Modele rozliczeń w Google AdWords

   |   Przez  |  

  Rozliczenia w przypadku Google AdWords kojarz? si? przede wszystkim z p?atno?ci? za klikni?cia. Nie jest to jednak jedyny model rozliczeń. Warto pozna? te? inne sposoby rozliczania si? w przypadku kampanii Google AdWords, by móc wybra? ten najlepiej dopasowany do naszych potrzeb.

   

  Jak si? to nazywa i co oznacza? Przedstawiamy nasz krótki przewodnik po modelach rozliczeń dla Google AdWords.

  CPM/CPT – Cost Per Mille/Cost Per Thousand (koszt za tysi?c ods?on) – koszt 1000 wy?wietleń danej jednostki reklamowej. CPM to p?atno?? za cz?stotliwo?? wy?wietlania przekazów reklamowych. Mo?na ograniczy? ilo?? wy?wietleń jednej reklamy dla jednej osoby.
  CTR – Click Through Rate – wspó?czynnik klikalno?ci – procentowy stosunek liczby klikni?? do liczby wy?wietleń reklamy (im lepiej ukierunkowa reklama, tym lepszy osi?ga poziom CTR). Je?eli w reklam? wy?wietlon? 1000 razy kliknie 20 u?ytkowników, to ma ona CTR na poziomie 2%.
  CPC – Cost Per Click (koszt za klikni?cie) – bardzo cz?sty koszt, p?aci si? za klikni?cie na reklam? – bez wzgl?du na to co na tej stronie robi?. Ten model wykorzystywany jest przede wszystkim w kampaniach realizuj?cych cele sprzeda?owe.
  CPV – Cost Per View – reklamodawca p?aci za ka?de obejrzenie reklamy. Model ten dotyczy reklam tzw. pop-up, w serwisach z video, np. na YouTube. Tu reklamodawca p?aci za obejrzan? przez u?ytkownika reklam? przed interesuj?cym go materia?em video.
  CPA – Cost Per Action (koszt za dzia?anie) to model, w którym op?ata od reklamodawcy pobierana jest dopiero, gdy po zapoznaniu si? z dan? reklam? u?ytkownik wykona okre?lone dzia?anie, np. pozostawi swoje dane osobowe, zakupi produkt czy wype?ni formularz na stronie. Stawka mo?e by? zale?na od wykonania okre?lonego dzia?ania, ale mo?e by? tak?e prowizj? od sprzeda?y.
  CPL – Cost Per Lead – reklamodawca p?aci za reklam? tylko, gdy u?ytkownik pozostawi swoje dane kontaktowe poprzez wype?nienie formularza czy te? zarejestrowanie si? na stronie internetowej. Okre?lon? stawk? nalicza si? za ka?dy wykonany lead.
  CPO – Cost Per Order – tu podstaw? rozliczeń stanowi? zamówienia u?ytkowników.
  CPE – Cost Per Engagement – tu op?ata jest naliczana dopiero, gdy u?ytkownik wyka?e okre?lone zaanga?owanie (dokona interakcji z reklam?), np. zagra w gr?, która jest elementem reklamy.
  CPS – Cost Per Sale (koszt za sprzeda?) – reklamodawca p?aci za ka?d? sprzeda? us?ugi/produktu dokonan? pod wp?ywem reklamy.
  Flat fee – model, w którym reklamodawca p?aci z góry okre?lon? stawk? za wyznaczony czas emisji reklamy (w danym miejscu, bez limitu ods?on).

  Verseo cz?onkiem Zwi?zku Pracodawców Bran?y Internetowej IAB Polska

    |   Przez  |  

   Z dum? mo?emy poinformowa?, ?e Verseo zosta?o cz?onkiem Zwi?zku Pracodawców Bran?y Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska).

   iab_stempel-czlonkowski_nadzwyczajny

   Interactive Advertising Bureau (IAB) powsta?a w USA w 1996 roku jako organizacja zrzeszaj?ca podmioty rynku interaktywnego. Obecnie dzia?a w kilkudziesi?ciu krajach na ca?ym ?wiecie. G?ównym celem IAB jest wspieranie dzia?alno?ci uczestników rynku reklamy interaktywnej.

