia zwi?zane z Google Ads, pozycjonowaniem stron oraz Facebook Ads. To wszystko. Aktualnie jest ich 11 i oprócz omawiania danej tematyki zawieraj? one równie? odpowiedzi na pytania uczestników, co jeszcze lepiej przybli?a problematyk?. ?? 

Ale to nie wszystko – podczas webinarów poruszali?my te? bardziej ogólne kwestie. Np. piekielnie ciekaw? rzecz dla startuj?cych biznesów – “Jak tanio wej?? w biznes online?”. Okaza?o si? bowiem, ?e na rynku jest bardzo ma?o informacji – w formie krok po kroku – ile co kosztuje, by zacz?? sprzeda? w internecie – czy zawsze op?aca si? budowa? sklep czy mo?e skorzysta? z gotowej platformy, na jak? reklam? online postawi? itd itd. T? luk? starali?my si? wype?ni? i… musisz samemu oceni? czy si? uda?o! ?? 

Omawiamy te? np. marketingowe wyzwania, jakie stoj? przez biznesami online. Jest to o tyle istotne, ?e wydatki na marketing si? zwi?kszaj?, sklepy internetowe i us?ugi wyrastaj? jak grzyby po deszczu. Oznacza to, ?e marketing musi sta? si? coraz bardziej efektywny, bo inaczej zacznie traci? na rzecz tych, którzy optymalizuj? swoj? prac?.

Podcasty marketingowe

Podcasty marketingowe dost?pne w Akademii Verseo bazuj? na naszych materia?ach dost?pnych na Youtube. Poruszaj? one wyrywkowo zagadnienia b?d?ce w obr?bie szerszych tematów. Np. nie dowiesz si? z nich o ca?o?ci mo?liwych dzia?ań reklamowych na LinkedInie, ale np. uzyskasz informacj? jak uruchomi? poprawnie kampani? z wysy?aniem spersonalizowanych wiadomo?ci i np. ile to kosztuje. 

Podcastów jest naprawd? du?o i s? stosunkowo krótkie – ?rednio od 3 do 7 minut. Nie zm?czysz si? nimi i mo?esz wraca? do nich w dowolnej chwili lub np. jad?c samochodem.

W Akademii Verseo znalaz?a si? równie? przestrzeń do opiniowania naszych materia?ów. Zach?camy zatem do komentowania i oceniania naszych poradników, podcastów i webinarów, tak by inni wiedzieli kiedy warto przeczyta? czy przes?ucha? dany materia?, a kiedy niekoniecznie. ?? 

Zapraszamy do nauki!