   IAB dzia?a na polskim rynku od 2000 roku, a od 2007 roku pod nazw? Zwi?zek Pracodawców Bran?y Internetowej IAB Polska. Polski oddzia? zrzesza ponad 200 cz?onków, w?ród których s? m.in. najwi?ksze portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. Tak du?a liczba cz?onków IAB Polska sprawia, ?e polski oddzia? jest czwartym pod wzgl?dem wielko?ci IAB na ?wiecie. Misj? IAB jest wspieranie dzia?alno?ci uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego medium poprzez dzia?ania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochron? prawn?. IAB Polska dba tak?e o standardy polskiej reklamy.

   Rodzaje targetowania w sieci reklamowej GDN

     |   Przez  |  

    Reklama w sieci reklamowej ma wyj?tkowy potencja? w zakresie pozyskiwania klientów. Warto wi?c wiedzie? wi?cej na temat reklamy w sieci reklamowej i mo?liwo?ci jej kierowania.

    Co to jest sie? reklamowa?
    Sie? reklamow? stanowi ponad dwa miliony stron internetowych, aplikacji czy filmów, w których jest mo?liwo?? wy?wietlania reklam graficznych i tekstowych Google AdWords. Dociera ona do ponad 90% u?ytkowników internetu na ca?ym ?wiecie, a w Polsce do ponad 96% na komputerach oraz ponad 82% na urz?dzeniach mobilnych. Dzi?ki temu, ?e wydawcy udost?pniaj? swoj? powierzchni? reklamow? mo?emy wy?wietla? reklamy statyczne i dynamiczne w wielu formatach. W ramach sieci reklamowej istnieje mo?liwo?? bardzo precyzyjnego kierowania, aby móc wy?wietla? reklamy w konkretnym kontek?cie (tj. „nauka j?zyków obcych”), konkretnym odbiorcom (jak np. „entuzja?ci aktywno?ci na ?wie?ym powietrzu” lub „mi?o?nicy samochodów wy?cigowych i luksusowych”), czy w konkretnych lokalizacjach.

    Jak mo?na kierowa? reklamy w sieci reklamowej?

    1. Kierowanie kontekstowe
    Kierowanie kontekstowe polega na automatycznym dopasowaniu przez Google miejsc w sieci reklamowej w oparciu o wybrane przez nas s?owa kluczowe czy tematyk? witryn. Na podstawie tych informacji Google analizuje zawarto?? stron internetowych i pozwala dopasowa? do nich nasze reklamy.

    2. Kierowanie na s?owa kluczowe:
    Kierowanie na s?owa kluczowe zawiera si? w kierowaniu kontekstowym. Wybieraj?c konkretne s?owa kluczowe np. ?wakacje w Hiszpanii” nasze reklamy mog? by? wy?wietlane w ró?nego rodzaju serwisach zawieraj?ce wspomniane s?ówka.
    FOTO 1

    3. Kierowanie na tematy:
    Polega na kierowaniu reklam na wiele stron o okre?lonej przez nas tematyce. Ten rodzaj kierowania umo?liwia docieranie do bardzo szerokiego zakresu witryn w sieci reklamowej i dzi?ki temu prezentowa? reklamy powi?zane z oferowanymi przez firmy produktami czy us?ugami.
    FOTO 2

    4. Kierowanie na j?zyk i lokalizacj?:
    Umo?liwia wybór odpowiedniego j?zyka oraz lokalizacji np. państwa, województwa czy miasta, gdzie chcemy wy?wietla? reklamy.
    FOTO 3

    5. Kierowanie na miejsca docelowe:
    W tym przypadku w odró?nieniu od kierowania kontekstowego, sami mo?emy wybra? konkretne miejsca docelowe w postaci stron internetowych, blogów, filmów, aplikacji i prezentowa? tam reklamy graficzne lub tekstowe.
    FOTO 4

    6. Kierowanie na odbiorców:
    Ten typ kierowania pozwala wy?wietla? reklamy wybranym grupom odbiorców, którzy odwiedzaj? witryny w sieci reklamowej. Dzi?ki temu mo?emy dociera? do u?ytkowników, którzy ju? wcze?niej odwiedzili dan? stron? internetow?, poprzez utworzenie kampanii remarketingowej. Remarketing wy?wietlany jest na podstawie zdefiniowanych wcze?niej list odbiorców. Na urz?dzeniach u?ytkowników, którzy odwiedzili nasza stron? internetow? zapisywany jest plik cookie, dzi?ki temu dane zidentyfikowanego u?ytkownika mog? by? przechowywane a? do 540 dni.
    FOTO 5

    Mo?na te? wybra? odbiorców o podobnych zainteresowaniach, by dociera? do wi?kszej liczby potencjalnych klientów.
    Wy?wietlanie reklam jest mo?liwe odbiorcom o podobnych zainteresowaniach, odbiorcom na rynku, podobnym odbiorcom lub na podstawie innych zainteresowań.
    FOTO 6

    7. Kierowanie wed?ug demografii:
    Kierowanie demograficzne pozwala na kierowanie reklam wed?ug p?ci, grupy wiekowej lub stanu rodziny.
    Dane demograficzne Google okre?la na podstawie historii odwiedzanych witryn i przypisywane s? do konkretnej przegl?darki. Google pos?uguje si? równie? danymi demograficznymi podawanymi przez internautów na przyk?ad na portalach spo?eczno?ciowych.
    FOTO 7

    8. Kierowanie na urz?dzenia:
    Dzi?ki tej metodzie wy?wietlamy reklamy osobom, które odwiedzaj? witryny sieci reklamowej, korzystaj?c tylko ze smartfonów lub tylko z komputerów komputerów, albo jedynie z urz?dzeń z zainstalowanym Androidem czy te? iOS. Co ciekawe, mo?emy nawet wybra? dok?adne wersje systemów operacyjnych lub modele urz?dzeń.
    FOTO 8

    9. ??czenie metod kierowania
    Bardzo cz?st? praktyk?, która pozwala na jak najprecyzyjniejsze targetowanie reklam, jest ??czenie metod kierowania.Celem ??czenia ró?nego rodzaju metod kierowania jest pokazanie si? odpowiednim grupom u?ytkownikom we w?a?ciwych miejscach i czasie.

    10. Przyk?ad zastosowanie kierowania reklam:
    Je?li prowadzisz salon fryzjerski w Szczecinie, mo?esz wy?wietla? reklamy graficzne oraz tekstowe kobietom w grupie wiekowej 25-34 lub 35-44, wy??cznie w Szczecinie i promieniu 10km dooko?a miasta np. na blogach i forach zwi?zanych z poradami stylistów, mod?, fryzurami. Dzi?ki temu bardzo trafnie dotrzemy do naszych potencjalnych klientów i znacznie zwi?kszymy szans? ich pozyskania.

    Dlaczego warto korzysta? z sieci reklamowej?
    FOTO 9

    Dodanie strony do wyszukiwarki Google

      |   Przez  |  Jeden komentarz

    Jak doda? stron? do wyszukiwarki Google?

    Dodanie strony do wyszukiwarki google jest bardzo istotne z punktu widzenia optymalizacji. Taki zabieg znacznie przy?piesza zaindeksowanie naszej stronie w wyszukiwarce i poprawienie jej wyników wy?wietlania.

    B?dziemy mogli równie? prowadzi? odpowiednie dzia?ania i monitorowa? nasz serwis. S? ró?ne metody, dzi?ki którym mo?emy zweryfikowa? nasz? witryn? np. poprzez wgranie na serwer pliku weryfikacyjnego lub u?ycie mened?era tagów Google. W tym wpisie poruszony zostanie temat weryfikacji poprzez odpowiedni tag html dodawany do kodu naszej strony. Poni?ej obja?nienie krok po kroku jak doda? taki tag i zweryfikowa? nasz? stron? w Google.?Dodanie strony do wyszukiwarki google to bardzo wa?na czynno??!?

    Krok 1
    Nale?y zalogowa? si? do platformy Google Search Console (przez konto Google).
    konto google
    Krok 2
    Na g?ównej stronie Seach Console klikn?? przycisk „DODAJ” w prawym górnym rogu strony.
    Dodanie strony do wyszukiwarki google
    Krok 3
    Wpisujemy adres strony, któr? chcemy zweryfikowa? i klikn?? „Dodaj”.
    Dodanie strony do wyszukiwarki google
    Krok 4
    Wybieramy metod? weryfikacji, w tym wypadku b?d? to metody alternatywne, a nast?pnie weryfikacja poprzez tag HTML.
    Dodanie strony do wyszukiwarki google
    Krok 5
    Po wybraniu wy?ej wymienionej metody otrzymujemy meta tag html z kodem weryfikacyjnym, który wklejamy do sekcji przed pierwsz? sekcj? w kodzie strony g?ównej naszej witryny (najcz??ciej plik index.html). Klikamy „zweryfikuj”.
    Dodanie strony do wyszukiwarki google
    Krok 6
    Kiedy serwis postawiony jest na WordPressie, czyli najbardziej popularnym CMS-ie dodawanie tagu wygl?da nast?puj?co:

    Wchodzimy do kokpitu WordPressa, a nast?pnie wybieramy Edytor przez Wygl?d -> Edytor
    Dodanie strony do wyszukiwarki google

    Po prawej stronie edytora szukamy pliku header.php (nag?ówek) do edytowania.
    Gdy za?aduje si? plik header.php mo?emy go zedytowa? i doda? nasz tag weryfikacyjny do sekcji

    Dodanie strony do wyszukiwarki google

    Kiedy tag ju? zostanie dodany musimy potwierdzi? go w Google Search Console, klikaj?c na przycisk „weryfikuj”, by dokończy? weryfikacj?.

    Krok 7
    Metoda ta opisana na przyk?adzie systemu ClickShop – narz?dzia do tworzenia sklepów internetowych.
    Logujemy si? do panelu administracyjnego i w menu Konfiguracja (po prawej stronie) wybieramy opcj? Integracje -> Integracje w?asne.
    cliskshop
    W sekcji „Nag?ówek strony -” wklejamy nasz tag: clishshop_tag

    Teraz mo?emy zweryfikowa? stron? w narz?dziu Search Console, poprzez klikni?cie „zweryfikuj” i sfinalizowa? proces.

    Krok 8
    Gdy weryfikacja przejdzie pomy?lnie otrzymamy stosown? informacj?. Google musi przetworzy? informacje dotycz?ce zg?oszonej domeny, trwa to oko?o 24h.?Dodanie strony do wyszukiwarki google masz zrobione! ??
    sukces

    Jak za?o?y? Konto Google Merchant Center ?

       |   Przez  |  2 Komentarzy

    Jak za?o?y? Konto Google Merchant Center – krok po kroku

    Chcesz prowadzi? reklam? dla sklepu internetowego i chcesz skutecznie zwi?kszy? szans? sprzeda?y? Dobrym pomys?em jest kampania produktowa z list? zakupów w wyszukiwarce Google. Jak za?o?y? Konto Google Merchant Center? ?wietna sprawa, bo ka?dy ma szans? zobaczy? produkt i jego cen? wraz z jego opisem ju? w momencie wpisywania fraz do wyszukiwarki. Zainteresowany odbiorca za po?rednictwem takiej reklamy trafia bezpo?rednio na podstron? produktu.

    Jak zacz???

    Pierwszym krokiem jest za?o?enie konta Gmail, lub wykorzystanie ju? posiadanego i najlepiej, aby równie? by?o to konto, które wykorzystujemy w Google Analytics.

    Drugi krok:

    Przechodzimy na stron? https://www.google.com/retail/merchant-center/. Po wybraniu przycisku „Zarejestruj” trafiamy na poni?sz? stron?:
    Jak za?o?y? Konto Google Merchant Center
    Nale?y wype?ni? ka?de pole. Trzeba zwróci? uwag? z jakiego kraju jest sklep i w jakim j?zyku b?d? wy?wietlane reklamy.? Nast?pnie zarezerwowa? i zweryfikowa? adres (URL) witryny.
    Najszybszy sposób na weryfikacj? to zastosowanie tego samego adresu Gmail, którego u?yto do Google Analytics, lub nowy adres wystarczy, doda? do konta Google Analytics jako u?ytkownika na pe?nych prawach.

    S? te? inne sposoby…
    Jednak nie zawsze to wystarczy, s? jeszcze trzy metody: przes?anie pliku HTML, dodanie metatagu do strony g?ównej, dodanie kodu kontenera Manad?era tagów Google. Wszystkie metody s? opisane w supporcie pod adresem: https://support.google.com/merchants/answer/176793.
    Pod tym adresem znajduj? si? równie? odpowiedzi zwi?zane z brakiem weryfikacji i rezerwacji witryny. Najlepiej aby wy?ej wymienione dzia?ania przeprowadzi? Administrator strony.

    Tym sposobem mamy gotowe konto Google Merchant Center i mo?emy przyst?pi? do dzia?ań zwi?zanych z wgraniem pliku z produktami.

    Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce (DSA)

      |   Przez  |  

    Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce – krok po kroku

    Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce to interesuj?ca alternatywa wobec tradycyjnej formy reklam Google AdWords. Jakie s? zalety dynamicznych reklam w wyszukiwarce i kiedy warto po nie si?gn???

    W standardowej sieci wyszukiwania sami wybieramy s?owa kluczowe, na podstawie których kierujemy nasz? reklam?. Jak to wygl?da w przypadku reklam dynamicznych?

    Czym s? reklamy dynamiczne?
    W budowie reklamy dynamiczne przypominaj? tradycyjne reklamy tekstowe. Jednak nie maj? typowego nag?ówka, który w tym rodzaju reklamy jest generowany dynamicznie. Dynamiczne reklamy kieruj? automatycznie reklam? pod wyszukiwania u?ytkowników. DSA nie korzysta ze s?ów kluczowych lecz automatycznie dopasowuje reklamy na podstawie tre?ci twojej strony.
    Poni?ej przyk?ad reklamy:
    screenshot-support.google.com 2016-07-08 10-16-30
    Zdecydowanym plusem tego typu kampanii jest fakt, i? umo?liwia ona kierowanie reklam na zupe?nie nowe/unikalne s?owa kluczowe, które nie s? uwzgl?dnione na naszej li?cie. DSA u?atwia prac? w momencie kiedy np. mamy du?y sklep internetowy, czy jeste?my du?ym producentem i reklamujemy spor? ilo?? produktów. W przypadku standardowej sieci wyszukiwania musimy dodawa? samodzielnie kolejne s?owa kluczowe w momencie rozpocz?cia kampanii na nowe produkty. Dynamiczna sie? wyszukiwania pomaga nam w tej operacji i tutaj nie musimy tego robi?.

    Jak dzia?aj??
    DSA sama wyszukuje, które wyszukiwania mog? pasowa? do produktów znajduj?cych si? na naszej stronie i na tej podstawie wy?wietla nasze reklamy. Wskazujemy, które strony docelowe maj? by? brane pod uwag? przy skanowaniu ich zawarto?ci. Dynamiczne reklamy mog? by? kierowane na ca?? witryn?, na okre?lone kategorie produktów, na strony zawieraj?ce wskazane s?owa kluczowe czy te? na strony, w których tre?ci wyst?puj? wybrane ci?gi z adresów URL nale??cych do naszej witryny. AdWords automatycznie generuje nag?ówek reklamy oraz url strony docelowej. Ta operacja pomaga w dotarciu do potencjalnie najbardziej dopasowanych odbiorców pod nasze cele biznesowe. Warto pami?ta?, ?e mamy jednak wp?yw na wy?wietlany url oraz tekst reklamowy.

    Dlaczego nie skorzysta??
    Reasumuj?c zach?cam do zastanowienia si? czy nie warto wdro?y? tego typu kampanii AdWords w swojej firmie, sklepie internetowym (szczególnie z du?? ilo?ci? produktów)? Dzi?ki temu na pewno b?dziemy wstanie dotrze? do wi?kszej ilo?ci klientów.
    Dynamiczna sie? wyszukiwania
    ?ród?o: https://adwords.googleblog.com/2012/10/boost-your-results-with-dynamic-search.html

    Kampania w dynamicznej sieci wyszukiwania poszuka za nas kolejnych potencjalnych zainteresowanych, jednocze?nie w inteligentny sposób dopasowuj?c cz??? (nag?ówek, docelowy url) naszej reklamy pod szukany przez nich produkt, artyku?, urz?dzenie lub us?ug?.

    Planowane zmiany!
    W przeci?gu kolejnych kilku miesi?cy Google planuje wprowadza? ulepszenia, które spowoduj? wy?wietlanie si? reklam w wi?kszej ilo?ci wyników wyszukiwania. Proces ten ma doprowadzi? do poprawy wydajno?ci/efektywno?ci dynamicznych kampanii w sieci wyszukiwania. Zaleca si? równie? ci?g?? optymalizacj? funkcjonuj?cych ju? kampanii, dodawanie kolejnych s?ów wykluczaj?cych na podstawie wyszukiwanych hase?.